Klarendals nieuws verzameld uit de Gelderlander
(Dagblad voor Nijmegen)

3 januari 1875
Brand

Heden morgen ten 7 ure ontstond in Klarendal; hoek Putstraat, een hevige brand in de boerderij van Spanjaard, die 2 uur aanhield. De woning is geheel uitgebrand. Enige beesten, een paar ezels en varkens kwamen bij deze gelegenheid om.

7 oktober 1876
Opening

Arnhem, 3 Oct. Gisteren morgen ten 10 uur, werd door den pastoor der parochie van den H. Vincentius het nieuwe schoolgebouw geopend, dat van uit de Arnhemsche afdeeling van de H. Vincentius à Paulo in Klarendal is opgericht. De heer Vethake, als schoolopziener, en de heer Insiger, als lid der plaatselijk schoolcommissie, hadden van de uitnoodiging tot het bijwonen dezer plechtigheid gebruik gemaakt. Na de kerkelijke inwijding, hield de pastoor eene toespraak, waarin hij het bestuur der afdeeling dank zeide voor de moeite en kosten, die zij aan het gebouw hadden besteed, en ook wijlen de heer Sinkel herdacht, die zoo zeer voor de oprichting der school had geijverd, de inrichting aan de welwillende bescherming der schoolautoriteiten aanbeval, de hoofdonderwijzer Van Oeffelt lust en krachten toewenschte voor zijne taak, en ten slotte de leerlingen opriep tot verdraagzaamheid, getrouw schoolbezoek en gehoorzaamheid. De lokalen zijn ingericht voor 300 leerlingen. Reeds zijn p.m. 250 kinderen aangenomen en met 1 November e.k. zullen al de beschikbare plaatsen zijn bezet. Drie vierden der leerlingen betalen een schoolgeld van f 0.50 's maands, de overigen worden voor een groot deel gratis of tegen een zeer gering schoolgeld toegelaten.

28 november 1876
Garnizoensbakkerij

Onder de vele gebouwen, die in den laatsten tijd in onze voorstad Klarendal zijn verrezen, bekleedt eene voorname plaats de thans bijna voltooide garnizoensbakkerij, welke met hare ovens, graanzolders enz. geheel naar den eisch des tijds wordt ingericht en met hare nevengebouwen, zijnde stallen met apotheek voor zieke paarden, benevens 28 woningen voor gehuwde militairen, een uitgaaf van omstreeks tweemaal honderdduizend gulden zal vereischen.

26 november 1880
Ontsnapt

Een persoon, die Zondag in Klarendal vervolgd werd, is, zegt men, verdacht, de schrijver te zijn van een brandbrief aan den heer N. Van dezen eischte hij onder bedreiging, een som van f 25.000, welke hem Zondag door eene vrouw op den Apeldoornsche weg moest gebragt worden. Werkelijk begaf eene vrouw met een paket, dat evenwel geene waarde bevatte, op het bestemde uur, op weg, doch wandelde verder door, dan haar was aangeduid. Toen nu de verdachte het paket in ontvangst nam, en zich snel verwijderde, konden de rijksveldwachters, die op post waren gesteld om zich van hem meester te maken, hem niet inhalen, en wist hij, gelijk in Klarendal aan de justitie en de politie te ontsnappen.

6 juli 1884
Tragische dood

Woensdag had het vijfjarig zoontje van F. aan den Rozendaalschen weg te Arnhem het ongeluk in een kokenden pot soep te vallen, waardoor het zulke hevige brandwonden bekwam, dat het in het Kinderziekenhuis moest worden opgenomen, waarin het gisteren aan de gevolgen overleed.

11 september 1884
Diefstal

Gisteren kwam in eene slagerij in Klarendal te Arnhem een onbekende jongen voor een stuiver leverworst koopen. Toen de slagerin zich omkeerde, wist de knaap zich meester te maken van een bakje waarin ongeveer f 20 aan contanten was en ging terstond daarmede aan de loop.

2 mei 1885
Schieterij

Een 17-jarige jongeling in Klarendal had Woensdagavond de onvoorzichtigheid, om zonder de noodige voorzorgen een geladen pistool af te schieten. Hij verwondde daarbij twee knapen van 10 en 11 jaren, den een ernstig in den rechterarm en den ander in het gelaat, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen. Tegen den onhandigen schutter wordt vervolging ingesteld.

6 juni 1885
Binnenbrand

Dinsdag heeft aan den Hommelschen weg te Arnhem een hevige binnenbrand plaats gehad, welke omstreeks 10 minuten, nadat de bewoonster het huis had verlaten, door de buren werd bespeurd. De justitie heeft zich deze zaak aangetrokken en de vrouw voorloopig in hechtenis gesteld.

3 oktober 1886
Diefstal

In de Rappard- en Schutterstraat te Arnhem kwamen verschillende personen tot de treurige ontdekking, dat een behendige dief zich van hun te drogen waschgoed had meester gemaakt.

29 oktober 1886
Brutale dievegge

Wij maakten laatst melding, dat aan den Rozendaalschen weg (te Arnhem) waschgoederen waren ontvreemd en wisten toen niet, dat dit reeds op tal van andere plaatsen in Klarendal, zoowel als in de nabijheid van den Boulevard, was geschied. Tot dusverre waren er 14 aangiften van gelijken aard gedaan en het mocht gisterenavond de Klarendalsche politie gelukken, de nog zeer jeugdige, maar brutale dievegge van alle deze feiten op heterdaad te betrappen.

31 augustus 1887
Bliksem

Op het Walburgplein te Arnhem sloeg Zaterdagavond de bliksem vlak voor den handwagen van den bakker S. uit de Putstraat in den grond. De man bleef een korten tijd bewusteloos, maar heeft verder geen letsel ondervonden.

15 september 1887
Tusschen hemel en aarde

Tusschen hemel en aarde is er meer, dat de mensch niet begrijpt. De electrische klok van de "Rotterdamsche Maatschappij voor Tijdaanwijzing" op het Johannaplein te Arnhem is Zondagavond tien minuten over vijven plotseling blijven stilstaan. Dit is niet het onbegrijpelijke van de zaak, maar wèl, dat de klok misschien een paar uren later, hare schade inhaalde en weder geregeld ging loopen, zonder dat men op het station der moederklok er iets van heeft bespeurd. Dat is dus een echt automatisch zichzelf controlerend uurwerk.

17 september 1887
Inbraak

Tusschen Zondagochtend, toen de heer W.A. Welsing wonende in de Catharijnestraat (Klarendal) te Arnhem, zich naar Kevelaar op reis begaf, en Dinsdagavond is ten zijnen huize ingebroken. Volgens de bijzonderheden, die ons ter ooren zijn gekomen, vond de heer W. bij zijn huiskomst dien avond alles in de grootste wanorde. Kasten waren met geweld geopend, papieren lagen verscheurd over den grond, de leeggedronken wijnflesschen stonden nog op tafel, men scheen er erg te hebben huisgehouden. Bij nader onderzoek moet gebleken zijn, dat alles wat geldwaarde had, papier en zilver en o.a.  ook een gouden horloge, verdwenen was met de inbrekers, behalve de coupons, die verscheurd waren. Alleen den effectentrommel heeft men stilletjes laten staan, terwijl ook nog een vergeten bankbiljet van f 40 moet zijn teruggevonden.
Naar men ons mededeelde, had de heer W. als kerkmeester de Martini-kerk, het geld slechts in bewaring, zoodat voor hem het verlies - men spreekt van f 100 - al zeer onaangenaam is.

18 september 1887
Brutale diefstal

Gisterennamiddag had op den Klarendalschen weg te Arnhem een brutale diefstal plaats. Een net heertje veroorloofde zich uit een winkel een paar stukken goed te ontvreemden. Hij werd spoedig door de politie gearresteerd.

22 oktober 1887
Ongeval

Gisterenmiddag had zekere Verhoef uit Hoenderlo, die met paard en kar zijne waar langs de huizen vent, op den Hommelschen weg  het ongeluk, terwijl hij iets van de kar wilde halen, te struikelen, waardoor zijn rechterbeen gebroken werd.

11 november 1887
Inbraak

In de politie-afdeeling Klarendal te Arnhem werd gisteren-nacht op twee plaatsen inbraak gepleegd, en wel aan den Klarendalsingel en aan den Klarendalschen weg. Tot geruststelling van de bewoners der voorstad kunnen we intusschen mededeelen, dat de politie den dader reeds gisteren in den vroegen ochtend in handen had. Bij een der inbraken had hij zijn hand gekwetst, zoodat deze bloedde. De bloedvlekken brachten de politie op het goede spoor. Bij den verdachte toch werden geldstukken gevonden, die ook met bloed waren bevlekt, zoodat ontkennen niet veel baatte.
Het bleek bij de voortgezette huiszoeking tevens, dat men hier waarschijnlijk te doen had met den dader van een in September gepleegden diefstal van kleedingstukken (boezeroens enz) ook in Klarendal. De gestolen voorwerpen werden althans ten huize van denzelfden man in beslag genomen.

29 november 1887
Bekentenis inbraak Catharijnestraat

Naar wij vernemen heeft B., de dader van den diefstal te Elden bij den heer Booij, bekend, ook den diefstal te hebben gepleegd bij den heer W. in de Catharijnestraat (Klarendal) te Arnhem. Men zal zich herinneren, dat daar eene som van p.m. f 1000 werd gestolen, tijdens de uitstedigheid van den bewoner, die naar Kevelaar was. Zijn wij goed ingelicht, dan moet een meisje, dat ten huize van den heer W. werd gevonden, geleid hebben tot de bekentenis.

30 november 1887
Ontvreemding

Gisteren nacht zijn uit den tabakswinkel van H.W. aan den Klarendalsingel te Arnhem door opschuiving van het raam, eenige doorrokers, tot eene waarde van.p.m. f. 5,-. en ook tabak ontvreemd.

1 december 1887
Aanhouding

De daders van den eergisteren vermelden diefstal in Klarendal zijn reeds gisteren door de politie aldaar aangehouden. Het zijn drie jongens, die nog in het bezit van een gedeelte der gestolen voorwerpen waren. Het is gebleken, dat zij niet het raam hadden opgeschoven, maar een gebarsten ruit hadden ingedrukt, om zich meester te maken van pijpen en tabak.

12 januari 1888
Ladelichters

Zaterdag werd in een winkel aan de Hommelschen weg te Arnhem door eenige jongens de geldlade gelicht. Naar wij vernemen is gisterenavond door de politie in Klarendal een viertal jongens als de vermoedelijke daders aangehouden.

20 januari 1888
Eigen schuld.......

Een persoon, verbolgen op den zoon van eene in de Johannastraat wonende weduwe J., die, naar zijn beweren, hem kostgeld schuldig was, sloeg een viertal ruiten in hare woning stuk. Hij moest die onvoorzichtigheid duur bekoopen, want zijn pols werd daarbij dermate gekwetst, dat de patiënt zich onder heelkundige behandeling moest stellen.

21 januari 1888
Ladelichters

De vier jeugdige ladelichters, te Arnhem, waarvan onlangs gewag gemaakt is, meenden hunne streken nog te moeten verergeren. In de vorige week nl. brachten zij een nacht in een schuur aan de Hommelschen weg door, waarin zij om de strenge koud een vuurtje stookten, dat zij lieten branden toen zij des morgens vroeg hun nachtleger opbraken, zoodat het des middags nog smeulend werd gevonden, terwijl zij tevens de ruiten van de schuur verbrijzelden.
Ten slotte moet een van hen, die de ergste van allen moet zijn, om de kroon op het werk te zetten, een horloge van zijn buurman ontvreemd hebben, dat, naar men verneemt, door de Klarendalsche politie uit den grond achter zijne woning te voorschijn  werd gehaald. De dader moet zich thans in voorloopige hechtenis bevinden.

8 februari 1888
Liefdadigheid

Zaterdagavond ontmoette een matroos der Kon. Ned. Marine op den Hommelschen weg een schamel gekleed knaapje, bibberend van koude. Hij hield het kind staande, bracht het in een winkel, waar gemaakte kleren te koop zijn, gaf hem een jas en een pet en vervolgens een paar schoenen, waarop hij den jongen met een hartelijk woord naar zijne moeder zond.

18 april 1888
Te koop

Te koop: Een beste hit, met sterke kar op veeren en tuig, Adres Johannastraat 107, Arnhem.

3 mei 1888
Ongeluk

Een dertienjarig meisje, in de Neerlandstuinstraat te Arnhem woonachtig, had Zondagmiddag de onvoorzichtigheid met de linkerhand tusschen een stroosnijmachine te geraken, waardoor een vinger geheel werd afgesneden en twee andere zwaar gekwetst werden.

19 mei 1888
 Afgekeurd

Woensdag zijn door de keurmeesters te Arnhem afgekeurd 163 KG. varkenskoppen, verzonden door de firma wed. Poesse en bestemd voor Hissink in Klarendal aldaar. Door de zorg van de politie is alles op de gewonen wijze onschadelijk gemaakt.

23 mei 1888
Ontploffing

Zekere van B. in de Schutterstraat te Arnhem wilde Zondagmiddag de kachel aanmaken met petroleum. Dit gevaarlijke werk had ook nu weder erge gevolgen. De petroleum veroorzaakte een ontploffing, waardoor de vrouw van B., die in de nabijheid stond, hare beide beenen ernstig verbrandde.

14 juni 1888
Vondeling

Gisterenmorgen vond men in een onbewoond huis in de Bakkerijstraat te Arnhem een kindje, dat aldaar door de ouders, die van elkander gescheiden leefden, achtergelaten was. Door de goede zorgen der buren is voor de verpleging van het kind het nodige aangewend.

16 juni 1888
Ongeluk

Een jongen, die op den Musschenberg te Arnhem hout aflaadde, had het ongeluk te vallen en werd zo ernstig gekwetst, dat hij naar het Ziekenhuis moest worden vervoerd.

22 juni 1888
Ongeluk

Gisterenmiddag is een jongetje van 3 jaar, van M.H. in de Johannastraat te Arnhem, bij afwezigheid der moeder, in een pot kokend water gevallen, waarbij het kind ernstige brandwonden bekwam. Het werd door een der buren naar het Kinderziekenhuis gebracht.

26 juni 1888
Noodweer

Vrijdagnamiddag tusschen halfdrie en halfvier woedde te Arnhem een zwaar onweder vlak boven de stad, de telephoontoestellen sloegen herhaaldelijk aan, men hoorde dan telkens een knetterend geluid als bij het overspringen van eclectrische vonken. (Het is dan ook ten sterkste te ontraden, bij onweder te telephoneeren. Overigens is de telephoon, indien zij naar den eisch, wat de grondleiding betreft, is aangelegd, een goed afleider). Om drie uur was het onweder het hevigst. Midden in de stad, in de Zwanenstraat bij den heer A. sloeg de bliksem in den schoorsteen, maar richtte niet veel schade aan. ook trof het hemelvuur het dak der woning van den bakker P. op St.- Maarten en een boom bij de stad, op den Amsterdamschen weg.
Erger verwoestingen heeft de wolkbreuk aangericht welke tezelfdertijd plaats vond. Geweldige watermassa's stroomden van de heuvelen af, vooral van die van Klarenbeek, o.a. van den Musschenberg, naar den lager gelegen aangrenzende wegen en straten. Daar stond in een oogenblik tot twee en drie voet water.
Het gevolg was, dat van de woningen de kelders en de benedenverdiepingen werden overstroomd. Onder de Linden vertoonde als het ware een ruïne. Van alles dreef er rond uit de aangelegen woningen, zelfs lijkkransen, afkomstig van de kerkhoven daar, zag men door het water meegesleurd worden. Het huisraad kon men ternauwernood in veiligheid brengen. Het vee in de stallingen, zooals varkens, geiten en melkkoeien, moest in de haast worden losgesneden. In eene woning was bij dat werk bijna eene vrouw om het leven gekomen. Overmand door het plotseling opkomende gevaar overviel haar eene flauwte; indien niet bijtijds een paar mannen waren toegeschoten om haar uit het water te trekken, zou zij zeker zijn verdronken.
Ook in de voorsteden Klarendal en St. Marten zijn tal van kelders ondergelopen. Wèl is het te betreuren, dat daarbij door velen groote schade is geleden.
Aardappelen, boter, alles dreef dooreen.
Het onweder ging vergezeld van een zeer sterke wind. In de Solostraat stond op een balkon een kuip met water; deze werd een halven meter verplaatst. Een verver, die aan den Rosendaalschen weg werkzaam was op een ladder, voelde dat deze wankelde, maar wist zich nog door een koenen sprong te redden.
Van een nieuw huis in de Schrassertstraat stortte een schoorsteen in.
Een gedeelte der bui was bezwangerd met hagelsteenen, die vooral op de moesgronden bij Angerenstein bijna al d veldvruchten en groenten vernielden.

29 augustus 1888
Groote trom

Dat het zoogenaamde kermisinluiden nog niet tot het verledene behoort, bleek Zondag avond alweder door een grooten oploop van menschen, welke zich verzamelde voor een huis in de Johannastraat, te Arnhem, waar ook kermis was gehouden, en wel zoodanig, dat de vrouw zoo vrolijk was, dat zij haar man aanzag voor eene groote trom.
Door de politie, die terecht vreesde, dat er in de trom een gat zou worden geslagen, is tegen deze kermishoudster proces-verbaal opgemaakt.

29 augustus 1888
Dronken

Zaterdagavond omstreeks 9 uur had te Arnhem in de Paulstraat het volgende plaats:
Een persoon, die in "kennelijke staat" was thuis gekomen, maakte het der vrouw en dochter zóó lastig, dat dezen zich spoedig moesten verwijderen. Daarna hoorde men hem het een en ander verbrijzelen, en sloeg hij eene groote ruit aan de straatzijde stuk, waarv
óór hij zich aan het publiek vertoonde. Twee agenten van politie inmiddels gekomen, was het onmogelijk dezen gevaarlijken persoon te grijpen. Nu en dan  vertoonde hij zich met het hoofd door de ruit, de agenten beledigende, en de burgers dreigende met bijl en mes. Deze toestand zal zoowat een uur geduurd hebben, toen men opeens een luid hoera hoorde; wederom had hij zich, met de bijl in de hand, met het halve lichaam door de opening gedrongen, toen de heer S. er een einde aan maakte door hem aan te grijpen, hem de bijl te ontrukken, en met behulp der vele burgers (die in dit geval de politie flink terzijde stonden) op straat te trekken, waarop, hij naar het politiebureau werd gedragen.

15 november 1888
Desertie

Maandag is door de politie in Klarendal een persoon aangehouden, die daar de aandacht trok door zijne kleeding, welke bestond uit een politiemuts, een mouwvest en een burgerbroek. Het bleek dat men met een artillerist te doen had, die zeven maanden geleden deserteerde. Hij is naar de kazerne overgebracht.

30 november 1888
Grafschennis

Een oud paard  van den baron van Pallandt van Rosendaal, dat moest doodgeschoten worden, werd, daar de familie veel met het dier had opgehad, in het park achter de oranjerie begraven. Dit kwam ter oore van een drietal personen uit Klarendal te Arnhem, die weldra het plan hadden gevormd - en het ook hebben uitgevoerd - om het paard in den nacht weder op te graven en in stukken mede te voeren naar hunne woonplaatsen.
De politie in Klarendal kwam op het spoor van de daders van den diefstal door de huid van het paard. Deze toch was door een der bedoelde personen - alle drie zijn 't oude bekenden der politie - verkocht, terwijl is gebleken, dat het paardevleesch gebruikt is in den middagpot.

23 maart 1889
Oplichting

De Commissaris van Politie te Arnhem waarschuwt de winkeliers, geen goederen af te geven aan Johannes Franciskus Verbeek, oud 40 jaar, kapper, laatst woonachtig in de Willemstraat No. 11, aldaar die wanneer men hem goederen afgeeft, deze onmiddellijk weer verkoopt en het door hem gekochte niet betaalt.

6 september 1889
Vleesdiefstal

Sedert eenigen tijd werden de spekslagers in Klarendal gedurig bestolen, hetgeen gisteren weder plaats had bij een slager in die buurt, die een wordt vermiste ter waarde van ruim f 2. Het mocht den agenten van politie Michels en Nijmuller gelukken den dader op te sporen en in arrest te brengen, die zich zoodanig tegen zijne arrestatie verzette, dat hij den agenten slagen toebracht. De aangehoudene is een oud bekende van de justitie.

19 november 1889
Verduistering

De winkelier S. te Arnhem, die eenige dagen geleden failliet werd verklaard, is ter zake van verduistering van goederen die hij aan den faillieten boedel onttrokken had, door de politie aangehouden en naar het huis van bewaring overgebracht. De goederen, eenige wagenvrachten bevattende, zijn in eene woning in Klarendal in beslag genomen en naar het hoofdbureau van politie overgebracht. De persoon, in wiens huis zij gevonden werden, is als medeplichtige van S. eveneens aangehouden en naar de gevangenis getransporteerd.

13 april 1890
Haastige spoed......

Eet geen beenderensoep als ge haast hebt. Onlangs was een bewoner van Klarendal, bij Arnhem, aan het soep eten, toen hij door een kennis werd opgehaald, hetgeen hem wat haastig deed toehappen. Daarbij schoot hem een beentje  in de keel, dat hij door het gebruiken van stukjes brood naar beneden werkte. Den volgenden nacht overvielen hem hevige hoestbuien; die hoest werd van dag tot dag heviger en hij schreef hem toe aan eene opgedane verkoudheid. Eenige dagen geleden echter werd hij onpasselijk, raakte aan het braaken en wierp daarbij het voor drie weken ingeslikte beentje weder uit. De dokter verklaarde, dat het beentje met een scherpe kant tegen de long had vastgezeten en de oorzaak was geweest der denkbeeldige verkoudheid. Thans is de man weer gezond.

14 oktober 1890
Oplichting

Donderdag vervoegde zich een persoon, voorgevende aardappelkoopman te zijn, bij de wed. Z. in Klarendal, te Arnhem en vroeg of zij ook aardappelen te koop had. Op het bevestigend antwoord der vrouw, ging hij over tot den koop van honderd mud à f 2 per mud, franco station alhier. De aardappelen werden bezorgd en toen ze bijna in den wagon waren, zeide de kooper tot de zoons der weduwe: "Ik ga naar het stations-koffiehuis, kom daar bij mij, dan zullen wij een glas bier drinken en afrekenen." Toen zij aldaar kwamen en naar den koopman vroegen, kregen zij ten antwoord, dat die er niet was geweest. Intusschen was de trein naar Duitschland vertrokken.

14 januari 1891
Afgrijselijk

Zaterdagavond heeft te Arnhem de dronkenschap op afgrijselijke manier een slachtoffer geëischt. Zekere vrouw B., een weduwe die in Klarendal woont, is in beschonken toestand tegen de brandende kachel gevallen, tengevolge waarvan haar klederen in brand geraakten en zij vreselijke wonden bekwam. Zóó erg was 't, dat de buren werden opmerkzaam gemaakt door de lucht van brandend vleesch. Zij werd naar het stedelijk ziekenhuis gebracht, waar de ongelukkige vrouw, die niets van het gebeurde scheen te begrijpen, eergisterenochtend is overleden.

16 juni 1891
Nieuwe kerk

Bij de Katholieke ingezetenen van de drie verschillenden parochiën te Arnhem is een circulaire gezonden ter inteekening voor den bouw eener nieuwe kerk in Klarendal, waarin sedert lang groote behoefte bestaat. De te stichten kerk zal den naam dragen van St. Johanneskerk. De intekening geschiedt voor vier achtereenvolgende jaren, beginnende 1 Augustus 1891 in jaarlijksche, maandelijksche of wekelijksche bijdragen.

2 augustus 1891
Diphteritis

In de Coehoornkazerne te Arnhem zijn gevallen van
diphteritis voorgekomen. De kazerne is gedesinfecteerd.

6 september 1891
Onweder

Het onweder van eergisteravond blijkt ook op andere plaatsen in den omtrek en verder zich in dezelfde kracht te hebben vertoond.
Boven Arnhem hield het uren lang aan en ging vergezeld van zulke zware regens, dat vele straten blank stonden en verscheidene kelders zijn ondergelopen. In de lage gedeelten van Klarendal heeft het met geweld van den Musschenberg stromende water veel schade aangebracht. Een kwartier lang hagelde het stukken ijs, zoo groot als flinke knikkers en kleine duiveneieren. Deze ijskogels waren merendeels veelhoekig en hadden een witte kern. Daar er weinig wind was, vielen ze gelukkig recht naar beneden, anders ware er zeker geen ruit op het westen heel gebleven.

10 september 1891
Valpartij

De 14jarige zoon van den uitdrager M. had gisteren het ongeluk van den zolder te vallen in den molen in Klarendal. Bewusteloos werd hij opgenomen en naar zijne woning gebracht. Hij is ernstig gewond, maar de geneesheren geven hoop op zijn herstel.

14 oktober 1891
Aankoop

Naar wij vernemen is de commissie voor den bouw eener nieuwe Roomsch-katholieke kerk te Klarendal te Arnhem er in geslaagd, een terrein, gelegen aan de Verlengde Hoflaan, oostzijde, voor dat doel aan te kopen.

29 november 1891
Sterke drank

Te Arnhem viel zekere Nol Peters, die in eene woning in Klarendal een zak grind naar boven zou brengen, van den trap. Hij brak den nek en overleed nog denzelfden nacht. Hij laat eene vrouw en vijf kinderen achter. ook bij dit ongeluk speelde de sterke drank eene rol!

22 maart 1892
Ongeregeldheden

Vrijdag avond kwam het in Klarendal te Arnhem tot eene botsing tusschen de menigte en de politie. Te omstreeks 9 uur bewoog zich vanuit de stad naar die wijk eene menigte volk, dat geschat wordt op een 1000 man. Na eerst enkele straten zingende te hebben doorkruist, waarbij enkele lantarens en winkelruiten het moesten ontgelden, werd op den Klarendalsingel een jongen door een politieagent betrapt, toen hij een lantaren verbrijzelde. De jongen werd gevat en nu wilde men hem ontzetten, maar de politie behield de overhand en bracht den knaap in bewaring, waarbij gebruik gemaakt moest worden van de sabels. Aangevoerd door den chef dier afdeling, den hoofdinspecteur Schuitemaker, worden door de politie een paar charges gemaakt, waardoor de menigte verspreid en de toestand weldra weder tot kalmte werd gebracht. Omstreeks 11 uur was het weder rustig.

2 maart 1893
Personeel

Biedt zich aan: Keukenmeid v.noodhulp P.G. adr. Verl. Hoflaan 25, Arnhem

15 april 1893
Familie leed

Voor  veertien dagen had het zoontje van v. D. uit de Willemstraat te Arnhem het ongeluk met het hoofd in een pot kokend water te vallen. Het kind werd deerlijk verminkt in het Kinderziekenhuis opgenomen. Thans is in het zelfde gezin een meisje, dat heet water moest halen, met den emmer gevallen, waardoor het hevige brandwonden bekwam.

11 mei 1893
In ongenade

Men schrijft uit Arnhem aan de "Amsterdammer":
Ongeveer eene maand geleden is in de soc.-dem. afdeeling het voorstel ingediend, om den heer v. Emmenes, houder van het café "Voorwaarts" te Arnhem, leider der soc.-dem. partij aldaar, van zijn lidmaatschap van den Bond vervallen te verklaren. Dank zij den steun van het Centraal-bestuur werd gemeld voorstel nog met 48 tegen 30 stemmen verworpen, maar met het prestige van den in ongenade geraakte is het hier voor goed uit. Bovendien is het voorrecht om als caféhouder op te treden hem reeds ontnomen en woont hij nu als een gewoon particulier in de Paulstraat alhier.

21 mei 1893
Personeel

Gevraagd smidskn. bek. m. vuurwerk adr. A. Nieuwkamp, Hommelscheweg 240, Arnhem

9 juni 1893
Familiedrama

Uit Arnhem wordt nader aan de "N.R.Ct." gemeld:
De heer P. en zijne echtgenoote werden gister in hunne woning in de Hoflaan doodgeschoten gevonden. De vrouw is vermoedelijk eerst door den man vermoord. De waarschijnlijke beweegredenen tot de daad van wanhoop was geldelijke moeielijkheid tengevolge van ongelukkige speculatie.
Zooals te begrijpen is, vervult het droevige drama een ieder met groot afgrijzen; volgens welingelichte zijde gedane mededeeling, is in hoofdzaak de juiste toedracht der zaak:
De heer C.E. P., oud omstreeks 45 jaar, vroeger burgemeester te A. P. en lid der Prov. Staten van Noord-Holland, woont hier sedert eenige tijd aan den Velperweg, hoek Hoflaan, met zijne 38jarige echtgenoote freule S. v. L. Hun huwelijk was met één kind (zoon) gezegend, dat omstreeks 7 jaar oud is. De echtgenooten leefden op vrij ruimen voet.
Zij soupeerden gisteren avond nog rustig te samen en gingen daarna naar bed, met het voornemen om van morgen naar Hilversum te reizen. Toen nu de knecht hen wilde roepen, vond hij de deur der slaapkamer aan de binnenzijde gesloten, wat hem noopte de kamer van de buitenzijde, over een balkon, met verbreking eener glasruit, te betreden. Vreeslijk was het schouwspel dat zich thans in de kamer voordeed. Man en vrouw lagen daar zielloos op hun bed, terwijl in de nabijheid een pistool en een geweer gevonden werden.
De vrouw lag bijna geheel onder de dekens verborgen, met verbrijzelden schedel, waaruit de hersenen aan verschillende zijden waren gespat.
De man had zich met een geweer, dat hij met den voet moet afgetrokken hebben, onder de dekens doodgeschoten, na alvorens met het pistool zijne vrouw, in hare slaap, ook vermoedelijk onder de dekens, à bout portant te hebben doodgeschoten.
Door de bedienden werd geen geruisch van het afgaan der vuurwapenen gehoord.
Een door den heer P. achtergelaten brief deelt mede, dat hij het voornemen tot den zelfmoord had, doch dat hij eerst zijn vrouw zou vermoorden.
Medelijdende buren hebben zich voorlopig over het lot van het ongelukkige achtergebleven kind ontfermd.
Men gist dat financieele achteruitgang de beweegreden dezer verschrikkelijke gebeurtenis is.

22 oktober 1893
Hondentrouw

Als een bewijs van bijzondere hondentrouw mag het volgende vermeld worden: Vóór eenigen tijd reed een voerman uit Arnhem, vergezeld van zijnen hond, met eene vrachtkar naar Den Bosch. Toen hij den volgenden morgen van daar vertrokken was, miste hij onderweg het dier, dat den nacht in eenen stal onder het hooi had doorgebracht. Des namiddags te Arnhem teruggekeerd, bleef het afwezig.
Den volgenden avond echter stond de hond, erg vermagerd, uitgehongerd en druipnat voor zijne woning te Klarendal. Het beest had nu alleen den weg tusschen beide steden; zijnde ruim 12 uur afstand, gevonden en, wat sterker is, daarbij de Maas, de Waal en ook de Rijn overgezwommen.

7 november 1893
Aanbesteding

Te Arnhem is aanbesteed de nieuw te bouwen kerk in Klarendal. 16 Inschrijvingsbiljetten waren ingekomen, waarvan het hoogste was van J.v.d. Brink te Apeldoorn f 73.800 en het laagste van Van der Pluim en Gielsen te Rotterdam voor f 58.380. De begrooting was f 62.600.

14 februari 1894
Ongeval

Gisterenmiddag is te Arnhem op de Hommelstraat, nabij de viaduct, door een fouragewagen, waarvan de paarden door een passeerenden trein waren geschrikt, de 22-jarige A. v.d. P. overreden, waarbij haar linkerarm is gebroken.

10 maart 1894
Dierenleed

Gisterenmiddag is te Arnhem eene koe, toebehoorende aan den landbouwer G., onder de viaduct aan de Hommelstraat, doordien het dier voor een passeerenden trein schrikte, woest geworden en langs den Klarendalsingel door de Velperviaduct de Emmastraat ingehold. Na een groentekar met een ezel en ook een man te hebben omver geworpen, die geen ernstig letsel bekwam, is de koe door den jager H.J. van der Aa met een paar geweerschoten neergeveld.

20 april 1894
Stoeipartijtje

Dinsdag middag stoeiden eenige schooljongens in Klarendal te Arnhem. Een der jongens, gewoon te stompen met zijne vuisten en een duim vooruit, raakte een zoontje van Peters, wonende in de Beekstraat, in de miltstreek. Thuis gekomen zwol de plek op, en eenige tijd vreesde men voor zijn leven.

24 april 1894
Eerste steen

Aanstaanden Woensdag te half twaalf zal door den zeereerw. deken Dobbelmann de eerste steen worden gelegd voor de Roomsch-katholieke kerk, die aan de Hoflaan te Arnhem zal worden gebouwd.

2 juni 1894
Wijsgerig

Reeds maakten wij melding hoe de bewoners van de onbewoonbare huizen in Klarendal zich trachten te behelpen door tenten boven kuilen. Een echtpaar, dat in dien treurige toestand verkeerde, straatmuzikanten van beroep, vat de zaak nogal wijsgerig op. Aan een staak naast hun luchtig verblijf hebben zij een plankje gespijkerd met 't opschrift: Hôtel "Nooit Gedacht".

5 juli 1894
Inbraak

Hedennacht omstreeks 12 uur is er ingebroken in eene grossierderij van sterke dranken aan den Hommelschen weg te Arnhem. Door het verbrijzelen van de spiegelruit, heeft men zich toegang verschaft tot de uitstalkast, waaruit eenige flesschen zijn medegenomen. een 5tal werd voor de deur in stukken gevonden.

26 juli 1894
Van den Paus

Door tusschenkomst van den Pauselijke Internuntius ontving het comité voor de te houden loterij voor de St. Janskerk in Klarendal, (Arnhem), van den Paus een cam
ée, in goud gevat, het portret van Zijne Heiligheid voorstellende.

21 augustus 1894
Valpartij

Heden te half twee is een man van den toren der Roomsch-katholieke kerk in Klarendal gevallen. Hij werd zeer ernstig gekwetst.

27 september 1894
Diefstal

Door de politie te Arnhem is aangehouden en ter beschikking der justitie gesteld, zekere K., bakkersknecht, die verdacht wordt zijn patroon H., wonende in de Paulstraat, voor f 50, die geborgen waren in een ongesloten trommel, staande in een almede niet afgesloten kast in de woonkamer, te hebben bestolen.

29 september 1894
Ongeluk

Gisterenmiddag had te Arnhem bij de in aanbouw zijnde Roomsch-katholieke kerk aan de Hoflaan een treurig ongeluk plaats. Van eenige planken, die men van boven naar beneden liet glijden, kantelde er een en kwam op het hoofd van een man, die daar aan het graven was, waardoor hij een ernstige wond aan het hoofd bekwam. Zwaar bloedend is hij naar het ziekenhuis gebracht.

9 januari 1895
Ladelichter

Gisterenavond is door een agent van politie te Arnhem aangehouden en naar het bureau overgebracht W.M., een oud bekende der politie, die verdacht wordt even te voren bij den slager K. aan den Hommelschen weg de toonbanklade te hebben gelicht. Het nazetten van den verdachte door een aantal bewoners van die straten was een ware jacht, tot eindelijk op den Singel een agent van politie hem staande hield.

19 mei 1895
Personeel

Gevraagd boerenknecht, bij H. Mulder, Hommelsche weg 187, Arnhem
25 juni 1895
Gemeenteraad

Het in de vorige vergadering aangehouden voorstel van Burg. en Weth. van Arnhem om een gedeelte der in Arnhem onteigende terreinen onderhands te verkoopen aan de vereeniging "Openbaar Belang", heeft in de vergadering van eergisteren beslag gekregen.
De wijze waarop, na overdracht der terreinen aan Openbaar Belang, de gemeente steeds toezicht op de huizen blijft houden, de zekerheid, die men heeft krachtens de statuten dezer vereeniging, dat het enkel haar streven is, geheel ten bate der arbeidende klassen te werken, deden den Raad met 18-7 stemmen het praeadvies om tegen f 3.50 per vierk. M den grond onderhands te verkoopen aan O.B. aannemen. Een gedeelte der terreinen zal eerlang nog publiek worden geveild.

23 februari 1896
Personeel

Gevraagd R.K. boerenknecht, kunnende melken (Maart); adr. H. Derksen, Hommelsche weg 210, Arnhem
1 maart 1896
Leerling-Bakkerij

Een net JONGMENSCH, niet beneden 16 jaar, kan terstond geplaatst worden ter algeheele bekwaming in het vak
Adres: J.A. Tielen, brood-,beschuit- en kleingoedbakkerij, Klarendalschen Weg, Arnhem.

8 maart 1896
Wordt gevraagd

Bakkersleerling, om het vak grondig te leeren, R.K., liefst van buiten;
Adres: J.A. Tielen, brood-,beschuit- en kleingoedbakkerij, Klarendalschen Weg, Arnhem.

14 juni 1896
Personeel

Biedt zich aan: Tweede of kinderwerkmeid, R.K. 20 jaar oud, (Aug. of eerder); adr. Musschenstraat 7, Arnhem.

1 december 1896
Ontsnapping

Vrijdagnamiddag is uit den stal van den slager D. te Arnhem een koe losgebroken en holde den Hommelschen weg op, gevolgd door honderden menschen. Het dier was zo woest dat men het niet tot staan kon brengen. Na Onder de Linden voortgehold te zijn, werd op het dier geschoten en trof men het in een der voorpoten zoodat het spoedig viel. Daarop werd het afgemaakt. Ofschoon juist de scholen uitgingen en nog al veel kinderen dien weg moesten passeeren, is dit ongeval zonder verder ongelukken afgeloopen.

2  juni 1897
Personeel

Terstond gevraagd, een flinke bakkersknecht. Adres B. Hiddink, Javastraat 59, Armhem
30 september 1897
Moordaanslag

Gisterennacht had te Arnhem een moordaanslag plaats in de Rappardstraat.
De "Graafschapper" geeft daarvan het volgende verhaal:
L., die weldra zijn zilveren huwelijksfeest zou vieren, heeft met een mes een aanslag op zijn vrouw gepleegd. Rustig en wel was hij ter ruste gegaan, om na een half uur zijn treurigen slag te slaan. Diepe en zeer enstige wonden zijn aan de vrouw, die thans in het Ziekenhuis wordt verpleegd, toegebracht.
Dat de misdaad dadelijk geen doodelijken afloop heeft gehad, moet aan het geschreeuw der kinderen te danken zijn, waarop de politie dadelijk kwam toesnellen.

20 oktober 1897
Zelfdoding

Gistermorgen omstreeks zes uur heeft zich in de Coehoornkazerne te Arnhem een zekere W., tamboer bij het 8ste regiment infanterie, door middel van een revolver van het leven beroofd. De lafaard werd in het hart getroffen en was onmiddellijk een lijk. Naar men zegt is antipathie tegen den dienst de oorzaak van deze noodlottige daad.

17 mei 1898
Mishandeling

Gisterenavond omstreeks 10 uur werd op het Noordpad bij Arnhem een vrouw door twee personen zoodanig mishandeld, dat zij eerst naar het militair-hospitaal en verder op last van dr. Bommel van Vloten naar het Ziekenhuis werd overgebracht, daar vermoedelijk een der beenen gebroken was. Tegen de daders, die bekend zijn, wordt proces-verbaal opgemaakt.

21 juli 1898
Messteek

In de Willemstraat te Arnhem is den kastelein M. door een dronken bezoeker een messteek  in den buik toegebracht. De toestand van den verwonde is zeer ernstig; de dader is in hechtenis genomen.

4 februari 1899
Beschonken

Gisterenavond, omstreeks 10 uur, had zekere vrouw wed. H.P., wonende aan de Johannastraat te Arnhem, in beschonken toestand op een stoof met vuur plaats genomen, waardoor haar klederen in brand geraakten. Op haar geschreeuw kwamen eenige buren toeschieten, die haar hulp verleenden, zoodat slechts eenige brandwonden aan de beenen werden veroorzaakt.

5 mei 1899
Lijk opgevischt

Hedenmorgen is te Arnhem uit den Rijn nabij de suikerfabriek door twee schippers opgevischt het lijk van een tot dusverre onbekend manspersoon van omstreeks 30-jarigen leeftijd, met blonden knevel. Het is voorlopig naar het lijkenhuis Onder de Linden overgebracht.

17 augustus 1899
Kinderbewaarplaats

Te Arnhem is Maandag de eerste kinderbewaarplaats geopend.
In het midden van de arbeiderswijk Klarendal gelegen, zal zij, op kleine schaal aanvangende, voorlopig gelegenheid bieden om een achttal zuigelingen en een grooter aantal iets oudere kinderen den geheelen dag onder zorgzaam toezicht te stellen.
Behalve drie kamers, die wel klein zijn, maar overigens aan alle eischen der hygiëne, wat luchtverversching, verwarming enz. betreft, beantwoorden, is er nog een gedeeltelijk overdekt speelterrein, met een dikke laag geel zand bedekt.
Elken dag zal een geneesheer, dr. Van der Heyde, de inrichting bezoeken.

30 december 1899
Kinderleed

In de Agnietenstraat te Arnhem vermaakten zich eenige kinderen met sleetje rijden. Plotseling kwam een slee met zooveel kracht tegen een lantaarnpaal aan, dat een inzittend meisje van vijf jaar er uitsloeg en een been brak.

8 augustus 1900
Verdronken

Maandagmorgen om elf uur is een twaalfjarige jongen L. de H. uit de Johannastraat te Arnhem, nabij den Sonsbeekweg aldaar, in een circa 6 M. diepe put, die daar van gemeentewege tot het verzamelen van water gegraven is en waarin 3½ M. water stond, gevallen en verdronken.
Door een matroos, G. Bosman, uit De Helder, werd de jongen op het droge gebracht, doch alle middelen, aangewend om de levensgeesten op te wekken, waren tevergeefs.

30 oktober 1900
Bedolven

Uit Arnhem meldt men dat Zaterdagavond een instorting plaats gehad heeft in een in aanbouw zijnden ijskelder aan de Agnietenstraat aldaar, waarbij twee arbeiders onder het puin bedolven werden. Beiden zijn, hoewel één eerst na geruimen tijd werkens, zonder andere dan lichte kwetsuren, bevrijd.

6 december 1900
Messteek

Omstreeks elf uur gisteravond ontstond er in een tapperij aan de Spoorwegstraat te Arnhem twist tusschen een paar personen, welke op straat werd voortgezet. Zekere De V., wonende aan d Schutstraat, ontving toen een messteek boven het linkeroog en liet zich aan het hoofdbureau van politie verbinden. De dader., wonende aan de Bloemstraat, is hedenmorgen door de politie aangehouden en in bewaring gebracht.

21 december 1900


25 april 1901
Uitslaande brand

Gisterenavond omstreeks halfelf ontstond door tot dusverre onbekende oorzaak een uitslaande brand ten huize van den landbouwer J.W. van Maanen aan de Noord Peterstraat te Arnhem, die zich zoo snel uitbreidde, dat van de acht op stal staande runderen er slechts drie konden worden gered; vijf koeien benevens een hit en veel huisraad werden een prooi der vlammen. Onder leiding van den brandweercommandant was omstreeks halftwaalf de brand gebluscht. Huis en inboedel waren verzekerd.

12 juni 1901
Gasontploffing

Gistermorgen had in de Hommelstraat te Arnhem een gasontploffing plaats in een magazijn van galanterieën. De groote spiegelruit werd geheel vernield en door de glasscherven werden een dame en een 8-jarig jongentje, die voorbijgingen, gewond.
Er ontstond geen brand en de schade was dus betrekkelijk gering.

20 juni 1901
Woningtoestanden

Nogmaals stellen B. en W. van Arnhem voor een stap te doen op den weg van verbetering der woningtoestanden.
Voorgesteld wordt n.l., dat de gemeente voor f 4000 zal aankopen zes woningen en daaraan gelegen terreinen, gelegen tusschen den Klarendalschen weg en de Agnietenstraat, midden tusschen het gemeenteterrein, waarop de nieuwe school No. 2 zal gebouwd worden en het terrein van de woningvereeniging Openbaar Belang. Door den aankoop en het onder profiel brengen zal de uitleg van de gemeente aan deze zijde een grooten stap vooruitgekomen zijn, terwijl het bovendien van belang mag  geacht worden de krotten, die nog wel niet onbewoonbaar verklaard zijn, maar waartoe men toch zonder twijfel zou moeten overgaan, op te kunnen ruimen.

7 juli 1901
Brand

Een binnenbrand, die bij den bakker H. aan den Klarendalschen weg te Arnhem was ontstaan en door de politie gebluscht was, zoals men meende, is tot een uitslaande brand geworden. In het achterhuis wakkerde het vuur weder op. Twee zolderkamers zijn uitgebrand.

4 maart 1902
Diefstal

De Arnhemsche politie heeft Zaterdag gearresteerd twee personen,  verblijf houdende in een woonwagen Onder de Linden, te Arnhem, verdacht van den diefstal in hotel de Engel, te De Steeg. Van de gestolen voorwerpen zijn er eenige in den woonwagen in beslag genomen.

19 november 1902
Diefstal in de cantine

Sedert geruime tijd worden uit de buffetten der cantine van de onderofficieren en minderen van het 8e regiment infanterie in de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem geld, sigaren en consumptie-artikelen ontvreemd. De daders bleven onbekend. In het begin der vorige week echter is een tamboer op poging tot diefstal betrapt en slechts disciplinair gestraft, omdat de uitvoering ontbrak, daar toevallig in de doorzochte toonbanklade geen geld aanwezig was. Den nacht van Zaterdag op Zondag j.l. werd door een sergeant, die zich in de cantine verdekt had opgesteld, een soldaat op heeterdaad betrapt op diefstal van sigaren, koek en jam. De soldaat is thans met twee andere soldaten, vermoedelijk medeplichtigen, in verzekerde bewaring.

21 november 1902
Aankoop

Burg. en Weth. van Arnhem doen den gemeenteraad wederom een voorstel tot aankoop van woningen ter verbeteringen van toestanden in de wijk Klarendal en wel tot het aankoopen van drie woningen en een stal in de Wijnstraat voor eene som van f 2000.

13 februari 1903
Opruiende biljetten

Men meldt uit Arnhem:
Behalve door de anarchisten, is ook door de afd. Arnhem der S.D.A.P. een biljet verspreid onder de opgeroepen miliciens.
In de Coehoornkazerne is een 150-tal opruiende biljetten binnengesmokkeld.

13 februari 1903
Strooibiljetten

Gisteravond is door de politie te Arnhem een onderwijzer aan een der openb. lagere scholen aangehouden, die in de nabijheid der Coehoornkazerne aan de militairen strooibiljetten van opruienden aard uitriekte. Tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.


18 februari 1903
Lijkje gevonden

Hedenmiddag omstreeks halftwee vonden eenige voerlieden te Arnhem bij het uitrijden het lijk van een pasgeboren kind in de Agnietenstraat, tegen een heg van het stuk land naast de openbare school aldaar. Het was gewikkeld in witte linnen doeken en een blauw linnen zak. Het is gebracht naar het hulpbureau van politie in Klarendal.

12 juli 1903

5 september 1903
Brutale aanval

Op den Klarendalschen weg te Arnhem liepen drie militairen, toen ze onverhoeds werden aangevallen door eenige individuen. Een van hen gaf den militair W. met een leeg bierfleschje een slag op het hoofd, met het ongelukkig gevolg dat diens neusbeen is gebroken. Het slachtoffer moest in het militair hospitaal worden opgenomen.

6 december 1903
Waarschuwing

Bij deze ben ik genoodzaakt H.H. Bakkers te waarschuwen, daar de Heer Ottos Pickhardt, Groote Markt te Arnhem, sedert 20 Sept. ontslagen is en dus volstrekt geene machines van mijne firma mag en kan verkoopen. Mijn eenige vertegenwoordiger te Arnhem is:
J.A. Tielen, Putstraat 8

Th. Poncelet, Bakkerij-Machinefabriek, Dusseldorf.

4 februari 1904
Vermist

Sedert Maandagmiddag wordt te Arnhem vermist G.de H., oud 54 jaar, schilder, wonende Klarendalsingel. Hij is klein van gestalte, heeft een korten, zwarten knevel en donker uiterlijk, gekleed met blauwe pet, blauwe duffelsche jas, bruine broek en klepschoenen.

20 februari 1904
Eigen schuld

Hedenmorgen omstreeks twaalf uur is een tienjarig jongetje van den schoenmaker E., toen het uit school kwam, op den Klarendalschen weg te Arnhem door eigen schuld onder een wagen geraakt en aan rug en hoofd gewond. De jongen, wilde aangespoord door het voorbeeld van twee andere jongens, die al achter op den wagen waren geklommen, er ook op springen. De politie riep de hulp van dr. Couvée in.

14 februari 1905
Gas verstikking

Gisterenmorgen kwam zekere v.d. W., wonende in de Javastraat, Klarendal te Arnhem, tot de treurige ontdekking, dat zijn zoon, die thans nog bij de ouders in huis was, doch binnenkort hoopte te trouwen, plotseling was overleden.
Bij onderzoek is gebleken, dat de oorzaak van dit treurige ongeval moet worden geweten aan verstikking door gas, ingevolge van het openlaten staan van en gaskraantje.

19 april 1905
Noodlottig ongeval

De ongehuwde 24-jarige opperman G.Z., wonende op de Klarendalschen weg, werkzaam bij de firma Kinkelaar, zou na afloop van 't werk nog een schop van de steiger halen. Door een onbekend toeval is hij gevallen, zonder opgemerkt te worden. Na den gehelen nacht gelegen te hebben werd hij Zondagmorgen door voorbijgangers ontdekt. Met gebroken ribben en inwendig gekneusd werd de ongelukkige naar 't sted. ziekenhuis vervoerd. Zijn toestand is van dien aard, dat spoedig de dood te verwachten is.

20 april 1905
Uitslaande brand

In den voorlaatsten nacht, omstreeks 2 uur, brak een uitslaande brand uit in het perceel Hommelstraat 68. Onmiddellijk rukte de slangenwagen van het hoofdbureau van politie uit en begon met den slangenwagen van de politie no. 6 water te geven. Bij onderzoek is gebleken, dat de brand waarschijnlijk is ontstaan in den winkel, waarin een zaak in confectiegoederen gevestigd was. De eigenaar, de heer Scheltens, was afwezig. De zich in het huis bevindende personen hebben zich met moeite kunnen redden, ze waren genoodzaakt de bovenwoning aan de achterzijde in nachtgewaad te verlaten. Het geheele perceel is uitgebrand. De inboedel was verzekerd bij de Maatschappij "de Nederlanden" voor f 18400, het huis voor f 10000 bij "l'Union".
Op het terrein waren aanwezig de Burgemeester, de waarnemende commissaris van politie, de directeur van gemeentewerken, de brandweercommandant en enkele brandmeesters.
Om half vier was men de brand meester.
Vijf buren hebben ook schade beloopen. Deze waren mede bij
"l'Union" verzekerd.

24 mei 1905
Gemeenteraad

De heer Zoestbergen beklaagde zich over de opeenhooping van vuil op de meeste Zondagen in Klarendal en kreeg toezegging, dat die zaak onder de aandacht van den directeur van de gemeente-reiniging zal worden gebracht.

22 juli 1905
Postkantoor Klarendal

Tijdens een zitting der Kamer van Koophandel werd er door een van de leden op gewezen, dat niets meer gehoord wordt omtrent het in Klarendal te stichten postkantoor en gevraagd wordt of de zaak nu moet blijven zooals zij is.

11 augustus 1905
Krankzinnig

Sedert eenige dagen woonde in de Hommelstraat een man, die door zijn vreemde manier van doen nogal eens de aandacht trok en dan ook verschillende malen naar het politiebureau werd gebracht. Dinsdagnacht werd hij weder naar het hoofdbureau gebracht, vanwaar hij Woensdagvoormiddag per rijtuig werd overgebracht naar het stedelijk ziekenhuis ter observatie, daar een ontboden geneesheer het niet veilig achtte hem alleen te laten, daar hij vermoedelijk krankzinnig is.

14 september 1905
Brand

Gisternacht is de woning van gemeente-werkman W., aan de Schutstraat door brand vernield. Het gezin werd met moeite gered. De inboedel, die ook is verbrand, was verzekerd bij "L'Union", particuliere directie van Elsten & Zn.

28 september 1905
Voorstel

Burg. en Weth. stellen voor ter verbetering van de woningtoestanden enz., in Klarendal wederom een bedrag van ruim f 7000 beschikbaar te stellen en wel voor den aankoop van woningen en grond in de Wijnstraat ter gezamenlijke oppervlakte van 951 c.A.

10 november 1905
De moordaanslag te Arnhem

De nasporingen der politie hebben er toe geleid dat gistermiddag de dader van den moordaanslag te Arnhem, Brunbeek, werd gearresteerd. Hij is te Velp door den gemeenteveldwachter Buunk bij de wildbaan te Rozendaal aangehouden en naar Arnhem overgebracht ter beschikking van den commissaris van politie

Omtrent de moordaanslag deelt de "N.A.Ct." mede:
De vermoedelijke dader C. Brunbeek, 24 jaar, timmerman, wonende op Plattenburg te Arnhem, had reeds 2½ jaar verkeering met het thans zoo zwaar gewonde meisje, de 21-jarige Helena M. De ouders waren echter niets op de verkeering gesteld, zelden kwam B. dan ook bij de ouders van het meisje aan huis.
Vrijdagavond j.l. nu heeft er tusschen B. en zijn meisje een woordenwisseling plaats gehad, die tengevolge had, dat Maandagavond Helena M. den jongen man afschreef. Hierover schijnt B. zoozeer gebelgd te zijn, dat hij, althans volgens zijn zeggen, naar Amerika wilde vertrekken.
Het meisje, dat dienstbode is aan de kweekschool van onderwijzeressen aan de Weverstraat, had Dinsdag juist een vrije avond en werd door een harer zusters afgehaald. Beiden waren op weg naar de ouderlijke woning aan den Klarendalschen weg, toen op den Kleinen Oord B. achter haar aankwam. Hij wendde zich tot zijn meisje en deelde haar mede, dat hij voornemens was nog denzelfden avond met den trein te vertrekken ten einde naar Amerika te gaan. De zusters bleven B. vergezellen en zouden hem naar den trein brengen die halftien vertrok. Daar het nog te vroeg was werd een omweg gemaakt en over de ijzeren brug langs het Diaconessenhuis naar den Amsterdamschen weg gewandeld.
Onderweg heeft geen twist plaats gehad. Even voorbij café Wielerrust (het was toen kwart over negen) bij de Burgemeester Weertstraat vroeg B. even zijn meisje alleen te mogen spreken. Zij stond dit toe, voorwaarde, dat het niet te lang zou duren. Beiden gingen ter zijde van de straatweg, terwijl de zuster op korten afstand wachtte. Het schijnt dat B. zijn meisje heeft willen omhelzen, wat deze weigerde. Plotseling heeft hij daarop een revolver te voorschijn gehaald en daarmede op zeer korten afstand een schot gelost, dat het meisje in de borst trof. Dadelijk liep Helena M. weg, roepende dat men haar had geschoten. Daarop volgde een tweede schot van den verdachte, dat haar in den rug verwondde.
Brunbeek maakte zich toen haastig uit de voeten, de richting van de Zijpschen weg inslaande.
Vergezeld door haar zuster, die dadelijk was toegeschoten, kon de gewonde nog loopen tot het huis van den heer Veen aan den Amsterdamschen weg, waar zij werd opgenomen om vervolgens in zorgwekkende toestand naar het Diaconessenhuis te worden overgebracht.

25 november 1905
Beroerte

Gisterenmorgen ongeveer 11 uur had een bewoonster van de Javastraat, vrouw Brouwer, het ongeluk van de trap te vallen. In bewustelooze toestand werd ze opgenomen. De geneesheer die inmiddels ontboden werd, constateerde een beroerte.

6 december 1905
Inbraak

Zekere G.V. wonende aan de Stalstraat, was sedert eenige dagen afwezig geweest en kwam hedenmorgen tot de ontdekking dat men zijne woning was binnengedrongen en den muntmeter had verbroken en het daarin aanwezige geld medegenomen. Een onderzoek wordt door de politie ingesteld.

6 december 1905
Palingperikelen

Gisterenavond kwam zekere H.S. die Maandag had gehouden*, bij een vischkoopman aan den Klarendalschen weg. In den winkel verorberde hij eerst plm. een half pond gerookte paling en nam daarna nog enige in zijn zakken mee. Toen het op betalen aan kwam, kon de koopman een pak slaag krijgen. Deze niet van plan zijnde met het sujet te gaan vechten, liet hem gaan en stelde de politie met het gebeurde in kennis, die een onderzoek zal instellen.

* Maandag houden = op maandag niet werken

28 december 1905
Opsporing verzocht

Opsporing en aanhouding wordt verzocht van een onbekend persoon zich noemende Harksema en voorgevende opzichter te zijn bij den kazernebouw te Ede, die zich heeft schuldig gemaakt aan oplichting van een jas bij den kleermaker Christmann te Arnhem en van een zilver horloge met ketting, hetgeen hij onder bedrieglijk voorwendsel wist in handen te krijgen bij H. Jansen, Hommelstraat aldaar, waar hij kamers had gehuurd en met medeneming van bedoelde voorwerpen en zonder huur te betalen is vertrokken.

15 februari 1906
Verduistering

Een dertigjarige man H.H., die reeds 16 veroordeelingen achter den rug heeft en nog voor verschillende feiten voor eenige rechtbanken zal moeten verschijnen, stond voor de Arnhemsche rechtbank terecht wegens verduistering.
Den 29 November wist bekl. een kleermaker te Arnhem te bewegen tot afgifte van een regenjas en eenige andere kleedingstukken. Hij gaf zich uit voor opzichter bij de werken aan de kazernegebouwen te Ede. Later heeft de leverancier lont geroken en behalve de regenjas zijn kleederen teruggekregen.
Een tweede verduistering werd door hem gepleegd den 5 December in zijn kosthuis aan de Hommelstraat aldaar; hier wist hij een zilveren horloge, een hoed en twee boorden "ter leen" te krijgen, voorwerpen waarmee hij verdween en die evenmin als hijzelf ooit in de woning aan de Hommelstraat werden teruggezien.
De president houdt beklaagde de lange lijst van zijn veroordeelingen voor, waarop misdrijven van verduistering en diefstal afwisselend voorkomen. Bekl. zegt dat zijn eerste veroordeeling hem bedorven heeft. Na zijn ontslag uit de gevangenis is hij naar Duitschland gaan werken, maar een stadgenoot, die daar ook kwam, verried dat hij in de gevangenis had gezeten en toen is hij weggezonden.....
Het O.M. meende, dat wat betreft de verduistering van de regenjas, vrijspraak zal moeten volgen.
Ten aanzien van het tweede feit eischte spr. 8 maanden gevangenisstraf.

7 april 1906
Op hol

Gisterenavond sloeg op de Hommelschen weg een paard, gespannen voor een mestwagen der Gemeente-Reiniging, op hol. Het dier rende over de Hommelstraat naar het Velperplein en werd aldaar tot staan gebracht. Zekere V., die op de Hommelstraat passeerde en wellicht wat te veel aan Bacchus had geofferd werd aangereden en kreeg een der wielen over zijn rechterbeen, dat vrij ernstig werd gekneusd, terwijl hij daarbij nog twee botbreuken opliep. Hij werd in een in aanbouw zijnd huis gedragen, door een geneesheer voorlopig verbonden en daarna per brancard naar zijne woning vervoerd.
De voorman, zekere D. viel nabij het Velperplein van den wagen en kreeg een der wielen over zijn buik en werden door den geneesheer inwendige kneuzingen geconstateerd, waarna  hij per rijtuig naar zijne woning te Oosterbeek is vervoerd.

11 mei 1906
Gemeenteraad

B.en W. stellen voor om op een gedeelte van de oude begraafplaats Onder de Linden een openbare speeltuin aan te leggen voor een bedrag van f 685 en dezen aan den Arnhemsche Bond van lichamelijke opvoeding in gebruik te geven.

27 juli 1906
Vereenigingsnieuws

De Kon. goedkeuring is verleend op de statuten van: "Het comité ter bevordering van evangelisatie in Klarendal, te Arnhem.

28 juli 1906
Ongeval

Donderdagnamiddag te 4 uur vond een koetsier aan den Rosendaalschen weg nabij de Geitenkamp langs den weg een rijwiel en eenige meters verder een jongen, die bewusteloos was, vermoedelijk doordat hij daarmede in volle vaart van een vrij sterke helling was komen rijden en een ongeluk had gekregen.
De koetsier nam den jongen op en bracht hem naar het politiebureau aan het Johannaplein. De ontboden geneesheer gelastte zijne opname in het stedelijk ziekenhuis, waarheen hij per brancard werd vervoerd. De jongen, die onbekend is, was ten 10 uur 's avonds nog bewusteloos, zoodat voor hem het ergste te vreezen is.

14 oktober 1906
Wijkverpleging

Naar de "A. Ct"., verneemt, bestaat bij het St. Elisabeth's Gasthuis het plan om in Klarendal een R.-Kath. wijkverpleging op te richten.

10 november 1906
Spoorloos

Een 56-jarige schrijnwerker J.T., wonende aan de Javastraat alhier, verliet j.l. Donderdag zijn kosthuis zonder te zeggen waarheen hij ging, en keerde tot heden niet terug, zoodat vermoed wordt dat den man, die zonder werk was, een ongeluk is overkomen.

24 januari 1907
Benoeming

Tot hoofd der Chr. school in Klarendal te Arnhem is benoemd de heer Den Breejen, hoofd der school te Bemmel.

2 februari 1907
Benoeming

De heer De Haan, onderwijzer aan de o.l.s. te Bemmel, is benoemd in gelijke betrekking aan de bijz. school, Rappardstraat, Arnhem, en aan o.l.s. te Bek, gem. Ubbergen.

14 april 1907
Goed afgeloopen

Men meldt ons uit Arnhem d.d. 12 April:
Een glazenwasscher, zekere J.A.V., die hedenavond in de Willemstraat zijn beroep uitoefende, en op eene hoogte van pl. m. 5 M. op een ladder stond, had het ongeluk, dat de ladder uitgleed en onder zijn voeten wegviel. V. viel toen naar beneden, doch wist in zijn val een vensterkozijn te pakken en sprong nu daarop, kwam daarna van een hoogte van circa 4 M. op straat terecht alwaar hij eene buiteling maakte. Wonder boven wonder, sprong de man weder op; hij had slechts een kleine verwonding aan zijn neus gekregen.
Heel kalm, alsof er niets gebeurd was, zette V. zijn ladder weder goed en ging daarna zijn werk afmaken.

20 april 1907
Postkantoor Klarendal

In de Donderdagmiddag gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel werd inzake den bouw van een nieuw postkantoor in Klarendal besloten een adres aan den raad der gemeente te richten met verzoek het daarheen te leiden dat de raad een gebouw voor het postkantoor zal doen zetten volgens de voorwaarden door den directeur-generaal gesteld en dat aan den minister gevraagd zal worden voor hoe lang en welken prijs het rijk dit huren wil.

26 mei 1908
Raadsperikelen

Als gevolg van het verhandelde in den raad over het ontslag aan een aantal straatmakers, tijdelijk, enkelen zelfs reeds 4 tot 7 jaar, in dienst der gemeente zijnde, wegens slapte in het werk, heeft de heer Borgardijn bij den raad een voorstel ingediend strekkende om terug te komen op het raadsbesluit om de uitvoering van bestratingswerken in Klarendal in 1909 te doen plaats hebben, om daarentegen met dit werk zoo spoedig mogelijk een aanvang te maken en daarvoor beschikbaar te stellen een som van f 124.000.

7 augustus 1908
Brandstichting

Door eenige tot nu toe onbekende jongens werd gisternamiddag aan Onder de Linden en hooimijt, toebehoorende aan A.v.B., wonende aan de Stalstraat, in brand gestoken. De hooimijt en een schuurtje dat in de nabijheid stond brandden tot aan den grond af. De brandspuit van het militair hospitaal en de brandkraanwagen van den politiepost Johannaplein waren weldra aanwezig, doch konden weinig hulp bieden.

3 september 1908
Raadszitting

In de Raadszitting van gisteren was aan de orde het voorstel van den heer Borgardijn betreffende het ontslag van 21 straatmakers. Dit voorstel wil de bestratingswerken in Klarendal in eigen beheer nemen en doen aanvangen ten einde 21 losse straatmakers aan het werk te kunnen houden.
De heer Borgardijn motiveert de wederindiening van zijn voorstel om de bestratingswerken in eigen beheer te nemen. Dit voorstel had hij eenige weken geleden ingetrokken na de verzekering van den wethouder van openbare werken, dat hij slechts in de uiterste noodzakelijkheid een ontslag zou geven. Drie weken na die toezegging kwam eensklaps het bericht, dat niet minder dan aan 21 personen ontslag aangezegd was. De heer Borgardijn wijst er op, dat het raadslid Ozinga op het werk ten aanhoore van de werklieden gezegd had, dat het werk veel te vlug ging. Spreker wijt het optreden van den heer Ozinga het aan zooveel menschen gegeven ontslag.
Spreker vraagt, waarom is men zoo onmiddellijk den heer Ozinga ter wille geweest? Hij begrijpt het niet.
De voorzitter betoogt, dat de raad alleen besloten heeft zooveel werken in eigen beheer te houden als noodig was voor de vaste stratenmakers en dat, toen in Juli nog een zeker bedrag voor het stratenmaken in eigen beheer aan den directeur van gemeentewerken was toegestaan. B. en W. meenden, dat het daarmee voor 1908 uit zou zijn. Toen kwam de heer Ozinga met de mededeeling, dat het aantal stratenmakers te groot was voor het werk, dat in eigen beheer zou gehouden worden. De directeur van gemeentewerken moet dit toegeven en vandaar het besluit om een aantal stratenmakers gedaan te geven.
De heer Borgardijn leest vervolgens uit het officieele raadsverslag voor de woorden van den wethouder van openbare werken, waaruit z.i. niet anders kan gelezen worden, dan dat van de losse arbeiders, waarover het hier gaat, slechts in de uiterste noodzakelijkheid personen zouden ontslagen worden. tegenover dit uittreksel citeert de voorzitter andere uitspraken van den wethouder, waaruit blijkt, dat deze allerminst de bedoeling heeft gehad, welke de heer Borgardijn hem toedicht.
De wethouder zelf betoogt, dat het er indertijd over geloopen heeft hoe men de "vaste" werklieden in dienst der gemeente zou kunnen houden en de heer Borgardijn doet dus verkeerd met zijn systeem op enkele woorden van den wethouder te bouwen.
De heer Ozinga had volkomen gelijk, toen hij er de aandacht op vestigde, dat bij een dergelijken voortgang van het werk er weldra geen werk meer zou zijn voor de vaste werklieden in dienst der gemeente.
De heer Ozinga verwijt den her Borgardijn, dat deze alleen het behartigen van de gemeentebelangen ziet in het behartigen der belangen van de arbeiders.
Als lid van de commissie van bijstand meende spreker verplicht te zijn te wijzen op een misstand, op deze wijze het gemeentebelang behartigende.
Na een heftige rede van den heer Zoestbergen, verdedigt de heer Goedhart de meening van den heer Borgardijn, erop wijzende, dat na de raadszitting van 27 Juli de groote meerderheid van den raad in de meening verkeerde, dat de heer Borgardijn tevreden kon zijn.
Het gewijzigd voorstel van den heer Borgardijn, bedoelende dat het bestratingswerk in Klarendal, voorzoover het bedrag nog niet is verwerkt, met behoud van het tegenwoordig personeel in den loop van 1908 en 1909 zal geschieden, wordt verworpen met 17 tegen 9 stemmen.

19 december 1908
Inbraken

Woensdagnacht is bij den meubelmaker W.J. D. aan de Javastraat te Arnhem, tijdens de afwezigheid van de bewoners, ingebroken. De voordeur moet door middel van een valschen sleutel geopend zijn, waardoor de dief of dieven zijn binnengekomen. In de benedenverdieping is de muntgasmeter, waarin zich 3 à 4 2½cent stukken bevonden, opengebroken en de inhoud ontvreemd. Op de bovenverdieping is een linnenkast opengebroken, alsmede een zich daarin bevindende gesloten lade. Alles is overhoop gehaald, doch niets wordt daaruit vermist. Het gereedschap, waarmede de kast werd opengebroken, lag op den zolder en behoorde aan den eigenaar.
Daarna is ingebroken in de halte van de Staatsspoor aan de Velperpoort. Hier hebben de dieven zich toegang verschaft door het uitsnijden vaan een ruit. Zoover kan worden nagegaan, is een bedrag van f 16 uit de lade van een kast ontvreemd.

23 juli 1909
Valsch geld

Door den slagersknecht M.A., wonende Johannaplein te Arnhem, is bij de politie een valsche rijksdaalder gedeponeerd. A. verklaarde, dat hij dezen had ontvangen van den slagersknecht K.
K. van zijn kant zegt, dat A. bij hem herhaaldelijk heeft aangedrongen om een bankbiljet van f 10 te wisselen, en liefst rijksdaalders, doch dat hij geen valschen rijksdaalder in zijn bezit had.

5 september 1909
Cholera

Woensdag werd te Arnhem een voerman uit de Akkerstraat, bij wien cholera vermoed werd, naar de barak, welke de gemeente aan den Westervoortschen dijk deed plaatsen, overgebracht.
Gisteren is uit het door professor Spronck te Utrecht ingesteld onderzoek gebleken, dat hier van cholera geen sprake is. De patient is daarop naar het gemeenteziekenhuis vervoerd.

10 september 1909
Gemeenteraad

Naar aanleiding van een verzoek van het bestuur van het kinderziekenhuis om de verpleeggelden van kinderen van het Burgerlijk Armbestuur te brengen van f 0.60 per dag en per kind op f 0.80 verklaarden de heeren Voorbrood en Liethof zich hiertegen, omdat bij het kinderziekenhuis niet de vrije artsenkeuze bestaat. De heer Hermans, die verklaarde wel te hebben willen voorstellen f 1 te betalen, vernam van den burgemeester, dat B. en W. niet alleen uit zuinigheid f 0.80 hadden voorgesteld, maar ook omdat zij van oordeel waren, dat het bestuur van het kinderziekenhuis op wel wat lichtvaardige wijze een grooten schuldenlast op zich had genomen, en dat de gemeente, door nu dadelijk de gevraagde verhooging tot f 1 maar toe te staan, den eersten stap zou zetten op een weg, waarvan het einde niet te overzien is.
Bepaald werd de vergoeding op f 0.80 per dag en per kind, van 1 Januari a.s. af.

12 september 1909
Zelf de schuldige!

Vrouw L. wonende aan het Noordpad te Arnhem deed voor eenige dagen bij de politie aangifte, dat de muntgasmeter in haar huis was opengebroken. Een onderzoek werd ingesteld, tevergeefs werd naar den misdadiger gezocht en vrouw L. de aanbrengster werd dientengevolge ten politiebureele ontboden.
En wat bleek? Vrouw L., die gaarne een ander de schuld had gegeven, bleek de dievegge te zijn.
Zij bekende dat dat zij zelf den meter had verbroken en het geld ten eigen bate had aangewend. Ze is voorlopig in bewaring gesteld.

26 september 1909
Personeel

1 November gevraagd een net R.K. Buitenmeisje. Br. franco A.H. Boom, Hoflaan 79, Arnhem.

29 oktober 1909
Politieke ververij

P.J.P. J. was in den nacht van 21 op 22 Juli in politiek twistgesprek met W. en eenige anderen. Dit gesprek liep nogal heftig, waarbij eenigen J. aanpakten. Tenslotte sloeg W. met een schilderskwast met groene verf op beklaagde's jas.
"t Gebeurde bij de Hommelsche poort. Er was een biljet aangeplakt, dat beklad was met verf. J. en eenige anderen lieten zich hier ongunstig over uit, toen een andere partij waaronder W., er bij kwam en het bovengenoemde twistgesprek plaats had.
Voor de bevuiling van zijn jas en hoed stelde J. zich civiele partij en vroeg f 6.
Voor deze verkiezingsmanieren eischte de Officier f 15 of 30 dagen.

25 december 1909
Rioolnieuws

Te Arnhem werden in de wijk Klarendal in het jaar 1908 niet minder dan 84 open goten aan den openbare weg gedicht, terwijl in denzelfden tijd 176 aanvragen bij het gemeentebestuur inkwamen tot aansluiting op het gemeenteriool.

27 januari 1910
Haar geduld was op

Als ie dronken is, nee maar dan is er geen huishouden mee. Nu precies alle dagen is ie niet dronken, gewoonlijk slaat hij alle weken één dag over soms ook wel 'ns niet, maar dit behoort toch tot de excepties.
Hij woont in Klarendal, een nieuwe wijk van het oude Arnhem. Daar en op het politiebureau heeft de man een gevestigde reputatie van ruziemaker. Gewoonlijk gaat men G.B. dan ook, wanneer hij min of meer "onder den invloed" verkeert, uit den weg, geeft hem de ruimte. Maar een enkele maal irriteert dit of dat hem toch wel, dan slaat hij er op en niet zonder moeite  wordt hij dan tot bedaren gebracht. Vaak spelen dergelijke tooneelen zich buitenshuis af, een enkele maal ook in de binnenkamer. Dan is zijn vrouw het slachtoffer. En zooals aan alle dingen komt er ook een einde aan het geduld van een vrouw, zelfs van de vrouw van een drinkebroer-vechtersbaas als G.B.
Dinsdagmorgen was het zoover, en toen B. weer begon op te spelen, voorbereidingen trof, om zijn wettige huisvrouw te doen kennis maken met de kracht van zijn vuisten, - of wat waarschijnlijker is, die kennismaking te hernieuwen - trok zij een mes en gaf den man een flinke steek in de zijde, zoodat zijn ingewanden uitpuilden.
Toen de vechtersbaas zag dat 't ditmaal meenens bij vrouwlief was wilde hij den aanval met zijn arm afweren, wat geen ander gevolg had dan dat ook dit lichaamsdeel bloedend beschadigd werd.
De ontboden politie-dokter S. achtte opneming in het Stedelijk ziekenhuis noodzakelijk. Hij is per brancard derwaarts vervoerd. De vrouw is inmiddels gearresteerd.
Behalve deze snijdende liefdesuiting aan haar man bewezen is door J. Ph. W. eigenaar van een wasscherij alhier, bij de politie aangifte gedaan, dat deze vrouw verschillende lijfgoederen uit de wasscherij heeft ontvreemd.

25 februari 1910
Trouwpartij

Gistermiddag had op het Noordpad een trouwpartij plaats, waarbij honderden kijklustigen zich voor de de deur van de ouders van de bruid en den bruidegom hadden verzameld. Dezen gingen namelijk met hun gevolg in een tweetal auto's, waarvan de eerste rijkelijk versierd met bloemen, naar het stadhuis om daar in het huwelijk te worden verbonden. De man is chauffeur; de auto's waren het paar gracieuselijk ten gebruike aangeboden. Vele vrouwen en kinderen bleven in de buurt om den voor Klarendal al bijzonderen zeldzamen bruidsstoet te zien terugkeeren.

1 april 1910
Slachtoffer van den wind

De Noord-Oosten windvlagen waren gisteren zoo echt scherp. Om hoeken van straten kreeg men een kouden windstoot, die je deed huiveren, maar toch lang niet zoo hevig als en Arnhemsche beeldjeskoopman het gisteren deed.
's Morgens halftwaalf ventte hij bedaard door de Musschenstraat te Arnhem.
Een rukwind gierde langs d Hoflaan en sloeg een groot dakvenster van een huis af.
Juist toen de beeldjeskramer den hoek der Hoflaan passeerde kreeg hij het venster op zijn corpus en liep verwondingen op in het gezicht en aan den arm. Het had met den armen beeldjesventer ernstiger kunnen afloopen.
Zijn mand met beeldjes kwam er zoo goed niet af. Verschillende poppetjes en figuurtjes werden door den schok vernield. Alles te zamen een winderige ongeluksdag voor den man.

26 april 1910
Ongeluk

In de Neerlands Tuinstraat te Arnhem is Zaterdagmorgen een tweejarig kind uit de wieg met het hoofd in een pot met warm water gevallen en gestikt.

18 mei 1910
Bliksem

In Arnhem trof de bliksem den voorgevel van het Volksbadhuis in de West-Peterstraat. Een gedeelte van den voorgevel werd beschadigd, terwijl het dak er ook niet zonder scheuren afkwam.

9 juni 1910
De verdwenen gouden voorwerpen

De remmer G.J.V. van de H.IJ.S.M. had den 30sten Maart dienst op een trein van Arnhem via de Vork-Hilversum. Bij die gelegenheid werd uit een geplombeerde colliwagen vermist een gouden ketting, een bloedkoralen armband met kettinkje en een slotje met camée.
Deze voorwerpen werden later in bezit gevonden van bovengenoemde remmer.
Hij heeft ze echter niet gestolen, "helemaal niet, meneer."
''Ik heb ze gekocht van zekeren "Nusing", Agnietenstraat, nummer 205, Arnhem."
De gouden ketting had hij als een stuk koperen ketting van Nusing als toegift gekregen.
Bij zijn verdediging spreekt V., die thans als bekl. terecht staat, zich voortdurend tegen. Bij een goudsmid, waar hij de voorwerpen ten verkoop aanbood, noemde hij zich "Nusing". Thans vertelt hij, dat hij zich dan vergist heeft, hij heeft bedoeld dat hij de voorwerpen van Nusing gekocht heeft.
Rechter van der Does vraagt bekl. hoe Nusing gekleed was, "had hij een blauwen jas aan?"
-Ja meneer, blauw, niet zooals ik aan heb, (bekl. is in remmerskostuum) maar lichte kleur.
Hij had ook een zwarte jockypet op.
-Zoo, was deze zwart?
-Ja, meneer.
Waarom heb je dan in een brief aan een der getuigen geschreven dat Nusing een bruine pet op had?
Dat is een zetfout van me, meneer!
Zoo, is dat een zetfout van je!!
De koffer behoorde aan G. onderwijzer te Duiven, die naar Hilversum ging.
De goudsmid, waar bekl. de voorwerpen verkocht heeft, verklaart beslist zich te herinneren, dat bekl. zich noemde Nusing, wonende in de Agnietenstraat.
Na het verhoor van verschillende getuigen eischte de officier 1 jaar en 8 maanden.
De verdediger mr. de Grauw pleitte vrijspraak.

10 juni 1910
Bliksem

Gisterenavond omstreeks 9 uur, toen het hevige onweder boven de stad was losgebarsten keerde de 11-jarige Marinus B. van den barbierswinkel aan den Hommelschen weg, waar hij werkzaam is, naar de ouderlijke woning in de Musschenstraat terug. In de Agnietenstraat gekomen voelde hij zich plotseling na een felle bliksemstraal tegen den grond geworpen. In bewusteloozen toestand werd hij op den grond gevonden door een passeerende vrouw, die den jongen naar zijn woning bracht. Daar kwam hij na eenigen tijd tot bewustzijn.
De jongen leidt sedert aan zenuwschokken.

6 juli 1910
Voerlieden-staking

De voerlui te Arnhem hebben gisterenmorgen het bijltje er bij neergelegd. Zij staken en hebben dus hun dreigementen uitgevoerd.
Hun eisch is het uitbetalen van een weekloon van f 10 en 's avonds na acht uur 15 ct. per uur extra.
Zestig voerlui hebben zich solidair verklaard en een groot deel der stakers verzamelden zich 's morgens voor het huis van den Arnhemschen vrachtrijderspatroon Van Ommen aan den Hommelschen weg.
De staking bleek evenwel van korten duur. Na een conferentie met de patroons, die leidde tot gedeeltelijke inwilliging hunner eischen, werd des middags nog het besluit genomen de staking op te heffen.

30 juli 1910
Aardappelleed

Donderdagavond reed zekere H. wonende in de Oost Peterstraat, met een handwagen met aardappels op den Apeldoornschen weg. ter hoogte van Sonsbeek werd de handwagen door een automobilist aangereden, zoodat de aardappels over de grond rolden. H. wist tijdig ter zijde te springen.
Tegen den bestuurder van de automobiel, die niet tijdig signaal gaf, wordt proces-verbaal opgemaakt.

6 augustus 1910
Brandje

Hoe gevaarlijk het is dicht bij gordijnen kooktoestelletjes etc. te plaatsen, bleek Woensdagavond alhier. Omstreeks 7 uur ontstond bij W.D. aan de Rappardstraat een begin van brand, doordat een brandend gascomfort, in de nabijheid van de vitrage-gordijnen staande, deze vlam deed vatten. De gordijnen verbrandden geheel. Door een voorbijganger en den bewoner werd de brand gebluscht. De schade is gering.
Het viel dus nog goed uit!
7 augustus 1910
Gezellig avontuur!

Donderdagmiddag zat een familie aan den Klarendalschen weg, te Arnhem in de keuken lekkertjes te middagmalen.
Het liep hard naar het einde van den maaltijd, toen de aanzittenden plotseling geweldig gekraak boven hunne hoofden hoorden.
Alle keken naar boven. Het plafond was er aan het scheuren. Hals over kop, bang voor een bad van kalk met stof en hout, vluchtten allen de kamer uit. En krèk, r
èts... daar kwam het plafond naar beneden, alles bedekkend met een vuile stoflaag en rietrommel, en alle borden weer gevuld... Een gelukkig meeval is het dat het plafond het nog een uurtje na etenstijd uithield, zoodat de luitjes eerst nog konden eten...

10 augustus 1910
Ongewenschte uitdragers

Met z'n beidjes waren zij knecht bij den grossier in aardewerk, den heer W. te Arnhem.
Eerlijk waren ze in geen geval, want de potten en pannen van hun baas konden ze niet met rust laten, maar die droegen ze liever de deur uit naar een ander, die er geen recht op had, en waar zij als 't ware een stapelplaats hadden van aardewerk.
Vaasjes, pendules, wandborden, kommen en alles, wat maar onder aardewerk gerangschikt kan worden, brachten de oneerlijke knechts A.C. en H.Th.H. te Arnhem bij zekere vrouw M. aan den Klarendalsingel aldaar, waar die vrouw ongeveer 2½ jaar gelden een bierhuis had. Voor niets deden ze dat uitdragerswerk niet, maar hun loon bestond uit bier en sigaren, die vrouw M. hun gaf. Dat uitdragen van porcelein etc. mag een tijdje geduurd hebben zonder opgemerkt te worden, maar Zaterdag liep A.C. toch in de val. De politie had een wantrouwig oogje op hem, bracht een bezoek bij vrouw M. en aan huis bij A.C., waar zij een heele partij aardewerk vond. Alles bij elkaar goed voor een kleinhandel! En toen de eene boef in de klem zat, kwam de tweede er alras ook in, zoodat de politie beide "uitdragers" nu te pakken heeft. De bedienden hebben bekend de strafbare "uitdragerij" gepleegd te hebben en zitten nu in arrest. De vrouw, verdacht van heling, is - medelijden met haar kleintjes - voorlopig nog op vrije voeten gelaten.

14 september 1910
IJzerdiefstal

J.B., wonende in de Schutterstraat te Arnhem die zich te Westervoort had schuldig gemaakt aan diefstal van een partij ijzer ten nadeele van een steenfabrikant aldaar, is door de politie te Arnhem aangehouden, en overgebracht naar Westervoort.

31 oktober 1910
Het opgeviste lijk

Het lijk, dat Donderdag uit den Rijn nabij Arnhem is opgevischt is herkend. Het is dat van een kleermaker uit de 4e Nijverheidstraat.

5 februari 1911
Gevraagd

Gevraagd tegen half Maart of 1 April, een eenigszins bekwame Bakkersknecht, R.K., tegen hoog loon, bij Th. F. Holleman, Klarendalsche weg 433.

24 februari 1911
Storm

Tegen 12 uur woei van een huis in de Vinkenstraat te Arnhem de schoorsteen om en kwam terecht op een plaatsje van een bewoner van het Noordpad. De vrouw, welke op het plaatsje aan het wasschen was geweest, had zich juist een oogenblik te voren verwijderd om voor het eten te zorgen, zoodat zij vermoedelijk voor een groot ongeluk is gespaard gebleven. De pannen van het dak waren voor een groot deel verbrijzeld.

12 maart 1911
Te Koop

Te koop wegens afschaffing een zeldzaam makke 5-jarige Hit, zonder gebreken, blauw schimmel moorkop, hoog 1.
42 M. met Geldersch kapkarretje en tuig; ook ieder afzonderlijk te koop bij Th. Holleman, Klarendalsche weg 433, Arnhem.

11 april 1911
Arnhemsche Brieven

De R.K. begraafplaats "Onder de Linde" en nog iets

Onze stad is in de laatste halve eeuw, evenals vele harer zustersteden met reuzenschreden vooruitgegaan en met haar vooruitgang hield haar uitbreiding gelijken tred. Waar voorheen de vestingswallen stonden, vindt men nu groote heerenhuizen, en de oude grachten, die de vesting omsloten, zijn in sierlijke singels veranderd en waar een 15-tal jaren geleden de nijvere landman zijn land bebouwde, zijn thans heele nieuwe stadswijken verrezen.
Deze uitbreiding bracht ook met zich mede, dat de kerkhoven, die aanvankelijk ver buiten de bebouwde kom der stad lagen, spoedig door huizen werden ingesloten en het eene kerkhof na het andere werd verplaatst. Maar de oude bleven, hoewel gesloten, toch nog bestaan en zoo zien wij aan de Coehoornstraat nog een oud stuk begraafplaats, dat is ingesloten door de huizen van het station en Nieuweplein. een ander ligt bij de Buitensociëteit, terwijl op de plaats, waar eertijds het kerkhof buiten de Steenweg-Barrière lag, zich de St. Martinuskerk verheft.
Met deze begraafplaatsen ging het sluiten nogal gemakkelijk. Alzoo niet met de bergraafplaatsen "Onder de Linde", waar zich nog een algemeene begraafplaats en een R.K. bevindt.
Op deze kerkhoven wordt nog steeds begraven en wel omdat men indertijd, toen deze begraafplaatsen nog de aangewezen begraafplaatsen waren, men aan verschillende families graven en kelders verkocht, waarop deze recht blijven houden. En zoo ziet men nog telkens een deftige lijkstatie zich naar
"Onder de Linde" begeven, om daar een overlevende aan den schoot der aarde toe te vertrouwen.
Om deze redenen is aan beide kerkhoven vanwege de gemeente nog altijd een opzichter-doodgraver aanwezig, die daarvoor het genot heeft van vrije woning en eenige andere revenuen.
Bij de opening dr begraafplaatsen bij Moscowa, vervulde aan het R.K. kerkhof
"Onder de Linde" A. Pas de functie van doodgraver aldaar, welke functie hij bleef waarnemen tot hij op 17 Augustus 1899 kwam te overlijden en op denzelfden doodenakker, waarop hij zoovele Arnhemmers had ter eeuwige ruste gebracht, zelf werd begraven.
Bij besluit van B. en W. d.d. 19 Sept. 1899, No. 1418, werd W.F. Pas, een zoon des overledenen, als tijdelijke doodgraver op de R.K. begraafplaats aangesteld tegen het bovengenoemde genot van vrije woning, welke functie hij tot heden met alle plichtbetrachting vervuld heeft.
Nu werd voor een paar jaren aan het
"Onder de Linde" een nieuwe openbare lagere school gebouwd en om een meer gelijke weg te krijgen, de straat juist vóór de woning van den doodgraver ongeveer één Meter verhoogd, waardoor diens woning in den grond kwam te zitten, met het gevolg dat de benedenwoning zoo vochtig werd, dat deze niet meer bewoonbaar was en dus dat gedeelte moest worden verlaten.
In het algemeen verslag, betreffende de Gemeentebegrooting 1911, werd gewezen op den slechten toestand der woning van den opzichter-doodgraver der R.K. begraafplaats
"Onder de Linde".
Bij de Memorie van Antwoord op dat verslag, meenden B. en W. de opmerking te moeten maken, dat wijl het gezin van Pas langzamerhand aan zijn woning was ontgroeid, de eenige oplossing zou zijn dat deze de woning ging verlaten, waarmede dan gelijktijdig voor dien man die betrekking en de daaraan verbonden voordeelen kwamen te vervallen.
In de Raadszitting van 22 November 1910 kwam deze zaak ter sprake en verschillende raadsleden oordeelden terecht, dat het niet aanging een beambte, die jaren lang ten genoegen van zijn lastgevers zijn betrekking had waargenomen, nu alleen omdat zijn gezin vermeerderd was, hem het waarnemen van die betrekking onmogelijk te maken.
De heer Hermans was dan ook met het antwoord van wethouder Everts lang niet tevreden en wees er op, dat de woning door toedoen dr gemeente vochtig was geworden, namelijk door het ophoogen der straat; en, zei de heer Hermans, het lijkt wel, of B. en W. hier het tweekinderstelsel willen aanbevelen van gemeente-ambtenaren. Terwijl de heer Liethof eveneens zijn ontevredenheid over het antwoord van den wethouder betuigde, en hem op parlementaire manier duchtig de les las, iets wat voor een ouden advocaat als den heer Everts niet veel betekent. Maar hij kon het er toch mede doen.Liethof zeide, dat het kerkhof niet zonder opzichter-doodgraver kon zijn; er wordt nog steeds op begraven en het moet dus in goede orde zijn. Is er geen opzichter, dan zal het spoedig door de baldadigheid der jongens niet ontzien worden.
De gemeente moet dus zorgen als eigenares, dat de woning voldoet aan de eischen, die ook aan andere gesteld worden. Het gevolg was dat voorgesteld werd, dat B. en W. plannen zouden beramen om Pas aan een goed bewoonbare woning te helpen, en hoewel de wethouder nog tegensputterde met te zeggen, dat het zoo moeilijk was, beloofde hij toch te willen medewerken tot verbetering.
Het Bureau van Gemeentewerken kreeg opdracht, plannen te maken om den toestand te verbeteren. Opzichters komen de woning zien, de zaak wordt opgemeten, vragen worden gesteld en afwachten is het parool.
Daar verschijnt op de agenda der raadsvergadering onder punt zooveel:
Vergoeding voor het gemis van vrije woning aan den tijdelijke opzichter-doodgraver van de R.K. begraafplaats "Onder de Linde", met missive van den directeur van gemeentewerken.
B. en W. stellen voor te bepalen, dat W.F. Pas de door hem bewoonde woning zal moeten ontruimen op nader door B. en W. te bepalen dag en dat hem van af dien dag een vergoeding zal worden toegekend berekend naar f 2.50 per week voor het gemis van zijn vrije woning; mits door hem een woning in de nabijheid van de begraafplaats, onder goedkeuring van B. en W. worden betrokken; dat hij, zoolang die vergoeding wordt uitgekeerd, zal behouden het vrij gebruik van dat gedeelte der thans door hem bewoonde woning, hetwelk door hem als meubelmakerswerkplaats wordt gebezigd.
Hierbij doen B. en W. opmerken, dat f 2.50 per week voldoende zal zijn, omdat zij in aanmerking nemen dat de waarde van de tegenwoordige woning geschat wordt op f 1.75 à f 2.00 per week en dat hij de werkplaats zal kunnen blijven gebruiken.
Dat nu dit voorstel van den grootsten onzin aan elkaar hangt is zoo duidelijk mogelijk; en ik begrijp niet, hoe menschen als B. en W. met zoodanig voorstel kunnen komen, ten 1e omdat in de onmiddellijke nabijheid geen woning te krijgen is voor een prijs van f 2.50 per week; ten 2e dat wanneer de woning niet op de begraafplaats gelegen is, het toezicht geheel onvoldoende moet worden geacht, en ten 3e de bepaling dat zoolang die vergoeding wordt uitgekeerd, hij van de werkplaats gebruik mag maken.
Hoelang zal dat zijn? Ik vrees, dat, als de man eenmaal zijn woning verlaten heeft, het dan spoedig zal blijken, dat het onmogelijk is, als men er niet woont, voldoende toezicht te kunnen houden. De heer Everts zal komen en den raad opmerkzaam maken, dat het zoo toch niet gaat, en dat er verandering in dien toestand moet komen, en het gevolg zal dan wezen dat een man, die altijd zijn plicht heeft gedaan, wordt aan den dijk gezet, alleen omdat hij een te groot gezin gekregen had, waarvoor te woning te klein was. En ik geloof zonder omwegen, dat het den wethouder alleen te doen is om zijn plan van 22 Nov. 1910 volvoerd te krijgen. Dit kan men opmaken als wij het volgende eens nagaan. Door den directeur van Gemeentewerken zijn aan B. en W. een drietal plannen voorgelegd: één om aan Pas een andere woning in de onmiddellijke nabijheid te geven op kosten der gemeente; een tweede was om een geheel nieuwe woning te bouwen en een derde om de tegenwoordige woning te verbouwen zoodat zij aan de eischen van een goede woning voldoet. Nu erkennen B. en W. , die den directeur de plannen hebben laten uiteenzetten, dat het eerste plan het beste is, maar toch kunnen zij er zich niet mede vereenigen. Beter toch dan dat Pas de woning ontruimt en de gemeente voor hem een woning in de nabijheid der begraafplaats huurt, achten zij het, dat Pas zelf een woning huurt en dat de gemeente hem een vergoeding wegens gemis aan vrije woning toekent.
Hij zal in dat geval uit den aard der zaak een woning in de nabijheid moeten zoeken, ook opdat zijn toezicht op de begraafplaats zoo min mogelijk onderbroken worden door afwezigheid.
Nu weet de wethouder en de directeur even goed als ik en ieder ander, dat voor f 2.50 geen woning daar te krijgen is, en daarom wagen zij zich er niet aan er een te zoeken en zeggen liever: Pas, doe jij dat maar en als het niet naar onze zin gaat, dan ontslaan wij jou en stellen iemand anders aan; b.v. iemand, dien wij voor de tram niet gebruiken kunnen en waar we mee in de maag zitten; dat kan wel een oud man doen, die geen kinderen te zijnen laste heeft. Wij geven hem dan in de oude woning vrij wonen, spelen dan tegenover dien man den philantroop en zijn Pas meteen kwijt.
Nu zal men wel zeggen: welke booze gedachten! Maar die den toestand kent en eveneens den wethouder, zal het zeker met deze conclusie eens zijn.
Maar het is nog niet zoover. De wethouder heeft het nog niet gewonnen. Gelukkig voor Pas hebben de R.K. Gemeenteraadsleden Thijssen, Kolfschoten, Liethof, Cremers, Coopman en Baumann nog spoedig een spaak in het wiel gestoken en het voorstel ingediend om op de R.K. Begraafplaats "Onder de Linde" een voor den doodgraver passende woning te bouwen, welk voorstel nu heden Maandag, met dat van B. en W. behandeld zal worden.
En wij zouden ons al zeer moeten vergissen als het plan van B. en W. niet kelderde en besloten werd een nieuwe woning te bouwen.
Volgens mijn berekening - ik ken de raadslieden zoo een beetje - heeft het bij een voltallige raad een meerderheid.
Hopen wij voor den man dat hem het waarnemen der betrekking niet onmogelijk wordt gemaakt.

20 augustus 1911
Arnhemsche Brieven

De Hommelsche Poort

Nu de Apeldoornsche viaduct na de Zijpendaalsche poort haar voltooiing nadert, is de Hommelsche poort aan de beurt om onderhanden genomen te worden. Deze poort met haar smallen doorgang van 4 meter breedte heeft zeker wel het meeste behoefte om verbreed te worden en dat zoude ook geschied zijn als geen technische bezwaren, die groote kosten zouden gevorderd hebben, het eerst verbeteren dezer zoo drukke passage in den weg hadden gestaan.
Het aantal kleine ongelukjes, daar in verloop van tijd voorgevallen, is groot en het mag een goedheid der Voorzienigheid genoemd worden dat het bij kleine ongelukjes gebleven is.
Doch thans is de tijd gekomen om ook deze poort onder handen te nemen, en zijn door het bureau van gemeentewerken plannen ingediend bij B. en W. om daar een nieuwe poort te bouwen. B. en W. vereenigen zich natuurlijk geheel met deze plannen.
Wie nu verwacht zoude hebben, daar een poort te krijgen van de breedte der Zypsche poort of minstens die der Apeldoornsche poort, vergist zich ter dege. De directeur van gemeentewerken heeft anders beschikt. Hier ter plaatse, waar het verkeer minstens 6 maal drukker is dan aan Apeldoornsche of Zypsche poorten en dus een poort behoorde te komen van minstens de breedte van een dezer twee poorten wordt een breedte van 12 meter voldoende geacht!
Toen bij de laatste zitting het voorstel in den raad ter tafel kwam, ondervond het van de zijde der raadsleden een zeer scherpe bestrijding. De heeren Liethof, Hermans en Roskam waren het met zulk een smal poortje voor zulk een druk punt niet eens, en eerstgenoemde wilde een poort van minstens 20 meter.
De heer Wisboom verdedigde als wethouder het voorstel en stelde een poort van 12 meter zoo grootsch voor, alsof er in andere steden van ons land geen bredere poorten waren. Zelfs beweerde deze dat de Hezelpoort te Nijmegen, die als een kolossale poort wordt beschouwd eer smaller, zeker niet breeder was dan 12 meter, en dat werd door de meerderheid der leden aangehoord alsof zij zeggen wilden: Het zal wel waar zijn. ook het raadslid Ozinga kwam met allerlei argumenten om het plan van B. en W. er door te krijgen; hij kwam vertellen dat de Raad indertijd een besluit had genomen om de poort op die breedte te bouwen en men dus op zulk een besluit hier niet terug kon komen. Dit nu werd door velen in twijfel getrokken, en de raadsverslagen over dat punt werden na gezien. Wat bleek nu? Dat dit geachte lid zijn medeleden iets op de mouw kwam spelden en dat er van een genomen besluit geen sprake was.
Toen dat niet hielp, kwam de wethouder nog een troef uitspelen om den Raad te bewegen, toe te happen. Ziet eens, heeren, als wij nu het plan niet aannemen, dan kan het nog een langen tijd duren voor die poort, die toch zoo noodzakelijk verbeterd moet worden, onder handen kan worden genomen, dar er weer geheele nieuwe plannen voor gemaakt moeten worden en daarbij (en hierbij kwam een glimlach op de gezichten van enkele bouwkundige op de publieke tribune over de stoutheid van dat gezegde) zal deze poort f 40.600 kosten, mar een poort van 20 meter zou de gemeente op f 80.000 komen te staan.
Het gevolg was, dat het voorstel werd aangehouden, nadat de heer Roskam een nieuw plan had ter sprake gebracht.
De heer Ozinga vreeslijk boos. Waarom? De wethouder niet tevreden, maar de voorstellers van een poort van 20 meter wel.
Door den heer Roskam werd nu een plan gemaakt, in teekening gebracht en bij B. en W. ingediend, dat op het volgende neerkomt.
Daar de gemeente toch verplicht is, de rij huizen gelegen ten Oosten der Hommelstraat aan te koopen en ter verbreeding dier straat af te breken, stel hij voor, de daarachter gelegen arbeiderswoningen aan den Ouden Klarendalschen weg, die toch binnen korten of langen tijd moeten worden afgekeurd eveneens aan te koopen, dan het geheele complex gelegen tusschen den Ouden Klarendalschen weg, Hommelstraat en Spoorberg te amoveeren en op het vrijgekomen terrein een Marktplein te maken. Tevens wil hij den spoordijk van af de linkerzijde der Hommelsche poort tot aan den Klarendalsche weg geheel doen vervangen door een viaduct van ijzerconstructie gelijk dat in Rotterdam is geschied langs de Binnenrotte. Een plan, dat zeker aanbeveling verdient, maar wat wel geen genade zal vinden in de oogen van Publieke Werken, om de doodeenvoudige reden dat dit plan niet door Gemeentewerken is uitgebroed, maar door iemand is ingediend die met dit bureau niets te maken heeft, dan alleen in zijn qualiteit van gemeenteraadslid. Want het is niet tegen te spreken dat zoo wat alle plannen, die door menschen buiten het bureau van gemeentewerken staande zijn ontworpen, in het belang dr gemeente, door den heer directeur zijn verworpen, en het mag verwondering baren dat door den gemeenteraad daar niet meer tegen opgekomen wordt. De heer directeur en de onder-directeur mogen zulke kranige bouwkundige  zijn als zij willen, ik houd mij er van overtuigd dat zij hun haan wel een beetje te veel koning laten kraaien. De heer Roskam is in ieder geval ook een man, die op bouwkundig gebied hier genoemd mag worden, en ik vind het zeer verkeerd dat men aan Gemeentewerken de wijsheid alleen wil bezitten.
Zooals ik boven schreef, is het plan Roskam zeker waard, overwogen te worden en verdient het ook zeker aanbeveling, daar door uitvoering van dit plan het bedoelde punt zeer verbeterd wordt; en er aan een op den duur, vooral Zaterdagsavond, onhoudbaren toestand een einde wordt gemaakt, n.m. de Zaterdagsavondmarkt op de Hommelstraat.
Toch zoude ik den heer Roskam en den raadsleden nog een raad willen geven om te overwegen, en wel het volgende: dat de gemeente ook n nog koopen en amoveere het blok huizen begrensd door Bloemstraat, Beemstraat en Ouden Klarendalsche weg.
Ook dat zijn meestal kleine huisjes, die verdwijnen moeten, en dus de kosten niet zooveel grooter zullen maken, of zij zullen door den verkoop van den grond voor winkelhuizen zeker meer dan gedekt worden, terwijl de toestand en het aanzien van het te ontwerpen Marktplein er zeker zal door winnen.
De bedoeling is, zodra als bedoeld blok geamoveerd is, het Beemstraatje te laten vervallen en een nieuwe rooilijn te trekken vanaf de Boezerschool aan de Bloemstraat langs die straat over het nieuw te maken marktplein naar de Hommelstraat en langs die straat naar het huis van den heer Westphal, en den grond tusschen die lijn gelegen te bestemmen voor winkelhuizen. Ik houd mij overtuigd dat die grond een zeer goeden prijs zal opbrengen, waardoor de gemeente geen schade, maar voordeel zal hebben van dezen koop.
En tevens vervalt er een onooglijk straatje, dat nergens voor dient.
Maar ik zeg nog eens: alle plannen buiten het bureau van gemeentewerken hebben weinig kans van slagen.
En hierin werd ik heden alweer in het gelijk gesteld door het volgende in de "Nieuwe Rotterdamsche Courant" uit Arnhem geschreven:
"Wat de in de vorige raadsvergadering opgeworpen vraag betreft, of de nieuw te bouwen Hommelsche viaduct 12 of 20 M. breed behoort te zijn, deelt de directeur van gemeentewerken mede, dat de Hommelstraat voornamelijk een voetgangersstraat is; wel komen er veel wagens van de gemeentereiniging langs, maar reeds zijn plannen in bewerking om deze te verplaatsen, omdat het verkeerd zou zijn een dergelijke inrichting in zoo'n volkrijke buurt te houden De Hommelstraat zal dus wel het karakter van een voetgangersstraat houden, en waar de hoofdstraten, de Roggestraat enz., slechts 8 à 8.50 M. breed zijn, en toch een groot voertuigenverkeer hebben, daar  komt hem 12 M. voor de  Hommelsche poort voldoende voor.
B. en W. vereenigen zich hiermede en handhaven dus hun vroeger gedaan voorstel, om f 40.000 beschikbaar te stellen voor den bouw der Hommelsche poort op een breedte van 12 M."
Daaruit zien wij dat de directeur bij zijn eenmaal vastgesteld plan van 12 M. blijft en dus maling heeft aan al het gepraat en geschrijf in en buiten de raadszaal. Maar ik vraag: een poort, die toegang geeft tot de volksrijkste buurt van geheel Arnhem, waar dagelijks duizenden en nog eens duizenden menschen passeeren zomer en winter door, waarom is die dan op een breedte van 12 meter voldoende, terwijl men de andere poorten op wegen, die het zesde deel volk niet doorlaten van de Hommelsche poort dan zo groot en duur moesten worden gebouwd worden? Of is het weer, dat op St. Marten en Klarendal maar arbeiders wonen en aan de Zypschen weg en Apeldoornschenweg de heeren?
Maar dan wil ik de heeren eens iets anders zeggen, dat misschien hun opinie zal wijzigen.
Het villapark ligt tusschen Apeldoornschen en Hommelschen weg in, en als dat bebouwd is, zullen den heeren en dames, die in dat Villapark wonen, ook zeker gebruik maken van den Hommelschenweg, als zij naar de stad gaan, of naar Musis Sacrum of den schouwburg; en dan moeten zij ook die Hommelschepoort door. Als dan later ook het rechter gedeelte van den Hommelschen weg boven den Thomas à Kempisweg voor villabouw is ingericht, moeten er alweer meer heeren en dames die poort passeeren.
En dan de kinderen, als die naar school gaan of uit school komen, gaan ook die poort door.
Overweegt daarom nog eens goed, heeren, of het geen aanbeveling verdient die poort in plaats van 12 M., 20 M. breed te maken, of, nog beter, het plan Roskam te aanvaarden. Want als het villapark bebouwd is, zal het rijtuig- en automobielverkeer langs die poort ook wel toenemen en dan zal blijken, dat hier weer een fout is gemaakt, die thans met een kleine verhooging van het financieel offer is te voorkomen, maar later veel grooter offers en ongemakken zal kosten. Want dan komt het verkeer ook uit het villapark, mijnheer Fockema.

26 november 1911
Advertentiën

voor "De Gelderlander" worden te ARNHEM zonder prijsverhooging aangenomen door den Agent
W.C. ten Hoedt, Agnietenstraat 65.
Gelegenheidskoopen van roerende goederen en aanbiedingen van Dienstpersoneel 50 ct.

24 december 1911
Afbraak

Deurw. Teitsma te Arnhem zal 29 December om 2 uur Sonsbeeksingel hoek Rozend. weg te Arnhem verkoopen de afbraak eener boerderij.
11 januari 1912
Volksgebouw "Vooruit"

Het
Volksgebouw "Vooruit" aan den Klarendalsingel, dat tot heden door socialisten en anarchisten steeds voor hunne bijeenkomsten en vergaderingen gebezigd werd en waar zij dan ook zoo goed als baas speelden, is na enkelen jaren bestaan te hebben, verkocht en in eigendom overgegaan aan den heer Hoorn, die met 1 Febr. het gebouw aanvaarden zal.
Met de verwisseling van eigenaar en exploitant zal het gebouw zeker een groote verandering ondergaan. De heer Hoorn wil het in Protestantschen geest exploiteeren zoodat de roode broeders elders hunne tenten moeten opslaan. Was aanvankelijk het plan, het gebouw voor de Protestantenvereeniging in te ruimen, omdat de heer Hoorn daar voorzitter van is, dit blijkt nu niet zoo te zijn! Wel zal deze vereeniging daar haar vergaderingen houden, maar het gebouw blijft een particuliere exploitatie.

19 januari 1912
Nieuw bouwterrein

Nu de gronden aan den Musschenberg bijna geheel volgebouwd zijn, heeft de gemeente besloten de gronden tusschen Onder de Linden en het Noordpad ter eene zijde en aan het militaire hospitaal ter andere zijde niet meer te verpachten, maar voor bouwterrein te bestemmen en daar een paar nieuwe straten volgens een lang geleden gemaakt plan aan te leggen. hiertoe zijn een flinke ploeg werklieden aan het werk gesteld om de gronden daar te egaliseeren.
Tegen den tijd, dat dit werk gereed zal zijn, zal zeker nog menige krotwoning die zich in het blok tusschen Onder de Linden en de Agnietenstraat bevindt, moeten verdwijnen, om daar huizen te zetten die meer aan de tegenwoordige eischen der volkshuisvesting voldoen.

21 februari 1912
De Hommelsche Poort

Gedurende een week zijn de voorlopige werkzaamheden aangevangen voor de verbreeding van de Hommelsche Poort. Het verkeer per as is dadelijk gestremd, terwijl voor de voetgangers onder de poort een groote houten brug werd gelegd, daar de grond geheel opengebroken is voor fundeeringswerken.
Dat dit met het drukke verkeer op dit punt reeds nu groote stagnatie in het verkeer teweeg brengt, bleek Zaterdagavond. Er waren toen een vijftal politieagenten geposteerd om de orde te houden. Het leek wel of men in een wereldstad was. Het eene ogenblik werd het verkeer stop gezet aan de Hommelstraat om het publiek van den kant van den Hommelschen weg door te laten en het volgend oogenblik in omgekeerde volgorde. Het publiek na het nogal van den vrolijke kant op.
Maandagnacht is met het heiwerk een aanvang gemaakt.

16 maart 1912
Jubileum

Gisteren herdacht het echtpaar Peters, Johannastraat 141 alhier, den dag dat zij voor 50 tal jaren in het huwelijk traden.
De krasse oude man herdacht tevens den dag, dat hij reeds 50 jaren onafgebroken werkzaam is geweest bij den heer Hendriks, schilder alhier.
De dag werd in aangename stemming doorgebracht. Het zal de oudjes ook niet aan belangstelling ontbroken hebben.

17 maart 1912
Nieuwe verkeersweg

De beide wijken Klarendal en St. Marten zullen weder door een nieuwen verkeersweg aan elkander verbonden worden.
Zooals reeds bekend is, heeft de zg. Musschenberg al een groote verandering ondergaan door het afgraven van plm. 3 a 4 M. grond. Deze grond wordt thans ook gebruikt om den nieuw aan te leggen weg, van af Onder de Linden uitloopende in de Graaf Lodewijkstraat op de begane hoogte te brengen.
Een kleine rij huisjes zal nog moeten worden opgeruimd, welke staan aan den Hommelschen weg, juist in het front van deze nieuwen weg.
Het is zeker goed gezien op dat punt een nieuwen doorgang te maken, welke weg de beide wijken zeer nauw aan elkaar verbindt, wat zeker niet tot nadeel zal strekken en voor het verkeer in deze wijken zeer van dienst zal zijn.

11 april 1912
Drank

Maandagmiddag ontstond in een café in Klarendal tusschen eenige mannen een vechtpartij: Een hunner bekwam twee steken in zijn linker bovenarm en moest aan de politiepost Johannaplein worden verbonden. Tegen de dader werd procesverbaal opgemaakt.

11 april 1912
Kon. bezoek aan Arnhem

Uit Amsterdam seint men ons, dat op Dinsdag 23 April H.M. de Koningin en Z.K.H. de Prins een officieel bezoek zullen brengen aan Arnhem. Het kon. echtpaar is voornemens een rijtoer te maken door de arbeiderswijk Klarendal, een bezoek te brengen aan het kinderziekenhuis, de Groote Kerk, het gesticht "Insula Dei" en de fabriek van de firma Stokvis.
De lunch zal op het stadhuis gebruikt worden, tevens zal een bezoek gebracht worden aan den Commissaris der Koningin, jhr. Van Gitters.

11 april 1912
Rangoon of Kratokboontjes

Naar aanleiding van het vergiftigingsgeval te Nijmegen tengevolge van het eten van Kratokboontjes waaraan een meisje van 6 jaar gestorven is, deelt onze Arnh. corr. mede, dat zich dezen winter ook in Arnhem een dergelijk vergiftigingsgeval, gelukkig zonder doodelijke afloop heeft voorgedaan.
Een familie in Klarendal alsdan had met het oog op de duurte der boonen bij een winkelier aldaar ook dergelijke boontjes gekocht, welke nog tien cent per kop kostten. 's Middags werden de boonen door de zes kinderen, allen tusschen den leeftijd van twaalf tot twee jaar genuttigd. Zij vonden dat de boonen een onaangename smaak hadden. Omstreeks zeven uur vertoonden zich bij allen dezelfde verschijnselen. Hoofdpijn en buikpijn, erge benauwdheid en braken, welk laatste verschijnsel wellicht het behoud der kinderen is geweest. Den anderen dag waren de kinderen veel beter en nog een dag later waren ze allen weer goed in orde.
Van het voorgevallene is toen aan een ambtenaar van den gemeente-keuringsdienst kennis gegeven maar of er maatregelen genomen zijn is ons niet bekend. Wel is zeker, dat bij verschillende winkeliers hier in Arnhem en vooral in de volksbuurt Klarendal deze boontjes nog steeds verkocht worden. Of de aftrek er nog groot van is weet ik natuurlijk niet. Ze worden nu ook tegen zes en acht cent per kop verkocht.
Zou het voorgevallene hier ter stede en het geval met doodelijken afloop te Nijmegen geen reden zijn dat ook hier even als in Nijmegen maatregelen genomen worden door het Laboratorium van den gemeente-keuringsdienst om den verkoop van deze gevaarlijke boonen te verbieden als volksvoedsel.

17 april 1912
Koninklijk bezoek

Het Koninklijk echtpaar zal langs den Apeldoornschen straatweg Arnhem binnenkomen te 10.30 bij Sonsbeek, waar door de gemeente een eerepoort zal worden opgericht. Vandaar een rijtoer door de volksbuurt Klarendal naar de nieuw gebouwde arbeiderswijk, het vorig jaar gesticht door de Vereeniging "Volkshuisvesting", terug door d vele andere straten van Klarendal, verder door de Sonsbeekwijk naar de "Johannastichting", een inrichting, behoorende bij het Ned. Herv. Diaconessenhuis, voor de verpleging van mismaakte en gebrekkkige kinderen.

17 april 1912
Het Koninklijk bezoek

Gisterenavond vergaderde in den R.K. Volksbond de commissie voor de regeling der feestviering en de versiering van Klarendal.
De voorzitter, de heer Kattenbelt, zeide dat de com. op verzoek van den burgemeester was bijeengekomen.
Uit zijn mededeelingen over de versiering bleek, dat er drie eerepoorten zullen worden opgericht en wel een aan het begin der Agnietenstraat bij den Hommelschen weg, een aan de Sumatrastraat en Hoflaan en een aan de Johannastraat en Catharijnestraat. Een bijzondere versiering zal op het Van Verschuerplein aangebracht worden. Verder werd medegedeeld, dat reeds een bedrag van f 60 was ingekomen voor de versiering. Bij de eerepoorten zullen H.M. bloemen worden aangeboden.
Vervolgens werden de werkzaamheden over zes districtjes verdeeld en voor iedere afdeeling een paar bewoners in de commissie opgenomen.
Voorgesteld werd te verzoeken het R.K. Harmoniekorps bij het einde van den Rosendaalschen weg bij het passeeren der stoet van de Catharijnestraat, het Wilhelmus te laten spelen, welk voorstel in overweging zal worden genomen.
Het Johannaplein en v. Verschuerplein zal 's avonds verlicht worden en dan zal aldaar een volksfeest gehouden worden.
De eerepoorten zijn op het bureau van gemeentewerken ontworpen en zullen door dat bureau op kosten van het comité gebouwd worden. Het comité bestaat uit de heeren Kattenbelt, Hagen, Ermers, Baks en Borgardijn, waaraan nog 14 leden zijn toegevoegd.
Nog vernemen wij, dat aan de patroons en winkeliers het verzoek zal worden gedaan hun personeel op 23 April bij het Koninklijk bezoek dien dag vrijaf te geven en hunne zaken te sluiten en dien dag als een feestdag te beschouwen.

18 april 1912
Zakkenrolsters?

Vrouw B. uit Klarendal, bezocht gisteren met twee vrouwen eenige bierhuizen en kwam, toen zij weder thuis was, tot de ontdekking, dat zij hare portemonnaie met f 28 verloren had. Zij kon zich geen rekenschap geven waar haar geld gebleven was. Zij vermoedt nu dat de portemonnaie is ontvreemd en heeft aan de politie om een onderzoek verzocht.

12 mei 1912
De Hommelsche Poort

Reeds eenigen tijd is men bezig met de werkzaamheden der Hommelsche Poort. Was deze doorgang reeds veel te smal, thans is hij noodgedwongen nog smaller geworden en is er slechts een doorgang van ongeveer 2 à 2½ meter, waardoor dagelijks de duizende voetgangers uit 2 richtingen moeten bewegen. Er wordt dan ook erg geklaagd, wat natuurlijk niet helpt omdat het niet anders kan.
Toch zal spoedig, naar men ons mededeelt, daarin verandering komen. Men is druk bezig met het amoveren der oude muren en de linker is al bijna verdwenen, ook de spoorberg is ter linkerzijde al voor een groot deel weggegraven, om ruimte te krijgen voor het optrekken van den nieuwen zijmuur. Als nu de oude muur verdwenen is en er genoeg grond van den berg is verdwenen, zal de doorgang, die nu ter rechterzijde is, naar de linkerzijde verplaatst worden en dan ook breeder zijn, zoodat er verbetering is te verwachten, welke nog beter zal worden als ook ter rechterzijde muur en grond verdwenen zal zijn. Maar een jaartje zullen de bewoners van Klarendal en St. Marten nog geduld moeten hebben eer het geheel vrije verkeer door de nieuwe poort zal kunnen geschieden. Hier in Arnhem  behoort men bij alles, wat door de gemeente moet worden tot stand gebracht, geduld te hebben.

19 mei 1912
Het onweder

Tijdens het kort doch hevig onweder, dat Donderdagmiddag boven Arnhem woedde, is de bliksem op het uurwerk van den grooten toren geslagen, althans de klok is te 5.10 blijven staan, zegt de "A.C.". Een telefoonpaal aan den Sonsbeeksingel is getroffen, verschillende vensterruiten zijn gesprongen, in de woning van H. aan de Hovenierstraat werd het telefoontoestel verbrijzeld en bekwam een 15-jarig meisje een licht brandwonde in haar hals. Verschillende telefoontoestellen zijn in het ongereede geraakt. Ongelukken van omvangrijken aard kwamen niet voor.

5 oktober 1912
Brand

Men seint ons uit Arnhem:
* Hedenmorgen negen uur brak brand uit in de woning van den landbouwer Van der Kamp aan het Dragonderspad.
De brand, vermoedelijk ontstaan door hooibroei, nam zoo groote afmetingen aan, dat het gehele huis met inboedel en schuur in vlammen opging. ook het daarnaast gelegen pand verbrandde.
De brandweer, die spoedig ter plaatse was, moest zich bepalen tot het nat houden der aangrenzende percelen en van een hoeveelheid hooi. Huis en inboedel van K. zijn verzekerd; de verbrande bezittingen van zijn zoon daarentegen niet.

6 november 1912
Ongeluk

De schilder P.B. viel Zaterdagavond van de trap in zijne woning aan de Schutterstraat met het gevolg, dat hij beide polsen brak. Hij is ter verpleging in het stedelijk ziekenhuis opgenomen.

1 januari 1913
Brand

Zaterdagavond werd brand ontdekt in de bakkerij van T. aan de Putstraat alhier. Politie en brandweer waren spoedig ter plaatse en het vuur werd met een paar stralen op de waterleiding gebluscht.
Om halfnegen kon de brandweer inrukken. De bakkerij was geheel uitgebrand. Veel hout ging verloren. De oorzaak moet wezen, dat eenige takkenbossen die bij den nog heeten oven lagen an het branden waren gegaan.

29 januari 1913
De R.K. pers

Zondagavond hield de R.K. Vereeniging "Voor eer en deugd" in de groote zaal van het Patronaatsgebouw van St. Jan aan de Hoflaan een grooten propaganda-feestavond voor de R.K. pers waarin als spreker optrad de heer J.R. van der Lans uit Nijmegen; het slotgedeelte van den avond werd aangevuld met een paar liederen gezongen door een knapenkoor en een tooneelstukje door de tooneelvereeniging "Jong Leven".
Spr. wees er op hoe ouders hun best doen om hun kinderen een R.K. opvoeding te geven. Ze doen ze getrouw naar de kerk gaan en hun plichten waarnemen, maar een der eerste plichten, het toezien op de lectuur die de kinderen lezen, wordt niet nagekomen. Hoeveel detective verhaaltjes worden door de jongens verslonden. Zelfs als ze in bed liggen, en men meent dat ze slapen, lezen ze bij lamplicht of stukje kaars nog die verderfelijke lectuur.
De heer Van der Lans schetste vervolgens. toegelicht door tal van voorbeelden, het groote gevaar van de liberale en zogenaamd neutrale pers en wekte op tot krachtigen steun onzer eigen katholieke organen, die een der machtigste wapenen zijn tot bestrijding van het ongeloof en tot verlevendiging van den godsdienst. Spr. bracht daarbij hulde aan de vereeniging "Voor eer  en deugd", die en zoo flinke propaganda voert voor de katholieke pers.
Nadat was gezongen "Gebenedijd zijt Gij"en "Meiliedje" van Adr. Kamers bracht de voorzitter een woord van dank aan den spreker en hoopte dat diens woorden ingang mochten vinden en er naar gehandeld zou worden.
Vervolgens werd een blijspel opgevoerd dat gedurig de lachspieren der aanwezigen in beweging bracht.
Na een slotwoord, gesproken door den Z.Eerw. directeur pastoor Bos, die de hoop uitsprak dat hij zou kunnen zeggen, als in November de vereeniging haar 5-jarig bestaan vierde, dat in ieder R.K. huisgezin zijner parochie een R.K. blad gelezen werd en er geen neutrale courant meer toegang kan vinden, werd het "Aan u o Koning der Eeuwen" gezongen en was deze propaganda-feestavond weer voorbij.

7 juli 1913
Kinderziekenhuis

Aan het verslag over 1912 van het Kinderziekenhuis alhier is het volgende ontleend:
Allereerst werd een waardeerend woord gewijd aan de nagedachtenis van dr. A.C.H. Moll, die op 16 Februari j.l. te Locarno is overleden. Hij behoorde tot de oprichters.
Herinnerd wordt aan het Raadsbesluit van 18 Nov. j.l., waarbij de bijdrage door het burgerlijk Armbestuur te betalen voor de behoeftige kinderen in het Kinderziekenhuis werd verhoogd van f 0.80 op f 1 per kind per verpleegdag.
Ook met de uitbreiding van het gebouw, welke om verschillende redenen hoognoodig moet worden geacht, kon dit jaar een aanvang worden gemaakt.
Met behulp van een tweetal belangrijke giften konden de belendende perceelen van de heeren Lap en Fiet aangekocht worden. Om tot de verbouwing zelve te kunnen overgaan is het echter noodig, dat het bouwfonds nog met pl. m. f 10.000 stijgt.
Naast den geneesheer-directeur geven nog immer dr. E.W. Sikemeijer en mej. W.C.S.C. Bader, arts, hunne beste krachten aan de patiënten.
Toen de chirurg, dr. Sikemeijer, aan het hoofd eener ambulance naar Bulgarije vertrok, was dr. Renssen bereid diens taak over te nemen.
Voor een beter toezicht op de verpleging der
patiënten in de benedenzalen, het toezicht op de werkkamer en de polikliniek werd als hoofdzuster benoemd zuster M.S. Stronkhorst.
De hoofdverpleegster, zuster Baarda, die gedurende drie jaren in de inrichting arbeidde, vertrok dezen zomer om zich in een andere richting verder te ontwikkelen. In hare plaats werd als hoofdverpleegster aangesteld zuster A. Schurink.
Het aantal begunstigers nam in het afgelopen jaar toe. Blijkens de exploitatierekening bedroegen de uitgaven f 22.771,04, de ontvangsten 16.483,03, zoodat het tekort bedraagt f 6288,01.
In 1912 werden behandeld 518 verpleegden. 27 kinderen overleden, waarvan 9 binnen 2 maal 24 uur, na de opname. Het aantal verpleegdagen der 518
patiënten bedroeg 17.806. De gemiddelde verpleegtijd was bijna dertig dagen. Van de verpleegden kwamen 507 uit Arnhem, 11 van buiten, 274 waren Protestant, 228 Roomsch-Katholiek en 16 Israëliet.
Op de zuigelingenafdeeling werden verpleegd 82 kinderen onder één jaar oud.
Op de algemeene polikliniek kwamen onder behandeling 1297
patiënten , waarvan 425 onder één jaar oud. Totaal werden 3415 consulten gegeven.
Bovendien werd door de directrice en de zusters nog in een aantal gevallen eerste hulp verleend en werden 310 kinderen in de morgenuren, totaal 1319 maal poliklinisch verbonden.

8 juli 1913
Zestigjarig huwelijksfeest

Gister was 't 10 jaren geleden, dat de thans 84-jarige H. Immink en de 82-jarige C. v.d. Weijden, uit de Willemstraat no. 26, hun 50-jarig huwelijksfeest herdachten.
Het zijn behoeftige menschjes, het vrouwtje is al jaren bedlegerig. De beide oudjes kunnen het samen nog steeds goed vinden.

5 augustus 1913
Gratis hulpverleening

Door de zusters van het St. Elisabethsgasthuis werden in 1912 in het R.K. Wijkhuis aan den Sonsbeeksingel in de arbeiderswijk Klarendal aan 782 personen 8916 maal gratis hulp verleend.
Deze getallen waren in 1911 geweest 663 patienten met 8517 gratis hulp verleeningen.

12 augustus 1913
Koninklijke belangstelling

Door H.M. de Koningin-Moeder is ten behoeve der uitbreiding van het Kinderziekenhuis als blijk van belangstelling vooral wat betreft de zuigelingen-verpleging, een gift geschonken van f 100.

13 augustus 1913
De lieve jeugd

Bij eene vechtpartij tusschen eenige tienjarige jongens, Zondag bij Klarenbeek, had er een het ongeluk zoodanig te vallen, dat hij zijn linkerarm brak. De jongen werd door anderen naar zijn huis aan den Klarendalschen weg gebracht, waarna hij des avonds om 7 uur in het Kinderziekenhuis is behandeld.

27 september 1913
Dronken dief

A.A.K., kellner , te Arnhem, heeft zich in Augustus j.l. schuldig gemaakt aan diefstal van een gouden zegelring ten nadeele van de buffetjuffrouw R.L. te Oosterbeek. Hij moest zich Woensdag daarvoor voor de Rechtbank verantwoorden.
Bek. bekende het ten laste gelegde. Hij was, onder den invloed van sterken drank, op de kamer van mej. L. gekomen, had daar een doosje met gouden voorwerpen zien staan, toen den ring er uitgenomen om ze in de Bank van Leening, aan den Klarendalsche weg, voor f 1 te belenen.
Mej. L. erkende, dat het doosje voor de hand stond; andere voorwerpen heeft ze niet gemist.
De officier van justitie wees op het verleden van den bekl. en zei, dat de diefstal allen gepleegd is om het geld in drank om te zetten, zoodat het misdrijf dubbel laakbaar is. Spreker eischte 8 maanden gevangenisstraf.

18 november 1913
Wijkvereeniging Klarendal

Verschenen is het jaarverslag over 1912/13 van de wijkvereeniging Klarendal alhier.
In het afgelopen jaar werden verricht 5179 hulpbetooningen buitenshuis, 1099 in 't wijkhuis en 25 bij overlijden.
Aan 224 gezinnen werd hulp verleend, 1189 bezoeken werden
afgelegd.
Op 1 Oct. waren 17 patiënten van 't afgeloopen vereenigingsjaar in behandeling.
In de wijkkamer, Sloetstraat 251, werden 58 personen behandeld en 558 hulpbetooningen verricht.
Van de bibliotheek zijn ongeveer 3500 boeken uitgeleend aan ongeveer 400 lezers. Het kastekort is f 85.52; totaal waren de uitgaven f 4013.64.
Het Zusterfonds heeft een tekort van f 161.23. De Vereeniging ontving f 1058.89 aan giften en bovendien nog een aantal giften in natura

2 februari 1914
Huiselijk leed

Gisteravond kreeg S., een man van 70 jaar, aan de Solostraat alhier, twist met zijn zoon, welke zoo hoog liep, dat de zoon zijn vader 'n bloedende wonde aan het hoofd toebracht. De oude man werd aan den politiepost Johannaplein, door een geneesheer verbonden. De zoon had de woning verlaten en keerde eerst diep in den nacht terug. Huiselijke oneenigheid was de oorzaak van deze twist.

13 februari 1914
R.K. Cooperatie

Onder veel belangstelling is gisterenavond de nieuwe winkel der R.K. Verbruiksvereeniging V.O.V.O. aan den Klarendalschen weg geopend.
De winkel maakt een frisschen indruk en trekt zeer de aandacht der voorbijgangers. Het pand is werkelijk een groote aanwinst voor dit deel van Klarendal.
Het gedeelte bakkerij dat achter den winkel gebouwd wordt, is nog niet geheel gereed, maar hiermede hoopt men voor April klaar te komen.

21 februari 1914
Diefstal

Door een bewoner van de Agnietenstraat, alhier is bij de politie aangifte gedaan, dat de in zijn woning staande muntgasmeter door onbevoegden is opengebroken en daaruit een bedraag van f 5 aan 2½ centstukken wordt vermist

5 maart 1914
Te koop

Wegens ziekte te koop aangeboden een zoo goed als nieuwe welingerichte winkelkar, voor hit, ook afzonderlijk te koop.
Adres Th. Holleman, Electrische Bakkerij, Klarendalsche weg, Arnhem.

12 maart 1914
Boefjes

Maandag j.l. is door de politie alhier aangehouden de 16-jarige W., verdacht zich in vereeniging met de reeds gedetineerden T. B. en H. v. W. te hebben schuldig gemaakt aan diefstal met braak in de goedkoopen winkel aan de Hommelstraat. Verdachte heeft bekend. Hij is ter beschikking van de Justitie gesteld. Deze diefstal werd drie weken geleden gepleegd dadelijk na het sluiten van den winkel. Vermist werden electrische zaklantaarns, zakschaartjes, messen, kaatsballen en portefeuilles.

9 april 1914
Het kinderziekenhuis

Maandagmiddag had in de Johannastraat alhier de eerste steenlegging plaats voor den nieuwbouw aan het Kinderziekenhuis.
De plechtigheid werd bijgewoond door verschillende doktoren, leden van het bestuur der inrichting en belangstellende dames en heeren, directrice en zusters van de inrichting.
De kosten van dezen nieuwbouw, de inrichting van centrale verwarming, electrische verlichting, gas- en waterleiding bedragen ruim f 25.000. Hiervan ontbreken het bestuur nog eenige duizenden guldens, die het nog hoopt te krijgen.

26 april 1914
Te koop

Wegens verandering in zaken te koop een goed loopend billard met toebehooren, nieuw bekleed, voor f 60.- Te bevragen Café Aarts, Hoflaan Arnhem.

8 mei 1914
Gevraagd

Gevraag om zoo spoedig mogelijk in dienst te treden een R.K. Kleermakersknecht, broek en vest kunnende maken. Vast werk, met kost en inwoning. W. VAN LIER, Klarendalschenweg 354, Arnhem

12 mei 1914
Verzet tegen de politie met doodelijke afloop

In den nacht van Zaterdag op Zondag omstreeks kwartier voor 1 uur kwam een troep van twintig man alle minder of meer in beschonken toestand zingende en schreeuwende over het Velperplein in de richting der Hommelstraat. De surveilleerende agent van politie verzocht hun den mond te houden, waaraan zij eerst niet voldeden. De troep ging de Hommelstraat op, gevolgd door den politieagent. Op hetzelfde oogenblik kwam een Inspecteur van politie op contrôle zijnde, de troep tegen en de agent ziende, vroeg hij dezen waarom hij die lieden volgde en deze deed hem verslag.
Tegelijkertijd begon het geschreeuw weer opnieuw en ging de inspecteur met de agent mede en gebood stilte aan de mannen, waarop een zekere W. naar het tweetal beambten toekwam en begon praatjes te maken en een dreigende houding aan te nemen. De troep voldeed aan het verzoek tot doorlopen en trok den Ouden Klarendalschen weg op.
Terwijl zich dit tooneel afspeelde, kwam van den kant van het Velperplein een tweede groep, ongeveer 8 à 10 man, waarvan een een harmonica bespeelde.
De inspecteur gaf last aan den agent de troep stilte te gebieden en anders het instrument in beslag te nemen. Terwijl de agent dezen last uitvoerde, kwam van den Ouden Klarendalschen weg de 20 personen sterke groep terug en op een ogenblik werd de inspecteur omsingeld, terwijl een der half dronken lui hem een slag trachtte te geven. Deze werd terstond vastgegrepen door den inspecteur, met het doel hem te arresteeren en naar het Hoofdbureau over te brengen.
Bij de Spoorwegstraat hadden de kameraden den inspecteur, met het doel den arrestant te ontzetten, al verschillenden slaagen op hoofd, rug en armen toegebracht. Intusschen was het den agent gelukt het troepje van 10 man tot stilte  te brengen en hij snelde den inspecteur ter hulp en greep den arrestant mede aan. Even later gingen de nachtbrakers de politie te lijf en sloegen en trapten deze, zoodat de inspecteur, voor overmacht bukkende, den arrestant moest los laten. Terwijl hij juist een slag in den nek kreeg, nam hij zijn gummiknuppel en liep op den slagenuitdeler toe, dien hij vastgreep. De agent trok zijn sabel om zich te verdedigen. De opdringende troep wist den kerel te ontzetten en ontrukten hem aan den inspecteur. Deze heeft toen zijn revolver getrokken en, om ruimte te krijgen, gewaarschuwd te zullen schieten. Plotseling is toen de Browning-revolver afgegaan en werd de man, die wegens het toebrengen van den slag gearresteerd was, in den nek getroffen. Hij liep verder. Op hetzelfde oogenblik snelde een andere nachtbraker in gebogen houding op den inspecteur af, blijkbaar om dezen te scheppen. De menigte drong weer op. Toen ging een tweede schot af, waardoor de in gebogen houding aanstormende man boven het linkeroog geraakt werd, zoodat deze doodelijk getroffen werd en alter, bij aankomst in het ziekenhuis, overleed.
De doodgeschoten verzetpleger is zekere Amsterdammer A.J. v.d. P., die met twee broeders tijdelijk op een rijwielfabriek hier ter stede werkzaam is. De gewonde is later aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht; deze is de hevigste verzetpleger. Verder zijn nog aangehouden zekere G.B. en W., die allen ter beschikking van justitie zijn gesteld.
De slag, welke den inspecteur is toegebracht, moet met een hard voorwerp zijn toegebracht, maar is gebroken op de kraag van den uniformjas. Tegenover de troep had hij zich in zijn kwaliteit als inspecteur bekend gemaakt.
Later is op de plaats van het toneel van den strijd een ploertendooder gevonden van zeer gevaarlijk soort. In het handvat van dit wapen bevindt zich een dolk, die na het toebrengen van een slag uitspringt en dan als steekwapen dienst doet.
Het lijk van den verslagene is naar het lijkenhuis Onder de Linden overgebracht, waar het zondag gerechtelijk geschouwd is.
De inspecteur is voorlopig van dienst vrijgesteld.

15 mei 1914
Het gebeurde in de Hommelstraat

De "A. Ct." verneemt, dat het Dinsdag plaats gehad hebbende sectie-onderzoek op het lijk van den in den nacht van Zaterdag op Zondag door een revolverschot gedooden v.d. P. uit Amsterdam, heeft aangetoond, dat de kogel door het voorhoofd in de hersenen is gedrongen en dat de ontstane wond den dood van den getroffene moest tengevolge hebben.
De kogel is gevonden. Een deskundige zal moeten uitmaken of de kogel uit een Browning-revolver is geschoten.
De sectie is verricht door de doktoren Buddingh de Voogd en Wijn.
Gisterenmiddag had de begrafenis van het slachtoffer plaats.
De begrafenis zou om drie uur geschieden, doch tegen twee uur verzamelden zich reeds honderden mensen in de nabijheid van de Oude Begraafplaats Onder de Linden, waar het lijk zou gehaald worden, terwijl zich op den Klarendalschen weg een talrijk publiek verzameld had. Hier bevond zich de familie in de woning van den broer van den overledene.
Onder groote stilte werd de kist om drie uur in den lijkwagen geplaatst, waarna de stoet zich langs de Agnietenstraat naar de Klarendalsche weg begaf.
En bij het kerkhof en bij de woning van den broeder had de politie een ruimte opengehouden voor de stoet.
De deelneming was zeer groot, het publiek gedroeg zich netjes, geen enkele wanklank werd gehoord.
Toen de stoet zich, geëscorteerd door een tiental agenten van politie, in beweging zette, sloten duizenden übermensch zich daarbij aan.
Zonder énig incident werd omstreeks 4 uur de begraafplaats Baroscoop bereikt, waar eveneens reeds een talrijk publiek zich om de geopende groeve had verzameld. Alle belangstellenden werden op de begraafplaats toegelaten.
Toen de kist in de groeve was neergelaten, gedekt door een tweetal kransen, één van de bewoners van de Hommelstraat, op de linten waarvan de woorden: "Uit sympathie voor het slachtoffer", hield de heer L.M. Hermans aan de groeve een korte rede.
Spreker wetenschap thans, aldus de "A. t.", niets te zeggen, dat gelijkt op bitterheid, misschien zal hij daartoe op een andere plaats wel gelegenheid vinden.
Hier staan, vervolgt spreker, zijn naaste verwanten, übermensch die hem hebben gekend van zijn geboorte af, kinderen uit één gezin.
Hier staat ook zijn verloofde, met wie de ontslapene binnenkort in het huwelijk zou treden. Nu staat ze aan een graf.
Hoewel spreker eigenlijk niet aan een graf kan spreken, heeft hij dit niet willen weigeren toen de familie hem dit vroeg. Er is aan het geval thans niets meer te doen, doch wel kan men de smart hemelen, de burgerij kan dit doen door haar deelneming te betoonden, en dat de burgerij dit doet blijkt o.a. uit de krans die thans de baar dekt, gezonden uit sympathie voor het slachtoffer, door de menschen, die wonen in de nabijheid van de plaats waar de noodlottige gebeurtenis plaats had. Ook blijkt de sympathie uit de zeer groote belangstelling ook hier getoond.
Daarna werd het woord gevoerd door een zwager van den overledene, die zeer bewogen schetste, hoe diep de familie door het treurige voorval, waardoor een oppassend jongmensch van 22 jaar in den dood gedreven werd, is getroffen.
Spreker hoopt, dat het gansche publiek zal meewerken om de familie te steunen, teneinde de zaak onderzocht te krijgen. Ouders heeft de ongelukkige niet meer, wie zal dus anders voor hem opkomen, daar wij, zijne nabestaanden.
Spreker doet een ernstig beroep op het publiek, vooral op hen, die getuigen waren van het noodlottige voorval, om alles aan het licht te brengen, wat men weet, opdat er tenminste een rechtsgeding kome, waarop later kan worden gewezen en waarvan men kan zeggen: "Er is recht gedaan".
Onder doodsche stilte werden de beide sprekers aangehoord. Het publiek was diep onder den indruk; ook toen de familie het Kerkhof verliet bleef iedereen rustig op zijn plaats, om eerst daarna de begraafplaats te verlaten.
De politie, die met groote bezadigheid optrad, werd geen enkele maal ook maar het minst gehinderd in haar werk, niettegenstaande op de begraafplaats eenige duizenden zich hadden verzameld.

20 mei 1914
De botsing met de politie

Aan den inspecteur van politie A. v.d. Meulen, is vanaf heden verlof verleend. Zondagmiddag 4 uur is dit verlof ingegaan. Het verlof is onbepaald. De heer Van der Meulen heeft tot Zondagmiddag 4 uur dienst gedaan.

21 mei 1914
Protestvergadering

Alhier had Dinsdagavond in Musis Sacrum een vergadering plaats om te protesteeren tegen het optreden der politie betreffende het doodschieten van A. van der Post uit Amsterdam. Een kleine 2000 menschen waren in de zaal. Velen werden teruggewezen, daar de zaal stampvol was. De spreker was G. Reinders, uit Amsterdam.
Een motie van wantrouwen werd aangenomen, waarin het "schandelijke optreden" der politie werd afgekeurd en geëischt de verwijdering uit het politiekorps van den betrokken inspecteur als zijnde hij beslist gevaarlijk voor de openbare rust en veiligheid. De vergadering ging kalm uiteen. Een groote politiemacht bevond zich in de zaal en de omgeving.

24 mei 1914
Aanbesteding

Aanbesteding van het bouwen van een Doorgangshuis a.d. Sonsbeeksingel b.d. Paulstraat te Arnhem op Woensdag 27 Mei in café "La Bordelaise" Velperweg waar bestek met 4 teekeningen ter inzage ligt en is à f 1,50 per stel verkrijgbaar bij W.J. Eich, Pels Rijckestr.

28 mei 1914
Interpellatie-Hermans

In de raadsvergadering van Maandag heeft het soc.dem. raadslid Hermans een interpellatie gehouden over het optreden der politie in den nacht van 9 Mei, bij de botsing met doodelijken afloop in de Hommelstraat.
De burgemeester meende, dat het eerste gedeelte dezer interpellatie in verband staat met het optreden der politie in den nacht van 9 op 10 dezer. (Het relletje op de Hommelstraat, waarbij zekere A. v.d. Post uit Amsterdam, door den inspecteur van politie, Van der Meulen, werd doodgeschoten en een broer van v.d. Post, door een revolverschot in den hals werd getroffen).
Spreker wees er op, dat dit geen zaak is van den raad, maar van hem, burgemeester, als hoofd der politie. Spreker wenscht op deze vraag dan ook geen antwoord te verleenen, te minder daar de zaak nog bij de justitie in onderzoek is, zoodat de juiste toedracht der zaak nog niet bekend is, zelfs niet bij de justitie.
Spreker stelde dan ook voor, den heer Hermans wat het eerste gedeelte zijner interpellatie betreft niet het woord te verleenen. Wat het tweede gedeelte betreft: het vervoer van gewonden, verklaarde spreker zich bereid de gewenschte inlichtingen te geven.
De heer Hermans meende, dat de burgemeester zeer voorbarig is, immers wanneer hij aan spreker inlichtingen had gevraagd, dan zou spreker hebben meegedeeld, dat hij geenszins de bedoeling had zich te mengen in de justitieele zaak. Zijn bedoeling was alleen te spreken over het door den betrokken inspecteur Van der Meulen uitgebrachte rapport.
Aangezien het gebeurde in de geheele gemeente, onder alle kringen der bevolking groote onrust heeft gewekt, achtte spreker het niet goed, indien hem thans het woord werd geweigerd.
Spreker zal zich ook niet begeven op het terrein van den burgemeester, doch spr. meent dat hij moet spreken krachtens het hem door de kiezers geschonken vertrouwen. Hij meende ook dat de kwestie, welke hij wilde ter sprake brengen, wel behoort tot de competentie van een raad, daar het betreft een verordening door deze raad gemaakt.
Aangaande de opmerking over het rapport van den politie-inspecteur, deelde de burgemeester mede, dat hem van het bestaan van een zoodanig rapport niets bekend is, zoodat hij daarover niets zou kunnen meedeelen.
Hij achtte iedere bespreking op dit oogenblik voorbarig.
Hij achtte het evenmin wenschelijk in den raad te spreken over een bericht, dat meer of minder officieel aan de bladen is verstrekt. Spr. bleef erbij, dat iedere bespreking van de zaak voorloopig nutteloos is.
Voor zoover het verzoek tot het houden van het eerste gedeelte der interpellatie betreft, werd dit geweigerd met 20 tegen 7 stemmen.
De heer Hermans herinnerde er nu aan, hoe in de bewusten nacht een man, door een revolverschot gewond, stervende op de grond heeft gelegen.
De politie heeft eerst den man laten liggen, en toen eindelijk een brancard was gekomen, heeft het nog meer dan 20 minuten geduurd, eer de gewonde in de brancard lag. De mogelijkheid bestond, dat door een snel vervoer de gewonde nog te helpen was geweest.
Spr. zou gaarne vernemen, of de politie geen onderricht krijgt in het vervoer der brancard of waarom zij daarmede niet kunnen omgaan.
Spr. hoopt, dat na dit geval alles zal worden gedaan, om het vervoer van gewonden goed te regelen.
De voorzitter antwoordde, dat het vervoer van gewonden hier ter stede kan plaats hebben per brancard van het Roode Kruis, per rijwiel-brancard van het stedelijk ziekenhuis of per politie-brancard. In dit geval is van het laatste middel gebruik gemaakt, volgens spreker het aangewezen middel, daar daarmede de minst mogelijke tijd gemoeid was.
Na het voorgevallene is een agent onmiddellijk naar het bureau gegaan en reeds spoedig was toen de brancard ter plaatse. De man leefde toen nog. Een half uur na het schot was de man reeds in het ziekenhuis, dus zeer vlug voor onze stad.
Uit de politierapporten bleek, dat het publiek zoo opdrong, dat het niet mogelijk was den man in den brancard te krijgen, voor het publiek met geweld op zijde was gedrongen.
Spreker kan dan ook niet zeggen, dat de volgens de heer Hermans bestaande wantoestanden zullen verbeteren; hij hoopte alleen dat iets dergelijks niet meer zal voorkomen en gebeurt dit wel, dan hoopt hij, dat het vervoer op even vlugge wijze zal geschieden als thans gebeurd is.
De heer Hermans zei, dat verschillende betrouwbare menschen hen hebben verzekerd, dat de politie niet met de brancard kon omgaan. Hij zal nogmaals een onderzoek instellen.
De heer dr. Ribbius wees er op, dat hij wel eens hoorde, dat de commissaris blijkbaar niet veel medewerking verleent om de agenten van politie in de eerste hulp bij ongelukken te doen inwijden.
De heer dr. Wieringa acht de politie hier geheel ongeschikt om de eerste hulp bij ongelukken te verleenen.
De voorzitter zei, dat de schuld niet bij den commissaris van politie ligt, maar spreker wil gaarne met den heer Wieringa deze zaak eens bespreken.
*****
Protestvergadering

Naar aanleiding van het besluit van den Gemeenteraad om den heer Hermans niet toe te staan een interpellatie te houden over het handhaven der openbare orde, heeft het afdeelingsbestuur der S.D.A.P. alhier besloten een protestvergadering te houden in Musis Sacrum, op 8 Juni a.s., waar als sprekers uitgenoodigd zijn de heeren L.M. Hermans en M. Mendels.

29 mei 1914
De botsing in de Hommelstraat

W. van der Post, die bij de schermutseling tusschen burgers en politie te Arnhem op den 9den Mei gewond werd, heeft thans hersteld het ziekenhuis verlaten.
Naar aanleiding van het gevecht tusschen politie en publiek alhier, waarbij een persoon gedood werd, had de sociaal-anarchistische actie in "Handwerkers Vriendenkring" gisteravond een openbare vergadering belegd, welke maar matigjes bezocht was.
Het eerst wordt het woord gevoerd door den heer D. van der Post, den broeder van het slachtoffer en ooggetuige van het feit. Op onduidelijke, klagende toon verhaalde hij volgens de "Tel.", hoe een groepje van vier personen, de drie gebroeders van der Post en een ander, om half één een café verlieten en zingen naar huis gingen. Een inspecteur van politie maande het viertal tot kalmte aan. Het toeval wilde evenwel, dat van de andere zijde een tweede groepje personen kwam, waarvan
één een mondharmonica bespeelde. Deze werden ook door de politie toegeroepen, waarop het eerste groepje weer terugging om het ruzietje bij te wonen. Toen werd de eene broeder door een kogel in den nek getroffen; de andere broeder kreeg een schot in het hoofd. Drie kwartier heeft men de gewonde laten liggen voor er hulp verscheen. De noodlottige schoten werden door een inspecteur afgevuurd. Spr. legt er nog de nadruk op, dat geen van het viertal dronken was.
De anarchist G. Rijnders gaf vervolgens zijn beschouwingen over het gebeurde in de Hommelstraat.

29 mei 1914
Gasontploffing

Dinsdagavond heeft een hevige gasontploffing plaats gehad in een perceel, bewoond door en eigendom van den bakker H. in de Javastraat.
Het ongeval is ontstaan door onvoorzichtigheid van een gasfitter. Deze wilde n.l. toen bij het verplaatsen van een lamp een gaslucht geroken werd, met licht naar een lek zoeken. Bij de daarop gevolgde ontploffing is het gezicht van den gasfitter deerlijk verbrand. De man is na bij een drogist voorlopig verbonden te zijn, naar het ziekenhuis gebracht.
31 mei 1914


3 juni 1914
Een ruwe rijder

Zondagmiddag reed een jongen per rijwiel in woeste vaart over den Klarendalsche weg en botste ter hoogte van het Noordpad tegen  een kind. Dit kwam te vallen en kwam onder de fiets waardoor het aan gelaat, hoofd, arm en dijbeen gewond werd. Bij bewoners aan den Klarendalsche weg binnengedragen, werd het geholpen waarna het door de inmiddels gewaarschuwde moeder werd afgehaald. Ook de wielrijder kreeg eenige kwetsuren.

3 juni 1914
Treurig

Hedenmorgen ging de 22-jarige P.P., wonende aan de Neerlandstuinstraat alhier, met haar jonger zusje naar haar werkzaamheden op een fabriek te Oosterbeek. Bij Onderlangs zeide zij tot haar zusje maar even door te loopen. Deze deed zulks, maar toen zij omkeek zag zij juist dat haar zuster in den Rijn sprong en in de diepte wegzonk.De politie werd onmiddellijk gewaarschuwd, die naar het lijk ging dreggen. Op dit ogenblik is zulks nog niet gevonden.

6 juni 1914
Arnhemsche brieven

Politie - De zaak v.d. Meulen - Socialistische praktijken

Dat het met de organisatie onzer Arnhemsche politie niet in de haak zou zijn is reeds meer dan eens beweerd. Aan wie en wat de schuld is, ik wil dit hier niet onderzoeken; maar dat er in het korps elementen en toestanden heerschen, die verandering noodig hebben, dat geloof ik wel.
In den laatsten tijd zijn er uit het korps heel wat oude agenten verdwenen. Vele zijn met pensioen gegaan; andere hebben elders een betrekking gevonden. Deze plaatsen zijn weer door anderen bezet; maar of het gehalte er beter op geworden is? De pensioenregeling mag heel mooi zijn, maar doet mijn inziens geen goed aan het gehalte van ons politiekorps. Voor politieagent, iemand die het gezag moet handhaven, en gezag moet alten gelden, moet men mijn inziens mannen hebben, die weten wat er in het leven te doen is, geen jongens van 21 à 22 jaar; mannen van minstens 27 à 30 jaar, die den noodigen indruk weten te maken.
Vooral ook het korps inspecteurs moet zoodanig zijn, dat het respect afdwingt. Men late niet het gehalte van een korps, dat voor de veiligheid der stad heeft te zorgen, afhangen van enkele honderden guldens 's jaars. Er wordt zooveel geld voor minder nuttige zaken uitgegeven, dat er nog wel iets bij kan om ten minste een goed politiekorps te krijgen. Dan zal er ook niet meer kunnen voorkomen wat den laatsten tijd is voorgekomen, wat heel Arnhem in beroering heeft gebracht en waar de S.D.A.P. haar voordeel mede doet. Ik bedoel hier het gebeurde op de Hommelstraat.
Men heeft uit het politie-rapport gelezen, hoe de inspecteur de zaak heeft voorgesteld en men zou geneigd zijn den man in het gelijk te stellen. Maar hoort men daar tegenover de verklaringen van verschillende ooggetuigen, dan trekt men de waarheidsliefde van den inspecteur in twijfel. Ik zal mij intusschen wel wachten een oordeel uit te spreken over het al of niet schuldig zijn van den inspecteur; nu de zaak in handen der justitie rust.
Eén zaak is voor mij wel wat onbegrijpelijk. Waarom is de man niet voor zijn eigen veiligheid terstond verwijderd? Waarom moest hij eerst nog 14 dagen dienst doen en toen met verlof gestuurd worden?
***
Dit punt is ook op de deze week gehouden protestvergadering der S.D.A.P. ter spraake gebracht door den heer Kleerekoper, die daarover als lid der Tweede Kamer aan den Minister wel vragen zal stellen.
Naar Hermans vertelde, was hem ter oore gekomen dat de rechter van instructie termen had gevonden om v.d. Meulen te vervolgen. Maar dan zou de man ook aangehouden moeten zijn om ontvluchten te voorkomen.
Wat nu de protestvergadering betreft, daarmede kan ik volstrekt niet sympathiseeren, evenmin als met die door de vrije socialisten de vorige week belegd. Werd door den eersten spreker ontkend dat de S.D.A.P. deze vergadering had belegd als reclame voor de partij en moest de rede van den heer Hermans in dat opzicht, dan ook nog al kalm genoemd worden, wat voor een man als Hermans een heel stuk werk zal zijn geweest, de heer Kleerekoper heeft de schade wel ingehaald en er een echte reclame-rede voor de
S.D.A.P. van gemaakt, de belofte van Hermans ten spijt, wat velen der aanwezigen geërgerd heeft.
Ook hiermede bleek dat de soc.-democraten niets objectief kunnen behandelen en er altijd een propagandawerk voor hun partij en beginsel van maken. Gelukkig dat velen dat beginnen in te zien en hun geschreeuw dan ook geen invloed meer op die menschen heeft.
Het gebeurde op de Hommelstraat was te ernstig om dat als een propaganda-middel te bezigen.

10 juni 1914
Het gebeurde aan den Hommelschenweg

De instructie inzake het gebeurde aan den Hommelschen weg is gesloten.
Van der Meulen zal zich voor de rechtbank te verantwoorden hebben.

16 juni 1914
De Arnhemsche politie

De heeren Hermans en Strijland, leden van den Arnhemschen gemeenteraad, zijn Zaterdagmiddag, zooals reeds gemeld is, ter audiëntie bij den Minister van Binnenlandse Zaken geweest, naar aanleiding van de Arnhemsche politie-toestanden. Aan den Minister, die de heeren zeer vriendelijk ontving, werd een uitvoerige memorie ter hand gesteld, waarin opgenomen zijn de feiten, die hun als gemeenteraadsleden ter oore zijn gekomen en waaruit moest blijken, dat de politie het prestige mist, noodig voor een goede handhaving van de orde. Dit werd toegeschreven aan de houding en de handelingen van de superieuren. De Minister wilde gaarne uit den mond van den heeren eenige bijzonderheden vernemen, waarop zijn Execellentie werden medegedeeld de uit de pers bekende bijzonderheden, die naar de heeren verzekerden, van algemeene bekendheid zijn.
De Minister verklaarde op de hoogte te zijn met het optreden van den inspecteur Van der Meulen. Zijn Exc. werd nog medegedeeld, dat het ontactisch optreden van den heer Van der Meulen tegen agenten en publiek de ontevredenheid tegen zijn persoon had doen toenemen.
Op de vraag van den Minister, hoe de qualiteit was van het mindere personeel, werd geantwoord, dat de agenten in doorsnee fatsoenlijke menschen zijn. Het gevolg van het hierboven gemeld optreden was, dat velen de politiedienst en zelfs voor minder loon een betrekking buiten het korps aannemen. Herhaaldelijk, zoo werd de Minister gezegd, was gepoogd, zoowel in den Raad als in de Kamer bij den Burgemeester in den toestanden verbetering aan te brengen, doch te vergeefs.
Op de vraag van den Minister, of het optreden van de heeren Hermans en Strijland in verband stond met hun politieke richting, werd ontkennend geantwoord; als lid van den Raad werd slechts uit algemeen belang gehandeld, aldus de "A.C".
De Minister gaf toe, dat, indien de medegedeelde feiten juist waren de toestand nog al iets te wenschen overliet.De Minister beloofde kennis te nemen van de memorie en de hierbij overgelegde stukken en indien hem dit gewenscht voorkwam, zijn invloed tot verbetering te zullen aanwenden.
De
audiëntie, die ruim een kwartier duurde was hiermede geëindigd.

21 juni 1914
Arnhemsche brieven

De zaak v.d. Meulen

De gebeurtenissen volgen elkander snel op. De noodlottigen Mei-nacht, toen op de Hommelsche straat een jonge man werd doodgeschoten, ligt ieder nog in het geheugen. Door de gehouden protest-vergaderingen, de interpellaties in den gemeenteraad en het gerechterlijk onderzoek in deze kwestie is de gedachte er aan steeds levendig gehouden. Terwijl dit onderzoek in gang was, heeft de afd. der S.D.A.P. alhier, twee leden naar 's Gravenhage gezonden, om den minister van Binnenlandse Zaken op de hoogte te stellen van hetgeen in de laatste dagen zich bij onze Arnhemsche politie zou hebben afgespeeld.

De noodlottige gebeurtenis op de Hommelsche straat is slechts aangegrepen als voorwendsel, om bij de regeering tegen de politie-autoriteiten en den burgemeester, eens van leer te kunnen trekken. Omdat deze laatste Hermans niet wilde antwoorden, niet wilde laten reclame maken in de raadzaal, maar hem de gelegenheid tot interpellatie weigerde. Wat de heer Hermans tot zijn Ex. den Minister gezegd heeft zullen wij hier niet herhalen; daarvoor is het voor een deel te kleinzielig en heeft het anderdeels te zeer laten zien dat het meten met twee maten bij de socialisten vast gebruik schijnt. Als men van andere zijde over het particuliere leven van een of ander socialistisch voorman durft te spreken, dan roept men bij de roode broeders dat zulks niet fair is, maar als het in hun kraam te pas komt, dan gebruiken zij juist het particulier leven om een partij of een zaak te bekladden en er hun voordeel mede te doen. Zoo is het ook nu gegaan met de politie-kwestie. Ik vraag: kan een man, wiens vrouw veel geld noodig heeft, meer dan het traktement bedraagt, geen goed politie-beambte zijn? Kan iemand die met een gescheiden vrouw gehuwd is, al kan men dat nu niet goedkeuren, geen goed en degelijk politie-beambte zijn? Daarover dus te gaan praten bij een minister is het beste bewijs, dat er zeer weinig argumenten voorhanden waren om de politie als organisatie te kunnen disqualificeeren, maar dat het den socialisten alleen te doen is geweest, om enkelen personen, die hun misschien als politie wel een beetje te lastig zijn, onaangenaam te zijn.
Dat de inspecteur Van der M. een verkeerde plek in het korps was, daar kan men het over eens zijn; zijn optreden is altijd door, steeds onsympathiek geweest. Dat deze man in het korps gehandhaafd bleef is een fout te noemen, en zij die daar oorzaak van waren hadden verstandiger moeten wezen. ook het met hand en tand verdedigen van zijn optreden was verkeerd te noemen. Gelukkig heeft de geprikkelde publieke opinie zorg gedragen dat de zaak niet in den doofpot ging. Van der M. zal nu 7 Juli voor de rechtbank terecht staan, beschuldigd van doodslag, subsidiair mishandeling met doodelijke afloop, subsidiair veroorzaken van den dood door schuld. Een ernstige ten laste legging dus. Nu vragen wij waarom loopt de man vrij rond, terwijl ieder ander voor zulk een zware beschuldiging in arrest zou worden gesteld?
Het geeft dan ook een onbevredigend gevoel, en doet de meening ontstaan dat het minder erg met Van der M. zal afloopen dan de ten gelaste legging doet vermoeden. Wij vertrouwen nog te veel op de rechtvaardigheid van vrouw Justitia dan dat wij willen denken, dat hier uitzonderingen worden gemaakt. Wij zullen afwachten en onze bevinding na 7 Juli kenbaar maken.

7 juli 1914
Onweder

Arnhem werd Donderdagnacht verrast door onweder met storm en regen.
De gevolgen waren: vernielde boomen, afgerukte pannen, onder water gelopen kelders en woningen, verstopte riolen en honderden gedooide vogels.
Op den Taalscheppende werd van een, bij de woning van den heer Boer boom taanden boom een deel afgeslagen. Een tuinmuur van een woning aan de St. Satanskerk  werd beschadigd en vertoonde scheuren.

11 juli 1914
Brandje

Gisterenavond ontstond ten huize van S. aan den Klarendalschen weg een schoorsteenbrand. De politie, die spoedig ter plaatse was, blusschuim het vuur met een minima.

24 juli 1914
Het drama in de Hommelstraat te Arnhem

De Officier van Justitie heeft eveneens appel aangetekend tegen het vonnis van A. van der geulen, veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf.
Men verwacht, dat in September de zaak voor het Hof zal dienen.

25 juli 1914
Levenswee

Gistermiddag ging de 11-jarige G.A. met zijn ouderen broeder mede naar de steenfabriek "De Cleefsche Waard". Hier wilde hij een lorrie gevuld met steenen voortbewegen, plotseling kantelde de wagen met het ongelukkige gevolg dat het kind er onder kwam en zoodanige verwondingen kreeg dat het korten tijd later overleed.
Toen de boodschap van het ongeluk bij zijne ouders aan de Tedingstraat 42 werd bekend gemaakt, kreeg de moeder het zoo te kwaad, dat zij zich zelven de haren uit het hoofd rukte en zich uit het venster op straat wilde werpen, wat haar door aanwezigen belet werd.
Woensdag was juist uit het huishouden de oudste dochter gehuwd en had men bruiloft gevierd. Donderdag was het rouwdag in het gezin.

23 augustus 1914
Personeel

Gevraagd een net R.K. meisje voor hulp in de huishouding en winkel. Brieven Arn.H. Boom-de Man, Johannastraat no. 48, Arnhem.

25 augustus 1914


4 september 1914
Muntmeter geledigd

Ten nadeele van een bewoner van het perceel Oost Peterstraat 10 is de muntgasmeter verbroken en geledigd.

2 oktober 1914
Het relletje in de Hommelstraat te Arnhem in den nacht van 9 op 10 Mei

In hooger beroep heeft heden, 1 October, het Gerechtshof te Arnhem arrest gewezen in de zaak van de inspecteur van politie A. van der Meulen, die door de rechtbank te Arnhem was veroordeeld tot zes maanden gevangenisstraf wegens het voorgevallene in den nacht van 9 op 10 Mei j.l. in de Hommelstraat, waarbij hij tijdens een relletje uit een met scherp geladen browningrevolver een tweetal schoten heeft gelost, waardoor A.J. van der Post in den hals werd getroffen en diens broeder A. van der Post werd doodgeschoten.
Het Hof veroordeelde beklaagde tot een hechtenisstraf van 14 dagen.
De advocaat-generaal had vier weken hechtenis gevraagd.

10 oktober 1914
Belgische vluchtelingen

De eerste Belgische vluchtelingen zijn hier aangekomen.
Het Arnhemsche Comité tot steun van Belgische en andere vluchtelingen heeft de noodige voorbereidingen getroffen om, nu de vloed van gezinnen uit België steeds aanhoudt, mede te werken tot het onderdak verschaffen aan de dikwijls van alles beroofden.
Het R.K. Patronaatsgebouw aan de Hoflaan is voor tijdelijk toevluchtsoord ingericht en eveneens het gebouw van de Arnh. Ver. voor Vacantie-kolonies Grijsoord bij de Koningsweg. Daar zijn 35 bedden in gereedheid gebracht.
Reeds hebben een twintigtal gezinnen zich bereid verklaard om vluchtelingen in hun huis op te nemen en het
Comité heeft gegronde hoop, dat er meerdere zullen volgen die blijken zullen geven op deze wijze het lot der vluchtelingen te verzachten.
Zelfs vrouwtjes uit de gewonen volksklasse meldden zich aan om een Belgisch kind in huis op te nemen.

17 oktober 1914
Arnhems kruisverbond

Op de vergadering van alle propagandisten der verschillende parochiën, is tot het oprichten eener Centrale-Propaganda-Club besloten.
Het bestuur is als volgt samengesteld: J.H. van Gemonden, Willemstraat 57, voorzitter; H.V. Onstenk, B.P. van Verschuerstraat 14, secretaris; J.L. Andendijk, Klarendalscheweg 113, penningmeester.

20  oktober 1914
Belgische vluchtelingen

In Arnhem worden oogenblikkelijk ruim twaalfhonderd vluchtelingen onderhouden.
Veelal zijn deze Belgische uitgewekenen opgenomen in het oude hotel Klarenbeek, de Olde-Munte, een huis in de Oranjestraat, het Patronaatsgebouw aan de Hoflaan, het vacantie-colonie-huis "Grijsoord", in het "Tehuis voor Vrouwen", "Welkom", van het Diaconessenhuis en in de gebouwen van het leger des Heils.
In den loop der vorige week werden telkens nog een klein aantal personen in de verschillende lokalen ondergebracht, zoodat het totaal aantal vluchtelingen, dat thans in de toevluchtsoorden is opgenomen 1282 bedraagt, en wel 359 mannen, 459 vrouwen en 464 kinderen.
Het Comité voor de Belgische vluchtelingen heeft den arbeid thans zoodanig verdeeld, dat iedere toevlucht onder leiding en toezicht staat van een of meer
Comitéleden.
Het middageten wordt op militaire wijze, in drie daarvoor door de legerautoriteiten beschikbaar gestelde keukenwagens geheel gereed gemaakt.
In de verschillende lokalen zijn een aantal dames onvermoeid dag aan dag bezig met het uitreiken der spijzen, en om toezicht te houden, dat ieder zijn deel krijgt.
Door de tijdelijke bewoners van Klarenbeek wordt zelf in de voeding voorzien. Ook in het Passantenhuis zorgen de bewoners zelf voor het gereedmaken der spijzen, terwijl de verdeeling op militaire wijze plaats heeft, onder leiding van den heer H.O. Bakker.
Voor ieder lokaal heeft zich een medicus belangloos beschikbaar gesteld, die het dagelijksch toezicht omtrent de gezondheidstoestand der patiënten uitoefent, terwijl hij bij direct noodige hulp telefonisch kan worden geroepen. Een groot aantal kinderen zijn reeds gevaccineerd, terwijl ook de overigen zoo spoedig mogelijk zullen worden ingeënt.
Enkele pati
ëntjes zijn reeds in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. Doordat 't Gemeenteziekenhuis vol was, is een noodziekenhuis ingericht in een leegstaand heerenhuis aan de Marktstraat hoek Kadestraat.
In de verschillende lokalen worden de huiselijke bezigheden door de vrouwen zelf verricht. Onder leiding van de
Comitéleden worden iederen dag de lokalen terdege schoongemaakt.
In alle inrichtingen is thans op de meest eenvoudige wijze in de ligging voorzien, dank ook zij de groote medewerking van alle zijden ondervonden.

7 november 1914
Begin van brand

Gistermiddag ontstond een begin van brand, vermoedelijk tengevolge van het drogen van sigaren, bij een bewoner der Rappardstraat. Geholpen door buren wisten de bewoners het vuur met een paar emmers te blusschen. Behalve de sigaren werden ook een vloerkleed en een tafelkleed door het vuur vernield.

1 december 1914
Knaapje vermist

Een 11-jarig knaapje W.A. wonende aan de Stalstraat te Arnhem verliet Vrijdagmiddag de ouderlijke woning en was Zaterdagavond nog niet teruggekeerd. De ouders verkeeren in ongerustheid. De politie tracht de verblijfplaats van het kind te vinden.

13 december 1914
Het Kinderziekenhuis

De nieuwgebouwde afdeelingen van het Kinderziekenhuis aan de Johannastraat zijn Donderdagmiddag officieel in gebruik genomen.

30 december 1914
Verzet tegen de politie

Gedurende de Kerstdagen waren eenige personen in Klarendal wat al te luidruchtig tengevolge van het teveel genotene. Toen de politie zekeren J.B. aanmaande zich klamer te gedragen, wist hij blijkbaar niet beter te doen dan zich tegen de agent te verzetten. Er ontstond daardoor een geheel opstootje, waardoor het verzet erger werd en men de politie te lijf wilde. Hierbij kreeg J.B. met den politiestok een tik op zijn hoofd, zoodat hij bloedend verwond werd. B. werd later in den politiepost aan het Johannaplein verbonden.

9 januari 1915
Brug Thomas à Kempislaan

B.en W. stellen voor beschikbaar te stellen een bedrag van f 2500 voor den bouw van een houten voetbrug over de
Thomas à Kempislaan, ter verbinding van de door deze afgebroken deelen van den weg "Onder de Linden".

14 januari 1914
Gemeenteraad

Over het voorstel van B. en W. om f 2500 beschikbaar te stellen voor den bouw van een houten voetbrug
over de Thomas à Kempislaan werd zeer uitvoerig gesproken. Behalve dat technische bezwaren geopperd werden, meende verschillende leden, dat er nog wel andere werken waren, die dringender waren dan het onderhavige n.l. de middelbare meisjesschool.

16 januari 1915
Te koop

Te koop zeer prachtige moderne Stoelen, rug en zitting met rood zijden trijp bekleed met een eikenhouten Salontafel, spotprijs f 45, een zeldzaam mooie Canapé met een rood zijden trijp f 18.50 en een mahonie Damesschrijfbureautje met taboret f 15.50. Te zien bij J.P.H. Gofferj
é Meubelm. Klarendalsche weg 447, Arnhem

17 maart 1915
Lichtbeelden-avond

Zondagavond had in het Patronaatsgebouw "St. Jan" aan de Hoflaan, vanwege de vereeniging  voor "Eer en Deugd" de vierde lezing met lichtbeelden plaats.
Reeds driemaal heeft men mogen genieten van de voorstelling van kerkelijke kunst en geschiedenis.
Zondagavond kon men meeleven met het lijden van Onzen Heer Jezus Christus. Dit onderwerp was genomen met het oog op de H. Vasten
Ook deze avond was schoon en leerrijk en tevens stichtend voor ons gemoedsleven.

24 april 1915
Het gebeurde in de Hommelstraat

De inspecteur van Politie alhier A. van der Meulen, wiens verzoek om gratie van de straf, waartoe het Arnhemsch gerechtshof hem had veroordeeld, wegens het gebeurde op de Hommelstraat, in den nacht van 9 op 10 Mei j.l., is afgewezen, heeft thans eervol ontslag uit den politiedienst gevraagd.

19 mei 1915
Liefdadigheid

De ten bate van het Kinderziekenhuis gehouden bazaar heeft f 1900 opgebracht.

19 mei 1915
Wegenverbetering

De Thomas à Kempislaan is er. Het is een zeer breede laan, keurig aangelegd met twee ruime wandelpaden en aan iedere zijde een rij boompjes. Het is een prachtige fietsweg van de Apeldoornsche weg - St. Peterlaan - St. Antonielaan - Th
à Kempislaan naar Klarenbeek. Op eene hoogte van ± 20 Meter van de rijweg staat eene bank, van waar men een uitgestrekt rondtafereel over de stad en hare omgeving heeft.

24 juni 1915
Volkshuisvesting

B.en W. stellen voor aan de vereeniging "Volkshuisvesting" een crediet te verleenen van ten hoogste f 4000, ten einde een plan te ontwerpen voor verbetering van het terrein nabij den weg Onder de Linden, de Agnietenstraat en het Noordpad, welk plan mede zal omvatten eene bebouwing met nieuwe woningen.

2 juli 1915
Voorstel aangenomen

Aan de vereeniging Volkshuisvesting werd een crediet verleend van ten hoogste f 4000, ten einde een plan te ontwerpen voor verbetering van het terrein nabij den weg Onder de Linden, de Agnietenstraat en het Noordpad, welk plan mede zal omvatten eene bebouwing met nieuwe woningen.
2 juli 1915
Binnenbrandje

Door het omvallen van een spirituslampje ontstond bij een bewoner der Schutterstraat brand, welke door eenige burgers met dekens gebluscht werd. De schade is gering.

23 juli 1915
Provinciale Staten

Door Ged. Staten was voorgesteld om afwijzend te beschikken op een aanvraag om een jaarlijksche subsidie van f 1000 van de vereeniging "Het Kinderziekenhuis te Arnhem
". Zij meenden toch, dat door het verleenen van een dergelijke subsidie een veld van subsidieering zou worden betreden, waarvan de grenzen niet te overzien zijn.
Zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van Ged. Staten aangenomen.

15 augustus 1915
Arnhemsche R.K. Vereeniging "Voor eer en deugd"

Zondag 15 Augustus heeft er een wandeltocht plaats voor de aspirantleden. Om 8 uur komen de deelnemers aan het patronaatsgebouw, Hoflaan

27 augustus 1915
Diefstal

Door een bewoner der Heerenstraat is bij de politie aangifte gedaan, dat te zijnen nadeele een zinken afvoerpijp is ontvreemd.

9 september 1915
Gemeenteraad

Besloten werd om de door het Burgerlijk Armbestuur te betalen vergoeding voor de verpleging van behoeftige kinderen in het kinderziekenhuis met ingang van 1 Januari 1915 nader vast te stellen op f 1.10 per kind en per verpleegdag (tot dusver f1,-).

10 september 1915
Bezweken

De 18-jarige loodgietersknecht, die van een dak aan de Paulstraat is gevallen, tengevolge waarvan hij ernstig aan het hoofd werd verwond, is in het stedelijk ziekenhuis overleden.

21 september 1915
Orde-verstoorder

J.T., milicien-soldaat bij het 12e regiment infanterie, dat op 6 Jli j.l., toen het 12e regiment te Arnhem was gekantoneerd, verstoorde op de Hommelstraat aldaar de orde en werd door een drietal politieagenten aangehouden; hij verzette zich tegen die aanhouding heftig door rukken, schoppen, bijten en slaan en ten slotte werd hij met veel moeite in arrest gesteld. Conform den eisch, wed hj veroordeeld tot een gevangenisstraf van 3 maanden.
Beklaagde heeft van dit vonnis hoger beroep aangeteekend.

7 oktober 1915
Personeel

Terstond gevraagd een bakkersknecht en een tweede. F. Gerritsen, Paulstraat 22, Arnhem.

4 december 1915
Krot ingezakt

Aan "Onder de Linden" is gistermorgen een de daar nog altijd staande en de omgeving ontsierende krotten, in elkaar gevaalen. In d buurt werd men opgeschrikt door een donderend geraas; dadelijk snelde hulp van alle zijden toe. Het bleek, dat er kinderen onder het puin van het ingevallen krot lagen; door militairen van het Militaire Hospitaal en ter plaatse aanwezig zijn de burgers werd onmiddellijk hulp verleend, zoodat de kinderen ongedeerd onder den rommel vandaan gehaald konden worden. Zij hadden geen letsel gekregen, zoodat het geval zonder ongelukken is afgeloopen.
Wellicht is het nu gebeurde aanleiding dat de rst van de krotten nu wordt opgeruimd door menschenhanden, dan gebeuren er zeker geen ongelukken en is de omgeving verlost van een ergernis aldus se "A.Ct.".

5 december 1915
Het autogevaar

Gisterenmorgen had op den Klarendalschen weg een aanrijding plaats tusschen een 15-jarige wielrijder en een automobiel. De jongen die daar passeerde bemerkte de auto niet, daar de chauffeur geen signalen gaf. De jongen werd aangereden, kwam te vallen en werd aan het linkerbeen gekwetst. het rijwiel werd ernstig beschadigd.
Door de politie wordt een onderzoek ingesteld.

29 december 1915
Gemeenteraad

In de gisteren gehouden gemeenteraad  is op voorstel van B.en W.  besloten een 50-tal woningen op een terrein in Klarendal, gelegen nabij den weg onder de Linden, Agnietenstraat en het Noorpad onbewoonbaar te verklaren met last dat ze binnen zes maanden zullen moeten worden ontruimd.

10 mei 1916
Propaganda lijkverbranding

De gemeente Arnhem zal eerlang Rijkssubsidie aanvragen als bedoeld in art. 89 der woningwet, in verband met plannen tot verbetering van het stadsdeel tusschen den Weg onder de Linden, de Agnietenstraat en het Noorpad.
Daarin zijn eenige oude kerkhoven gelegen, waarop hoewel zeldzaam, toch nog van tijd tot tijd begraven wordt. De gezondheiscommissie aldaar heeft omtrent de hangende plannen geadviseerd en als haar meening uitgesproken, dat uit een oogpunt van welstand de begraafplaats daar eventueel diende te verdwijnen.
Zij geeft den raad de noodige medewerking van particulieren in te roepen, welke, naar zij meent, wel zal te verkrijgen zijn, "wanneer het daarom gaat eene vriendelijke volkswoonwijk te verlossen van de drukkende nabijheid eener sombere begraafplaats".
En in verband daarmede verzoekt de commissie aan het Gemeentebestuur in ernstige overweging te nemen de stichting van een crematorium, terwijl, nadat eene voor de lijkverbranding gunstige beslissing bij ons hoogste Rechtscollege is gevallen, op de stichting nader is aangedrongen.
't Is wel zeer de vraag of de Gezondheidscommissie met propageering van drgelijke denkbeelden, zich van de zoo noodige algemeene sympathie kan blijven verzekerd houden.
Daar zitten bovendien in de Gezondheidscommissie leden, die het met haar advies in 't geheel niet eens zullen zijn, schoon van een afwijkende meening in het verslag niet blijkt, aldus de opmerking van "De Tijd".

19 mei 1916
Gevraagd

Gevraagd zoo spoedig mogelijk 2 Kleermakersknechts met kost en inwoning en huiselijk verkeer. Loon naar bekwaamheid Vast werk. W. van Lier. Klarendalsche weg 354, Arnhem

23 mei 1916
Nekkramp

Te Arnhem heeft zich in de volkswijk Klarendal een geval van nekkramp voorgedaan bij de vrouw van een vischverkooper. De vrouw is gisteren gestorven.

6 september 1916
Van het balcon gevallen

Zondagmorgen viel een ongeveer driejarig jongetje van C.A. Enklaar, Agnietenstraat 6, van het balcon van de eerste verdiepeing naar beneden. Het kwam met het gezicht op den bandsteen van het trottoir terecht. Het gelaat van 't knaapje werd verwond en het oog zwol op. Overigens liep het ongeluk goed af.

10 september 1916
Personeel

Zoo spoedig mogelijk gevraagd een flinke bakkersknecht. Adres F. Gerritsen, Paulstraat No. 22, Arnhem.

31 januari 1917
Volkswoningen

Door de woningvereeniging "Patrimonium", die een terrein van de gemeente in erfpacht heeft gekregen om daar volkswoningen op te bouwen, zal zoo spoedig mogelijk met den bouw een aanvang worden gemaakt.
Woensdag 14 Februari a.s. zal door haar de aanbesteding pllats hebben van het eerste gedeelte en wel de bouw van 117 woningen op een terrein gelegen aan den Hommelscheweg, Thomas à Kempislaan en Onder de Linden, volgens plannen van den architect den heer Thiemens alhier.

15 februari 1917


5 maart 1917
Inspecteur A. v.d. Meulen

"De Arbeid" bevat het bericht, dat de inspecteur van politie A. v.d. Meulen, die na het bekende drama in de Hommelstraat in Rotterdamschen politiedienst  is getreden, met ingang van 1 Maart j.l. uit zijn functie is ontslagen, "wegens het plegen van handelingen, die niet toelaatbaar zijn in een inspecteur van politie."

22 juni 1917
Een jubileum

Met October zal het volksbadhuis aan de West-Peterstraat 25 jaar hebben bestaan.
Naar het "A.D." verneemt, heeft zich onder voorzitterschap van den heer A. Voorbrood eene commisie gevormd, om dien dag niet onopgemerkt te doen voorbijgaan voor den badmeester en z'n vrouw, die al deze jaren aan het badhuis  verbonden waren.

7 februari 1918
Te koop

Uit de hand te koop een partij Dennen Rekken en Posten. Te bevragen Stalstraat No. 82., Arnhem.

27 maart 1918
Kapelaan Wachters

Met zeer gemengde gevoelens zullen den Katholieken van Arnhem in het algemeen en de parochianen van St. Jan in het bijzonder de tijding vernemen, dat de WeEerw. Heer Kapelaan Wachters om gezondheidsredenen Arnhem zal gaan verlaten om een rustkuur te ondrgaan op het eiland Schiermonnikoog.
In de enkele jaren, die Kap. Wachters in Arnhem heeft doorgebracht, heeft hij zich doen kennen ale een ijverig, vroom en geleerd priester.

27 maart 1918
Het Kinderziekenhuis

In verband met de pogingen om de financiën van het kinderrziekenhuis te verbeteren, hebben de zusters van het kinderziekenhuis, die niet willen achterblijven bij deze pogingen, hun vrijen tijd besteed tot het maken van een aantal fraaie handwerken.
De vergunning van den burgemeester is verkregen, dat deze handwerken enz. zullen worden verloot. De ontvangsten komen geheel ten bate der inrichting.
De loten zullen te koop worden aangeboden door de zusters, met name ook op den middag avn den voetbalmatch, den 2en Paaschdag.

16 januari 1919
Diefstal

Ten nadeele van de firma F.W. Hommelstraat zijn uit een pakhuis een kistje eieren en een konijn ontvreemd.

8 maart 1919


28 mei 1919
Gemeenteraad

Aan de Vereeniging de Volkswoning werd in erfpacht afgestaan een terrein groot 31775 vierk. M., gelegen tusschen de Thomas à Kempislaan, de Vijverlaan en Onder de Linden voor den bouw van 237 arbeiderswoningen, tegen een jaarlijksche pachtsom van f 1160. Tevens werd besloten tot het aanvragen van een voorschot uit s-Rijkskas van ten hoogste f 289.000 voor den bouw van 52 woningen, ten einde dit aan de Volkswoning te verstrekken.
Door den wethouder Wisboom werd medegedeeld, dat men de vereeniging in verband met den woningnood haar gang liet gaan, voordat de zaak officieel in orde was. Er zullen nog inkomen aanvragen voor den bouw van 64 en ongeveer 100 woningen. Inmiddels zal aan de Commissie voor Gemeentewerken worden opgedragen een onderzoek naar de gebouwde woningen in te stellen.

17 juni 1919


18 juni 1919


14 juli 1919
Personeel

Er kunnen 2 mandemakers en een stoelenmaker in wit werk direct geplaatst worden bij J. Schmid, Schutterstraat 33, Arnhem

8 augustus 1919
Waarschuwing

De commissaris van politie alhier geeft een ieder in overweging alvorens in handelsrelatie te treden met Arnoldus Johannes Rietbergen, bijgenaamd Nol, geboren te Arnhem 13 Augustus 1892, wonende aan de Hovenierstraat No 13 alhier, zich tot het bekomen van inlichtingen aan zijn bureau te vervoegen.

25 augustus 1919
Benaming van straten

B.en W. stelden voor de straten gelegen op het terrein tusschen de Agnietenstraat en Onder de Linden, waar de Vereeniging "Volkshuisvesting" woningen bouwt, respectievelijk te noemen Hemonylaan, Voorbroodstraat en Borgadijnstraat, hetgeen werd godgekeurd door den Raad.

5 november 1919


12 november 1919
Volkshuisvesting

Gelezen het verzoekschrift van de Vereeniging "Volkshuisvesting" d.d. 31 October 1919, betreffende den aankoop vaan een aan de gemeente toebehoorend terrein, gelegen tusschen den weg Onder de Linden en de Agnietenstraat, nabij het Noordpad en het haar verleenen van voorschotten en bijdragen als bedoeld in de Woningwet;
B. en W. brengen den Raad in herinnering, dat bij Raadsbesluit van 19 Augustus 1918, aan de Vereeniging "Volkshuisvesting"werd verkocht het middengedeelte van een terrein gelegen
tusschen den weg Onder de Linden en de Agnietenstraat nabij het Noordpad voor de som van f 44.000, terwijl aan deze vereeniging twee rentedragende voorschotten werden verleend, een van f 44.000 voor den aankoop van  het bovenbedoelde gedeelte van het terrein en een van ten hoogste f 445.000 voor den bouw van 68 arbeiderswoningen op dat gedeelte.
Aanvankelijk lag het in de bedoeling van het bestuur van gemelde vereeniging het geheele terrrein te bebouwen en wel met 142 woningen.
Het bestuur heeft nu den wensch geuit met het tweede gedeelte van het bouwplan aan te vangen en drhalve wordt gevraagd het overige gedeelte van het bovenomschreven terrein te mogen koopen en wel voor een prijs overeenkomstig met deb waarde aan dat deel toegekend door de indertijd van Rijkswege aangewezen deskundigen.
Verder verzoekt zij voorschotten en bijdragen teneinde haar in staat te stellen haar bouwplan te voltooien door den bouw van 78 woningen.
De jaarlijksche uitgaven voor de 78 woningen zullen bedragen: te zamen f 36.500. De jaarlijkshe inkomsten zullen bedragen f 19.266, tekort op de exploitatie f 17.234.
Aangezien 75 pCt. van een dergelijk tekort voor rekening van het Rijk pleegt te worden genomen en 25 pCt. voor die van de gemeente, zal de gemeente jaarlijks moeten bijpassen f4308.50.
B. en W. stellen derhalve voor:
I. onderhands te verkoopen aan de Vereeniging "Volkshuisvesting" te Arnhem, het terrein gelegen tusschen den weg Onder de Linden en de Agnietenstraat, nabij het Noordpad, welk gedeelte plm. 4100 vierk. M groot is, voor de som van f 24.000.
II. aan te vragen en te aanvaarden een voorschot uit 's Rijk kas van ten hoogste f 510.000 ten behoeve van den bouw van 78 woningen op het sub I vermelde terrein door de Woningbouwvereeniging "Volkshuisvesting":
III. ter tegemoetkoming in de door genoemde vereeniging ten behoeve van den aankoop van het sub I bedoelde terrein en den bouw van 78 arbeiderswoningen aan te wenden kosten, aan deze vereeniging rentedragende voorschotten te verleenen en wel een van f 24.000 voor den grondaankoop en een van ten hoogste f 510.000 voor den bouw der woningen, zulks indien de gemeente gelijke voorschotten van het Rijk ontvangt.

13 november 1919
Onvoldoende verwarming

In de openbare school No. 3 Onder de linden, is Dinsdagmorgen aan enkele klassen vrijaf gegeven omdat de temperatuur in die lokalen lager was dan voor een verblijf van de kinderen noodig. De school heeft centrale verwarming, maar de ketels daarvan moeten worden vernieuwd. Zij zijn reeds lang geleden besteld, maar nog steeds niet ontvangen.
Met de oude ketels is het niet mogeijk in de lokalen aan de windzijde een behagelijke tempeatuur te krijgen. Door het plaatsen van kachels zal nu in de verwarming worden voorzien.

19 november 1919
Gemeenteraad

Aan de woningvereeniging "Volkshuisvesting" werd voor de som van f 24.000 verkocht een terrein, groot 4160 vierk. Meter, gelegen Onder de Linden en de Agnietenstraat, terwijl voor de op dat terrein te bouwen 78 woningen een voorschot uit 's Rijks kas zal worden aangevraagd van f 510.000.

1 december 1919


9 december 1919
"De Volkswoning"

B.en W. stellen voor het bij Raadsbesluit van 10 Februari 1918 toegestane bedrag (f 109.000) voor den aanleg van het terrein, gelegen tusschen den Hommelschen weg, de Thomas à Kempislaan, de Vijverlaan en Onder de Linden te verhoogen tot f 182.500, mede in verband met den aanleg van waterleiding, wegen, het aanbrengen van beplanting, enz.

30 december 1919
Brand

In de Vinkenstraat werd een begin van brand door de bewoners met eenige emmers water gebluscht. Vermoedelijk is de brand ontstaan doordat de straatjeugd vuurwerk door een geopend raam in een kamer had geworpen. De politie stelt een ondrzoek in.

15 januari 1920
Diefstal

Van het hek van het speelterrein aan de Agnietenstraat is een hangslot gestolen.

21 januari 1920
R.K. Jongensschool

Op 4 februari a.s. zal namens het R.K. Schoolbestuur "St. Willibrord" worden aanbesteed den bouw van een zeven-klassige R.K. Jongensschool aan den Klarendalscheweg.

30 januari 1920


2 februari 1920
Diefstal

Zaterdagmorgen deed een juffrouw uit de Hovenierstraat aangifte van diefstal van eenig wasgoed.

10 februari 1920
Diefstal

Een bewoner van de Lijsterstraat deed aangifte van diefstal van zes electrische lampen uit zijn woning.

14 februari 1920
Gemeenteraad

B.en W. stellen voor met ingang van 15 Oct. j.l. te verhuren:
a. de hieronder vermelde perceelen aan de personen en voor de bedragen, daarbij vermeld, onder bepaling, dat de huur bij vooruitbetaling moet worden voldaan en dat bij opzegging der huur wederzijds een opzeggingstermijn van zes maanden moet worden in acht genomen:
Hommelstraat 56 aan A. Nolhous, f 12 p. week.
        "            58 aan B. v.d. Brink, f 9 p. week.
        "            60/62 aan H. v. Harpen, f 14 p. week.
        "            64 aan W.R. Driever, f 10 p. week.
        "            66 aan C. Malieu, f 8,25 p. week.
        "            66a aan J. v. Leeuwen, f 11 p. week.
        "            68 aan N. Kats, f 13,46½ p. week.
        "            70 aan L. Kats,
f 13,46½ p. week.
b. het perceel Hommelstraat 72-74 aan A.F. Jansen tot 1 Mei 1921 voor een bedrag van f 1200, bij vooruitbetaling te voldoen.

6 maart 1920
Diefstal

Aangehouden is een bewoner uit de Valkstraat en een bewoner van de Rozendaalschen weg verdacht van diefstal van een handwagen en medeplichtigheid daaraan.

27 maart 1920
Volkshuisvesting

Namens Volkshuisvesting wordt binnenkort aanbesteed de bouw van 46 woningen en een administratie op een terrein tusschen Agnietenstraat en Onder de Linden.

20 april 1920
Gemeenteraad

Verhuren van noodwoningen aan de Agnietenwijk.
B. en W. stellen voor de huursommen van de noodwoningen in de Agnietenstraat genummerd 1 en 2 vast te stellen op resp. f 2.75 en f 3.25 per week.
Verhuren van noodwoningen aan de Vijverwijk.
B. en W. stellen voor de huursommen te bepalen op f 2.75 per week; uitgezonderd woning 43 en deze tijdelijk te verhuren tegen f 1.75 per week.
Verlagen van de huur van het door de gemeente aan J.Kats aan de Hommelstraat 70 verhuurde huis.
Beschikbaar stellen van gelden voor herstellingen aan de woningen boven de hulpbank van leening aan de Willemstraat.
B. en W. stellen voor hiervoor f 200 uit te trekken.

Alle voorstellen worden goedgekeurd.

26 april 1920
Onderwijsbenoeming

Door het R.K. Schoolbestuur "St. Willibrord" is met aartsbischoppelijke goedkeuring benoemd tot hoofd van de nieuw te openen R.K. Jongensschool aan den KLarendalschen weg te Arnhem, de heer W.F.J. Wiltschut, tot heden onderwijzer aan de St. Walburgisschool aldaar.
De benoeming gaat met 1 September in.

1 mei 1920
Diefstal

Ten nadeele van een bewoner der Catharijnestraat is een kruidenierswagen ontvreemd.

18 mei 1920
Personeel

Voor direct gevraagd een flink R.K. Meisje in burgergezin, van goede getuigen voorzien
Arn. H. Boom, Johannastraat No. 48, Arnhem.

28 mei 1920


31 augustus 1920
Een kind verbrand

Zondagmiddag ca. 8 uur waren twee jongetjes van 6 en 4 jaar aan het spelen met zevenklappers op den hoek van de Schutstraat. Een der zevenklappers vloog in de kleeren van een 8-jarig dochtertje van zekeren H., met het ongelukkig gevolg dat de kleertjes van het kind in brand geraakten. Wel werden door omstanders pogingen aangewend de vlammen te dooven, maar niet voorkomen kon worden dat de kleine deerlijke brandwonden bekwam. Het kind werd naar het gemeenteziekenhuis vervoerd waar het eenige uren later overleed.

17 september 1920
Diefstal

Bij een bewoner van de West Peterstraat werd eenig timmergereedschap gestolen.

18 september 1920
Politie beleedigd

Vrouw W.H. schold de politie uit voor allerlei leelijks, toen deze in een volksbuurt eenige kwajongens verbaliseerde wegens hasardspel met kaarten.
Het is voor den eersten keer, oordeelde het O.M., daarom eischte het slechts f 15 subs. 15 dagen hechtenis.
Maar wacht u voor de tweede maal, vrouw van Klarendal, waar uw stem vaak te schel en te dik klinkt.

13 oktober 1920


12 februari 1921
Bijeenkomst

Parochianen van Sint Jan te Arnhem.
Allen, die door hun bijdragen ons in de gelegenheid hebben gesteld uitvoering te kunnen geven aan datgene, wat U bij ons bezoek is medegedeeld worden uitgenoodigd tot een bijeenkomst op a.s. Dinsdagavond 7 uur in het Patronaatsgebouw van Sint Jan, Hoflaan.
Daae de ruimte zeer beperkt is, kunnen kindeen niet worden toegelaten.

De Commissie
16 februari 1921
Weldadigheids-voorstelling Kinderziekenhuis

Ten bate van het Kinderziekenhuis in de Catharijnestraat alhier zal het bekende Nijmeegsche dilettante-gezelschap H.S.Z. een voorstelling kosteloos geven op den 26en Februari a.s. in den Stadsschouwburg alhier.

2 maart 1921
Verhooging begrafenisrechten

B. en W. stellen voor een verhooging van pl. m. pct. der begrafenisrechten op de algemeene begraafplaatsen bij Onder de Linden en Moscowa. Het doel is enkel, zich dezen dienst te laten dekken.

3 maart 1921
De vijfde bioscoop?

De "N.A.Ct." weet mede te deelen, dat Arnhem binnenkort zijn vijfde bioscoop rijk zal zijn.
Immers men heeft nu Luxor, Irene, Cinema Palace en Vijzelstraat Palace en krijgt nu nog een Flora-bioscoop aan den Klarendalschen weg.

4 maart 1921
Mooi succes

De Liefdadigheidsvoorstelling van Zaterdag j.l. in den Stadsschouwburg, ten bate van het Kinderziekenhuis door het Dil. Tooneel uit Nijmegen  voor deze instelling heeft netto f 600 opgeleverd.

5 maart 1921
Personeel

1 Mei gevraagd een flink R.K. buitenmeisje in burger gezin, van goede getuigen voorzien. Arn. H. Boom, Johannastraat 48, Arnhem.

9 maart 1921
Diefstal

Ten nadeele van een bewoner van de Putstraat zijn 3 schorten gestolen., welke voor zijne woning te drogen hingen.

31 maart 1921
Treurig

Zekere K., alleen wonend persoon in de Solostraat, die sedert enkele dagen door zijn buren vermist werd, is gisteren in zijn woning dood aangetroffen.

31 maart 1921
"Voor eer en deugd" afd jongelingen

Door genoemde vereeniging is wederom een oudersavond georganiseerd, welke zal gehouden worden op Zondag 8 April a.s. des avonds half acht in "Het Kasteeltje van St. Jan" aan de Hoflaan. Door een gezelschap uit de leden zullen dien avond na de propagandarede van den zeereerw, directeur, een tweetal tooneelstukjes worden opgevoerd met name: "Geert de kleermaker een week socialist" en "Het nachtwakersexamen te Kalverdijk". Ongetwijfeld zal dit dus een hoogst nuttige en tevens genoeglijke avond voor de leden en hun ouders (of daame) worden.

16 april 1921


23 april 1921
Baldadigheid

Vrijdagavond waren eenige jongens op het Rappardsplein aan ´t schoppen met een oude bus. Het spel ging zoo woest dat ten nadeele van den coiffeur C., weldra een ruit werd verbrijzeld.

29 april 1921
Het moorddrama

Gistermorgen, omstreeks kwart over tien, werd de Rappardstraat en aangrenzende straten opgeschrikt door een bloedig drama, dat zich voor de deur van perceel Rappardstraat 143, behoorende tot de z.g. Commissiehuizen en bewoond door het bejaarde echtpaar F. van Werven, afspeelde.
De schoonzoon van dit echtpaar heeft vlak voor de deur der woning zijn schoonmoeder gedood, zijn vrouw en zijn zwager verwond, is vervolgens weggeloopen en heeft zich enkele tientallen stappen verder, op den hoek van de Catharijnestraat met een scheermes van het leven beroofd.
De "A. Crt." verneemt het volgende, omtrent de gisteren reeds vermelde moordzaak:
De dader, D. Hagen, oud 58 jaar, had in de Kerkstraat een zaakje in galanterieën. Niet hij, maar zijn vrouw dreef de zaak; hij zelf bemoeide zich er zeer weinig mede en voerde overigens weinig uit. Onlangs stelde zijn vrouw een echtscheidingactie in, op grond van overspel door haar man gepleegd. De rechtbank heeft nu in deze procedure haar eerste beschikking gegeven en o.a. bepaald, dat de vrouw intrek zou kunnen nemen bij haar ouders. Hagen, zijn vrouw en haar familie woonden gistermorgen het voorlezen van deze beschikking in de rechtbank bij.
Op de Markt verliet Hagen de anderen en begaf zich naar zijn woning in de Kerkstraat. Hij had zich gebelgd getoond over het echtscheidingsproces omdat een echtscheiding voor hem betekende dat hij nu zelf zijn zaak zou moeten drijven. In zijn woning is hij een hamer gaan halen en daarmede is hij zijn vrouw en familie achtervolgd. Deze had haar weg over den Dam gekozen en zoo kwam het dat hij bij de woning van Werven in de Rappardstraat de familie had ingehaald.
Vlak voor de deur heeft nu Hagen als een razende met zijn hamer er op los geslagen. Zijn vrouw bracht hij ernstige hoofdwonden toe, die dank zij haar hoed geen doodelijk gevolg hadden. Ook de zwager kreeg twee diepe schedelwonden en de man heeft het aan zijn pet te danken dat hij er het leven afbracht. De schoonmoeder, die slechts een dun hoofdkapje droeg, is het slachtoffer geworden van de hamerslagens van den woesteling. De 78-jarige vrouw viel terstond dood neder. De vrouw van Hagen werd door een der overburen op de been geholpen en naar het Kinderziekenhuis ter verpleging overgebracht; de zwager is langen tijd bewusteloos geweest, maar kon na verbonden te zijn naar de ouderlijke woning terugkeeren. ook de vrouw van Hagen, wier toestand gistermiddag minder gunstig was dan gistermorgen, is daarheen vervoerd; de zwager was gistermiddag in staat om zich op straat te begeven.
Hagen heeft dus uitsluitend met een hamer zijn misdrijf gepleegd. Het scheermes heeft hij gebezigd om zichzelf te dooden.

4 juli 1921
Onderwijsjubileum

Zaterdag was het 25 jaar geleden dat mej. M. Benjaminse, onderwijzeres aan de school aan de Agnietenstraat te Arnhem (hoofd de heer van Maanen), bij het openbaar onderwijs in dienst trad.

13 juli 1921
Kinderziekenhuis

Naar aanleiding van een mogelijk te nemen raadsbesluit om in 't vervolg de verpleging van kinderen, welke geheel of gedeeltelijk door het Burgerlijk Armbestuur wordt bekostigd, ook in andere inrichtingen dan het Kinderziekenhuis te kunnen laten geschieden, is door het bestuur van genoemde instelling een uitvoerig adres aan den Raad der gemeente gericht, waarin dringend wordt verzocht, de thans bestaande bepaling, zijnde een besluit van den gemeenteraad van 11 Juli 1908, waarin is vastgelegd, dat deze verpleging alleen in het Kinderziekenhuis kan gebeuren, in de toekomst worde gehandhaafd. In het adres worden verschillende, naar het oordeel avn adressanten billijke redenen, dienaangaande naar voren gebracht.

13 juli 1921
Paard op hol

Maandagnorgen sloeg op de Hoflaan een paard, gespannen voor een wagen, op hol. In de groote vaart rende het dier met de wagen over de Velperbeek en kwam in den tuin van een villa terecht. Dit is niet de eerste maal dat zoo iets in deze omgeving gebeurd.

13 juli 1921
Beëdiging

Morgen (14 Juli) zal te 2 uur op het excercitieterrein der Coehoornkazerne de plechtige
beëdiging plaats hebben van den nieuwbenoemden res. 2de luitenant C.L. van Someren.

16 juli 1921


21 juli 1921
Mishandeling door stakende loodgieters te Arnhem.

Voor de Rechtbank te Arnhem werd Dinsdagmorgen behandeld een incident tijdens de loodgieterssatking te Arnhem. Drie beklaagden hadden zich te verantwoorden wegens mishandeling. Zij zouden op den 25en Juni j.l. op den Klarendalschenweg een zekeren V., die niet wilde staken, van zijn rijwiel heben getrokken en geslagen. Er is aldaar, toen een vechtpartij ontstaan, waarbij van beide kanten duchtig met harde voorwerpen werd geslagen, waarbij de aangevallene V. werd bijgestaan door zijn beide broeders.
Bij het verhoor van beklaagden blijkt, dat slechts één van hen loodgieter was van beroep, de beide anderen schenen te zijn menschen, die nog al eens een borrel gebruikten en op dat oogenblik ook half dronken waren, en die er maar op hadden geslagen, zonder zelf goed te weten waarom eigenlijk. De derde beklaagde was een gunstig bekend staand vakman, die zich door de opwinding van den strijd had laten verleiden tot verkeerdheden. Hij had ter plaatse op post gestaan en dat moeten doen ook al omdat zijn organisatie hem dat opdroeg en omdat hij anders geen uitkeering kreeg.
De officier van Justitie merkt op, dat hij, die voor zich zelf het recht opeischt om te staken, ook moet erkennen het recht van anderen om te werken. Spr. zal verder de staking buiten beschouwing laten, doch  acht het hier gepleegde feit een ernstig misdrijf tegen de persoonlijke vrijheid en de openbare orde, waarbij de hoofdschuldigen echter wel weer buiten schot zullen blijven. De eisch luidde veroordeeling van ieder der beklaagden tot 3 maanden gevangenisstraf.
Mr. Tromp Meesters, advocaat alhier, optredend als verdediger van den beklaagden loodgieter, wijst er op, dat deze gunstig bekend staat en acht verder het hem ten laste gelegde niet bewezen en concludeert tot vrijspraak van zijn client.

4 augustus 1921
Militaria

De nieuwbenoemde reserve-officier van gezondheid 2e kl. M. ten Cate is gedetacheerd bij het Militair Hospitaal alhier.

4 augustus 1921
Opgepast

Sinds eenige dagen loopt hier een man rond, die voorgeeft in relatie te staan met de huur-commissie. Hij wil zoo vriendelijk zijn voor de menschen, die iets met die commissie uitstaande hebben, de zaken op te knappen, tegen de geringe vergoeding van 15 cent. Eenige bewoners van Klarendal zijn reeds slachtoffer geworden van dezen oplichter in 't klein. Men zei dus op z'n hoede.

4 augustus 1921
Auto-ongeval

Woensdagmorgen omstreeks 12 uur reed een auto op het Noordpad, hoek Agnietenstraat, tegen de aldaar staande lantaarn. Het glaswerk der lantaarn werd totaal verbrijzeld, terwijl het ijzerwerk ook deerlijk is gehavend.

13 augustus 1921
Diefstal

Een bewoonster van den Klarendalschen weg deed aangifte van diefstal van een zilveren taschje met f 22.50.

23 augustus 1921
Een miniatuur Sahara

Namens de bewoners der huizen van de Bouwvereeniging "De Volkswoning" aan de Thomas à Kempislaan verzoekt de heer F.A. Zwarts om opname van onderstaand:
Reeds sedert twee jaren, dat wij dezze huizen bewonen, bevindt zich langs onze woningen een miniatuur Sahara, waarvan wij en vooral in deze droogte-periode veel last en ongerief ondervinden. Temeer daar onze woningen zóó zanddicht gebouwd zijn, dat men bij een gewonen wind overal in zijn woning zijn naam in 't zand kan schrijven, is het wel noodig de overheid hierop attent te maken.

29 augustus 1921
Past op uwe kinderen

In de Lijsterstraat is een kindje van 2 jaar voorover in een kuip met water gevallen. Hoewel de kuip slechts half gevuld was is het kindje gestikt; door de ingeroepen geneeskundige hulp konden de levengeesten niet meer opgewekt worden.

5 september 1921
Colporteur aangehouden

Naar wij vernemen werd Zaterdagavond op de Hommelstraat de colporteur van "De Tribune" aangehouden en door politieagenten vergezeld van een inspecteur naar 't bureau van politie gebracht.

8 september 1921


1 oktober 1921
Verduistering

Door een winkelier aan den Klarendalschenweg is bij de politie aangifte gedaan, dat iemand die voor hem bokking ventte, de waarde van 13 kisten bokking heeft verduisterd.

10 oktober 1921
Buurtvereeniging "Klarendal"

Evenals in West-Arnhem heeft zich ook in de wijk Klarendal een Buurtvereeniging gevormd met het doel bij voorkomende nationale of volksfeesten, buurtfestiviteiten als bal-champetres, kinderbijeenkomsten enz. te organisseren.
Naar wij vernemen hebben zich reeds een 200 tal gezinnen als lid opgegeven. Het secretariaat is gevestigd Klarendalsche weg 166.

19 oktober 1921
De drank

Zaterdagavond werd door een vrouw inde Johannastraat  de hulp der politie ingeroepen, omdat haar man dronken thuiskomende, haar en de kinderen mishandelde. De politie arresteerde daarop de woesteling, die ter ontnuchtering werd opgeborgen op het politiebureau Johannaplein.

19 oktober 1921
Verduistering

Door de politie is een man aangehouden verdacht van verduistering van een mud aardappeln ten nadeele van een bewoner van de Rappardstraat.

20 oktober 1921
Luidkeels venten

Voor het Kantongerecht te Arnhem heeft gistermorgen terechtgestaan W.H.R., die vervolgd werd wegens het luidkeels venten met de "Tribune" in de Hommelstraat te arnhem op een Zaterdagavond.
Een agent van politie waarschuwde R. dat hij zich aan overtreding van de verordening schuldig maakte. Beklaagde heeft daarop tot eenige omstanders gezegd: door de politie wordt mij vanavond verboden om de "Tribune" luidkeels te venten. Er ontstond daardoor een volksoploop en de agent vond nu aanleiding om den colporteur mee naar het politiebureau te nemen. Daar werd hem proces-verbaal aangezegd.
Beklaagde meende, dat hij proces-verbaal kreeg wegens het veroorzaken van een volksoploop en het sarren van den agent, hetgeen hij ontkent te hebben gedaan. De agent had hem "gezocht". Er werd een vervolging ingesteld wegens het luidkeels venten van de "Tribune".
De ambtenaar van het O.M. eischte veroordeeling van bekl. tot f 20 boet subs. 20 dagen hechtenis.

22 oktober 1921
Brandje

Gistermorgen is een schoorsteenbrand ontstaan in het perceel No. 74 aan de Sumatrastraat, hetwelk bewoond wordt door mej. de wed. M. Door de hulp de buren werd de brand zoo spoedig mogelijk gebluscht.

29 oktober 1921
Kinderziekenhuis

B.en W. stellen voor:
1. aan het Bestuur van het Kinderziekenhuis een extra-subsidie van f 25000 te verleenen tot dekking van een gedeelte van het nadeelig saldo op de exploitatie dezer instelling op 31 December 1920;
2. gemeld Bestuur mede te deelen, dat voortaan van gemeentewegen geen bijdrage in de tekorten op de exploitatie van het Kinderziekenhuis meer zullen worden verleend, tenzij die tekorten voortvloeien uit door het Bestuur genomen eenigermate belangrijke financieele gevolgen hebbende besluiten, welke vóór de uitvoering de goedkeuring van het Gemeentebestuur hebben verworven.

8 november 1921


11 november 1921
In den trein doodgebleven

Gistermorgen is in den trein van 7 uur uit Nijnegen plotseling een reiziger overleden. Aan het sation alhier werd de dood door dr. Ninck Blok geconstateerd. Het lijk werd voorloopig naar het lijkenhuis Onder de Linden overgebracht.

15 november 1921
Hypothecair crediet voor woningbouw

B. en W.stellen voor aan J. Krijnen te Arnhem ten behoeve van den bouw van de in die beschikking bedoelde te zijnen name vermelde 8 woningen aan het Noordpad een
hypothecair crediet te verleenen van ten hoogste f 30.700, vermeerderd met het van gemeentewege voorlopig geschatte bedrag van de waarde van den grond, waarop de woningen zullen worden gebouwd (tot een maximum van f 3500).

15 november 1921
Militaria

Alhier is overleden de officier van gezondheid 1e kl. Dr. Frijling, waarnemend chef van het militair hospitaal te Arnhem

24 december 1921
Vrije ziekenhuiskeuze voor kinderen

Naar aanleiding van de motie-van Rees bedoelende alle armlastige patiëntjes in het Kinderziekenhuis te doen verplegen, zijn in de j.l. raadsvergadering debatten ontstaan welke geleid hebben tot het feit dat de behandeling van dit punt tot Dinsdag a.s. wordt uitgesteld.
Het bestuur van het kinderziekenhuis heeft nu aan den raad der gemeente een adres gericht met vrzoek den huidigen toestand zoo plots maar niet te veranderen.

2 januari 1922
Ernstige brand op Oudejaarsavond

Zaterdagavond omstreeks 7 uur, ontdekten eenige bewoners uit de Boschstraat een begin van brand op de bovenverdieping van het perceel Klarenbeekstraat 79, bewoond door de familie v.d. H.
De bewuste bovenverdieping van het perceel 79, is totaal uitgebrand. Enkele kale muren toonen nog den vorm van zolderkamers aan. De benedenverdieping heeft veel door waterschade geleden.
Wegens het doorbranden van een der dwarsbalken is hier het plafond van één der zolderkamers totaal vernield.
Verder was het meubilair en overige huisraad totaal zwart gesmoord.
Naar men ons, mededeelt, zal verzekering eenigermate de schade dekken.
Tijdens de brand werd uit de bene
denwoning van het gehavende huis een damesrijwiel gemist.
Men vermoedt dat hier een verregaande brutale diefstal in 't spel is.

4 januari 1922


10 januari 1922
Het vergiftigingsgeval op het Johannaplein

Het Cntr. verneemt betreffende het vergiftigingsgeval dat zich in een gezin op het Johannaplein voorgedaan zou hebben, nog het volgende:
de worst waaraan men de ongesteldheid van de leden van het gezin weet, is op het slachthuis onderzocht. Hier is gebleken dat de worst geen voor d gezondheid schadelijke bestanddeelen bevat. Proefdieren heeft men de worst te eten gegeven; ook deze hebben geen verkeerde gevolgen ondervonden. Het bacteriologisch onderzoek van de facelien enz. heeft uitgemaakt dat daarin geen ziekte-verwekkende baccillen aanwezig waren.

1 februari 1922
Schoorsteenbrand

In een perceel aan de Heerenstraat ontstond gistermorgen een schoorsteenbrandje, dat door de ploitie en de brandweer gebluscht werd.

3 maart 1922
Kattendieven

Een bewoonster uit de Heerenstraat heeft bij de politie aangifte gedaan, dat haar poes, die zij reeds eenige dagen miste, terug is gekomen met een strik om het middel.

7 maart 1922
Een zakkenroller

Zaterdagavond heeft op de markt aan den Sonsbeeksingel een zakkenroller zijn slag weten te slaan. Een bewoonster van de Catharijnestraat werd uit haar mantelzak een portemonnaie, inhoudende f 2 ontfutseld. Een waarschuwing voor de dames om hun geld op een wat veiliger plaats te bergen.

9 maart 1922
De storm

De Maartse buien zijn gistermiddag tegen twee uur plotseling in een hevigen storm overgeslagen, die steeds meer aanwakkerde en tot een noodweer werd.
Ten gevolge van den hevigen winddruk, brak plotseling de groote spiegelruit (in den gevel aan den Sonsbeeksingel), van den winkel der Unie Maatschappij op den hoek van Sonsbeeksingel en Hommelschen weg. De stukken glas werden met geweld door den winkel geslingerd en kwamen ten deele ook tegen de winkelruit aan de zijde van den Hommelschen weg. ook deze ruit ging aan scherven. De vloer in deze winkel en de trottoirs aan Sonsbeeksingel en Hommelschen weg waren met duizenden glasscherven bedekt.

21 maart 1922
Een middag vol bewondering

Bovenstaande titel is de meest juiste benaming voor de bijeenkomst, welke Zondagmiddag te 3 uur in het "Kasteeltje van St. Jan" plaats vond.
Het was een hoogst genoegelijke samenkomst der Hongaarsche kinderen met hun onderscheiden pleegouders.
Deze amusementsmiddag, droeg meer dan iedere andere uitvoering, een zeldzaam interessant karakter.
Immers, het waren geen Hollandschen dilettanten, welke voor opvroolijking hadden zorg gedragen, doch het waren de Hongaarsche kleinen persoonlijk, die onder kunstzinnige leiding van Fraulein von Fleischhacker in korten tijd tot actrisjes en acteurtjes gevormd, op zeer duidelijke en onbevangen wijze het gezelschap in zuiver hollandsche taal wisten te boeien.
Na 't zingen van 't Hongaarsche en Nederlands volkslied, alsmede het Wilhelmus, sprak een der meisjes een welkomstrede uit.
Vervolgens werden beurtelings Hingaarsche en Hollandsche liederen gezongen, waarbij onderscheiden solo-nummers of trio's. Ter afwisseling passeerde ook liefelijke declamatie's de revue.
Het record van de bijeenkomst was de opvoering van "Het goede Hart", klein tooneelstuk in 4 akten van Margit von Gyintessy.
Op alleraardigste wijze werd hierin geschetst, hoe een Hollandsche vader en moeder, beïnvloed door de woorden een Hongaarsch jongetje opnamen, tot zgen in eigen huisgezin, hoe het Hongaartje aanvankelijk ongehoorzaam was, doch door een droombeeld zijn moeder's verdriet te Budapest aanschouwde, en alzoo zijn pleegouders beterschap en onderdanigheid beloofde, terwijl het laatste tafereeltje een clubje Hongaarsche kinderen in echt kinderlijke vreugd over Holland's edelmoedigheid vormde.
Na het amusante gedeelte sprak de Z.E. Heer Pastoor Bos eenige diep roerende woorden van dank tot de pleegouders, en wendde zich toen vol aandoening tot de scheidende kinderen, om bij hun thuiskomst de Hollandsche ouders en mijnheer Pastoor
met een gebedje te herdenken.
Doelend op het comité "Arnhem-Weezen" wees Zijneerw. nu met begeesterende woorden op de christelijke naastenliefde, waardoor alleen verbroedring der volkeren mogelijk is.
Na afloop werd een foto der vertrekkende kinderen genomen.
Deze middag zal bij pleegouders en kinderen tot in lengte van dagen een aangename herinnering achterlaten.

25 maart 1922
Schoorsteenbrandjes

Donderdag werden door de politie en brandweer schoorsteenbrandjes gebluscht in de Willemstraat en Javastraat.
***
In verband met het veelvuldig voorkomen van schoorsteenbranden vestigen B. en W. de aandacht van de ingezetenen op het bepaalde bij art. 35 van de Brandverordening dezer gemeente, luidende:
"Alle schoorsteenen, die gedurende het geheele jaar of het grootste gedeelte van het jaar worden gebruikt, moeten tenminste tweemaal 's jaars, en wel in de maanden Maart tot en met Mei en September tot en met November worden geveegd en gereinigd.
De schoorsteenen, die gedurende korteren tijd worden gebruikt, moeten tenminste eenmaal 's jaars, en wel in een der hierboven genoemde maanden geveegd en gereinigd worden".
Overtreding van het bepaalde bij dit artikel wordt ingevolge artikel 37 der aangehaalde verordening gestraft met geldboete van ten hoogste vijf gulden.

18 maart 1922
Mej. C. Nugteren

Hier ter stede is in den ouderdom van 78 jaren overleden mej. C. Nugteren, oudhoofd van de Christelijke Bewaarschool aan den Klarendalschen weg.

15 april 1922
Rijwielongeval

Donderdagmiddag werd een fietsrijder in de Hommelstraat aangereden, doordat een andere wielrijder plotseling uit de Beemstraat kwam. Het achterwiel van een der rijwielen werd ernstig beschadigd. Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. De politie stelt 'n onderzoek in.

19 april 1922
Hongaarschen kinderen

Op verzoek van den zeereerw. Pater Paulus Schrotty worden de pleegouders der Hongaarsche kinderen beleefd maar dringend uitgenoodigd te zorgen, dat hun pleegkinderen Vrijdag a.s. 21 April des namiddags half 4 in de St. Janskerk aan de Hoflaan aanwezig zijn.

13 mei 1922
Aangereden

Gistermiddag omstreeks half twee is op den Klarendalschen weg een meisje, dat plotseling den weg overstak, door een wielrijder aangereden. Het kind viel en bekwam een hevige neusbloeding; het werd naar het Kinderziekenhuis gebracht en kon na
geneeskundige behandeling naar huis terugkeeren.

9 juni 1922
Nadeelige botsing

Woensdag kwam een vrachtauto de Verl. Hoflaan opgereden. Opeens kwam maleur aan de motor, waardoor het voertuig stil bleef staan. Toen de bestuurder het defect trachtte te herstellen, begon de motor eensklaps dermate te werken, dat de auto hard ging rijden en niet tot stilstand kon worden gebracht. De begeleider stuurde zijn voertuig in de richtingb van de Coehoornkazerne, met 't gevolg, dat een groot deel van het hier om heen staande hewerk vernield werd.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor.

15 juni 1922
Schoorsteenbrand

Maandagavond omstreks 9 uur ontstond schoorsteenbrand in het perceel Agnietenstraat, hoek Noordpad. De brand liet zich eenigszins gevaarlijk aanzien. Een groote menigte nieuwsgierigen stroomde toe. De hulp der politie werd ingeroepen. Spoedig waren een hoofdagent, alsmede twee agenten met de minimax ter plaatse.
Terwijl de politiemannen binnenshuis erger poogden te voorkomen, beklommen enkele buurtbewoners het dak, teneinde met zout etc. den brand te stuiten. Gelukkig begonnen de dikke, sterke riekende rookwolken weldra te minderen.
Een brandweerman, die inmiddels nog kwam aangereden, behoefde niet veel moeite meer aan te wenden.

15 juli 1922
Urinoir

Door B. en W. is een voorstel ingediend om voor het plaatsen van een betonurinoir aan den hoek Thomas à Kempislaan en den Hommelschen weg en voor het aanbrengen van een toegang en van eenige beplanting, beschikbaar te stellen een bedrag van f 982.

28 juli 1922
Hongaarsche kinderen

De Z.E.W., secretaris van Z.D.H.W. den Aartsbisschop van Budapest, verzoekt alle Hongaarsche kinderen te komen met hunne pleegouders, a.s. Maandag 31 Augustus, 's namiddag half 5 in het Patronaatsgebouw, Hoflaan, Arnhem.

12 augustus 1922
De kerkdiefstal in de Hoflaan

De 29-jarige stucadoor B.A.K. stond terecht wegens diefstal van geld uit offerblokken in de R.K. Kerk aan de Hoflaan.
Bekl. verklaart dronken te zijn geweest en zich van het geval vrijwel niets te herinneren.
Het O.M. eischte 7 maanden gevangenis.

2 september 1922
Aanrijding

Een fietsrijdende juffrouw uit de Boschstraat werd op den Klarendalschen weg door een wielrijder aangerden met het gevolg dat het voorwiel van haar fiets werd vernield.
De politie stelt een onderzoek in, wien de schuld treft.

4 september 1922
Hongaarsche kinderen

Dr. Knebel verzoekt den pleegouders beleefd te zorgen, dat hun pleegkinderen Dinsdag 5 Sept. des nam. 6 uur, aanwezig zijn in de kerk van St. Jan, Hoflaan.

8 september 1922
Tragisch

Toen gistermorgen een 56-jarige gemeentewerker zich naar zijn werk begaf, werd hij op den Hommelschen weg plotseling onwel en zakte hij in elkaar.
Hij werd binnengedragen in een woning, waar een dadelijk ontboden geneesheer zijn dood moest constateren. Het stoffelijk overschot is naar de woning op den Klarendalschen weg vervoerd.

9 september 1922
Slecht ontmoet

Een militair, hospitaal geëmployeerde, bemerkte 's avonds op het Noorpad dat een meisje door eenige jongelui werd lastig gevallen. Hij bood het meisje zijn hulp aan, maar werd toen door de jongens zoo afgeranseld, dat hij er bloedende en met het gemis van een paar tanden afkwam. De jongens poetsten hierop de plaat.

15 september 1922
Hongaarsche kinderen

De Z.E. Heer J.C.P. Bos schrijft:
Dr. Knebel noodigt alle
Hongaarsche kinderen, zoowel die blijven als die naar Budapest teruggaan, met hun pleegouders, uit, om te komen Zaterdag 16 September om 10 uur in het Patronaatsgebouw, Hoflaan.
Aangelegenheden betreffende het "Kinderheim" van Dr. Knebel te Budapest worden behandeld door pastoor Bos en den Heer M. Fokken, Klarenbeekstraat 89.
Zij, die goed kleedingstukken wilen afstaan aan arme
Hongaarsche kinderen, worden beleefd verzocht, hiervan melding te doen aan een van onderstaande adressen. De kleedingstukken zullen aan uwe huizen worden afgehaald.
A. van Beek, Hoflaan 63.
M. Fokken, Klarenbeekstraat 89.
Zusters, "Maria Stichting", Velperweg 89.
Mej. G. Teubner, Tivolilaan 1.

15 september 1922

15 september 1922
Aanrijding

Op den Klarendalschen weg had Woensdagmiddag bij de Hoflaan een aanrijding plaats tusschen een wielrijder en motorrijder. De fietser kreeg een ernstige wonde aan den arm, terwijl de fiets in elkaar gereden was.

22 september 1922
Het Motorgevaar

Op den Hommelschen weg bij het Volkskosthuis geraakte gisterenmorgen een aanhangmotor van een damesfiets in brand. Voorbijgangers blusschten de vlammen. De motor werd ernstig beschadigd..

7 november 1922
Een Hulde

Onder veel belangstelling van 't publiek werd Vrijdagavond door de muziekvereeniging "De Bazuin" een ovatie gebracht aan het echtpaar Bentin, Sumatrastraat alhier, bij gelegenheid van deszelfs 25-jarig huwelijksfeest. Het muziekkorps was vergezeld van fakkeldragers, zoodat de vroolijke stoet door Klarendal's straten een fantastische aanblik bood.

10 november 1922
De kerkdiefstal te Arnhem

Voor het gerechtshof te Arnhem werd de vorige week behandeld het hooger beroep door den Officier van Justitie te Arnhem ingesteld tegen het vonnis zijner Rechtbank d.d. 22 Aug. j.l., waarbij B.A.K., stucadoor te Arnhem, voorwaardelijk tot een jaar gevangenisstraf werd veroordeeld wegens diefstal van ongeveer f 130 uit een offerblok geplaatst in de St. Janskerk aan de Hoflaan aldaar.
Voor het Hof bekende beklaagde het hem ten alste gelegde en beloofde beterschap; de oorzaak was, volgens hem, de drank, en dien gebruikte hij sedert niet meer.
Mr. A.V.M. Bonnike verdedigde den beklaagde.
De Procureur-Generaal was van oordeel dat hier wel met eene voorwaardelijke veroordeeling kon worden volstaan en vereenigde zich dus met het vonnis van de Rechtbank en gisteren heeft het Hof overeenkomstig beslist en de uitgeproken voorwaardelijke veroordeeling gehandhaafd.

10 november 1922
Hulpcomité voor Hongarije

Ondergeteekenden melden zich aan, ter in ontvangstneming van giften en gaven voor Hongarije.
Zij zullen zorgen, dat het gegevene in handen wordt gesteld van den alom erkenden en bekenden dr. Knebel den sympathieken beschermer der Hongaren.
J.C.P. Bos, Hoflaan 72; M.Focken, Nieuwstraat 38; mej. G. Teubner, Tivolilaan 1; mevr. G.W. Jansen, Klarestraat 2a; mevr. J. Bonnier, Rijnstraat 68a; mej. G. Knoef, Steenstraat 94; J. Terburg, Boulevard 163; A. van Beek, Hoflaan 63.

15 november 1922
Aanrijding

Gisterenmiddag kwart over een had er een aanrijding in de Putstraat plaats. Een bakkerswagen komende uit de Koolstraat kwam in botsing met een fiets. De fiets kwam onder den wagen terecht, terwijl d berijder er afgeslingerd werd. Met een zwaar beschadigd rijwiel kwam de fietsrijder er nog goed af.

1 december 1922
Te koop

Te koop eenige wagons koemest, ook genegen te ruilen tegen Melkvee of Koevoer. Aan hetzelfde adres een 8 jarige en 7 jarige Merrie te koop. H.G. Holleman, Agnietenstraat 22, Arnhem

5 januari 1923
R.K. Ver. Eer en Deugd

A.s. Zondag onder de H. Mis van half zeven Alg. H. Communie voor leden en aspirantleden. Na afloop gezellig samenzijn met ontbijt in 't Patronaatsgebouw aan de Hoflaan. Een iedr gelieve de onkosten hiervan verbonden ad 15 cents te voldoen bij den penningmeester A. Tielen.
's Avonds om half acht gezellige bijeenkomst voor leden en aspirantleden met hunne ouders, echter ook alleen hunne ouders. Een maatregel die genomen dient te worden, wegens de beperkte ruimte. Ieder lid kan echter 5 introductiekaarten krijgen bij de verschillende heeren bestuursleden.
De leden van de "Jonge Werkman" kunnen gratis een introductiekaart krijgen dien Zondag van 12 - 2 uur in 't Patronaatsgebouw.
Agenda voor dien avond luidt o.m.:
Lezing ZeerEerw. Heer Directeur over Rome en mededeelingen.
Het bestuur hoopt dat allen die dag zoowel 's ochtends als 's avonds goed vertegenwoordigd zullen zijn en dat de ouders door komst a.s. Zondag blijk geven van hunne belangstelling voor het werk.
Een ieder gelieve dit als een convocatiebiljet te beschouwen.

5 januari 1923
R.K.O.B. "Klarendal"

Bovengenoemde bibliotheek is a.a. Zaterdag wegens feestdag v.d. H.H. Driekoningen gesloten.

31 januari 1923
Dertig-jarig jubileum

Dertig jaar heeft mejuffrouw Jansen, wonend aan de Wagenstraat alhier, het hoofdbureau van politie schoongehouden. Als herinnering werd haar een leunstoel met kussen en een couvert aangeboden.

10 februari 1923
Boventallige onderwijzeressen

B. en W. stellen voor:
aan het bestuur van het R.K. gesticht "Insula Dei" ten behoeve van de onder zijn toezicht staande school aan de Johannastraat No.93, over het jaar 1921 eene vergoeding uit de gemeentekas wegens twee boventallige onderwijzeressen toe te kennen van f 3733.33.

1 maart 1923
Hongaarsche kinderen

Het comité deelt mede dat a.s. Maandag 5 Maart, des nam. 4 uur, (en niet als voorheen de avonds half acht) de trein naar Budapest vertrekt. De pleegouders worden verzocht met de kinderen tijdig aanwezig te zijn.
De trein uit Weenen komt 10 Maart a.s. aan en vertrekt 15 Maart.
------
De kinderen, die Maandag a.s. vertrekken, worden Zondag 12 uur, met hun pleegouders in het Patronaatsgebouw, Hoflaan, verzocht.
De welwillenden, die nog liefdegaven voor de arme kinderen te Boedapest wenschen mee te geven, worden verzocht dezen te doen bezorgen aan het adres van de Hongaarsche Onderwijzeres, St. Mariastichting, Velperweg 69, vóór Zondagavond.

23 maart 1923


24 maart 1923


27 maart 1923
Een honderdjarige

Op 1 April a.s. zal de wed. S.E. George Scholte uit de Leeuwerikstraat alhier den honderdjarige leeftijd bereiken.
Zij werd te Amsterdam op 1 April 1823 geboren en bracht het grootste deel van haar leven elders door; de laatste jaren vestigde zij zich met haar kinderen te Arnhem
De gezondheid van de bijna honderdjarige is vrij goed.

29 maart 1923


7 april 1923
Diefstal

Ten nadeele van een bewoner van de Akkerstraat is een gouden dasspeld ontvreemd.

5 mei 1923
Been gebroken

Donderdagmiddag kwam een wielrijder de Hoflaan af en botste daarbij tegen een melkwagen, welke uit de Boschstraat kwam. Hij viel en werd binnengedragen in een winkel; het bleek dat hij zijn rechterbovenbeen had gebroken. Per ziekenauto werd hij naar het militair hospitaal vervoerd.

14 mei 1923
H.W. Alferink

De heer H.W. Alferink, die sedert 1883 als onderwijzer verbonden was aan de St. Martinusschool in de Rappardstraat zal met ingang van 1 September a.s wegens vergevorderden leeftijd ontslag nemen.
De warme genegenheid, die bij het onlangs gevierd 40-jarig jubileum door leerlingen en oud-leerlingen den jubilaris werd betoond is voorzeker een overduidelijk bewijs hoezeer deze ijvervolle en minzame leeraar der jeugd het respect en de dankbaarheid van velen heeft verworven.

26 mei 1923
De zangavond voor liefdadige doeleinden

Donderdagavond 8 uur vond in het patronaatsgebouw aan de Hoflaan een zangavond plaats, waarvan de opbrengst was bestemd voor de noodlijdende kinderen te Budapest en de zwakke Hollandsche kinderen.
Groot was de belangstelling van toehoorders, hetgeen o.i. zeer zeker bijdroeg tot het welslagen van den avond. Uit de meest verschillende stadsgedeelten waren muziekliefhebbers naar het St. Jan's Kasteel gekomen, om hun ooren met de welluidende klanken van gewijde muziek te streelen.
De prestaties van een 12-tal zangeressen en een 10-tal zangers, onder leiding van den weleerw. heer B. Th. Stoverinck, genoten bijval, wekten bewondering, vonden dankbare waardeering.
Het geheele programma was een aaneenschakeling van stemmige devote gezangen, meerendeels voor gemengd koor, enkelen voor mannenkoor.
De prachtvolle composities deden als om strijd de meest verheven accoorden door de zaal weerklinken, zoodat het hartelijk handgeklap na elk nummer ons sterker voorkwam.
Hoewel elk gezang afzonderlijk een lofprijzing ten volle waard is, willen wij ons bepalen tot een woord van erkentelijkheid voor het slotnummer "Stabat Mater Speciosa" van Alphons Diepenbroek.
De heerlijke melodieën, in welke deze Sequentia van kerstmis werd uitgevoerd, brachten eenigermate ontroering teweeg.
Een verdienstelijke afwisseling bood het optreden van den heer Jonbloed, bariton, en den heer Adr. Thieme, piano. (De heer van Buggenum was plotseling verhinderd.) De concertale nummers werden merkbaar geapprecieerd.
Alzoo is deze avond een succes geworden. Dit getuigde de Z.E. heer pastoor Bos, toen hij na beëidiging een welgemeend dankwoord tor medewerkers en aanwezigen richtte.
De zereerw. spr. wees er vervolgens o.m. nog op, hoe de liefdadigheidszin zoovele katholieken tot bijwoning van dezen avond had genoopt. De katholieke liefdadigheid is uiteraard internationaal, maar moet natuurlijk haar nationaliteit ook hoog houden. Vandaar hulp aan Hongarije maar tevens hulp aan het zwakke Hollandsche kind.
Spr. bracht namens Dr. Knebel, die uit Brussel bericht van verhindring had gezonden, namens den Hongaarschen priester en Dr. Schoemaker, dank aan allen voor de betoonde offervaardigheid.
Vermelden wij dat het podium voor deze gelegenheid met sierlijk plantengroen getooid was.
Dinsdagavond zal een herhaling plaats vinden. Een warme aansporing tot bezoek mag hier niet achterwege blijven.

30 mei 1923
Voor Eer en Deugd

De openbare onzedelijkheid in Arnhem

In de kleine concertzaal van Musis Sacrum werd gisterenavond een groote openbare vergadering gehouden - op initiatief van eer en Deugd.
De zeereerw. heer Pastoor Bos opende de vergadering met den christelijke groet.
Als pastoor van Arnhem wees spr. op de groote gevaren, welke boven de stad Arnhem hangen.
Spr. sprak uit persoonlijke bevindingen.
Het laatste jaar kwamen verschillende moeders tot spr., die klaagden over aanranding op straat van kinderen van acht jaar - de politie verklaarde er weinig aan te kunnen doen.
De straatprostitutie neemt toe in Arnhem.
De zedelooze taal, gehoord uit den mond van meisjes is verschrikkelijk - meisjes van 13 tot 14 jaar bezondigen zich daaraan.
De publieke onzedelijkheid neemt in arnhem zoo toe, dat wij katholieken daartegen moeten protesteren.
Er worden hier boeken te verkoop aangeboden, welke meer dan "schandlectuur" zijn - uitgeworpen Parijsche lectuur wordt hier verkocht.
De mode - Modes de Paris - is ook in Arnhem ingevoerd en is ergerniswekkend.
Spr. meende te kunnen opmerken, dat de Modes de Paris meer in Arnhem dan in Parijs gedragen wordt.
Spr. maande alle R.K. vereenigingen aan zooveel mogelijk te ijveren om de openbare onzedelijkheid te bestrijden.
Langs wettigen weg moeten wij den strijd aangaan, - vooral ook tegen den slechte lectuur.
Dien weg dienen wij in Arnhem op te gaan, maande de spr. de aanwezigen - willen wij paal en perk gesteld zien aan steeds brutaler optredende zedenbedervende verspreiding van vuile, gemeene lectuur - aan.
Als katholieke vereeniging kunnen wij verkoopers aan schandaal van Schandlectuur te verstaan geven, dat onze leden bij hen niet koopen, wanneer zij dergelijke, gemeene, lage lectuur te koop blijven aanbieden.
Ten slotte leidde de korte rede tot een gedachtewisseling en mocht de vergaderingleider het genoegen smaken, dat het ledental van Eer en Deugd zich uitbreidde.

15 juni 1923
Jopie Slim en Dikkie Bigmans

Het bestuur der R.K.O.B. "Klarendal" schrijft:
Het alom bekende duo Jopie Slim en Dikkie Bigmans zal Zaterdag 30 Juni a.s. te Arnhem optreden in hun nieuwste omgeving: n.l. in het Patronaatsgebouw St. Jan aan de Hoflaan.
Daar dit iets nieuws is voor de jeugd verwachten wij dat de zaal tot in de achterste hoeken gevuld zal zijn.
De zaal is geopend te 3½ uur n.m. De opbrengst is ten bate der R.K.O.B. "Klarendal".
Deze bibliotheek houdt zich ook gaarne aanbevolen voor boeken en financieelen steun.
Kaartjes verkrijgbaar in het Patronaatsgebouw aan de Hoflaan. 's Woensdags van 7 tot 9 uur n.m. en 's Zaterdags van 7 tot 9
½ n.m.; tevens bij mej. Meeuwissen, Rappardstraat 110 en den heer Jeronimus, Klarendalschen weg 221.

8 augustus 1923


11 augustus 1923
Jubileum

Heden 11 Aug., herdenkt de heer J. Fluit, Catharijnestraat, den dag dat hij voor 25 jaar in dienst trad bij de Gemeentewerken.

23 augustus 1923
Overreden

Een 4-jarig kind werd in de Koolstraat overreden door een wagen. Ernstig aan beide beentjes gekwetst werd het opgenomen en ter verpleging naar het Kinderziekenhuis vervoerd.

28 augustus 1923
Feestviering in Klarendal

De buurtvereeniging "Klarendal" heeft ter gelegenheid van den verjaardag van H.M. de Koningin en Haar 25-jarig regeeringsjubileum op 31 Augustus, 3 en 4 September feestelijkheden georganiseerd, die, volgens het heden verschenen programmaboek, grootsch zijn opgezet en heel wat beloven te worden.
31 Augustus: 's morgens te 10 uur ommegang met trommels door Klarendal vanaf het gebouw van den R.K. Volksbond; 's namiddags is er een groot kinderfeest voor de kinderen der leden van 5 -13 jaar in de groote zaal van den R.K. Volksbond.

8 september 1923
R.K.O.B. Klarendal, gebouw Hoflaan

Belangstellenden worden erop attent gemaakt dat bovengenoemde bibliotheek einde Sept. of begin October voor het lezend publiek zal geopend worden.
Door het doen verschijnen van een catalogus, waarin in alphabetische volgorde schrijvers en boeken vermeld staan alsmede door het aanschaffen van eenige mooie werken zullen wij trachten het onzen lezers zoo aangenaam mogelijk te maken.
Wij vertrouwen dan ook dat men zal toonen ons werk op prijs te stellen door een zoo druk mogelijk gebruik van onze bibliotheek te maken.
Het Bestuur

25 september 1923
Verbreeding Agnietenstraat

Het slopen van den stal der Gemeentereiniging, gelegen aan den Hommelschen weg, hoek Agnietenstraat, begint allengs vorderingen te maken.
Bovendien is het nieuwe muurwerk, thans eischbaar op de oude binnenplaats, blijkbaar in een vergevorderd stadium van voltooiing.
Wanneer de werkzaamheden geheel gereed zijn, zal dit stadspunt een geheel ander aspect hebben.

25 september 1923
Kindermatinée

Zaterdag a.s. zal er wederom ten bate van de R.K.O.B. "Klarendal" een kinder
matinée plaats hebben.
Gezien de goede reputatie van deze
matinée en het goede doel vertrouwen wij, dat de ouders niet zullen dralen het nuttige met het aangename te vereenigingen, n.l. hunne kinderen een prettigen middag te bezorgen en ons werk te steunen.
Allen dus Zaterdagmiddag naar het Kasteeltje van "St. Jan" aan de Hoflaan.

5 oktober 1923
R.K.O.B. "Klarendal"

Lezers en lezeressen worden erop attent gemaakt, dat bovengenoemde bibliotheek vanaf Zaterdag 6 October a.s. wederom voor het publiek geopend zal zijn.
Zoals men weet is de bibliotheek gevestigd in het Patronaatsgebouw "St. Jan" aan de Hoflaan, en zijn hare zittingsdagen 's Zaterdags n.m. van 5-7 uur en Woensdag 's namiddags van 7-9 uur.
De prijzen zijn zoo laag mogelijk gesteld, n.l. op 4,5 en 7 cent per deel en per week.

2 november 1923
40-jarig Jubileum

Op Zondag 11 November herdenkt de blinde organist van de Klarendalsche kapel, de heer H.G. Janssen, het heugelijke feit, dat hij veertig jaren lang deze functie heeft bekleed.

23 november 1923
Een ongevallenreeks

Op den Sonsbeeksingel tusschen de Hommelsche poort en den Klarendalschen weg reed een auto zoodanig een handkar aan, dat laatstgenoemd voertuig dwars op het trottoir werd gegooid en tegen de ruit van het magazijn der firma K. terecht kwam, die vernield werd. Een juist passeerend jongmensch werd tegen den grond geworpen, waardoor diens overjas en pantalon scheurden. Een 3-jarig meisje, dat er met haar moeder wandelde kreeg eveneens een klap van de wagen en bekwam eenige verwondingen aan een der beentjes.
Het eigenaardige van 't geval is, dat zoowel de bestuurder van de auto, als die van den handwagen zich zoo gauw mogelijk uit de voeten maakten, zoodat het politieonderzoek daardoor ernstig bemoeilijkt wordt.
 
23 november 1923
Een ladelichtster

Een winkelier van de Hommelstraat deed bij de politie aangifte dat een vrouw uit de winkellade een bedrag van f 5.50 heeft ontvreemd.

23 november 1923
Jubilé R.K. Wijkhuis Klarendal

Gisteren werd onder enorme belangstelling het feit herdacht dat de eerwaarde Zusters van het Elisabethgasthuis, na eenige jaren een huurwoning in de Paulstraat als centrum van haar wijkarbeid te hebben gebruikt, thans 12½ jaar geleden 't prachtige Wijkhuis in gebruik namen dat gelegen is op de hoek van de Sonsbeeksingel en Paulstraat

28 november 1923
St. Nicolaas

De huisvisites door St. Nicolaas ten bate van de
R.K.O.B. "Klarendal" hebben op 5 december plaats.
Het Bestuur van bovengenoemde Bibliotheek deelt belanghebbende mede, dat er alsnog gelegenheid bestaat voor het opgeven van visite aan huis door Sint Nicolaas in 't Patronaatsgebouw aan de Hoflaan en wel des Donderdags van 7-10 en 's Zaterdags van 4-7 en van 8-10 uur, alsmede bij den heer H. Terburg, Boulevard Heuvelink 163.

30 november 1923
Militaria

De adjudant-onderofficier H. Molshagen, administrateur van de Militaire Bakkerij, zal met ingang van 1 Dec a.s den militairen dienst met pensioen verlaten.

3 december 1923
Hongaarsche kinderen

Dinsdagavond a.s. des avonds 7 uur in het patronaatsgebouw Hoflaan feestavond te geven door de Hongaarsche kindeen aan hun pleegouders.
Allen, die in het verleden een pleegkind hebben gehad of dit momenteel nog hebben worden dringend uitgenodigd hierbij tegenwoordig te zijn.

3 december 1923
Voor eer en deugd

Heden (Maandagavond) wordt in het Sobrietashuis een vergadering voor de mannenafdeeling gehouden.
A.s. Zondag (Octaaf van Maria's Onbevlekt Ontvangen) 's avonds 6 uur in de St. Janskerk plechtig Lof met vernieuwing der Opdracht door de afdeelingen van mannen, brouwen en jongelingen.

20 december 1923


2 februari 1924
Hongaarsche kinderen

De Hongaarsche priester verzoekt de pleegouders, woonachtig te Arnhem en onmiddelijke omgeving, Zondag a.s. 3 Februari, 's middags half een, te komen met hun pleegkinderen in het Patronaatsgebouw, Hoflaan.

2 februari 1924
R.K.O.B. "Klarendal"

Het bestuur schrijft ons:
Nogmaals zij men er op attent gemaakt dat bovengenoemde bibl. ook is geopend Donderdags van 7-9 uur. Dank zij de medewerking van verschillenden zijden ondervonden, is ons boekenaantal wederom belangrijk uitgebreid en zijn we weer verschillende  mooie werken rijker geworden. In den loop dezer week en komende week zal een van het bestuur bij U aan huis komen en U een abonnement aanbieden. Prijs vanaf f 1.50 per ½ jaar. We vertrouwen  dat velen zich zullen opgeven. Ge steunt hiermede zeer goed werk en verschaft U zelf een aangename, prettige lectuur.
Komt Roomschen van Arnhem en bijzonder gij parochianen van St. Jan steunt uwe bibl. zoveel gij kunt. Dank zij de Kath. pers van welke ruime gastvrijheid wij zoo dikwijls gebruik mochten maken, kan de bibl. zich in een grooten bloei verheugen. Vele boeken en illustraties werden ons reeds geschonken.
Wellicht zijn er nog personen die oude goede boeken op te ruimen hebben, ach wil dan eens a.d. R.K.O.B. "Klarendal" denken. Voorzeker zal ze u er zeer dankbaar voor zijn. Boeken of anderszins worden volgaarne in ontvangst genomen op de bibliotheekuren (Donderdags van 7-9 uur en Zaterdags van 4-7), alsmede bij de H.H. L. Rousel Jr., Wilhelminastr. 12, oosterbeek; A. Jansen, Staringplein 19, Arnhem; N. Koeman, Klarend. weg 222, Arnhem.

25 februari 1924
Tram door Klarendal

De buurtvereenigingen Oost-arnhem, Klarendal en hebben aan de raadsleden een afschrift gezonden van een request aan B.en W. Aan de toelichting ontleenen we:
"De bewoners van Vogelwijk hebben zeer weinig aan de tram lijn 3, daar zij eerst moeten loopen naar de Thomas à Kempislaan of naar de J.P. Heijestraat, om de binnenstad te kunnen bereiken, zoodat de afstand dan weer te kort is, om per tram te gaan.
Indien de tram zijn loop kon krijgen over de Thomas à Kempislaan, zou die ook zeker de patiënten der Lighallen ten gerieve komen, daar het voor de meeste hunner zeer bezwaarlijk is, de sterk stijgende  Thomas
à Kempislaan op te loopen.
De bewoners van Klarendal zouden zeer gebaat zijn met een tramlijn, loopende over den Klarendalscheweg vanaf het Velperplein, Via Hommelstraat, met aansluiting naar lijn 4, om vervolgens zijn weg te gaan naar de Thomas
à Kempislaan in aansluiting met Hommelschenweg, zoodat dan de bewoners van Geitenkamp op lijn 3 zouden kunnen overstappen".

28 februari 1924
Onderscheiding

De Z.E. Heer J.G.P. Bos, pastoor der St. Jansparochie is verrijkt met de onderscheiding van het Hongaarsche Roode Kruis.

28 februari 1924
Buurtver. Vogelwijk

Door de B.V. Vogelwijk is Zaterdag in het Centaalgebouw een feestavond gehouden.

28 februari 1924
Buurtvereeniging "Klarendal"

Door de
Buurtvereeniging "Klarendal" werd Zondagavond in het gebouw der R.K. Werkl. Ver. St. Jozef een feestavond gehouden voor de leden.
Medewerking verleende de tooneelclub "Klarendal Vooraan", de Dames-Zangclub der Vereen. onder leiding van den heer Jansen, en het duo Pijer-Gerritsen.
De bijeenkomst had een genoeglijk verloop.

3 maart 1924
Missie-Avonden

Naar wij vernemen zal vanwege het Genootschap tot Voortplanting des Geloofs in de parochie St. Jan op 13 en 14 Maart een Missie-avond worden gehouden in het Patronaatsgebouw Hoflaan, bij welke gelegenheid de Z.E. Heer B. Dievelaar, pastoor te Makkum, oud-kapelaan der St. Jansparochie, een lezing met lichtbeelden zal geven.

3 maart 1924
Plotselinge dood

Zaterdagavond omstreeks zeven uur zakte een 69-jarige man op de Verl. Hoflaan, nabij de winkel van den heer v.d. Hoek, plotseling ineen.
Nadat hij de winkel was binnengedragen, kon men slechts dood constateeren, waarschijnlijk door hartverlamming.
Met een ziekenauto werd de overledende naar het sted. ziekenhuis vervoerd.

24 maart 1924
Ernstige binnenbrand

Zes kinderlevens gered

Zaterdagavond is er in een woning aan 't Noordpad alhier een binnenbrand geweest, die, zoo niet spoedig hulp had komen opdagen, hoogst ernstige gevolgen had kunnen hebben.
Omstreeks half tien bemerkten enkele buurtbewoners (tusschen Vinkenstraat en Agnietenstraat) dat er dikke rookwolken opgingen uit den zolder ten huize van den sigarenmaker Diks. Bij eenig onderzoek bleek, dat de heer D. en zijn echtgenoote afwezig waren: volgens mededeelingen staat D. des Zaterdags op de bekende "Hommelsche Markt" met sigaren.
Een dreigend groot gevaar ziende, namen enkele personen het kloeke besluit de deur te forceren, hetgeen hen gelukte. Op den zolder gekomen kwam men tot de ontdekking dat zes kinderen alhier verblijf hielden, die waarschijnlijk het groote onheil niet vermoeden. Zij zagen er hulpbehoevend uit, terwijl hun uiterlijk door de zware rook groezelig stond. IJlings toog men aan het reddingswerk. De stumperds werden bij den melkhandel Gudden voorlopig onder dak gebracht. Een der redders verklaarde, dat hij om 't laatste kind in veiligheid te brengen zelf al een prop in den mond had moetens stoppen.
Inmiddels waren brandweer en politie opgebeld, en verdrong zich reeds een groote menigte voor het huis.
Volgens verklaringen van hen, die het eerst de woning binnendrongen, lag op den zolder een hoeveelheid tabak te drogen en stonden hierbij twee kachels te branden. Omtrent de juiste oorzaak moet men verder in 't duister tasten.
Toen de politie met de kleine brandspuit arriveerde, was debrand reeds zoo beteekenend, dat de vonken uit het dak vlogen.
Direct kon nu water worden gegeven, waardoor de gloed al spoedig minder werd.
Een aantal politiemannen onder leiding van een inspecteur kwamen ter plaatse om dit straatgedeelte af te zetten. Kort daarna was ook de motorspuit met bemanning aanwezig, waardoor het blusschingswerk vlot van stapel kon lopen.
De motorspuit kon vanuit de Vinkenstraat water geven, terwijl de politiespuit vanuit de Agnietenstraat water toevoerde.
Alzoo was door lofwaardige hulp van brandweer, politie en burgers weldra het gevaar voor uitbreiding bezworen.
melden wij hier, dat juist achter de betrokken woning een stal van den heer G. staat, uiteraard met licht brandbare stoffen gevuld.
Hoewel men spoedig het vuur meester was, is de schade nog aanmerkelijk. Het dak werd nagenoeg geheel vernield. De inboedel leed natuurlijk waterschade.
Nog had de Brandweer op de Beekstraat ondertusschen enkele brandladders voor eventueele hulp gerekwireerd, waarmede men echter niet meer behoefde te helpen.
Omstreeks kwart voor elf was het blusschingswerk zoover gevorderd dat de brandweer en politie konden inrukken.
Nog vernamen wij, dat D. niet tegen brandschade verzekerd was.
Betreffende de hulp van burgers kunnen met waardering genoemd worden de namen Mossel, Bresser en Pluyster.

29 maart 1924
De gemeentelijke automobiel-omnibusdienst.

Een gemend bedrijf?

Naar de "A.C." verneemt zal de gemeentelijke
automobiel-omnibusdienst van het Velperplein naar Klarendal (eindpunt Huygenslaan) op 1 Mei worden geopend.
De drie
automobiel-omnibussen zullen wordn geleverd door de N.V. L.A. Moll's A.T.I.M. Het fabrikaat van het chassis is De Dion Bouton, de carosserie wordt vervaardigd bij de firma Veth & Zn. alhier. De wagens hebben 21 zitplaatsen en 10 staanplaatsen. In het onverhoopt geval dat de automobiel-omnibussen niet tijdig gereed zijn, zal de dienst met gehuurde autobussen worden onderhouden.
De onderhandelingen van de gemeente met verschillende tramwegmaatschappijen om tot de instelling van een gemend bedrijf te komen, duren nog voort.

11 april 1924
Te koop

Te koop aangeboden een in goeden staat zijnde VICTORIA op gummi banden met bijbehorende tuigen. Te bevragen Solostraat No. 42, Arnhem.

15 april 1924
Een eerste-steenlegging

Zaterdagmiddag had de eerste-steenlegging plaats van het Gebouw voor Chr. en sociale belangen in de West-Peterstraat, dat voor rekening van de Nat. Chr. Geh. Onth. Ver. Afd. Arnhem II (Klarendal) zal worden gebouwd.

15 april 1924
Kindermatineé

Op Zaterdag 26 April e.k. zal er wederom een kinderuitvoering worden gegeven in 't Patr. Gebouw Hoflaan. Aanvang 2.30 uur, zaal open 2 uur. Prijs als gewoon, 9 ct.
Het programma zal nader bekend worden gemaakt.
Kaartjes verkrijgbaar Zaterdags van 4-7 uur en 's Woensdags en Donderdags van 7-9 uur in 't Patr. Gebouw, als mede bij de H.H. Jeronimus, Klarend. weg 221, Kleinemuller, Hoflaan 22, Meeuwissen, Vijverlaan 35, Rossmuller, Klarenbeekstr. 137 en Frequin, Onder de Linden 45.

24 april 1924
De woningbouw

Het vierde complex van de volkswoning

Een ministerieele circulaire in de Gemeentelijke prullemand?

Onder dagteekening van 4 April j.l. is een adres gericht aan den Raad der Gemeente Arnhem door Volkswoning.
Geect met verschuldige eerbied te kennen: de ondergeteekende Woningbouwvereeniging "De Volkswoning" te Arnhem:
dat zij op de terreinen van de Musschenberg, omsloten door de Thomas à Kempislaan, de Klaas Katerlaan, de Vijverlaan en den weg Onder de Linden met financieelen steun van Rijk en gemeente heeft gesticht 237 volks- en winkelwoningen;
dat deze 237 woningen zijn gebouwd in vier gedeelten, nader aangeduid met 1e, 2e, 3e en 4e complex.;
dat echter het bouwvoorschot, gevraagd voor de stichting van het 4e complex en verleend bij Raadsbesluit van 23 Mei 1921, door den Minister werd geweigerd, omdat ten aanzien van dit bouwplan niet het gebruikelijke overleg met den Inspecteur der Volkshuisvesting had plaats gehad;
dat dit verzuim geheel onwillekeurig werd begaan;
dat ondergeteekende de afwijzende ministerieele beschikking echter ontving juist op den vermaard geworden 1 Juni 1921, den datum van de Ministerieele circulaire, die aan de krachtige medewerking van het Rijk op den voet van art. 34 der Woningwet, vrijwel een einde maakt;
dat echter reeds 27 Augustus 1920 de aan B.en W. gevraagde bouwvergunning werd verleend, waarna, in afwachting van de toekenning van het bouwvoorschot met den bouw van het 4e complex werd aangevangen met het eigen kapitaal der vereeniging;
dat valle pogingen bij het Rijk aangewend om de gevolgen van het onwillekeurig verzuim te voorkomen zijn afgestuit op de mededeeling, dat tengevolge van het genoemde ministerieele besluit geen gelden beschikbaar konden weorden gesteld;
dat B. en W. Uwer gemeente evenmin bereid zijn gebleken Uwen raad een voorstel te doen om ondergeteekende het benoodigde voorschot uit de gemeentekas te verleenen, waardoor van haar eigen kapitaal, groot f 48.500, een bedrag van f 42.800 in dezne bouw is blijven steken;
dat zij sedert onvermoeid getracht heeft haar doel, voorziening in den woningnood, te bereiken door met de Gemeente te onderhandelen over het in erfpacht afstaan van verschillende terreinen, doch dat dit alles zondedr resultaat is gebleven;
dat zij ook thans in staat zou zijn om met behulp van haar eigen kapitaal en den haar reeds toegekenden steun van het Rijk in den vorm van een premie van f 300 per woning, op den Paaschberg een complex van 85 woningen te stichten, indien daarmede vóór den ersten Mei a.s. een begin wordt gemaakt;
dat zij echter van de haar toegekende Rijksbouwpremie ad f 25.500 zal moeten afzien, omdat B.en W. niet bereid zijn U voor te stellen, de genoemde f 42.800 aan haar te betalen;
dat ook thans weder deze laatste kans om verder mede te werken aan de voorziening in den woningnood, wordt in gevaar gebracht, zoo uwe College niet zou kunnen besluiten aan haar het genoemde bedrag terug te betalen;
dat zij meent deze terugbetaling, ook afgezien van verdere bouwplannen, met alle vrijmoedigheid aan de Gemeente te kunnen vragen;
dat de Gemeente, naar het ondergeteekende wil voorkomen, een niet te verdedigen houding zou aannemen door thans de vereeniging aan haar lot over te laten, terwijl op de Gemeente rust, blijkens  boven aangevoerde feiten, de moreele plicht om haar weder in het genot te stellen van het in het vierde complex vastgelegd kapitaal;
Redenen waarom de Woningbouwvereeniging "De Volkswoning" Uwen Raad eerbiedigt, doch met den meesten aandrang verzoekt te willen besluiten, dat door de Gemeente Arnhem zal worden terugbetaald meer genoemd bedrag van f 42.800.
Hetwelk doende, enz.
De Woningbouwvereeniging "De Volkswoning".

29 april 1924
Weldadigheidsuitvoeringen

Door de R.K. Tooneel vereeniging "'t Roomsch Tooneel" zullen op Zondag 4 en Maandag 5 Mei a.s. telkens des avonds 8 uur, in het Patronaatsgebouw, Hoflaan, weldadigheidsuitvoeringen worden gegeven, waarvan de opbrengst ten goed ekomt aan den R.K.O.B. Klarendal en de Wijkverpleging "St. Jan".
Opgevoerd wordt het bekende zeer mooi tooneelspel "'t Hoogste Goed" door L. Haver.
Voor nadere inlichtingen verwijzen we naar de aanplakbiljetten.

1 mei 1924
Ernstige val

Woensdagmiddag viel in een woning aan de Oogststraat nabij den Klarendalschen weg een klein kind uit het raam op straat met het noodlottige gevolg, dat het bloedende hoofdwonden bekwam. Een agent van politie bracht het kind naar het kinderziekenhuis. Het liep nog al goed af.

24 mei 1924
Het koninklijk bezoek aan Arnhem

Bij Haar bezoek op 18 Juni aan deze gemeente, zal de Koningin vergezeld zijn van Prins Hendrik.
In de Patrimoniumwijk (Homm. weg) omvattende J.P. Heyestraat (Noordzijde), Willem Hovylaan, Talmaplein, Kl. Katerlaan en Wormserlaan, heeft zich een feestcommissie gevormd, om na het vertrek van de Koningin op 18 Juni, een kinderfeest te organiseeren, bestaande uit volksfeesten en om 8 uur een concert te doen geven op het Talmaplein.
Het comite bestaat uit de heeren H.J. ter Hoeve, voorz., J.W. Onk, secr.-penn., Talmaplein 26, Van Assem, Van Zutphen, waar giften voor dit doel in ontvangst worden genomen.

17 juni 1924
Hongaarsche kinderen

De Z.E. Heer J.C.P. Bos heeft zich persoonlijk op de hoogte gesteld van de toestand in Budapest en daarbij moeten constateeren, dat in deze stad, hoewel eenige verbetering is ingetreden, altijd nog een nijpende nood heerscht. Vooral ten aanzien der huisvesting en kinderopvang is de toestand nog treurig.
Zijneerw. heeft alzoo namens de Hooge Geestelijkheid van Budapest der parochianen aangespoord alsnog zoveel mogelijk kinderen voor eenigen tijd tot zich te nemen. Alle kinderen zijn absoluut van nette, godsdienstige families.

17 juni 1924
Buurtvereeniging "Klarendal"

Bij gelegenheid van het bezoek van H.M. de Koningin zal H.M. tijdens haar rondrit door de wijk Klarendal namens de buurtvereeniging een bouquet worden aangeboden. 's Avonds half zeven wordt vanuit het gebouw een optocht van circa 1000 kinderen der leden met muziek, trommels en trompetten gehouden.


1 juli 1924
Gemeentelijke autobussen

De eerste van de drie groote autobussen der gemeente, welke voor de lijn door Klarendal bestemd zijn, is gereed en zal heden door de firma B.Veth & Zn. die de carroserieën bouwt, aan het gemeentetrambedrijf worden afgeleverd.

3 juli 1924
De Gem. autobussendienst

Gisterenmiddag werd een proefrit gemaakt in een der drie autobussen, welke binnenkort gebruikt zullen worden ten dienste der gemeentetram in Klarendal en elders. Aan dezen rit hebben deelgenomen de Burgemeester, Wethouder Goedhart, de directeur van het Trambedrijf en verschillenden ambtenaren.
De bussen zijn ongeveer gelijk aan die van de Geld. Stoomtram-Maatschappij.


21 juli 1924
Het Talmaplein

Men weet, zoo schrijft het "A.D." dat sinds langen tijd het Talmaplein een wildernis is. Van iets, dat op een plantsoen lijkt, is niets meer te merken.
Hoe dikwijls daarop al de aandacht der autoriteiten is gevestigd, is ontelbaar.


4 augustus 1924
Het Talmaplein

Op een onlangs door de buurtvereeniging "Talmaplein" gehouden vergadering heeft de slechte toestand van het Talmaplein een punt van langdurige en ernstige bespreking uitgemaakt.
Besloten werd een kernachtig verzoek aan B. en W. te richten om te komen tot een betere beplanting van dit woningcomplex en tevens tot een betere reiniging.

9 augustus 1924
Gevraagd

Wordt gevraagd een flink net R.K. meisje voor dag en nacht, v.g.g.v., liefst buitenmeisje, niet beneden 16 jaar. Brieven franco aan Wijnstraat 49, Arnhem. G.A. Macrander.

13 augustus 1924
Plannen verbreeding Hommelstraat en Hommelsche weg

De beteekenis, welke de Hommelsche weg en diens uitloper de Hommelstraat in den loop der jaren als verkeersweg hebben gekregen, tengevolge van den aanleg van wegen en de uitbreiding van de bebouwing voornamelijk in het gedelte der gemeente, dat zich uitstrekt tusschen Apeldoornschen en Hommelschen weg, en de rol, welke deze weg in toenemende mate zal gaan spelen, naar gelang van het in exploitatie komen van de overige gronden, behoorende tot het z.g.n. villapark "de Braamberg" en omgeving, maken het gebiedend noodzakelijk, dat deze hoofdverkeersweg vooral in de toekomst beter dan tot nu toe het geval was, aan zijn bestemming als zoodanig zal kunnen beantwoorden.
Dit klemt te meer, waar te verwachten is, dat deze weg ook voor het doorgaand verkeer van groot belang zal worden, zoodra de aansluiting van den Hommelschen weg met den weg onder het nieuwe viaduct in den Schelmsen weg eb dus met den Deelschen weg zal zijn tot stand gebracht, hetgeen binnen niet al te lange tijd is te verwachten. Immers de meest rechtstreeksche verbinding tusschen het Velperplein en apeldoorn via de Deelenschen weg leidt dan over den Hommelschen weg.
Sinds langen tijd voldoet de weg al niet meer aan bescheiden eischen, want voor een hoofdverkeersweg is de weg veel te smal.
B. en W. stellen nu voor:
te bestemmen in de naaste toekomst voor den aanleg van een straat of plein een reeks gronden langs de Hommelstraat en langs den Hommelschen weg en deel uitmakende van de kadastrale gemeente Arnhem resp. toebehoorende aan:
den Staat (Spoorwegen); H.W. en G.J.W. Middelkoop; P.M. Cuopius, huisvr. van C. Kettner te Amsterdam; G.G. Ente, weduwe van L.W.C. Meijer; W. Lens; J.G. Gerritsen; E.H. Klaassen; H. van Harpen; Ind. en Handels Mij P. de Gruyter en Zoon te 's-Hertogenbosch; A. Buitenhuis; W. Schuur; de firma J. Hagen; wed. J.D. Barink; J.C. Jansen; H.P.J. van Rijn; de firma P. Jamin te Rotterdam en aan de gemeente Arnhem.

14 augustus 1924
De verbreeding van de Hommelstraat?

Verbetert liever den Rijnovergang

Met groote verbazing zullen vele Arnhemmerskennis hebben genomen van de voorstellen van B. en W. in zake de Hommelstraat, doch men mag met recht betwijfelen of deze plannen veler sympathie zullen hebben, aldus een inzender van de "A. Ct." Arnhem met zijn schuldenlast van bijna 21 millioen gulden (jaarlijksche rente ruim 1 millioen) zal zich hierdoor weer nieuwe lasten op den hals halen, wat zeker weer een bealstingverhooging ten gevolge zal hebben. En waarvoor zulks? Om betere verkeersregeling met het Noorden te verkrijgen, zoo heet het. Maar wanneer zal dit drukke verkeer met de beide op de Veluwe komen? Naar Apeldoorn zijn reeds 2 schitterende verbindingen, n.l. de nieuwe weg over Hoenderlo en de Apeldoornsche weg. Laat men zijne blikken toch richten naar het Zuiden! Hier is over den Rijn steeds een intensief verkeer, dat echter voor het grootste gedeelte van den dag totaal onderbroken is. Zij, die niet herhaaldelijk de Rijnbrug passeeren, kunnen zich geen voorstelling maken van den dieptreurigen toestand, welke daar heerscht.
De schipbrug is een schande voor Arnhem!
Voor deze gemeente is slechts ééne zaak beslist hoog noodig en dat is een vaste brug. Al het andere is bijzaak. Laat men niet zeggen: het Rijk moet de eerste stappen doen of de Provincie; dan komt er in jaren niets van, doch laat Arnhem alle mogelijke zeilen bijzetten, hierin verandering te krijgen. Laat dit veel geld kosten, het is in ieder geval goed besteed.

20 augustus 1924
Gemeenteraad

Goedgekeurd werd het geven van f 1750 voor het aanbrengen van verbeteringen aan de Kinderspeelplaats aan de Agnietenstraat.
---
In de avondzitting was aan de orde het vestigen van een bouwverbod op perceelen aan de Hommelstraat en den Hommelschenweg.
Breed werd er gediscussieerd over dit voorstel. Sommigen waren er zelfs aanvankelijk tegen en wilden het verkeer liever geleid zien over den Apeldoorschen weg.
De voorzitter zou persoonlijk de aandacht minder gelegd willen zien op het verkeer naar Apeldoorn. De volle nadruk moet er op gelegd worden, dat de Hommelsche weg meer en meer een hoofdverkeersweg tusschen het centrum en het zich steeds uitbreidende N.O. gedeelte der stad wordt.
Spr. verwacht, dat binnen niet al te langen tijd de lage huizen, die nu aan de rechterzijde van den Hommelschen weg staan, vervangen zullen worden door winkelhuizen. Daarom acht spr. het leggen van een bouwverbod - zooals de Woningwet dit toelaat - op die panden zeer noodzakelijk, waar bij verbouwing de eigenaren dan gedwongen kunnen worden de huizen eenige meters achteruit te bouwen.
De groote beteekenis van het voorstel was echter waar bedoeld wordt de rechterzijde van den Hommelschen weg achter de poort. Spr. is van meening, dat men volgens dit voorstel de eigenaren niet onbillijk behandelt.
De wethouder Goedhart dringt aan op aanneming van het voorstel, daar in de toekomst den raad het verwijt zou treffen niet voldoende aandacht aan de toekomstige verkeerstoestanden van dien weg gewijd te hebben.
De heer v.d. Sand bleef bij zijne meening, dat verbreeding van den Hommelschen weg niet dringend noodzakelijk was.
De heer Zoestbergen was van meening dat het gemeentebestuur vroegtijdig maatregelen moet nemen om voortdurend een perspectief te openen.
Spr. was van meening, dat de neringdoenden niet geschaad worden, als hun de verzekering wordt gegeven, dat zij als eerste weer in aanmerking zullen komen daar een nering te vestigen, als d straat is verbreed.
De voorzitter stelde namens B. en W. voor, dat de raad het voorstel zal aannemen onder dit voorbehoud echter, dat wanneer het vestigen van een bouwverbod aan de orde komt, de raad volledige vrijheid zal hebben om te beslissen of alle perceelen in het bestemmingsbesluit genoemd, ook zullen worden aangewezen in het bouwverbod.
Het voorstel werd daarna zonder hoofdelijke stemming aangenomen.
Eventueel zal de raad dus vrijheid hebben om bijv. alle aan de W.-zijde gelegen perceelen daar af te knippen. De eigenaren hebben inmiddels vrijheid om, indien er bezwaren tegen dit besluit bestaan, deze te doen kennen.
---
't Beschikbaarstellen van f 184.20 voor het vernieuwen van de schoorsteenkanalen in de woningen aan de Verlengde Paulstraat No.s 19 en 21 werd goedgekeurd.

28 augustus 1924
Talmaplein

Onderstaand adres is door de Buurtvereeniging "Talmaplein" aan den Gemeenteraad gezonden:
"Geven met verschuldigde eerbied te kennen:
Hendrik Jan te Hoeve en Jan Willem Onck, resp. Voorzitter en Secretaris der Buurtvereeniging "Talmaplein";
dat het Talmaplein en aangrenzende lanen reeds lang in eene zeer desolaten toestand verkeeren en als 't ware in eene ruïne zijn herschapen;
dat de stoep op het Talmaplein niet beantwoordt aan het doel, doch gebruikt wordt als speelterrein voor de jeugd, zéér ten ongerieve der bewoners;
dat op meergenoemd Talmaplein des Donderdagsmorgens een mesthoop wordt gedeponeerd, en daar tot Vrijdagnamiddag wordt gehandhaafd;
redenen, waarom adressanten namens genoemde Buurtvereniging in opdracht hebben, Uwen raad met den meesten aandrang te verzoeken, aan bovengenoemden toestand een einde te doen maken.

29 augustus 1924
Auto-gevaren

Een auto van den gemeente-reinigingsdienst reed in de Hommelstraat over een kei, met het gevolg, dat de kei door een der spiegelruiten van een slagerswinkel terecht kwam in de etalage.

3 september 1924
Ongeval

Op de Hommelstraat reed Maandag een automobiel tegen een palingkraam aan. Een aantal palingen en andere visschen daalden vanuit hun hooge plaats op de planken van de kraam naar den begane grond en de automobilist kon de schade, die op driehonderd gulden geschat wordt, vergoeden.

20 september 1924
Het Talmaplein

Gemeentewerken is thans aangevangen met het verbeteren van het Talmaplein. Eindelijk zal dus verandering komen in den toestand, welke tot zooveel klachten aanleiding gaf.

20 september 1924
Noodlottig auto-ongeluk

Donderdagavond omstreeks halfacht reed een kleine Ford vrachtauto van de firma Kievit en Aalbers, groentenhandel, waarmede militairen van het kamp op den Galgenberg naar het Velperplein waren vervoerd langs den Klarendalschen weg in de richting van de Menno van Coehoornkazerne. Ter hoogte van het hellende gedeelte in den weg bij de Catharijnestraat reed de chauffeur in zeer matigen gang en gaf signalen.Plotseling schoot uit de tegenover de Catharijnestraat gelegen Oogststraat een vierwielig sportwagentje waarop twee kinderen gezeten waren. Het wagentje reed de auto in de flank aan tusschen de voor- en achterwielen. Tengevolge van den schok sloeg de 8-jarige jongen die achterop het wagentje zat op den grond, doch bekwam geen letsel van beteekenis. Het jongetje dat voor op het wagentje zat, de vijfjarige G. uit de Agnietenwijk, geraakte noodlottigerwijze onder de auto; het linker achterwiel ging hem over het hoofd. Het ventje werd opgenomen en naar het Kinderziekenhuis gebracht. Nog voor het daar aankwam was het kind reeds overleden.
Den chauffeur van de auto treft generlei schuld.

27 september 1924
De rioleering in Klarendal

Plannen tot werkverschaffing

Naar wij vernemen zullen binnenkort den gemeenteraad voorstellen van B. en W. bereiken tot het leggen van rioleeringen in Klarendal en in de omgeving daarvan, waardoor aldaar een groote uitbreiding van het rioolstelsel tot stand zal komen.
Voornamelijk geldt deze aanleg voor den Rozendaalsche weg en voor de wegen in de richting  Apeldoorn.
Een uitgebreid, betrekkelijk kostbaar plan is gereed tot afvoer van faccaliën enz. in deze stad volgens het Nijmeegsche stelsel, onmiddellijk door de riolen. Het plan tot aanleg van rioleering in en om Klarendal vormt hiervan een onderdeel en sluit geheel aan bij het stelsel dat men hier ter stede in de toekomst wil doorvoeren.
Daarmede zal tevens een einde worden gemaakt aan de ellende van het oude tonnetjesstelsel in die wijk.
Wij vernemen nog dat het de bedoeling is van B. en W. om dit productief werk als werkverschaffing te doen uitvoeren. Het ligt in het voornemen om na goedkeuring der voorstellen het werk nog dezen herfst aan te vangen en wel in November.

18 oktober 1924


7 november 1924
Noordpad

Het besluit van den Raad dezer gemeente tot den aankoop van J. Krynen van de perceelen Noordpad nos 61 en 63 is door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

15 november 1924
Buurtvereeniging "Klarendal"

Voor de leden van bovengenoemde buurtvereeniging wordt a.s. Zondagavond (16 Nov.) een feestelijke bijeenkomst gehouden in het gebouw der R.K. Werliedenvereeniging.
De toneelclub "Klarendal Vooraan" zal opvoeren 'Onschuldig Verbannen", drama in 5 bedrijven.
Verder wordt medewerking verleend door de Dames-Zangver. "Ontspanning" onder leiding van den heer Ant. Jansen.


20 november 1924
Botsing

Op den hoek van Vijverlaan en Rosend. weg heeft een botsing plaats gehad tusschen een autobus van lijn 6 en een motorwagen van het zandvervoer.
Behalve dat een ruit vernield werd, bekwam de autobus nog enstige schade.

24 november 1924
St. Jans-Zangkoor

Het St. Jans-Zangkoor geeft een genoeglijken avond voor H.H. Donateurs en hunnen dames op Woensdag 26 Nov., des avonds ruim 8 uur (na de oefening der Volksretraite) in het Patr.-gebouw Hoflaan.
Welwillende medewerking wordt verleend door het Dames-Zangkoor der Congregatie van de H. Familie.

24 november 1924
Raadsbesluit

De gemeenteraad neemt het voorstel aan om de speelplaats van de R.K. Bijzondere Lagere School aan den Klarendalschen weg no. 9, in 1924 geheel (met uitzondering van het gedeelte achter de congiërgewoning gelegen) voor f 675,- van eene teersintelverharding te voorzien.

25 november 1924
Gemeenteraad

Het voorstel tot verhuren met ingang van 1 Oct. j.l. van een benedenwoning aan het Noordpad no. 61 voor f 412.57½ per jaar (inbegrepen waterverbruik en meterhuur) en de bovenwoning Noordpad 63 voor f 466.57½, (eveneens waterverbruik en meterhuur inbegrepen) wordt aangenomen.

26 november 1924
Buurvrouwenruzie op den Hommelschen weg

Volgens vrouw B.H. L., is vrouw Dekker, die naast haar aan den Hommelschen weg te Arnhem woont, een vrouwmensch, met wie geen vrede te houden was, terwijl, omgekeerd, volgens vrouw Dekker, juist vrouw H. al het mogelijke en onmogelijke deed om ruzie te zoeken.
Op den 23en September was het weer eens misgegaan: vrouw H. had juist de wasch gedaan en het schoone waschgoed te drogen gehangen op het plaatsje achter haar huis, toen vrouw Dekker op het denkbeeld kwam een kleedje te gaan uitkloppen, ook op de binnenplaats. Het onvermijdelijke gevolg was, dat het kleedjeskloppen stof deed ontstaan, zeer ten nadeele van vrouw H.'s schoone wasch, die op het lijntje vlak erbij te drogen hing.
Vrouw H. besloot toen een radicaal einde aan dat stofopjagen te maken; ze nam een emmer vuil water en goot die over buurvrouw uit. Drijfnat en hevig verontwaardigd stormde vrouw Dekker haar huisje door naar de voordeur, om aan een toevallig passeerenden politieagent haar nood te klagen, maar vrouw H. was ook naar de voordeur geloopen en ledigde een tweede emmer vuil water over haar buurvrouw.
Deze burenruzie had tot gevolg, dat de buurvrouwen gistermorgen voor den politieechter mr. vam Tienhoven verschenen.
De officier van justitie rangschikte het gooien van een emmer waschwater onder "onaangename bejegeningen en opzettelijk leed veroorzaken" en vroeg f 15 boete. De politierechter veroordeelde vrouw H. tot deze straf.

26 november 1924


28 november 1924
Goed afgeloopen

Woensdagmiddag omstreeks 1 uur werd aan de Hommelstraat, nabij het magazijn Gorissen een jongen aangereden door een bakkersauto van de firma R. De jongen bekwam eenige kneuzingen. Hij werd door derden weggeleid. Volgens ooggetuigen heeft den autobestuurder absoluut geen schuld.

9 december 1924
Sinterklaasperikelen

In Klarendal had een dame, voor Sinterklaas fungeerend, het ongeluk met haar auto een wielrijder aan te rijden. De onaangename kennismaking bezorgde laatstgenoemde nogal eenige schade.  De kwestie moest op het bureau van politie in dat stadswijk worden uitgemaakt.
Een ander voorval speelde zich af op de Hommelstraat, waar een Sinterklaas liep, die zoodanig "in het glaasje had gekeken", dat zijn kleeren en vooral zijn grijze baard deerlijk gehavend waren.

11 december 1924
Gemeenteraad

Goedgekeurd wordt het beschikbaar stellen van f 325 voor het aanbrengen van een verbetering in de aan de gemeente toebehoorende woning no. 56 aan de Hommelstraat

3 januari 1925
Te Koop

H.H. Bakkers
Te koop een compleet Toestel voor gasverwarming voor Ovens systeem B.V., met inbegrip van buizen enz., prijs f 100.
Een Deegmengmachine, merk "Robert Zap'" inhoud 100 K.G. Meel, prijs f 350.
Een Eiwitklutsmachine, merk "Vielaat Pelkman", prijs f 100 en een Hercules Maalmolen, merk "Veldhuis".
Al deze machines zijn zoo goed als nieuw en dagelijks in werking te zien.
Bij G.J. Holleman, Klarendalscheweg 401, Arnhem

30 januari 1925
Dubbelspoor voor lijn IV

In verband met het steeds toenemende passagiersvervoer op lijn IV der gemeentetram doet de wenschelijkheid van dubbel spoor in den Rosendaalschen weg zich met den dag meer gevoelen. Er ontstaat thans dagelijks stagnatie in den dienst, omdat de van het Velperplein komende trams bij de Vijverlaan moeten wachten op de terugkomst der wagens van den Geitenkamp.
Voorstellen tot het leggen van dubbel spoor zijn reeds in vergevorderd stadium van voorbereiding. Het ligt in de bedoeling om de trambaan te houden aan de kant van Angerenstein. Over een betrekkelijk kleine lengte wordt nog de beschikking over een strook grond van dat landgoed vereischt.

30 januari 1925
Brandje

Doordat eenige kleine kindeen in een perceel aan de Johannastraat bij een brandend fornuis aan het spelen waren, vatten eensklaps eenige ter droging opgehangen kleertjes vlam.
De bewoners wisten met behulp vaan de buren het brandje met eenige emmers water te blusschen en erger te voorkomen.

30 januari 1925
Pastoor J.C.P. Bos

De Z.E. Heer J.C.P. Bos, sinds 1908 pastoor der St. Jansparochie alhier, was reeds eenigen tijd licht ongesteld.
Voor 2 weken terug is Zijneerw. ter observatie in het St. Elisabeths-Gasthuis opgenomen en na een verblijf van eenige dagen in deze inrichting wederom naar zijn pastorie aan de Verl. Hoflaan teruggekeerd.
Hier is hij tot dusver verpleegd. Zijneerw. is lijdende aan een maagkwaal, waardoor somtijds gevallen van erge pijn zich voordoen. Woensdag is de pijn zoo hevig geweest, dat Zijneerw. op advies van den geneesheer Donderdagmiddag de laatste H. Sacramenten zijn toegediend. Naar wij vernemen was de zieke gedurende dezen dag verder kalm.
Donderdagavond is vanwege de congregatie der H. Familie in de St. Janskerk een bidstond voor een mogelijk herstel gehouden. Hierbij waren talrijk velen aanwezig.
Pastoor Bos is thans 67 jaar oud en werd in 1882 priester gewijd.

31 januari 1925
De toestand van Pastoor Bos

Volgens mededeelingen die ons bereikten was de toestand van de Z.E. heer J.P.C. Bos gisteren tamelijk rustig.
Verschillende oud-kapelaans der St. Jansparochie zijn dezer dagen naar Arnhem gekmen om den Z.E. patient te bezoeken.
Gisterenavond is wederom te half acht een algemeene bidstond gehouden, bij welke gelegenheid het kerkgebouw dichtbezet was.

31 januari 1925
Verfraaing beplanting arbeiderswoonwijken

B. en W. herinneren er den Raad aan, dat voor het eerst bij Raadsbesluit van 11 September 1922 gelden werden beschikbaar gesteld ten behoeve van de verfraaiing der beplanting van sommige arbeiderswijken, waarmede zich zouden belasten bewonerscommissies of buurtvereenigingen.
In de eerste plaats zal dit jaar in aanmerking komen de beplanting voor het woningcomplex van "Patriomonium", gelegne "Onder de Linden', terwijl die voor de woningen van "De Volkshuisvesting" op den z.g. Musschenberg nog eenige aanvuling behoeft.
Daarna zijn aan de beurt verschillende woningcomplexen op den Geitenkamp en den Schuttersberg.
B. en W. stellen thans voor, hen te machtigen om ten behoeve van de verfraaiing van de beplanting van sommige arbeiderswoonwijken, planten en heesters aan te koopen of ze uit de gemeentelijke te betrekken en ter beschikking te stellen van de besturen der daarvoor in aanmerking komende woningbouwvereenigen, en wel tot een gezamelijke waarde avn hoogstens f 3000.

3 februari 1925
De toestand van Pastoor Bos

De ziekte  van den ZeerEerw. Heer Pastoor Bos was gisteren zeer ernstig geworden. De nacht van Zondag op Maandag is aanvankelijk zeer onrustig geweest. Omstreeks 3 uur in den morgen trad eenige rust in. Mandagavond was de toestand zeer slecht. De dokter geeft weinig hoop op herstel.
De bidstonden der St. Jans parochianen zijn elken avond druk bezet.

4 februari 1925
De toestand van Pastoor Bos

Omtrent den toestand van Pastoor Bos zij medegedeeld dat deze Dinsdagavond  nog zeer enstig was.
Men past nog zooveel mogelijk kunstmatige voeding toe.
De genegenheid der parochianen voor hun lijdenden herder blijkt voortdurend uit het druk bezoeken der bidstonden.
Ook hedenavond wordt in plaats van Congregatie algemeene bidoefening gehouden.

6 februari 1925
De toestand van Pastoor Bos

In den toestand van Pastoor Bos viel sinds Woensdagavond weer eenige verbetering te konstateeren.
De maag neemt allengs weer kleine hoeveelheden voedsel tot zich.
Momenteel kan dus worden gezegd dat de hoop op herstel iets vermeerdert.

6 februari 1925
Vrijgesproken

In den vorigen zomer had in de Bakkerijstraat te Arnhem een vechtpartijtje plaats. De aldaar wonende K. werd ten laste gelegd, dat hij bij die gelegenheid een buurvrouw zou hebben mishandeld en voor het feit veroordeelde de Politierechter hem tot 14 dagen gevangenisstraf. Het Hof gelastte vervolgens een ander onderzoek en thans heeft dat college den beklaagde vrijgesproken.

9 februari 1925
De toestand van Pastoor Bos

Volgens mededeelingen in de St. Janskerk is de toestand van pastoor Bos nog steeds langzaam vooruitgaande.

10 februari 1925
Stormschade

Door de storm van afgeloopen nacht werd op den Rosendaalsche weg een schutting van 8 M. lengte omver geworpen. Ook werden twee daken van woningen in de Agnietenwijk weggeslagen.

14 februari 1925
De toestand van Pastoor Bos

Omtrent de toestand van Pastoor Bos vernemen wij, dat deze nog steeds langzaam vooruitgaande is.
Echter wordt verwacht, dat een eventueel herstel, pas na geruimen tijd zal in treden.

27 februari 1925
Autodienst lijn 6

Met ingang van Zondag 1 Maart a.s. vertrekken de autobussen door Klarendal niet meer van het Velperplein, doch van het Willemsplein aan de achterzijde van het wachthuisje.
Deze verplaatsing staat in verband met de aansluiting op de verschillenden tramlijnen.

19 maart 1925
Hoog bezoek aan Pastoor Bos

Dinsdagmiddag 5 uur werd Pastoor Bos verrast met een bezoek van Z.D.H. den Aartsbisschop.

25 maart 1925
Buurtvereeniging "Klarendal"

Maandagavond had in het gebuw van de R.K. Werl. Ver. St. Jozef aan den Rosend. weg een vergadering plaats van bovengenoemde vereeniging.
De voorzitter deelde mede, dat de heer H.de Visser het Beschermheerschap der Muziekvereniging op zich had genomen.
Door den heer H. Rutgers werd namens de kascontrolecommissie een woord van dank gebracht aan de beide penningmeesters voor hun accuraat beheer.
Hierna had de bestuursverkiezing plaats en werden als bestuurslieden gekozen de heeren W. Hengeveld en J.W. Schnitzler.

28 maart 1925


17 april 1925


23 april 1925
Winkelgalerij Sonsbeeksingel

Naar wij vernemen zullen de werkzaamheden voor den bouw van de Winkelgalerij langs den spoorwegdijk aan den Sonsbeeksingel in begin Mei aanvangen. Zooals men weet heeft de bouw der winkels die van de Hommelsche viaduct tot aan de West-Peterstraat zullen doorlopen plaats onder architectuur van den heer G. Feenstra. Voor den winkelbouw wordt een stuk van het dijktalud afgegraven, terwijl het trottoir met een Meter wordt vesmald. De bouw van den winkels in beton zal bij gedeelten geschieden. Begonnen wordt met het slaan van een houten damwand in den dijk; vervolgens wordt het talud afgegraven en de damwand door een zwaren muur van beton vervangen. Inmiddels wordt ook het rioleeringswerk uitgevoerd. Ook de bouw van den damwand zal bij gedeelten geschieden. Tijdens de uitvoering van het werk zullen de treinen op dat gedeelte van den spoordijk langzaam rijden. Er is thans bij het Hommelsche viaduct een schutting geplaatst, warachter een opslagplaats voor de bouwmaterialen.

23 april 1925
Chr. Bewaarschool Klarendalsche weg

Dinsdagavond heeft in de Bewaarschool van de Vereeniging voor Christelijk Onderwijs aan den Klarendalsche weg bij de Klarendalsche Kapel een bijeenkomst plaats gehad ter gelegenheid van de voltooiĩng van de verbouwing der school.

27 april 1925
Gruwelijke dierenmishandeling

Een dergelijk geval van dierenmishandeling is de politie op 't spoor gekomen.
Een bewoner van de Sumatrastraat had in zijn tuin gezaaid en om de vogels van de bedden te houden, bedacht hij een paar levende vogelverschrikkers.
Hij timmerde twee kleine galgen, bond er een touw aan en bevestigde het eene eind aan de pootjes van twee Musschen.
De arme dieren, die dus aan de pooten hingen, fladderden woest in het rond, omdat zij geen steunpunt konden vinden en verjagden dus de vogels.
Toen de politie handelend optrad, had een der musschen zich reeds doodgevlogen. De tweede vogel kon nog in vrijheid worden gesteld.
Tegen den bewoner is procesverbaal opgemaakt wegens dierenmishandeling.

27 april 1925
Aanrijding

Vrijdag werd een heer op de Hoflaan door een auto aangereden.
Hierdoor kwam hij te vallen, en klaagde over pijn in den schouder.
Volgens den aangeredene treft den automobilist schuld, daar deze geen signalen gaf.
De politie stelt een onderzoek in.

12 mei 1925
Pastoor Bos herstellend

De Zeereerw. Heer Pastoor Bos is thans in zooverre hersteld, dat hij Zondagmorgen voor het eerst sedert geruime tijd zijn parochianen toesprak, hen hartelijk dank zeggend voor de gebeden en veelvuldige H. Kommuniën tijdens zijn ziekte voor hem opgedragen.

18 mei 1925
Vermoedelijke hartverlamming

Zondagavond is op de Hemonylaan een 60-jarigen man plotseling doodgebleven, -vermoedelijk hartverlamming

19 mei 1925


20 mei 1925
Verbouwing van het Kinderziekenhuis

Naar wij vernemen, zal dezer dagen worden aangevangen met een verbouwing van het Kinderziekenhuis.
De kamer van de directrice aan de zijde van de Catherijnestraat zal worden gesloopt. Op deze plaats zal de uitbouw tot stand komen, die zich uitstrekt in den tuin; de nieuwe zaal zal bestemd zijn tot eetzaal voor de verpleegsters. Ook de keuken wordt vernieuwd, terwijl een bijkeuken wordt bijgebouwd.

25 mei 1925
Personeel

Dienstmeisje gevraagd. Sonsbeeksingel 101, Arnhem.

25 mei 1925
Buurtvereeniging "Klarendal"

Door de B.V.
"Klarendal" wordt op 14 Juni wederom een feestavond gehouden, waarop de afdeeling muziek "Prinses Juliana" onder leiding van den heer B. Wijman voor 't eerst enkele nummers zal uitvoeren.

27 mei 1925


30 mei 1925
Aangereden

Vrijdag werd op den hoek van den Hommelstraat een wielrijder door een vrachtauto aangereden. Hierdoor werd het achterwiel van het rijwiel vernield.
De aanrijding is ontstaan, doordat de chauffeur links reed.

10 juni 1925


11 juni 1925
Gouden bruiloft

Het echtpaar J.E. Teering en P. Teering- Flens hoopt den 23en Juni a.s. zijn gouden huwelijksfeest te vieren.
De echtelingen wonen Putstraat 73.

12 juni 1925
Aanrijding

Op den hoek van den Rosendaalschenweg Rappardsplein had een aanrijding plaats tusschen twee wielrijders. Een der rijwielen werd ernstig beschadigd. Een onderzoek wordt door de politie ingesteld.

12 juni 1925
Schoorsteenbrand

Donderdagmorgen is op den Hommelschenweg een schoorsteenbrandje gebluscht.
13 juli 1925
Districtsmeeting van het R.K. Werkliedenverbond

Zooals eerder gemeld zal door het district Arnhem en Omstreken van het
R.K. Werkliedenverbond op Zondag 26 Juli een meeting worden gehouden in het gebouw der R.K. Werkliedenvereeniging.
Als sprekers treden op de Weleerw. Heer Kap. Hoogman en de voorzitter van het
R.K. Werkliedenverbond de heer A. de Bruijn. Na afloop der groote vergadering wordt een optocht met ontplooide banieren en drie muziekkorpsen gehouden.
Tot besluit der betooging, waaraan een 30-tal plaatsen uit de omtrek zullen deelnemen, vindt in de St.Janskerk, Hoflaan een plechtig lof plaats.

29 juli 1925
Kleine voorvallen

* Op de Javastraat is een 35-jarige juffrouw door een glasruit van een tuimelraam verwond. Zij bekwam verwondingen aan den rechterarm en de linkerhand en is op den politiepost verbonden.
* Op den hoek van den Rozendaalschen weg en de Vijverlaan reden twee wielrijders tegen elkaar. De fietsen werden deerlijk gehavend.

7 augustus 1925
Onze R.K. U.L.O. School voor jongens

Deze school - de Sint Bonifaciusschool aan den Hommelschen weg waar de heer G.J. Timmer het hoofd is - mag zich in de vijf jaren van haar bestaan in een gestadigen groei verheugen. Evenals de vorige jaren slaagden de vorige week wederom alle leerlingen, die zich aan het U.L.O. examen hadden onderworpen.
Het aantal leerlingen is sinds de oprichting meer dan verdrievoudigd, tengevolge waarvan met den aanvang van het nieuwe leerjaar op 1 Sept. a.s. de eerste klaase zal worden gesplitst en een vijfde leerkracht is benoemd, die in het bezit is van de akte boekhouden en van Wiskunde M.O.
Door deze benoeming zijn alle U.L.O. akten minstens dubbel aanwezig.

7 augustus 1925
Schoenendiefstal

Iemand uit de Hommelstraat deed bij de politie aangifte van diefstal van een paar schoenen.

7 augustus 1925
Aanrijding

Een wielrijder is op den Hommelschen weg door een auto van achteren aangereden.
Persoonlijke ongelukken kwamen niet voor. Het achterwiel van het rijwiel werd beschadigd.

11 augustus 1925
Wateroverlast

Van omstreeks 5 tot 6 uur ontlastte zich gisteren boven de stad een onweersbui, gepaard met hevige regen.
Onder de wijken, die het meest deze waterlast ondervonden, behoorde het stadsgedeelte aan den Sonsbeeksingel tusschen de Klarend. weg en Catharijnestraat.
Van de vele straten in dit blok, die allen bergaf naar den spoordijk loopen, stroomde het water in woeste vaarten en deed de Sonsbeeksingel in een enorme waterplas veranderen. Van hier af zocht de waterstroom een uitweg over de sterk hellende Catharijnestraat. Het straatgedeelte hiervan tusschen Rosendaalsche en Velperweg kreeg voor een oogenblik het aanzien van Scheveningen en Zandvoort. Vooral de jeugd maakte van de gelegenheid tot "pootje baden" gebruik. Echter zagen wij ook vele ouderen, w.o. ook van het vrouwelijk geslacht, barrevoets een noodgedwongen tochtje door het water maken.
In de Putstraat was een finale verzakking nabij een put der waterleiding.
De woningen in deze buurt moesten het vooral ontgelden. Toen wij na de bui een kijkje gingen nemen, was het er een drukte van een menigte vreedzame bewoners, die hun kelders, ja zelfs hun woonkamers moesten leegscheppen.
Hoewel uiteraard de gewaarwording zeer schadelijk voor velen zal zijn geweest, verwekten de buitengewone bezigheden toch niet weinig hilariteit.
De straatsteenen op den Sonsbeeksingel, die, naar wij vernemen, juist de vorige week nieuw gelegd waren, kwamen allen in los gelid te liggen, zoodat men dit bij het loopen goed kon voelen.
Ook de Hommelsche weg en de Hommelstraat in de nabijheid der spoorwegviaduct ondervonden de grillen van het onstuimige element. Onder de Poort was ook een verzakking gekomen.
Te 8 uur zagen wij uit winkels, huizen en kelders nog ijverig het water uitpompen.

11 augustus 1925
Sluiting begraafplaats Onder de Linden

Blijkens een bekendmaking van het Gemeentebestuur wordt de
begraafplaats Onder de Linden per 15 Augustus definitief gesloten.

14 augustus 1925


14 augustus 1925
Voor den geteisterden Achterhoek

"Het Meubelhuis" Sonsbeeksingel, zal van 15 - 29 Augustus 5 pCt van zijn verkoopopbrengst afstaan aan den burgemeester van Borculo voor den opbouw van zijn verwoeste gemeente.

22 augustus 1925
Gesprongen

Vrijdaagmorgen sprong op de Hoflaan nabij den Velperwegeen buis van een rioleering, zodat in den zijweg een verzakking ontstond. Aangezien het gevaar voor het verkeer opleverde, heeft men den weg onder politie-toezicht gesteld.

4 september 1925
Pastoor Bos

Pastoor Bos van de St. Janskerk heeft gisteravond een hevige benauwdheid gehad en is voorzien van de H.H. Sakramenten der Stervenden. Naar men ons hedenmorgen mededeelde, was de toestand iets rustiger geworden, maar nog altijd zorgwekkend.
***
Men seint ons nog nader uit Arnhem:
Pastoor Bos, die, naar men weet, onlangs van een ernstige ziekte is genezen, is Donderdagavond laat plotseling door een zware benauwdheid overvallen, tengevolge waarvan Zijneerw. het H. Oliesel moest worden toegediend.
De benauwdheid heeft zich vannacht nog tweemaal herhaald. In den morgen was de zieke tamelijk rustig en ontving hij de H.H. Sacramenten.
De geestelijkheid beveelt den zeereerw. heer Pastoor in de gebeden der geloovigen aan.
De plechtige intronisatie van het H. Hart welke heden in de St. Leonardusschool door ZijnEerw. zou plaatsvinden, is uitgesteld.

5 september 1925
Nog steeds gevolgen

Op den hoek Hovenierstraat en de Putstraat is vermoedelijk als gevolg van den storm van 10 Augustus een gat van 3 meter diepte in den rijweg ontstaan.

8 september 1925
Pastoor Bos

De toestand van Patoor Bos is Zondagavond zeer verergerd. De nacht van Zondag op Maandag was zeer slecht. Erge benauwdheden. Heden is zijn toestand dezelfde, ofschoon de nacht enigszins rustiger was.
Men meldt ons nader:
De toestand van pastoor Bos is ernstig. Door de geregelde benauwdheden lijdt Zijn eerw. veel pijnen. Maandag weigerde de maag elke voeding. Het gestel van den patiënt is uiterst zwak. Men deelde ons mede, dat de zieke met voorbeeldig geduld zijn lichamelijke smarten verduurt.

8 september 1925
Zo'n woesteling

Zaterdagmidag gooide een man een 14-jarige jongen met een mes, met het gevolg, dat de jongen een snede boven het eene oor bekwam. Na in de politiepost Johannaplein verbonden te zijn kon hij zijn weg naar huis ondernemen, doch nabij het ouderlijk huis gekomen zakte hij bewusteloos ineen, en is per autobrancard naar het Gem. Ziekenhuis vervoerd.
Eenigen tijd daarna kon hij dit weder verlaten, aangezien zijn toestand niet ernstig was.

8 september 1925

8 september 1925
Ter overname

Spoed! Ter overname aangeboden wegens ziekte een zeer goed rendeerende zaak in groenten, fruit en aardappelen en aanverwante artikelen, gelegen op goeden stand in Klarendal.
Brieven N0. 3892 bureau De Gelderlander, Arnhem.

8 september 1925
De intronisatie van 't H. Hartbeeld voor de St. Leonardusschool.

Bovengenoemde plechtigheid, die Vrijdagmorgen 10 uur had zullen geschieden en warvoor veel voorbereidingen waren getroffen, is wegens de plotselinge ziekte van den Z.E. Her J.C.P. Bos, tot later uitgesteld.
Het hoeft geen betoog dat deze onverwachte ommekeer veel personen, w.o. vooral de talrijke kinderen erg teleurstelde.
De leerlingen der St. Leonardus en Catharinaschool hadden liederen geleerd en waren van bloemen voorzien , om den Koning der Liefde een warme hulde uit kinderhart te brengen.
Zij vernamen de onaangename tijding en de neerslachtigheid stond in hun oogjes te lezen.
Evenwel kwam er een lichtpuntje in de sombere oogenblikken.
Pastoor Bos stelde wel de officieele plechtigheid uit, doch zijn wensch was dat de kinderhulde en het kinderfeest doorgingen.
Klasgewijze togen de kinderen, alzoo allen een fraai bouquetje dragend, onder leiding der zusters of onderwijzeressen naar het terras achter de St. Leonardusschool, waarop de nieuwe beeltenis geplaatst is.
Heerlijk gezicht!
Het beeld van de Goddenlijken Kindervriend prijkt in majestieuze houding en ziet als 't ware vol teedere liefde neer op de schare kinderen, die rond zijn troon is opgesteld.
De vele bloemen warrelen sierlijk door elkaar en zijn een sprekend symbool van de schoonheid der kinderzielen.
Onder leiding der Eerw. Zuster Perpetua werden door de kinderen heel naïef enkele devote versjes gezongen en dan vangt deze zuster met luid stem gebeden aan voor de kinderen, voor hun ouders en speciaal voor den pastoor, die thans ziek is.
Na deze geestelijke oefening trokken de kinderen twee aan twee voor het beeld heen. Van een en ander waren verschillende belangstellende getuige.
De leerlingen der St. Leonardusschool offerden nu hun bloemen voor het beeld alhier. De kinderen van de St. Catharinaschool trokken naar de St. Janskerk, om daar hun bouquetjes te deponeeren.
Des middags werden de kinderen op de scholen getracteerd.
Hiermede lipe het festijn der jeugd teneinde. Moge spoedig de Z.E. Herder van St. Jan herstellen en de plechtigheid kunnen verrichten.
Over het beeld, dat door de St. Jansparochianen aan de zusters van Insula Dei is geschonken, kan met lof geschreven worden. De Christusfiguur is ongeveer 1½ M hoog en op een flink voetstuk geplaatst. Het geheel staat in een gemetselde kapel.
Aan den voet is het opschrift aangebracht: Aan de Zusters van Insula Dei, van Dankbaar Roomsch Klarendal.
Het monument is een waardig sieraad voor de nieuwe school.

9 september 1925
De toestand van pastoor Bos

De toestand van pastoor Bos was Dinsdagavond nog onveranderd.
De parochianen komen elken avond in grooten getale naar de kerk om voor de lijdende herder te bidden.

11 september 1925
Pastoor Bos

Donderdagavond was de toestand van Pastoor Bos hoogst bedenkelijk.
Naar werd medegedeeld kreeg ZEerw. herhaaldelijk flauwten, waardoor den lijder langzamerhamd uitgeput raakte. Zijn Eerw. gebruikt nagenoeg geen voeding meer. De pijnen des lichaams zijn verminderd.
Men vreesde het ergste.

12 september 1925
Gevolgen van den regen van 10 augustus

De geweldige regenbui die wij op 10 Aug. - ongeluksdag in de annalen van ons vaderland - hebben gehad, is zeer nadeelig geweest voor straten en wegen.
Vooral de wegen in Klarendal hebben zeer veel van den stortbui te lijden gehad. Nu nog hebben voortdurend wegverzakkingen plaats tengevolge van dien overvloedige val van het regenwater.

12 september 1925

12 september 1925
De ziekte van Pastoor Bos

Vrijdagavond werd in de St. Janskerk medegedeeld dat de toestand van pastoor Bos iets gunstiger was.
Echter is de hoop op herstel nog uiterst gering. De genegenheid der parochianen voor hun herder blijkt heerlijk uit het druk bijwonen der bidstonden iederen avond.

14 september 1925
De toestand van Pastoor Bos

Van Zaterdag op Zondag heeft pastoor Bos een angstigen nacht gehad. Zondagavond kon ook worden meegedeeld dat de toestand hoewel nog ernstig en gevaarlijk, toch iets gunstiger was. Een zwakke hoop op herstel mag dus nog niet als uitgesloten beschouwd worden.

25 september 1925
De winkelgalerij aan den Sonsbeeksingel

De in aanbouw zijnde moderne winkelgalerij aan den Sonsbeeksingel nadert allengs haar voltooing. Het schuttingswerk is reeds voor het complex winkels weggeruimd. Van het achttiental kleine winkels, dat hier langs den spoordijk in betyrekkelijk korten tijd is gebouwd, telden wij dezer dagen er reeds negen. De winkels, die het dichts bij de Hommelsche Poort zijn verrezen, wachten nog op hun spiegelruiten en verdere luxe afwerking.
Naar bekend, worden in deze huizen filialen van verschillenden zaken van onderscheiden branches geopend. Door de betrokken firma's zijn al veel aankondigen aangebracht.
Zoo zien wij nabij den Klarendalsche weg borden van de firma van de Loo, wijnhandel, de firma Eggink, handel in wild en gevogelte, de firma Besselink, ijzerhandel en de firma De Graaf, vischhandel. Verder pronken tegen het houtwerk der nog niet geheel voltooide huizen de namen van H.L. Janssen, rund- en varkensslagerij, G. van Stalborch, fruithandel, A. Michels, sigarenhandel en Bonnier, handel in lederwaren.
De galerij zal het aspect van den Sonsbeeksingel verfraaien. Binnenkort vindt de opening plaats.

3 oktober 1925
R.K. Openbare Bibliotheek Klarendal

Met het oog op de H. Missie, hier ter stede, is de opening der R.K.O.B. "Klarendal" vastgesteld op Zaterdag 17 Oct. Zij, die nog boeken beschikbaar hebben, worden beleefd verzocht, dit schriftelijk op te geven aan de Bibliothecaris, den heer N. Koeman, Klarendalscheweg 222 of aan den secretaris den heer J. v.d. Zande, St. Jozefstraat 82, alhier. Porto's worden vergoed.

12 oktober 1925
Botsing

Vrijdagmiddag had op den hoek Catharijnestraat- Johannastraat tusschen twee wielrijders een botsing plaats, met het gevolg, dat beide rijwielen beschadigd werden. een der wielrijders treft schuld, daar deze links reed.

17 oktober 1925
De winkelgalerij aan den Sonsbeeksingel

Het mag een gebeurtenis in de Arnhemse handelswereld heeten, dat er langs den Sonsbeeksingel aan den voet van den spoordijk in een korte spanne tijds een reeks winkels is opgetrokken, die de belangstelling der burgerij buitengewoon gaande maakt.
Een winkelgalerij! De nieuwe schepping is maanden lang een onderwerp van bespreking in den volksmond geweest.
Arnhem dat zich de laatste jaren heeft beijverd om zich een waardig en lux aanzien te gevenvoor stadsbewoners en vreemdelingen, Arnhem dat de grootsteedsche gebruiken op veler terrein heeft toegepast, ziet thans binnen zijn muren een complex nieuwe verkoopgelegenheden, die voor de betrokken winkeliers en voor het kooplustige publiek van zeer groote betekenis zijn.
Nog kers versch ligt in ons geheugen de tijd, waarin aan de spoorzijde van den Sonsbeeksingel geen leven was, uitgezonderd des 's Zaterdagsavonds, wanneer een gedeelte van de z.n. Hommelsche Markt alhier werd gehouden.

20 november 1925
Pastoor Bos

Wij kunnen mededeelen, dat de toestand van Pastoor Bos nog steeds langzaam vooruitgaande is.

21 november 1925
St. Jans-Zangkoor

Door het St. Jans-Zangkoor zal a.s. Maandag 23 en Dinsdag 24 Nov. een genoegelijke avond worden aangeboden aan H.H. donateurs en hunne dames in het Patronaatsgebouw Hoflaan des avonds 8 uur.
Het programma omvat werken van Palestrina, Hallen, v. Schaik, Goller e.a. tevens zullen door het jongenskoor een vijftal kleine twee- en driestemmige werkjes ten gehoore worden gebracht, terwijl na afloop der gewijde gezangen het Arnhems Duo van Vorsselen-Salet zal optreden.
Het geheel belooft een aangenamen en prettige avond.
Gelegenheid tot plaatsbespreking a.s. Zondag 22 Nov. 's middags van 12 tot 1 uur in het Patronaatsgebouw, Hoflaan.
Om als donateur toe te treden, vervoege men zich bij de heeren A. Wolf, Hoflaan 71 en H. Diepenbroek, Rosendaalscheweg 80 en 's avonds aan de zaal.

25 november 1925
De inbraak aan den Sonsbeeksingel opgehelderd

De daders gepakt

Dezelfden die betrokken zijn in 't moorddrama op 't Velperplein

Men zal zich de groote inbraak herinneren die te dezer stede in den nacht van Zaterdag 24 op Zondag 25 October j.l. werd gepleegd.
Toen onbekenden een der winkels  van de juist in gebruik genomen winkelgalerij aan den Sonsbeeksingel binnendrongen en wel in den goudsmitwinkel van de firma Pilzecker en die vrijwel geheel leeg plunderden.
In totaal werd voor een bedrag van ongeveer f 1500 (inkoopwaarde) ontvreemd.
De inbrekers waren zeer voorzichtig te werk gegaan en hadden vrijwel geen sporen achtergelaten.
Toch werden enkele vingerafdrukken gevonden, waarvan dr. W.F. Hesselink foto's nam.
De Arnhemsche politie bleef sindsdien ijverig aan 't zoeken, doch het gelukte haar tot dusver niet om de dieven te vinden.
Totdat het toeval de politie thans de daders in handen heeft gevoerd, aldus de "N.A. Crt".
Het droevig drama, dat zich j.l. Zaterdagavond op het Velperplein heeft afgespeeld, is oorzaak geweest, dat de inbrekers thans in het Huis van Bewaring zijn terecht gekomen en dat vrijwel de geheele buit weer aan den rechtmatige eigenaar zal kunnen worden teruggegeven.
Zooals men weet zijn in verband met den doodslag op den klompenmaker Daams aangehouden de losse arbeiders J.A. Schoot en van Hees.
Van H. werd gistermorgen op vrije voeten gesteld, terwijl S. naar het Huis van Bewaring werd overgebracht.
Voordat de man naar deze verblijfplaats werd geleid, heeft de politie zoals dit de gewoonte is, vingerafdrukken van hem genomen.
Zij kwam toen tot de verrassende ontdekkingen dat deze vingerafdrukken geheel overeen kwamen met de afdrukken die door Dr. Hesselink waren gemaakt aan den Sonsbeeksingel.
Het gevolg was, dat ook van H. weer werd gearresteerd.
Zoowel S. en van H. zijn thans door de mand gevallen en hebben bekend, samen de inbraak in den goudsmidwinkel te hebben gepleegd. Over de plaats waarheen de gestolen voorwerpen zijn gebracht, lieten zij zich echter niet uit.
Bij een huiszoeking die de politie gisteren instelde in de woning van S., vond zij echter papieren die een spoor aanwezen naar 's Heerenberg.
Onmiddellijk begaf de politie zich in gezelschap van den heer Pilzecker naar die gemeente en arrsteerde daar een bewoner, wiens naam in de gevonden papieren was aangegeven, juist toen deze thuis kwam. In de woning werden eenige sieraden gevonden, die afkomstig bleken te zijn uit den winkel van de firma Pilzecker.
De aangehoudene werd naar Arnhem overgebracht en voorlopig in het hoofdbureau van politie in arrest gesteld.
Daarna heeft de politie te dezer stede nog twee personen aangehouden, verdacht van heling van de gestolen goederen.
Bij huiszoeking zijn op enkele stukken na alle sieraden uit den winkel aan den Sonsbeeksingel teruggevonden: de ringen, dameshorloges, armbanden, manchetknopen, enz.
De twee personen in wier woningen deze voorwerpen zijn gevonden, zijn eveneens in het hoofdbureau van politie in verzekerde bewaring gesteld.
Het bleek dat men getracht had eenige ringen te smeleten, hetgeen tot dusver niet gelukt was. ook zijn uit een aantal gladde ringen de merken geveild.
Er ontbreken nog enkele voorwerpen, maar de groote buit is binnen.
S. en van H. hebben de gestolen waar ver beneden den prijs verkocht. Zij deden ongeveer alles van den hand met uitzondering van enkele ringen die zij zelf behielden.
Het tweetal is geen beroepsinbrekers; wel zijn zij eenigen malen met de politei in aanraking geweest wegens vechtpartijen en dronkenschap, maar voor ernstige delicten zijn zij tot dusver niet veroordeeld.
De politie zet haar onderzoek voort.
Een woord van hulde is hier zeker op zijn plaats voor den justitieelen dienst van de Arnhemsche politie!

5 december 1925
Schoorsteenbrand

Vrijdagmorgen is door een agent van politie weer eens een schoorsteenbrandje gebluscht. De materieele schade is niet hoog.

16 december 1925
De inbraak in de Winkelgalerij en de mishandeling met doodelijken afloop in de Hommelstraat.

Op Dinsdag 22 Dec. zullen voor de Rechtbank te Arnhem dienen de zaken betreffende de inbraak in de Winkelgalerij a.d. Sonsbeeksingel en de mishandeling met doodelijken afloop in de Hommelstraat. In de eerste zaak zullen wegens diefstal met braak terecht staan de beklaagden Schoot en Van Hees, terwijl bovendien nog eenige helers zich zullen te verantwoorden hebben. In de zaak betreffende de mishandeling van doodelijken afloop in de Hommelstraat staat alleen Schoot terecht.
Als verdediger van beide beklaagden treedt op Mr. van Ditshuyzen.

10 maart 1926
Aanbesteeding

Door den architect Joh. C. Eich, te Arnhem is bij onderhandsche inschrijving aanbesteed: het maken van rioleeringen, het bouwen van privaten, het inrichten van closets en bijkomende werkzaamheden aan de percelen Hommelsche weg, Noppenstraat, Smidstraat en Noord-Peterstraat, waardoor werd ingeschreven doorde heeren: C. Velekoop voor f 18.600, Mulder en van Wessem f 18.450, Gebr. Bolder f 17.900. De werkzaamheden zijn aan de minste inschrijvers gegund.

30 april 1926


12 mei 1926
Intronisatie H. Hart St. Leonardusschool

Hedenmorgen had de intronisatie van het H.Hart plaats in de St. Leonardusschool. Deze plechtigheid geschiedde door den Zeer Eerw. heer pastoor Bos.

18 juni 1926


24 juni 1926
Waarschuwing

De Commissaris van Politie te Arnhem waarschuwt alvorens handelsrelaties aan te knoopen met den zich noemenden Gerrit Huurman, oud 25 jaar, koopman te Nijmegen, voorheen tijdelijk verblijfhoudende Pastoorstraat 6 alhier, doch thans zijn adres hebbende Oogststraat 7 ten huize van den bekende A.J. Rietbergen, op wien bij herhaling nog eens de aandacht wordt gevestigd, inlichtingen aan zijn bureau in te winnen.

3 juli 1926
Te koop

Indian Scout te koop, ziet er uit als nieuw, ook ruilen voor 1 cyl. Noordpad 61, Arnhem

20 juli 1926
Aanrijding

Op den Sonsbeeksingel hoek Catharijnestraat werd een rijwiel door een motorrijtuig geheel vernield.

24 juli 1926
Te koop

125 roeden rogge te koop, Klarendalseweg 298, Arnhem

6 augustus 1926


28 augustus 1926


31 augustus 1926
Een verdiende onderscheiding

De bekende wijkdiacones Zuster Pietje (mej. P.C. Droste) is een koninklijke onderscheiding te beurt gevallen.
De bewoners van Klarendal, waar zij 33 jaar werkzaam was, denken nog steeds met veel danbaarheid aan hare groote werkkracht en liefdevolle verpleging.

31 augustus 1926
Verbreeding Hommelschen weg

Ged. Staten verleenden hunnen goedkeuring aan de verordening der gemeente Arnhem, tot wijziging van die, houdende verbod tot het bouwen of herbouwen op gronden langs de Hommelstraat en den Hommelschen weg, welke in de naaste toekomst zijn bestemd voor den aanleg van straat of plein.

4 september 1926
R.K. Ouders van St. Jan

Sederteenigen tijd worden door een nieuw opgerichte R.K. Tooneelclub kindermatinees georganiseerd in een neutraal gebouw en worden de kinderen op de een of andere manier, onder leiding van grooten, naar dat gebouw gebracht.
Ouders, er is in de wijk Klarendal genoeg gelegenheid voor uwe kinderen om kindrmatinees te bezoeken in R.K. Vereenigingsgebouwen. Getuigen de welgeslaagde kindermatinees in 't Patronaatsgebouw Hoflaan niet dat door uwe kinderen ook daar volop wordt genoten.
Ouders, steunt onze opzet!
R.K. Tooneelisten en R.K. jeugd behooren thuis in een R.K. Vereenigingsgebouw.
Zaterdag 11 September Kindermatinee in 't Patronaatsgebouw Hoflaan, te geven door het R.K. Toneelgezelschap "Onder Ons".
Schitterend programma en tractatie op limonade.

4 september 1926
Gevonden

Zondag is in den optocht, bij de afdeeling Arnhem, gevonden een rozenkrans in étui. Terug te bekomen bij den heer C.Hageman, Hovenierstraat 29.

23 september 1926
In 1925

In 1925 werden in het Kinderziekenhuis 760 patienten verzorgd, waarvan 40 van buiten Arnhem. 639 hiervan werden verpleegd voor rekening van het B.A. Op de polikliniek voor oudere kindeen werden 2198 conslulten verstrekt.

-----
In het badhuis aan de Westpeterstraat werden in 1925 door 20295 mannen, 9004 vrouwen en 31147 kinderen, totaal ruim 60.000 personen een stortbad genomen.
6 oktober 1926
Aanrijding

Maandag werd Onder de Linden een 8-jarig jongetje, dat plotseling den rijweg overstak door een passeerende auto aangerden.
Vermoedelijk heeft het ventje geen letsel bekomen, doch het is ter observatie in het Kinder-Ziekenhuis opgenomen.

22 oktober 1926


20 december 1926


30 april 1927
Zangavond

Het Dames-zangkoor van de Congregatie der H. Familie, Par. St. Jan geeft een zangavond op Dinsdag 3 Mei a.s. 's avonds in het Patronaats gebouw.

5 mei 1927
Te Koop

Te koop wegens omstandigheden vierwieligen bakkerswagen in goede staat, ook geschikt voor hit of paard. G.A. de Kievit, Oude Klarendalscheweg No. 21, Arnhem.

30 juli 1927
Winkelweek te Klarendal

Omtrent de winkelweek, welke van 26 Augustus tot 4 September in Klarendal zal worden gehouden, kan nog het volgende worden medegedeeld:
Het winkelweek-comité heeft tot B. en W. het verzoek gericht, om voor de straatverlichting tijdens de winkelweek lampen van een grootere lichtsterkte aan te brengen en voorts om op een der pleinen een draaimolen te mogen plaatsen.
Het ligt in de bedoeling, om te beginnen met Vrijdag na de opening, des avonds concerten te geven. In geheel Klarendal zullen de straten feestelijk worden versierd. Auto's zullen met muziek door de stad rijden, om de aandacht op de Klarendalsche winkelweek te vestigen.
Aan de winkelweek zal een etalagewedstrijd verbonden worden. Een uit onpartijdige personen bestaande jury zal worden gevormd: men heeft zich in verband daarmede gewend tot den Bond van etaleurs. Tot den burgemeester zal het verzoek worden gericht, om de winkelweek te openen.

6 augustus 1927

12 augustus 1927
Mishandeling

Een bewoner uit de Voorbroodstraat deed aangifte bij de politie, dat hij op den Klarendalsche weg is mishandeld geworden.
De agenten hadden den dader spoedig te pakken. Onder de belangstellende blikken van een reusachtige volksoploop is de schuldige naar het hoofdbureau overgebracht.

18 augustus 1927
Uitgegleden

Een 54-jarige man had op de Hommelstraat het ongeluk van de trottoirband te glijden.
Hij liep verwondingen aan de handen en in het egzicht op alsmede een kneuzing aan den enkel.
De man werd naar het ziekenhuis gebracht.

2 september 1927
Zijn vader gestoken

Gisterennacht is van de verbandkist van de politiepost Johannaplein gebruik gemaakt ten behoeve van een 45-jarig manspersoon, die door zijn 21-jarigen zoon met een scherp voorwerp in de linkerhand was gestoken.

4 oktober 1927
R.K. Nijverheidsonderwijs voor jongens

Inwijding van de school aan de Rappardstraat

De vroegere St. Martinusschool aan de Rappardstraat, die sinds 1 September geheel ter beschikking is gekomen van het
R.K. Nijverheidsonderwijs, uitgaande van de Centrale Patronaats-Commisie, is Vrijdagavond ingewijd en daarmede op officieele wijze in gebruik genomen.
De inwijdingsplechtigheid werd verricht door den hoogeerw. heer Deken F.L. Stockmann,geassisteerd door de weleerw. heeren kapelaans Waanders en Puntman in tegenwoordigheid van verschillende eerw. heeren directeuren der patronaten, bestuursleden der Centrale Patronaatscommissie, den directeur en leeraren van het Nijverheidsonderwijs, leden van het stichtingscomité en van de commissie van toezicht, enz. Ook was aanwezig de oud-voorzitter der Centrale Patronaatscommissie, de weleerw. heer I.H. v.d. Berg, thans rector te Avereest, op wiens initiatief tot den aankoop van het schoolgebouw ten behoeve van het Nijverheids-onderwijs werd overgegaan.
Nadat de wijding van het gebouw op de gebruikelijke wijze had plaast gevonden, nam de hoogeerw. heer Deken Stockmann het woord, om op de eerste plaatshulde en dank te brengen aan allen, die hebben medegewerkt aan het stellen van deze belangrijke daad in het belang van katholieke schoolvrije mannelijke jeugd van deze stad.

15 oktober 1927


2 november 1927
Gouden bruiloft

Maandag 7 November a.s. hoopt het echtpaar G. Rijntjes en C. Rijntjes-Weber, wonende Javastraat 55, zijn gouden huwelijksfeest te vieren.
Op dezelfde datum zijn de heer A. Burgers en zijn vrouw Sophia Burgers-Holleman, wonende in de Schutstraat eveneens 50 jaar getrouwd.

7 december 1927
Rijwieldiefstal

Een bewoner van den Klarendalsche weg deed aangifte van zijn rijwiel, hetwelk hij gisterenmiddag onbeheerd had laten staan voor het Gem. Ziekenhuis.

7 december 1927
Mishandeld

Een bewoner van de Agnietenstraat beklaagde zich bij de politei dat zijn 14jarige zoon in de Vijzinnenstraat mishandeld was geworden.

13 december 1927
Aanbesteding

Door het Arch. Bur. Beumer te Arnhem werd aanbesteed het verbouwen van de perceelen 521-523 aan den Klarendalschenweg aldaar.
Laagste inschrijver C. Vellekoop te Arnhem voor f 14.300. Aan de laagste inschrijver is het werk gegund.

6 januari 1928


17 maart 1928


22 maart 1928
De opruiming der krotwoningen

Naar wethouder Bakker ons mededeelde heeft de gemeente thans een volledig plan uitgewerkt om de krotwoningen in deze gemeente geleidelijk geheel te doen verdwijnen en er  voor in de plaats nieuwe woningen te bouwen.
Het eerst is aan de beurt het geheele gebouwde gedeelte van de Agnietenwijk. D.w.z. alles wat ligt tusschen de Agnietenstraat, Heerenstraat, Klarendalschen weg en Oogststraat.
Behalve de kapel en de school gaat alles tegen den grond. De woningen van de Schutstraat worden onbewoonbaar verklaard. Daarvan behoeft dus alleen de grond onteigend te worden. De andere huizen worden onteigend. Op het vrijgekomen land zullen boven- en bendenwoningen worden gebouwd door de gemeente. Er zullen geleidelijk plm 120 woningen gebouwd worden.

4 april 1928
Ontruiming

Te Arnhem zaal weer een groote verbetering in den woningtoestand tot stand komen. In de Schutstraat, een zijstraat van den Klarendalschen weg, moeten n.l. 34 woningen binnen 6 maanden ontruimd worden, om plaats voor nieuwe huizen te maken.

25 april 1928
Botsing

Gisteravond heeft op den Klarendalschenweg ter hoogte van de Akkerstraat een botsing plaats gehad tusschen twee wielrijders. Den wielrijder, die zich wilde voortbegeven in de richting van het Sonsbeeksingel treft schuld, daar hij bij het passeeren van een stilstaande auto te woest heeft gereden

26 april 1928
Nieuwe woningbouw van volkshuisvesting

Op het vrij komende terrein in Klarendal.

Zoolas men weet heeft de gemeenteraad onlangs op voorstel van B. en W. besloten tot onbewoonbaarverklaring op groote schaal in Klarendal.
Wanneer deze woningen zullen zijn afgebroken zal een groot terrein met inbegrip van de gronden die daar nu reeds braak liggen, vrij komen.
Naar de N.A.C. verneemt, worden thans besprekingen gevoerd tusschen B.en W. en het bestuur van "Volkshuisvesting" om op dit terrein in de toekomst arbeiderswoningen te doen verrijzen.
"Volkshuisvesting" heeft achtereenvolgens complexen woningen doen bouwen op den Musschenberg, in de Verschuerswijk en Onder de Linden. In totaal ongeveer 500 woningen. De bedoeling is dat "Volkshuisvesting" op de in de toekomst vrijkomende gronden in Klarendal - de gronden zijn voor een deel gemeentelijk en voor een deel particulier bezit, zoodat de onteigeningprocedure hier wel bij te pas zal komen - ongeveer 150 arbeiderswoningen zal doen verrijzen. Er wordt daar dan dus een 4e complex van "Volkshuisvesting" gevormd in aansluiting met het 3e complex Onder de Linden.
Het terrein dat voor dit doel volgens het voornemen van B. en W. gereserveerd zal worden en waarop school I aan de Oogststraat, de Christelijke bewaarschool en de kapel zijn gebouwd, wordt ten Zuiden begrensd door de Klarendalschen weg, ten Oosten door de Heerenstraat, ten Noorden door de Agnietenstraat en ten Westen door de Oogststraat. Ook ten Westen van deze straat zijn woningen van
"Volkshuisvesting" geprojecteerd.

4 mei 1928
Een markt in Klarendal?

Naar de N.A.Ct. verneemt heeft de winkeliersvereeniging in Klarendal plannen in voorbereiding om zoo mogelijk eens in de week en wel op Maandag een markt in de Akkerstraat te verkrijgen.
Het bestuur heeft deze plannen aanhangig gemaakt bij de Vereeniging van Kleinhandelaren, de leden dezer vereeniging zullen eerst hun oordeel er over uitbrengen en indien dit gunstig is zal zal in een gecombineerde vergadering van de winkeliersvereeniging en de Vereeniging van kleinhandelaren een voorstel aan de orde komen om van het gemeentebestuur instemming en medewerking voor de plannen te verkrijgen.
Zooals onlangs is bericht heeft ook de buurtvereeniging Klarendal het voornemen bij het gemeente bestuur op het instellen van een markt in deze stadswijk aan te dringen.

19 mei 1928
Gevraagd

Gevraagd wegens huwelijk een flinke dienstbode voor dag en nacht, tegen hoog loon, v.g.g.v. Dormits, Klarendalscheweg 6, Arnhem.

29 mei 1928
Brand in twee woningen

In den afgeloopen nacht omstreeks drie uur werd de brandweer gealarmeerd voor een uitslaanden brand in twee woningen, gelegen aan de Hovenierstraat alhier.
De bewoners, een vader en eenigie kinderen die in beide huizen verblijf houden, werden door de buren gewekt en konden tijdig vluchten.
De brandweer verscheen met groot materiëel ter plaatse en was het vuur in vrij korten tijd meester. Van de eene woning werd het dak vernield, terwijl een slaapkamer uitbrandde. Van de andere werd een bovenslaapkamer en beneden een woonkamer verwoest. De oorzaak van den brand is onbekend. De politie stelt in samenwerking met de politie-scheikundige dr. Hesselink een onderzoek in.

29 mei 1928
Krasse maatregelen

Een 10-jarige jongen, die gisteren stond te kijken bij de draaimolen op het Putplein en herhaaldelijk was gewaarschuwd, dat hij met de molen in aanraking zou komen, werd door een lid van het personeel tegen de lip geschopt, waardoor zijn tanden door de tong werden gestoken. De politie doet onderzoek.

29 mei 1928
Onder vechtenden

Gisteren kreeg een 18-jarig meisje tijdens een vechtpartij in de Agnietenstraat het op h'r zenuwen, waardoor zij bewusteloos neerviel. Per auto-brancard is zij naar het gemeente-ziekenhuis gebracht en aldaar ter verpleging opgenomen.

2 juni 1928
De brand in de Hovenierstraat

Vader en zoon naar het Huis van Bewaring overgebracht

Gisterenmorgen is de bewoner van het perceel in de Hovenierstraat hoek Putstraat, waarin in den nacht van 27 op 28 Mei brand is geweest, overgebracht naar het Huis van Bewaring alhier in verband met de tegen hem gerezen verdenking van brandstichting. ook zijn 18-jarige zoon, die is aangehouden is heden ter beschikking der Justitie gesteld.

28 juni 1928
Publieke veiling

Ten overstaan van notaris J.C.D. Roscum Abbing werden in veiling verkocht:
Winkelhuis aan de Catharijnestr. 69-71, f 8499.
Woonhuis aan de Putstraat 17-18, f 2637.

2 juli 1928
Mishandeling

Door een bewoner van den Klarendalschenweg werd gisteravond bij de politie zijn beklag gedaan, dat hij door een twetal gebroeders op een portie klappen is getrakteerd, terwijl de gastvrije gebroeders ook zijn hoed en jas hadden vernield.
Proces-verbaal is van deze traktatie opgemaakt.

4 juli 1928
Opening filiaal

Onze omzet stijgt met den dag!

Morgenavond 6 uur openen wij
een prachtzaak in Arnhem
aan de Klarendalscheweg 532 - telef. 3740

Zegt U dit alles niet genoeg?
Kwaliteit en lage prijs bezorgen ons succes

Verstegen's slagerijen

21 juli 1928
Gevraagd

Voor direct gevraagd een bekwaam Fabriekstimmerman en een halfwas machinale Houtbewerker. Zich aan te melden Timmerfaabriek "De Gelderlander", Agnietenstraat No. 123, Arnhem.

24 juli 1928


27 juli 1928
Diefstal door inklimming

Gisterennacht is wederom, thans in den schoenwinkel van den heer Van Hattum aan de Hommelstraat door inklimming langs het "bovenlicht", diefstal gepleegd. De dader heeft zich meester gemaakt van zeven gulden, die in de kassa aanwezig waren.
Met een in de winkel aanwezige ladder is hij weer door het bovenlicht naar buiten geklommen. Toen de heer v. H. gisterenmorgen zijn zaak opende, werd de diefstal ontdekt.
Door de politie wordt een onderzoek ingesteld.

30 juli 1928
Bevordering

De Officier van gezondheid 2e klasse dr. H.J. Nijhuis is met ingang van 29 Juli 1928 bevorderd tot Offiecier van gezondheid 1e klasse.
Hij blijft in het militair hospitaal te Arnhem werkzaam.

30 juli 1928
Inbraak

Gisternacht is ingebroken in een winkel aan de Catharijnestraat.Uit de toonbanklade is een bedrag van f 9 ontvreemd. Door de recherche  zijn ter plaatse vingerafdrukken genomen. Het onderzoek na den dader is in volle gang.

3 augustus 1928

3 augustus 1928
Gevonden

Portemonnaie, met gouden knip, op H. Landstichting. Tegen betaling advertentiekosten terug te bekomen bij TH. NASS, Akkerstraat 71, Arnhem

6 augustus 1928
Eerste H.Mis door Pater B. Bakker

Gisteren droeg de ZeerEerw. Pater B. Bakker in de St.Janskerk zijn eerste H.Mis op.
Tot in alle hoeken was het godshuis aan de Hoflaan bezet met menschen - medeparochianen - die dit Kerkelijk feest wenschten bij te wonen. het proesterkoor was voor deze gelegenheid op eenvoudige, doch plechtige wijze versierd.
Als Presbyter Assistens fungeerde de Zeereerw. pater Radbout, als diaken de Weleerw. heer H. Puntman en als subdiaken de Weleerw. heer Cosijnse, terwijl de Weleerw. Zeergel. Heer dr. F.R. Schräder
de funktie van Ceremoniarius vervulde. De eerw. heeren M. Bakker en Smit verleenden assistentie als Caniores.
Aan de hand van den tekst: "Benedictus qui venit in nomine Domini", Gezegend Hij, die komt in den naam des heeren", hield de ZeerEerw. her J.C.P. Bos, pastoor der St. Jansparochie een treffende feestprdikatie. In welgekozen woorden schetste de gwijde redenaar de verheven taak van den priester.
Het Zangkoor verhoogde deze plechtigheid door zijn zuivere zang.

11 augustus 1928
Personeel

Nette R.K. dienstbode gevraagd met huiselijk verkeer. H.P. Vale, Aannemer, Hoflaan 18, Arnhem.

17 augustus 1928
TRIO REISIGER

Trio Reisiger geroutineerd in Concert- en Dansmuziek. Vrij voor alle voorkomende gelegendheden.
Briev. Joh. Reisiger, pianiste, Noordpad 81, Arnhem

31 augustus 1928
Bezoekt de Winkelweek
"Klarendal" te Arnhem

van 30 Aug. tot en met 5 sept.

Groote reclame-optocht
op Dinsdag 4 September, namidd. 6 uur

31 augustus 1928
Officieele opening der Winkelweek "Klarendal"

Gistermiddag werd in tegenwoordigheid van vele belangstellenden in het gebouw "Arnhem" aan de Catharijnestraat de Klarendalsche Winkelweek officieel door den burgemeester van Arnhem den heer Mr. S.J.H. de Monchy geopend.
Onder de aanwezigen merkten we o.m. op mr. dr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk, voorzitter der Arnhemsche Vereeniging "Oranjedag", en verschillende winkeliers uit Klarendal.
In een kort woord, hetwelk de openingsplechtigheid voorafging, hette de voorzitter der Winkeliersvereeniging "Klarendal", den heer C.M. Frenay, allen welkom en bracht dank aan de heeren mr. S.J.H. de Monchy, mr dr. J.A.G. baron de Vos van Steenwijk, dr. Hartogs en Terlaak, kommissaris van politie, die zoo bereidwillig waren, zitting te nemen in het eerekomitee. Spr. gaf voorts een korte uiteenzetting van het doel der te houden winkelweek. Hierna werd het woord verleend aan den burgemeester van Arnhem,
Mr. S.J.H. de Monchy, die sprak als volgt:
Gaarne wil ik bij de opening van deze winkelweek van mijn belangstelling doen blijken. Ik zie daarin toch een uiting van initatief, die alleszins waardeering verdient.
Vraagt men of een winkelier initiatief moet hebben, om te slagen, dan zal menigeen geneigd zijn die vraag ontkennend te beantwoorden. De winkelier, zal hij zeggen, wacht af. Als hij eenmaal zijn winkelhuis heeft gehuurd of gekocht, gaat alles verder vanzelf. Met zijn inkoop heeft hij geen moeite: aan aanbiedingen van de zijde der grossiers is in den regel geen gebrek; dan zet hij een flink percentage op de prijzen en dan wacht hij verder de koopers af. Waar is hier - zal men vragen - ruimte voor de ontplooing van het initiatief.
Ik weet niet of deze schildering, een pendant van het bekende vers van Poot: "Hoe  genoeg'lijk rolt het leven des gerusten landmans heen", ooit aan de werkelijkheid heeft beantwoord, zeker behoef ik hier niet te betoogen, dat in de huidige maatschappij de winkelier, die slagen wil, de zaken heel anders moet aanpakken.
Thans heeft, om mij nu te bepalen tot de winkeliers die in een woonwijk zijn gevestigd de zakenman de concurrentie te duchten allereerst van de groote magazijnen in het centrum van de stad, die door hun grootere omzet ruimer gesorteerd zijn, die door specialisten hun etalages laten verzorgen, de magazijnen waarin elk ingezetene op zijn beurt koopt en waarvan hij de prijzen vergelijkt met wat hij in zijn eigen buurt te betalen heeft.
Aan den anderen kant is er de mededinging van de verbruikerscoöperaties, die door haar aard het vertrouwen hebben van de consumenten, omdat deze weten dat bij deze instellingen nooit een bekrompen baatzucht kan leiden tot levering van ondeugdelijke waar of tot woekerwinsten.
Tegen deze mededinging van twee zijden is de winkelier in een wijk als Klarendal alleen bestand, wanneer hij het vertrouwen van zijn klanten weet te winnen en te behouden, als men weet, dat elk artikel dat hij verkoopt, zijn prijs waard is; maar wanneer hij bovendien initiatief heeft; als hij den durf heeft om den smaak van het publiek niet slaafs te volgen, maar hen te leiden op gevaar af, dat zijn pogen tot eigen geldelijke schade mislukt; als hij in zijn uitstallingen steeds weer wat nieuws brengt, dat de aandacht trekt.
Hij zal niet afwachten, maar hij zal op zijn tijd de groote trom roeren, ook al, is daarmede wat geld gemoeid.
Dat doet in deze dagen nu ook de Klarendalsche winkelstand. In een onderlingen wedstrijd geeft ieder op het gebied van etaleeren het beste waartoe hij in staat is, de winkels in Klarendal hebben enkele dagen achtereen de aandacht van de heele stad, den bewoner van Klarendal wordt het besef bijgebracht, dat hij voor vele artikelen datgene vlak bij huis tot heden wel eens ver ging zoeken.
Slaagt deze winkelweek, waaraan ik niet twijfel, dan zal zij niet geldelijk alleen, maar ook moreel een nuttig effect hebben op den winkelier, omdat zij hem toont, wat door eigen kracht zonder steun of bescherming van bovenaf bereikt kan worden, omdat zij bij hem het besef versterken kan, dat hij een taak in de maatschappij te vervullen heeft, dat weliswaar voortdurend verschuivingen plaats vinden en op een bepaald gebied hem wel eens concurrentie dreigt, waarop hij vroeger niet gerekend had, maar dat hij, wanneer hij inderdaad ervoor zorgt om doelmatig in een maatschappelijke behoefte te voorzien, zeker is van zijn bestaan.
De hoop uitsprekende, dat die instelling een goede opvoedkundige werking moge hebben voor den winkelier en het publiek in deze gehele wijk, verklaar ik de Klarendalsche Winkelweek voor geopend.
Na aanbieding der eerewijn werd een gezamelijke rondgang door Klarendal gemaakt. Het rijtuig, waarin burgemeester en verschillende komiteeleden zitting namen, werd voortgetrokken door een viertal paarden, hetgeen aan deze plechtigheid een bijzondere luister bijzette.
De verschillende winkelstraten, waar men door trok, waren op kunstige wijze met vlaggedoek, lampions en dennegroen versierd, zoodat de poging der winkeliers in Klarendal om het Arnhemsch publiek ook buiten de Hommelsche Poort zijn inkoopen te laten doen, zeer zeker zal worden beloond.

31 augustus 1928
Aanrijding

Gisteren werd een juffrouw, die met haar rijwiel aan de hand op het Noordpad liep, aangereden door een haar achterop komende auto, tengevolge waarvan het achterwiel werd beschadigd.

6 september 1928
De Klarendalsche Winkelweek gesloten

Gisterenavond is de winkelweek in Klarendal gesloten met eenige festiviteiten op het Johannaplein.
De harmonie "St. Gregorius" maakte ongeveer 7 uur een muzikale rondgang door Klarendal, waarna op genoemd plein een bal-champétre plaats vond.
Bij eventuele volgende festiviteiten in Klarendal, zal men, gelooven we, beter doen niet het Johannaplein als feestterrein te bestemmen. Dit plein leent zich er allerminst toe. Het bestuur van de "Klarendalsche Winkelweek" zal dit met ons eens zijn, gezien de ervaring van gisterenavond.
Alles bijeengenomen kunnen we echter konstateeren dat de winkelweek een goede propaganda is geweest om meer de aandacht van de ingezetenen op de belangrijke stadswijk "Klarendal" te vestigen.

11 september 1928
Brandstichting

J.N., 41 jaar, arbeider te Arnhem, staat terecht wegens opzettelijke brandstichting in het perceel  Hovenierstraat 23. Dit is gebeurd in den nacht van 27 op 28 Mei. Er ontstond door deze brandstichting gemeen gevaar voor goederen en voor de veiligheid van de zich in het perceel bevindende personen. Verdachte zou een aantal kisten opgestapeld hebben en deze in brand hebben gestoken.

Rekwisitor

De officier van Justitie, mr. Lasonder, wijst erop, dat de deskundige tot de konklusie komt, dat op drie verschillenden plaatsen in het huis brand gesticht is. Het is ook gebleken, dat de brand niet is ontstaan door het wegwerpen van een brandende lucifer door rumoerige voorbijgangers. De brandstichter moet gezocht worden onder de personen, die zich in het huis bevonden.
Mede op grond van verschillende andee omstandigheden acht spr. de ten laste gelegde brandstichting bewezen en eischte tegen verdachte 1 jaar gevangenisstraf.
De verdediger, mr. v. Ditzhuijzen, pleitte vrijspraak.
Uitspraak over 8 dagen.

13 september 1928
De Spaansche inbreker herkend

Na de inbraken bij den zilversmid Heetveld aan den Sonsbeeksingel en bij den schoenmaker van hattum aan de Hommelstraat, werden nu kort geleden door Dr. Hesselink vingerafdrukken gevonden, die er op wezen dat in beide gevallen eenzelfde persoon aan het werk was geweest. De vingerafdrukken konden hier niet worden herkend, doch spoedig bleek dat de politie in Groningen dezelfde bij een aldaar gepleegde inbraak had gevonden.
De afdrukken werden naar de centrale in Kopenhagen gezonden, waar alle internationale misdadigers hun vingers hebben gedeponeerd.
Daar bleek dat de hier gezochte man een Spanjaard uit Bilbao was, genaamd Manuel Vincente Bashvrechia, van beroep stoker op een zeeschip. Dezer dagen gelukte het den gezochte, die ook naar den bijnaam Pastor Manuel luistert, in Antwerpen aan te houden. Pastor Manuel moet ook in Utrecht hebben geopereerd en zijne uitlevering is thans door de Justitie aangevraagd, zoodat deze Spanjool binnenkort met een Nedrlandsche gevangenis zal kunnen kennis maken. De hier gestolen goederen zijn nog niet kunnen worden opgespoord.

14 september 1928
Paard gevallen

Gisteren kwam een paard bespannen voor een vierwieligen wagen, Onder de Linden te vallen, waardoor het vrij ernstig werd verwond aan voorpoten en borst, zoodat het dier moest worden uitgespannen en door den voerman naar den stal worden geleid.

14 september 1928
Het tweede filiaal van Verstegen's Slagerijen te Arnhem geopend

Hygiënisch en smakelijk, dat zijn de slagwoorden waarmede de firma Verstegen uit Nijmegen rekening heeft gehouden bij de opening van haar 2e filiaal aan den Hommelschen weg nabij de voor Arnhem zoo traditioneele postjes.
Alvorens de openingsplechtigheid plaats vond, hebben we gisterenavond nog rustig een kijkje kunne nemen in de gerieflijk ingerichte winkel.
De helderwitte betegeling, de marmeren toonbanken en etalages verhoogen den indruk. Alles ademt de grootste
hygiëne, terwijl de moderne inrichting der gereedschappen, zooals weegschalen, snijmachines, de cliëntèle zeer zeker zal bevredigen.
Het interieur wordt des avonds hel verlicht door een vijftal elektrische lampen.
Een mahonie-kleurige kasregister "National" zorgt voor de controle.
Het etaleeren met vleeschwaren vraagt veel zorg en toewijding.
De firma Verstegen heeft weer eens iets anders, dan een ekspositie van eenige worsten met boerenkoolblaadjes.
Een met vet op kunstige wijze bespoten molen zal ongetwijfeld een aardige reklame zijn.
Gezien de reklame die uitgaat van de slagerij aan den Klarendalschen weg, zal dit filiaal weldra te klein blijken.
Naar wij vernemen lag het in de bedoeling ook nog een winkel in het centrum der stad te openen, zoodat dan Verstegen's Slagerijen zullen zijn ondergebracht in 6 zaken, waarvan 3 te Nijmegen en 3 te Arnhem.

18 september 1928
Brandstichting

J.N., 41 jaar, arbeider te Arnhem, die terecht stond wegens opzettelijke brandstichting in het perceel Hovenierstraat 23, is heden door de Arnhemsche Rechtbank vrijgesproken.

19 september 1928


25 september 1928


4 oktober 1928


5 oktober 1928
Topzwaar

Gisterenavond kwam een 23-jarige aangeschoten schilder op den hoek Sonsbeeksingel Klarendalscheweg, op den trottoirband te vallen, waardoor hij zijn neus en bovenlip bloedend verwondde.
Door een surveilleerenden agent avn politie werd de bacchant naar zijn woning geleid of liever vervoerd.

11 oktober 1928
Ernstige kolendampvergiftiging te Arnhem

Twee vrouen het slachtoffer

De hulp der buren nog juist bijtijds

Men seint ons:
De in de Jan Pieter Heijestraat, alhier wonende 60-jarige weduwe N., die met haar 30-jarige dochter damenwoont, had gisterenavond de kachel aangemaakt en deze geheel met anthraciet gevuld.
Te ongeveer negen uur hoorden bovenburen gekreun in de woning der weduwe en even later een doffen salg. De buren drongen het huis binnen en vonden beide vrouwen in deerniswekkenden toestand.
De dochter lag bewusteloos op den vloer en de moeder eveneens bewusteloos op een stoel.
In de kamer hing een ondragelijke kolendamp.
Men zette onmiddellijk alle vensters open en waarschuwde de politie. Van het stedelijk ziekenhuis verscheen spoedig een geneesheer met een auto-brancaard en verplegend personeel.
Moeder en dochter werden hiermede in vrij-ernstigen toestand naar het ziekenhuis vervoerd en daar ter verpleging opgenomen.
Het politioneel onderzoek wees uit, dat de pijp van den kachel verstopt was, zoodat er een sterke roetaanslag was gevormd.
Nader meldt men ons, dat hedennacht de beide vrouwen wederom tot bewustzijn gebracht werden en dat haar toestand naar omstandigheden goed is.

11 oktober 1928
R.K. Tooneelgez. "Onder Ons"

Bovengenoemd gezelschap geeft op Zondag 28 Oktober een opvoering van "De zoon van een Werkstaker"  in het patronaatsgebouw Hoflaan.
Het gezelschap, dat reeds vele successen mocht oogsten, stelt alles in het werk, om de uitvoering zoo goed mogelijk te doen slagen. Zoo wordt b.v. het tooneel onder handen genomen en zal getracht worden om alles tot in de puntjes in orde te krijgen, terwijl door de medewerking van eenige personen de aankleding van het toneel ook keurig verzorgd zal worden.
Het bestuur en de leden vertrouwen dan ook, daat allen, die er toe in staat zijn, deze uitvoering zullen bijwonen. Vooral de parochianen van St. Jan behooren aanwezig te zijn.

13 oktober 1928
Te koop

Een 8-j. ruinpaard te koop, mak en trekt goed. Te bevr. Putstraat 3, Arnhem.

24 oktober 1928
R.K. Tooneelver. "Onder Ons", Arnhem

Bovengenoemd gezelschaap geeft op Zondag 28 October a.s. in het Patronaatsgebouw aan de Hoflaan, bij velen misschien wel bekend als 't Kasteeltje van St. Jan, een opvoering van "De zoon van den werkstaker", een schitterend tooneelspel in twee bedrijven en een voorspel. Gezien de groote successen, welke deze vereeniging reeds heeft behaald, men denke b.v. aan "Martelaarsfamilie", gelooven wij dat een goed verloop van de uitvoering verzekerd is.
Gezien de latste weken de toneeluitvoeringen in Arnhem tjokvolle zalen trekken, wat lang niet altijd geschiedt, sporen wij allen aan zich tijdig van plaatskaarten te voorzien.
Voor verdere bijzonderheden leze men de biljetten.

27 november 1928
Twee-jarig bestaan R.K. Sportclub St. Jan, Arnhem

Op feestelijke wijze heeft St. Jan uit Arnhem haar 2-jarig bestaan herdacht.
De dag werd ingezet met een H. Mis in de parochiekerk waaronder tevens bijna alle leden ter H. Tafel naderden.
Na het gebruikelijke ontbijt zou des middags op het St. Jan-terrein de vrienschappelijke wedstrijd plaats vinden tegen Olympia uit Boxmeer.
De ongunstige weersomstandigheden waren echter oorzaak dat deze ontmoeting niet door ging, zoodat Olympia een vergeefsche reis naar het Geldersche Haagje had ondernomen.
Des avonds om 7 uur werd er een feestavong gehouden in het klubgebouw aan de Hoflaan.
Wij kunnen niets anders zeggen dan dat het keurig was. De verschillende nummers, zoowel tooneel als gymnastiek waren tot in uiterste perfektie afgewerkt.
Dat eenieder dit waardeerde, bewees hetb gulle applaus dat den geheelen avond door de zaal daverde.
Er werd natuurlijk tevens nog gesproken o.m. door den Eerw. Adviseur kap. Cosijnse, alsmede door den voorzitter, den heer v.d. Hoek, waarbij de bloei van St. Jan een voornaam punt van bespreking uitmaakte.
Vele afgevaardigden van andere R.K. Arnh. klubs waren aanwezig om te komplmenteeren.
Het 2e jaarfeest van St. Jan is zonder meer een succes geweest.

27 november 1928
St. Nicolaasfeest

Haar traditie getrouw, zal ook dit jaar de afdeeling Arnhem van den Ned. R.K. Bond van P.T.T. personeel "St. Petrus" een St. Nicolaas-Kinderfeest organiseeren.
De speciaal daarvoor samengestelde feestcommissie heeft een plan uitgewerkt en hoopt, dat zij dit geheel zal kunnen uitvoeren.
Wij kunnen thans reeds mededeelen, dat deze feestmiddag zal gehouden worden op Zondag 9 December a.s.
De Commissie heeft de beschikking gekregen over e Patronaatszaal aan de Hoflaan "Het Kasteeltje van St. Jan".
De aanvang is bepaald op half drie (zaal open om twee uur).
Men zal op tijd moeten beginnen, omreden te haflzes de feestviering moet geeindigd zijn.
Sint Nicolaas en zijn knecht zullen een extra bezoek brengen en aardige verrassingen en geschenkjes aan de kinderen uitreiken.
Aan deze feestviering mogen deelnemen al de kinderen der leden beneden de dertien jaar. De commissie gaat thans rond bij de leden om de namen der kinderen te noteeren en zal tevens een lijst aanbieden waarop voor een bijdrage in de kosten kan ingeteekend worden.
Als men weet, dat omstreeks honderd kinderen aan deze feestviering deelnemen, kan men begrijpen, dat een groot bedrag daarvoor noodig is. De Commissie houdt zich dan ook zeer gaare aanbevolen voor eventuele bijdragen. Ook bijdragen in natura zullen dankbaar worden aanvaard. Men wende zich tot de Commissie, P.R. Bruning, Onder de Linden 70, Arnhem.

8 december 1928
Opruiming van krotwoningen

B.en W. deelen den raad mede, dat het wederom gelukt is voor redelijken prijs de hand te leggen op een aantal perceelen, begrepen in het plan tot verbetering van het stadsgedeelte tusschen den Klarendalschen weg, de Heerenstraat, de Agnietenstraat en de Oogststraat, voor het overgroote deel bezet met krot- en noodwoningen.
B.en W. stellen thans voor hen te machtigen in het belang van de volkshuisvesting onderhands aan te koopen van:
a. J.A. Smits, de perceelen Heerenstraat 1a, 3, 5, 7, voor een koopprijs van f 6000.
b. Joha. Ha. Jansen, de perceelen Heerenstraat 45 en 47 voor een koopprijs van f 4000.
c. C.A. van Kollen, de perceelen Klarendalseweg 96 en Heerenstraat 9, 11, 13, en 15 voor een koopprijs van f 10.000.

3 december 1928
Een ruit vernield

Een winkelier van den Klarendalschen weg deed bij de politie aangifte van opzettelijke vernieling van een winkelruit.

24 december 1928
De opruiming van krotwoningen

B. en W. stellen den raad voor hen te machtigen in het belang van de Volkshuisvesting aan te koopen van:
1o. W. Hengeveld de perceelen Heerenstraat 39, 41 en 43 voor f 6000:
2o de wed. H.Geerlings en kinderen de perceelen Heerenstraat 17 en 17a voor f 4000.

24 december 1928
Geldersche Spaarbank

Door de direktie van de Geldersche Spaarbank is ter verbetering van het bijkantoor in Klarendal een pand aangekocht aan de Klarendalschen weg.

27 december 1928
Pastoor Bos bediend

Naar wij vernemen, is de zeereerw. heer J.C.P. Bos, pastoor der St. Jansparochie, op den 1sten Kerstdag, des namiddags 3 uur, door den hoogeerw. heer F.L. Stockmann, Deken van Arnhem, uit voorzorg van de laatste H. Sacramenten voorzien. Zijn toestand is echter bevredigend.

28 december 1928
Aanrijding

Op den Klarendalschen weg, hoek Akkerstraat, had een aanrijding plaats tusschen een auto, komende uit de richting van de Hoflan en uit de Akkerstraat komende wielrijder. De fiets werd gedeeltelijk vernield.
Volgens den chauffeur treft den wielrijder schuld aangezien deze de auto eerst had moeten laten passeren.

7 januari 1929
Schoorsteenbrandjes

Vanmorgen is door de politie-brandweer in een perceel aan de Rappardstraat en Oude Klarendalschen weg een schoorsteenbrandje gebluscht.
De materieele schde is gering. De oorzaak is vermoedelijk roetaanslag.

8 januari 1929
De sanering van Klarendal

Afbraak van krotwoningen

In N.W. Klarendal zal een algeheele saneering op woninggebied plaats hebben door het amoveeren van een groot aantal krotwoningen, gelegen tusschen Oogststraat, Klarendalsche weg en Agnietenstraat.
Door den dienst van Bouwtoezicht en Woningvoorziening werd reeds een begin gemaakt met de afbraak in de Oogststraat. Daarmede wordt voortgegaan zoodra voor de bewoners der aangekochte woningen elders in de gemeente huisvesting is gevonden. Ook de noodwoningen van de Agnietenwijk zijn in het plan van afbraak begrepen.
De afbraak zal echter zeer geleidelijk geschieden, omdat voor alles woonruimte voor de gezinnen elders moet aanwezig zijn.

13 februari 1929
Brand in de sakristie van "St. Jan"

Gisterenmiddag ongeveer 5 uur ontdekte een timmerman, die werkzaamheden verrichtte in de "St. Janskerk" aan de Hoflaan eenige rookwolken die uit de vloer der sakristie stegen terwijl hij tevens een scherpe lucht waarnam van verschroeid hout. Hij waarschuwde de koster, alsmede de geestelijkheid van
"St. Jan", die op haar beurt de brandweer alarmeerde. Deze verscheen weldra met groot materiaal onder leiding van den onder-kommandant Wesselink, doch behoefde geen dienst te doen. De politie-brandweer van het Johannaplein had den vloer reeds opengebroken en de vlammen met een slang op den waterleiding gebluscht.
Omtrent de oorzaak het volgende:
In verband met de koude moest de centrale verwarmingsoven, zie zooals gewoonlijk in de kelder onder de sakristie geplaatst stond, duchtig gestookt worden. Dit mag echter  nog geen aanleiding tot braand veroorzaken. Op een nog onverklaarbare wijze zijn de balken waarop de vloer van de sakristie rust door het vuur geroosterd en tenslotte in brand geraakt. De ontstane rook dwarrelde toen door de reten in de betimmering naar boven, waar hij door den timmerman werd opgemerkt, ten gevolge waarvan de schade zich beperkte tot een vernielde vloer.

22 maart 1929
Te koop

Te koop afbraak waarbij twee complete winkelpuien met spiegelruiten. Verder deuren, kozijnen enz.
Te bevragen bij: Jac. Lamers & Zoon, Paulstraat 102, Arnhem

13 april 1929


25 april 1929


26 april 1929


7 mei 1929
Ter overname

Spoed! Ter overname aangeboden een zaak in groenten, fruit en aardappelen. Prachtig gelegen in Klarendal, Arnhem. Hoekhuis.
Brieven onder No. 6119 bijkantoor De Gelderlander, Arnhem.

8 mei 1929
Aanrijding op den Sonsbeeksingel

Kind gewond

Gisteren werd op den gevaarlijke hoek Sonsbeeksingel-Hommelstraat een kind aangereden door een auto. Het kind kwam plotseling te voorschijn achter een paard en wagen. De chauffeur kon niet tijdig meer stoppen. Met een gebroken been werd het kind opgenomen en ter verpleging gebracht naar het nabijzijnde Kinderziekenhuis.

23 mei 1929


28 mei 1929
De Zaterdagavondmarkt in de Hommelstraat

De 11 uursluiting gehandhaafd

Nadat de tijd van openstelling van de Zaterdagavondmarkt in de Hommelstraat bij de laatste algemeene herziening van de marktverordening bepaald was op 4 - 10 uur, zulks overeenkomstig het verzoek van de marktkooplieden, is in April 1928 een wijziging tot stand gekomen, waarbij gedurende de zomermaanden de tijd van openstelling op 5 - 11 uur werd bepaald.
De reden hiervan was, dat sommige kooplieden van het vervroegde  sluitingsuur nadeel ondervonden, omdat artikelen als fruit, bloemen en visch door het publiek meestal bij het huiswaarts keeren worden gekocht, dus in vele gevallen na 10 uur.
Bij bedoelde wijziging hebben B. en W. in de memorie van toelichting er op gewezen, dat zij de nieuwe regeling als een proef beschouwden en met een nader voorstel zouden komen, wanneer de wenschelijkheid daarvan mocht blijken. Inderdaad is thans aan het licht gekomen, dat er behoefte bestaat voor vele kooplieden ook gedurende de rest van het jaar Zaterdagsavond van 5 11 uur te kunnen verkoopen, o.a. heeft de Vereeniging van Kleinhandelaren te Arnhem de bemiddeling van de Commissie voor het Marktwezen op dit punt ingeroepen en deze commissie heeft geadviseerd, den tijd van openstelling voor het geheele jaar op 5 - 11 uur te stellen.
Met dit advies kunnen B. en W. zich vereenigen, temeer daar het reinigen der straten eerst des Zondagsmorgens plaats vindt en er vroeger (voor de herziening van 1927) ook geen praktische bezwaren tegen een sluiting van 11 uur zijn geweest.

13 juli 1929
Gevraagd

Net meisje R.K. Meisje wordt gevraagd,in een burgergezin m. huiselijk verkeer. Adres: G.A.Macrander, Klarendalscheweg 82, Arnhem.

3 augustus 1929


19 augustus 1929
De nachtelijke klopjacht in Klarendal

In den nacht van Vrijdag op Zaterdag heeft zich in de tuinen, gelegen aan de achterzijde der aan de Boschstr.- Klarenbeekstr.- Noordpad en Verlengd Hoflaan liggende perceelen een klopjacht afgespeeld.
Teneinde met den stand van zaken op de hoogte te komen, verdient het de aanbeveling te weten, dat de bovenaangeduide tuinen van uit bedoelde straten door verschillende poorten naast de huizen aangebracht, kunnen bereikt worden. Iedere bewoner heeft z'n tuintje met een wankel of steveig hekwerk afgezet, teneinde zich beter als eigenaar van z'n grond te kunnen gevoelen.
't Was ongeveer half twee in den bewuste nacht, toen de buurt werd opgeschrikt door een snerpende gil, geslaakt door een vrouwspersoon, staande op het achterbalkon van eender perceelen, gelegen aan de Klarenbeekstraat. Terstond wipten enkele stoutmoedigen uit het heerlijk zachte bed, staken het licht op en begaven zich in de achtertuinen, waar allengs het geroep: "Houdt hem" zich voortplantte door het nachtelijk duister.
Suksessievelijk werden in meerdere achterhuizen het licht ontstoken, zoodat na verloop van tijd alle tuinen in die buurt hel waren verlicht.
Een geruimen tijd verliep, toen er plotseling in de struiken kleine lichtstralen geworpen werden, ikets wat de bewoners der omliggende perceelen nog vreesachtiger maakte. Een der meest heldhaftigen trad eenige passen tusschen de struiken, doch werd terstond toegeroepen "politie!".
Een waar gejubel steeg uit het beangstigd gemoed van talrijke vrouwtjes op, toen de Arnhemsche politiemannen ter plaatse waren verschenen. Ongetwijfeld heeft de dienaar van Hermandad (afd. Arnhem) zich nooit zoo mogen verheugen in zulk onverdeelde belangstelling der vrouwen. Gezamenlijk togen burgers en politiemannen aan 't werk. Met gummistokken, gaspijpen en zaklantaarns werden de struiken, konijnen- en kippenhokken doorzocht, want de gillende juffrouw had bezoek gehad van een inbreker. Hoe men ook zocht, nergens waren sporen van den nachtelijke bezoeker te ontdekken.
Dies besloten de 4 politiemannen maar te vertrekken. Doch spoedig werden zij van hun besluit afgebracht door de talrijke bewoners, die vooral in dezen nacht veel prijs stelden op politioneele bescherming. De agenten hebben derhalve den geheele nacht in de omgeving gesurveilleerd, doch zonder resultaat.
In den loop van den nacht ontdekten zij wel een manspersoon in de Klarenbeekstraat, die wonderbare haast scheen te hebben. De trouwe dienaren der wet ondernamen een stormloop, doch hoe groot was hunne teleurstelling, toen het een bezorgd huisvader bleek te zijn, op weg naar de vroedvrouw.
De bewoners van de Vogelwijk en de wijk, waarin de bovengenoemde scène zich in de nacht van Vrijdag op Zaterdag heet afgespeeld, zijn lang niet tevreden over de wijze, waarop des nachts de surveillance der politie plaats vindt. Misschien werken de inbraken van de laatste tijd een weinig irriteerend op de gemoederen der Klarendalschen?

26 augustus 1929


31 augustus 1929
Een dronken chauffeur

Hij reed zonder op z'n stuur te letten de Hoflaan af.

H. Br., kolenhandelaar te Arnhem, had zich voor het Arnhemsch Kantongerecht te verantwoorden, terzake, dat hij in den namiddag van den 11 Juli j.l. in een beschonken toestand een vierwielig motorrijtuig heeft bestuurd, tengevolge waarvan een botsing met een andere auto ontstond. Verdachte was met een kolenauto de Hoflaan zigzagsgewijze afgereden, toen hij op den hoek van dn Rosendaalschen weg in botsing kwam met een auto uit de tegenovergestelde richting. Door den schok werd verdachte's auto nar de andere zijde van den rijweg gebracht. Verdachte heeft toen z'n weg over de Hoflaan vervolgd en reed als een dolleman in de richting Velperweg. De agent van politie Nijenhuis bevond zich in burgerkleeding in de uit de richting Velp komende tram, welke op genoemd kruispunt stopt. Hij zag de auto slingerend de helling afkomen, waarop hij den chauffeur beval halt te houden. Bij onderzoek bleek, dat verdachte evenals de andere inzittenden beschonken waren.
Deze "doodenrit" wekte in Klarendal groote belangstelling en met nieuwsgierigheid werden de handelingen van den chauffeur dan ook nagegaan.
Voor den Kantonrechter legde getuige N. een teekening van de situatie over.
Verdachte: Die teekening is heelemaal verkeerd! De slingerende beweging van m'n auto was toe te schrijven aan de stuurinrichting, welke na de botsing defekt geraakte.
Kantonrechter: Was uw eigen stuurinrichting niet defekt? (Hilariteit.)
Verdachte: Onder aan de Hoflaan heb ik gestopt!
Getuige X.: Neen, dat was op den Velperweg!
Kantonrechter: Wat hebben jullie toch uitgevoerd dien middag?
Verdachte: Niets.
Kantonrechter: Hoeveel biertjes heb je gedronken?
Verdachte: Vier kleine biertjes. M'n kameraden meer!
Kantonrechter: 't Is daar een mooie boel geweest op die Hoflaan.
De ambtenaar van het O.M. achtte het ten laste gelegde bewezen en meende hier een zware straf te moeten eischen en wel 14 dagen hechtenis met intrekking van het rijbewijs voor den tijd van 1 jaar.
Uitspraak over 8 dagen.

7 september 1929
Concessie voor de radiodistributie

Waarschijnlijk dadelijk drie stations aangesloten

Naar wij vernemen, heeft de minister thans aan de gemeente Arnhem concessie verleend tot de instelling van een gemeentelijke radiodistributie. Het tot stand komen van een Arnhemsche radiodistributie is daarmee dus verzekerd.
Reeds is aangevangen met den bouw van het gemeentelijke ontvangstation, dat op het terrein van de gemeentereiniging bij den Hommelschen weg wordt opgesteld. Een der stallen, die niet meer in gebruik is, wordt hiertoe ingericht.
Ook heeft de gemeente de kabels besteld met een levertijd avn zes weken.
Welke stadswijk het eerst op het radiodistributienet zal worden aangesloten, is nog niet te zeggen.

9 september 1929
Mishandeling

Door een manspersoon is aangifte gedaan, dat hij gisteren op de Hommelstraat is mishandeld.

17 september 1929
Een doodelijk auto-ongeluk te Arnhem

Jongeman overleden

Gisterenavond heeft ongeveer half 6 op den hoek van de Rosendaalschestraat en de Tedingstraat een ernstig auto-ongeluk plaats gehad, dat aan den 17-jarigen slagerszoon het leven heeft gekost.
Op genoemden tijd reed een 17-jarige wielrijder over de Rosendaalsche straat met een, volgens ooggetuigen, snelle vaart toen hij nabij de Tedingstraat tegen de van de richting Hoflaan komende vrachtauto van de transport-onderneming Wed. L. Snippe, welke auto plotseling voor een handwagen naar links moest uitwijken, botste.
De jongen kwam met zijn voorhoofd op één der voorspatborden terecht, waardoor hem de geheele schedel wed opgelicht. Doodelijk verwond werd de ongelukkige naar het Gemeente-Ziekenhuis overgebracht. Terwijl de agent van politie A.A. Reinders trachtte te weten te komen, wie de getroffene was, herkende de WelEerw. heer Puntman, kapelaan der St. Jansparochie, die toevallig in het gemeente-ziekenhuis vertoefde, het slachtoffer, dat bleek te zijn de 17-jarige de Bruijn, wonende aan de Catherijnestraat.
Wetende, dat hij katholiek was, snelde de WelEerw. heer Puntman naar de St. Walburgskerk om den jongen van de laatste H.H. Sakramenten der Stervenden te voorzien. Na deze te hebben ontvangen overleed de Bruijn aan de bekomen verwondingen.
Dit vreeselijk ongeval wekte groote konsternatie in de drukbewoonde wijk.

2 oktober 1929


10 oktober 1929


12 oktober 1929
Inbrekersallures

J.B., schoenmaker te Arnhem, was op 11 Augustus j.l. in een school in de Vijverlaan geklommen. Een agent van politie, die in burgerkleeding passeerde, zag deze inklimming, waarop deze den verdachte sommeerde bij hem te komen. Verdachte heeft den verbalisant toen gesschopt en geslagen, waardoor de agent van politie eenige dagen geen dienst heeft kunnen doen. Dr. v.d. Staa heeft den agent van politie moeten behandelen.
De officier van justitie achtte 't noodzakelijk, dat verdachte, die reeds herhaaldelijke malen tot tuchthuisstraf is veroordeeld, zwaar wordt gestraft. Spr. eischte tegen verdachte één maand gevangenisstraf.
B. werd overeenkomstig den eisch veroordeeld.

12 oktober 1929
12 oktober 1929
Een "lieve" familie in de Vijverwijk

C.H., Wilhelmina W., huisvrouw van H., en C.H. Jr. stonden terecht terzake dat zij in den ancht van 3 op 4 Augustus gezamenlijk een zekeren A.G. hebben mishandeld en met een mes hebben gestoken.
Verdachten ontkennen allen.
A.G., de mishandelde, als getuige gehoord, verklaarde in den nacht van 3 op 4 Aug. door H. Sr. met een hamer of een ander zwaar voorwerp op 't hoofd geslagen te zijn. Hij raakte hierdoor buiten westen en wist zich na dien van 't geheele geval niets meer te herinneren.
Pres.: Ook niet, dat H. Jr. en vrouw H. u geslagen en met een mes hebben gestoken?
Getuige: Neen, edelachtbare.
Pres.: Hoe komt u er dan bij om bij de politie zoo'n fantastisch verhaal op te hangen?
Getuige: Dat heb ik niet gedaan!
Pres.: Dan zal de politie het niet opschrijven!
Getuige: Na dien klap kan ik mij niets meer herinneren.
Verdachte H. ontkende gesalgen te hebben.
W.G.W., als getuige gehoord, verklaarde, in den bedoelden nacht wakker te zijn geworden door het geschreeuw. Getuige en zijn vrouw gingen kijken en zagen de H.'s ruzie maken met een zekeren Sm. Getuige hoorde roepen: "Hier moet je zijn" en meteen zag hij, dat een man door de H.'s werd geslagen. Het bleken twee manspersonen en een vrouw te zijn. De laatste had iets in de hand.
Verdachten ontkenden dit alles.
Pres.: Hebt u ook gezien, dat er met een mes is gestoken?
Get. heeft dat niet gezien. Wel is later in den tuin, waar de mishandelde G. terecht kwam tijdens de vechtpartij, een bebloed mes gevonden.
De officier van justitie deed in zijn rekwisitoir uitkomen, dat de H.'s in "de Klarenbeeksche weide" (Vijverwijk) ongunstig bekend staan. Ze laten zich er op voorstaan, dat ze zoo moedig zijn. De verdachten veroorzaken veel ruzies in de Vijverwijk. Ze meenen daar te kunnen terroriseeren. Spr. meende, dat daaraan eens voor goed een einde moet worden gemaakt, en eischte tegen ieder der verdachten, die reeds eerder zijn veroordeeld, een gevangenisstraf van zes weken.
Verdachten (heftig gestikullerend): We laten het er niet bij zitten. We gaan in hooger beroep!
Pres.: Wacht u eerst het vonnis 's af.
Verdachte H. Sr.: Dat zal ik doen!
Pres.: Dan veroordeel ik u ieder tot 6 weken gevangenisstraf terzake mishandeling en spreek u vrij van het ten laste gelegde messensteken.

19 oktober 1929


28 oktober 1929


10 december 1929
Man onder den trein

Op 't goederenemplacement te Arnhem heeft gisterenavond  om negen uur een tragisch ongeluk plaats gehad.
De 60-jarige spoorwegbeambte A.A., wonende in de Atjehstraat stak de lijn over, toen de trein uit de richting Elst naderde. Hij werd door dn trein gegrepen en zwaar gewond. Beide beenen werden den man afgereden. Het slachtoffer werd per autobrancard naar 't St. Elisabethsziekenhuis gereden, waar Dr. Rensen geneeskundige hulp verleende.
Inmiddels werd de man ook van de laatste H. Sacramenten der stervenden voorzien.
Na eenige uren overleed de beambte, die een vrouw met acht kinderen nalaat.
---
Omtrent het tragisch ongeluk vernemen wij nog dat A. vermoedelijk uit een goederenwagon was gegaan en zich op de rails had begeven, terwijl een trein uit Elst aankwam en hem greep.
Toen het overige personeel hem miste en een onderzoek instelde vond men den man zwaar gewond op de rails liggen.

11 december 1929


30 december 1929
De storm

De politie en de brandweer in 't getouw in Klarendal - De brandweer bluschte tevens een schoorsteenbrand.

In de Heerenstraat werd door den storm een gat in het dak van perceel 13 geslagen, dat slechts beneden bewoond was. De technische ambtenaar der Centrale Woningstichting de heer Budel, die ter plaatse aanwezig was, achtte verhuizing der bewoners van het benedenhuis niet noodzakelijk. De brandweer voorkwam, dat de wind nog meer projektielen zooals dakpannen en zinkplaten de Heerenstraat inwierp waardoor gevaar zou ontstaan voor het verkeer.. Ook in de Arbeidstraat verleenden de lieden van de brandwacht hulp op de daken van de bouwvallige huizen.
Tijdens deze hulpverleening brak er een schoorsteenbrand uit in een perceel aan de Vinkenstraat hoek Rappardstraat.
Aangezien de brandweer spoedig aanwezig was, werd erger voorkomen.

1 februari 1930


24 februari 1930
Uit het politierapport

Een automobilist kwam aangifte doen dat hij op den Klarendalschenweg een kind had aangereden. Het kind bleek een niet-ernstige wonde aan het achterhoofd te hebben en werd in het Kinderziekenhuis verbonden.

20 maart 1930
Gevraagd

Heldere dienstbode wordt gevraagd voor dag en nacht. M. Heiman, Klarendalscheweg 460, Arnhem.

3 april 1930
Gevraagd

Te koop gevraagd Hit met tuig en plattewagen, geschikt voor groentenwagen. Adres: H. Houben, Onder de Linden 80, Arnhem.

4 april 1930


30 april 1930
Te Koop

Te koop wegens verbouwing, zoo goed als nieuwe Markies, frontbreedte 3.80. Lichtbak met 8 melkglasplaten, twee prachtige Toonbamkvitrines. Verder groote partij Ramen, Deuren, Trappen enz. Te bezichtigen ne te bevragen Klarendalscheweg 401, Arnhem.

30 april 1930
Personeel

Wordt gevraagd een net meisje voor dag of dag en nacht. Sonsbeeksingel 101, Arnhem.

2 juni 1930
Aanrijding

Een wielrijder uit Oosterbeek deed aangifte, dat hij hedenmorgen op de Catharijnestraat werd aangereden door een bakkerskar, waardoor het voorwiel van zijn rijwiel werd vernield.

10 juni 1930
Als de wijn is in den man

Een 25-jarig manspersoon, die onder invloed van sterken drank verkeerde, kreeg in een café oneenigheid met zijn kameraden. Bij het verlaten van het
café wilde hij blijkbaar zijn driften koelen en schopte een spiegelruit van het kleedingmagazijn Beem aan den Sonsbeeksingel in, die geheel vernield werd. Door de vallende glasscherven werd de dader echter zoodanig verwond, dat hij per ziekenauto eerst naar het Gem. Ziekenhuis en na daar verbonden te zijn naar zijn huis moest worden vervoerd. Hij zal toen wel wat gekalmeerd zijn.
Door de politie werd van het een en ander procesvervbaal opgemaakt.

12 juni 1930
Aanrijding

Een manspersoon die op de Hommelstraat nabij de Spoorwegstraat stond met zijn rijwiel aan de hand werd door een vrachtauto aangereden waardoor zijn kleeding ernstig werd vernield, terwijl  zijn fiets er door beschadigd werd. Den bestuurder der auto trof schuld, daar deze niet voldoende was uitgeweken.

23 juni 1930
Ordeverstoring in Klarendal

Zondagavond trachtte een dronken man op de Karendalschen weg de orde te verstoren. Hij werd gearresteerd en naar den politiepost op het Johannaplein vervoerd ter ontnuchtering. Bij deze arrestatie had de politie nog al last van opdringerig publiek, zoodat het nodig werd om ter waarschuwing een schot in de lucht te lossen.

2 juli 1930
Te koop

Winkelkast te koop m. schappen en laden. Geschikt v. kruideniers. Bevrag. Warmoesstraat 11, Arnhem.

26 juli 1930
Publieke verkoping

Notaris Nolet te Arnhem zal op Dinsdagen 29 Juli bij inzet en 12 Augustus d.a.v. bij toeslag telkens des avonds om 7 uur in het Venduhuis der Notarissen aan de Koningstraat No. 37,
Publiek verkoopen:
Een pand, waarin sinds jaren met gunstig gevolg een Melkzaak is uitgeoefend, bestaande uit Winkel- en Woonhuis met afzonderlijke Bovenwoning, Garage, Koestalling en Land, gelegen aan de Agnietenstraat te Arnhem, plaatselijk gemerkt Nos. 73 en 75, kadaster Sectie R. Nos. 5870 en 5926 samen groot 4,98 Aren.
Het benedenhuis, bevattend: Winkel, Zij- en Achterkamer met balcon, Keuken en Sousterrein waaarin 2 vertrekken, is met koestalling en land verhuurd voor f 10 per week tot 1 Mei 1931; de Garage afzonderlijk verhuurd voor f 10,83 per maand.
Het bovenhuis bevat twee kamers en Suite met balcon, Zijkamertje, Keuken, 2 Slaapkamers en Zolder en is verhuurd voor f 32 per maand.
Grondbel. f 40,35 per jaar. Wegbelasting f 13,75.
Te aanvaarden in genot der huur 1 September 1930; betaaldag 1 October d.a.v. met 5% rente vanaf aanvaarding.
Te bezichtigen elken Dinsdag en Donderdag met bewijs van toegang, af te geven door voornoemden Notaris, Willemsplein 3, die nadere inlichtingen verstrekt.

2 augustus 1930
Inzet


Notaris C. Nolet te Arnhem bericht, dat het Winkel- en Woonhuis met afzonderlijke Bovenwoning, Garage, Koestalling en Land gelegen aan de Agnietenstraat Nos. 73 en 75 te Arnhem, is ingezet met f 100 verhooging op f 11023.
Toeslag Dinsdag 12 Augustus 1930 te 7 uur Venduhuis, Koningstraat 37 Arnhem.

9 augustus 1930
Kinderverlamming

In het Kinderziekenhuis alhier zijn wederom een tweetal patientjes lijdende aan kinderverlamming opgenomen.

9 augustus 1930
50 jaar in de echt

H. Hermeling en W. Rijnders hopen 12 Augustus den dag te herdenken, waarop zij voor 50 jaren in den echt werden verbonden.

Hunne dankbare kinderen

Arnhem, Putstraat 69.

26 september 1930
Ongeval

Op den sterk hellenden Hoflaan kwam gisterenmiddag een wielrijder door het breken van de voorvork van zijn fiets te vallen. De man had ontvellingen aan de handen en klaagde over inwendige pijnen, zoodat geneeskundige hulp moest worden ingeroepen.

11 oktober 1930
The image “file:///D:/00000000Historie/werkmap/historisch%20nieuws/javastraat1930a.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

22 november 1930


25 november 1930
De verbetering van het Dragonderspad

B. en W. deelen den Raad mede, dat de aankoopen van gronden nabij het Dragonderspad geleidelijk zoover voortgang hebben gemaakt, dat het geheele oppervlak, dat voor de uitvoering van het bebouwingsplan noodig is, zich behoudens het terrein van één eigenaar, in handen der gemeente bevindt. Op grond van het in hoofde vermelde rapport van den directeur van dn dienst voor bouwtoezicht en woningvoorziening kan thans ook ten aanzien van dit terrein een voorstel worden gedaan.
Het ligt geheel in de lijn van het streven der gemeente om de verschillende gronden langs minnelijke weg te verwerven, dat bij de onderhandelingen zooveel mogelijk met de positie, waarin de wederpartij verkeert, wordt rekening gehouden. Uit dit gezichtspunt zal ook de regeling, welke met den eigenaar van het ondehavige terrein J.W. Jansen, is opgesteld, bezien moeten worden.
Eer deze n.l. tot afstand van zijn grond kan besluiten moet hij de zekerheid hebben van zijn kwekerij elders te kunnen voortzetten en aanspraak hebben verkregen op vergoeding van de kosten, welke hij voor het overplaatsen van de bedrijfsgebouwen en het cultiveeren van het nieuwe terrein zal hebben te maken. Om deze beide punten te voorzien, is in ruil tegen het door Jansen af te stane terrein aan de zijde van de Vijverlaan een ongeveer gelijk oppervlak op hetzelfde binnenterrein, maar nu gelegen aan de Rosendaalschestraat, aangeboden. Jansen kan met dit terrein genoegen nemen en eveneens is overeensstemming bereikt over het bedrag van de schadevergoeding, welke hem toekomst. Deze is in onderling overleg op f 6500 bepaald, een som, welke in verhouding tot den omvang der te verichten werkzaamheden geenzins onredelijk kan  worden geacht. Tevens zal daarmede de wegens stilstand van het bedrijf te lijden schade zijn vergoed.
Ook moest worden gezorgd voor een nieuwe woning, want het thans bij de kweekerij behoorende woonhuis is evenals de reeds eerder aangekochte panden van Whien en Bouwman gelegen in de monding van de straat, welke bij uitvoering van het bebouwingsplan het Dragonderspad met de Vijverlaan zal verbinden. Wat dit punt betreft wordt van de gemeente de toezegging gevraagd, dat voor hare rekening een woning zal worden geplaatst op den voor verplaatsing der kweekerij bestemden grond aan den Rosendaalschestaat.
Alles te samen zal deze transactie de gemeente komen te staan op f 17500.
B. en W. stellen nu voor tot deze transactie met den heer J.W. Jansen over te gaan.

27 november 1930
Te Koop

Puik roet te koop f 1 per mud. S. Sciaroni, schoorsteenveger, Rozendaalschestraat 228, Arnhem

23 december 1930


31 december 1930
Te koop

H.H. Bakkers Voor spotprijs te koop 1200 Beschuitdoppen, 100 Broodbussen (4 en 8 ons) en 50 Cakebussen.
Te zien en te bevragen Klarendalscheweg 401, Arnhem Banketbakkerij G.J. Holleman.

31 december 1930

17 maart 1931
Een oude vrouw levend verbrand

Haar verkoolde lijk in de gang gevonden

Heden middag te ongeveer 12 uur heeft een tragisch ongeval plaats gehad in het huis van het echtpaar A.H. Henschen-Saniford aan den Klarendalsche weg te Arnhem.
De 73-jarige vrouw des huizes werd, nadat buren de voordeur hadden geforceerd, totaal verbrand gevonden in de gang, aansluitend op de vvoordeur van haar woning.
Haar man was naar het werk, toen het ongeluk plaats greep.
Waarschijnlijk is de vrouw te dicht bij de kachel gekomen, die in de huiskamer stond en hebben hierop haar kleeren vlam gevat. Zij is toen waarschijnlijk van de huiskamer naar de keuken geloopen, waar alles potdicht zat en toen naar de voordeur gerend met een hamer, die in haar nabijheid gevonden werd. Zij heeft toen nog geprobeerd naar buiten te komen doch dit is haar niet mogenn gelukken.
In de gang vonden de buren, die gewaarschuwd waren door de ddoofstomme juffrouw Ledder, die de brandlucht voor 't eerst gewaar werd, het verkoolde lijk. Haar bril, de hamer en de portemonnaie van het slachtoffer lagen in de onmiddellijke nabijheid.
De heer Grosman, die het eerst de woning betrad, wist ons nog eenige verdere bijzonderheden te verhalen.
Het was ongeveer drie minuten voor twaalven, zoo vertelde hij, toen de doofstomme juffrouw Ledder, die naast de benedenwoning van de faamilie Henschen woont, bij mij op de deur kwam slaan en aanduidde, dat er brand was in de woning van Henschen.
Gauw werden alle mogelijke sleutels geprobeerd, totdat eindelijk de deur opensprong en het verkoolde lijk van juffrouw Henschen voor ons lag. Een matras, waarmede zij misschien geprobeerd heeft, haar brandende kleeren te blusschen, legde ik onmiddellijk op het verbranden lichaam. Vlug waarschuwde ik de politie, brandweer en Dr. Van der Staa, die onmiddellijk verschenen.
Dr. Van der Staa kon natuurlijk alleen den dood contateeren. Het verbrande lichaam werd daarna opgehaald door de auto van het gemeente-ziekenhuis.
De heer middelhuis, die er ook naast woont, vertelde, dat hij na den heer Grosman het huis was binnengegaan en oogenblikkelijk alles had open gezet, om de verstikkende rook te verdrijven, terwijl de heer Grosman om hulp uitging. Hij vond in de voorkamer nog een verbrande rok liggen.
De politie tast nog in het duister omtrent de juiste oorzaak van het ongeluk.
Enkele monteurs, die in het bovenhuis werkten, hadden geen acht geslagen op het gegil van de vrouw, daar zij meenden, dat het gegil kwam van de bewoonster van het bovenhuis, die krankzinnig is. De brandweer kwam tevergeefs, daar het vuur inmiddels door de militairen van de tegenovergelegen Coehoorn-kazerne gebluscht was.
In de omgeving heeft dit tragisch drama diepe ontroering gewekt


26 maart 1931


27 maart 1931


30 maart 1931
Pastoor J.C.P. Bos - Arnhem's meest populaire priester overleden

Drie en twintig jaren pastoor in Gelderland's hoofdstad.

Onze Arnhemsche redacteur schrijft ons:
Gisteren tegen den avond verspreidde zich de mare door de stad, dat de zeereerw. heer
J.C.P. Bos, pastoor van de St. Jansparochie alhier, was overleden.
Met ontroering werd dit bericht door katholiek Arnhem ontvangen. Men wist, dat pastoor Bos van de laatste H.H. Sacramenten was voorzien, maar aangezien dit de laatste jaren reeds enkele malen was geschied, meende men aanvankelijk dat Z.Eerw. ook nu wel weer van het ziekbed zou opstaan. Het heeft niet zoo mogen zijn. Gisterenmiddag te half vier is pastoor Bos zacht en kalm overleden.
Johannes Coenradus Petrus Bos werd geboren te Utrecht den 29en Juni 1857 en bereikte alzoo de leeftijd van 73 jaar. Na zijn studies op de seminariën Culemborg en Rijsenburg te hebben voleindigd, werd hij priester gewijd op den 15en Aug. 1882 door Mgr. van Ewijk. Als een bijzonderheid vermelden wij, dat de nu ontslapene tot subdiaken werd gewijd door Mgr. Schaepman, tot diaken door Mgr. Kistemakers en tot priester door Mgr. van Ewijk. Hij ontving dus de H.H. Wijdingen uit de handen van drie Bisschoppen.
In 1883 werd hij benoemd tot kapelaan te Losser in Twente. In 1884 volgde zijn benoeming tot kapelaan van Hengelo (O). Van Hengelo ging hij 1892 als kapelaan naar de St. Martinusparochie te Arnhem, waar toen pastoor ter Braake herder was. In 1901 werd kapelaan Bos benoemd tot pastoor te Barneveld. Te Barneveld heeft pastoor Bos een katholieke school gebouwd; een feit, dat in dit protestante plaatsje van groote betekenis was, gezien ook het feit, dat de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs toen nog niet bestond.
In Maart 1908 werd hij benoemd tot pastoor van de St. Jansparochie te Arnhem als opvolger van pastoor G.J.C. Overwijn.
Drie en twintig lange jaren is de zeereerw. heer Bos herder van de St. Jansparochie geweest. Wie zal zeggen hoevelen hij in al die jaren tot hulp en steun is geweest?
Hij kende al zijn parochianen persoonlijk, hij kende hun omstandigheden, hun moeilijkheden en hun zorgen. Voor eenieder had hij een hartelijk woord. Hij was een vader voor allen. Geen wonder, dat de parochianen van St. Jan hem hoogschatten.
Altijd werden wij diep getroffen als wij in den R.K. Volksbond pastoor zagen binnentreden. Spontaan stond dan de heele zaal op en de aanwezigen brachten een hartelijken groet aan hun beminden herder. Dan voelden wij altijd, dat pastoor Bos leefde in de harten zijner parochianen. Onnoemelijk veel heeft de overleden herder oto stand gebracht. Hij was een man van onverstoorbaar optimisme en van zeldzame werkkracht.
De vereeniging "Voor Eer en Deugd" in onze stad is door hem opgericht. Hij was het, die in arnhem en in het Aartsbisdom voor het eerst de volksretraites invoerde.
In het "Kasteeltje van St. Jan" werkte hij, geholpen door zijn kapelaans, aan de vorming van de schoolvrije jeugd.
Pastoor Bos was de oprichter van de R.K. Wijkverpleging aan de Römerschelaan. Voorts stichtte hij de afd. Arnhem van de Ned. R.K. Middenstandsvereeniging de Hanze en was jarenlang de volijverige adviseur van deze afdeeling.
Pastoor Bos was - we mogen het, zonder aan anderen te kort te doen, gerust zeggen - de meest populaire priester van Arnhem. Hij heeft zich in de harten van zijn parochianen een monument van dankbaarheid en toewijding opgericht: niet alleen trouwens in de harten van zijn parochianen, doch ook van vele anderen.
Toen in 1922 pastoor Bos zijn 40-jarig priesterfeest vierde, werd er van hem geschreven: "Het is niet aan menschen gegeven, ook niet al hebben zij jarenlang een priester van nabij in zijn geestelijken arbeid, in zijn werk als zieleherder gadegeslagen, de waarde van een priesterleven te schatten, met name als het geldt een priester als pastoor Bos. God alleen kent die ten volle en zal ze ten volle waardeeren.
Katholiek Arnhem zal ongetwijfeld den overleden herder der St. Jansparochie in het gebed herdenken.
---
Wij vernemen nog, dat Dinsdagavond te 8 uur in de St. Janskerk aan de Hoflaan de Metten worden gezongen. Woensdagmorgen te 9.45 de Lauden. De plechtige H. Mis van Requiem heeft plaats te 10 uur. Daarna begrafenis vanuit de kerk.

30 maart 1931
31 maart 1931
Pastoor J.C.P. Bos

Een confrater van den betreurde doode schrijft ons:
Zondag 29 Maart 1931 's namiddags om half vier is, na een laatste betrekkelijk kortstondige ziekte, godvruchtig in den Heer overleden de ZeerEerw. Heer J.C.P. Bos, in leven Pastoor der Sint Jansparochie te Arnhem.
Johannes, Conradus, Petrus Bos werd geboren te Utrecht den 29sten Juni 1857, studeerde aan de semenaries Hageveld en Rijsenburg en werd den 15den Augustus 1882 te Utrecht priester gewijd.
Hij was als kapelaan werkzaam te Losser, Slagharen, Hengelo (O)en Arnhem (St. Martinus); daarna als pastoor te Barneveld en sinds 1908 als pastoor te Arnhem (H. Johannes de Doper)
Vlammende zielenijver en onverzettelijke kracht, gedragen door een rotsvast Godsvertrouwen en bezield door een heilige liefde zijn wel de kenmerkende eigenschappen geweest van dezen Priester, eigenschappen die, zonder voorbehoud, eerbied afdwongen en hem in zijn dikwijls stoute ondernemingen deden slagen, ook daar waar zijn zienswijzen niet volkomen konden worden gedeeld.
Die iegenschappen maakten hem bemind.
Liefde sprak uit zijn woord, straalde vooral uit zijn oogen, die vaderlijke goedheid en hartelijk medeleven verrieden, waar troost, bemoediging of opbeuring noodig was, maar die ook, met al de energie van zijn vurig karakter, vlammen zouden schieten, waar hij de belangen dr onsterfelijke zielen of de eer van God meende aangerand of verkleind.
In jonger jaren was hij als kapelaan, oprichter en eerste adviseur der R.K. Werkliedenvereeniging in Hengelo, in een tijd, waarin vooral de arbeidersklassen geheel nieuwe en bijzondere verzorging begonnen te vragen en het was dan ook daar dat zijn aanleg en gaven zich zoo gunstig konden ontwikkelen, zich zoo heerlijk konden ontplooien, en diep in zijn hart werd geplant de waarachtige, bovennatuurlijke liefde voor het volk, die hem zijn geheele leven is bijgebleven en een geheel eigen stempel drukte op zijn verderen Priesterarbeid.
Pastoor Bos was een man van het volk en gezien in de wijken der werklieden, hoewel hem de onschatbare waarde van iedere onsterfelijke menschenziel steeds helder en scherp voor den geest stond, en hij zoo ook de huizen der gegoeden binnenging  om er zijn vermanende of bemoedigende woorden te spreken.
Hij was een Vader der armen, die zichzelven vergat, en gaf zooveel hij maar enigszins kon, misschien meer dan nuchter-zakelijke berekeningen zouden hebben toegelaten. Armoede moest worden gelenigd, en waar hij die zag kenden zijn liefde en goedhartigheid geen grenzen.
Pastoor Bos kende geen aanziens des persoons.
Waar hij als priester meende te moeten spreken of handelen durfde hij onomwonden de volle waarheid te zeggen, wist hij krachtdadig door te tasten, ook daar waar hij kon vermoedn dat zijn priesterlijke bedoelingen verkeerd zouden wordn uitgelegd, of erger nog, waar hij voorzag dat vroegere welwillendheid in ontstemming of verstoordheid zou veranderen.
Liefde heeft dit Priesterleven gedragen, ja gestuwd en doortinteld, en die liefde heeft hij geput in innigen, hartelijken omgang met Jezus Christus in het allerheiligste Sacrament. Daar knielde hij 's morgens, na zijn H. Mis, neer als herder der parochie, om, zooals hij dikwijls schertsend zeide, met den Groote Baas kinderlijk eenvoudig maar zoo oprecht gemeend, de belangen te bespreken der aan hem toevertrouwde zielen. Daar bad hij voor de onwilligen, daar smeekte hij om barmhartigheid en ontferming voor de onwilligen, daar smeekte hij om barnhartigheid en ontferming voor de verharden, daar vroeg hij meer liedfde en ijver voor de lauwen, daar bepleitte hij de belangen der goeden en vroeg zoo dringend steun en bemoediging voor de armen, voor de bedroefden, voor allen, die het kruis op hun schouders voelden. Daar ook vooral vond hij de kracht om zijn eigen lichaamslijden met waarlijk heldhaftig geduld en bewonderenswaardige gelatenheid te dragen, zoo zelfs dat, ondanks lichamelijke pijnen en langdurige kwalen, zijn omgeving het altijd frisch en opgewekt humeur niet zag kwijnen of versomberen en hij tot het laatst van zijn leven gebleven is de gulle, hartelijke gastheer, die zijn pastorie altijd openstelde voor zijn vele vrienden en bekenden.
Het is, geloof ik, overbodig eb ook bijna ondoenlijk, dit veel omvattende priesterleven in bijzonderheden uit te stippelen en één voor
één de vereenigingen en instellingen na te gaan, waar deze werker een stuk van zijn arbeid heeft neergelegd. Allen, die Pastoor Bos van nabij hebben leeren kennen, zullen moeten erkennen, dat zijn werken en zwoegen, op welk terrein dan ook, geleid werd en bezield door zijn alles overheerschende liefde voor het heil der zielen en de eer van God.
Hedenmiddag is het stoffelijk overschot van den beminden herder in de parochiekerk opgebaard en morgenochtend om tien uur zal de plechtige H. Uitvaartsmis worden opgedragen, waarna de begrafenis van uit de kerk.
Katholiek Arnhem heeft dan vooral de gelegenheid om een laatste eerbewijs te brengen aan deze grooten doode, en bovenal om dan zijn verschuldigden dank te vertolken door vurige gebeden voor de zielerust van dezen volijverigen priester.

1 april 1931
Winkeliersvereeniging "Boven-Klarendal"

Zaterdagmiddag a.s. om vier uur zal de prijsuitdeeling plaats hebben van den Palmpaasch-optocht, welke Zaterdagmiddag j.l. door de Winkeliersvereeniging "Boven-Klarendal"gehouden werd.

4 april 1931


4 april 1931
Personeel

Net R.K. meisje gevraagd met 1 mei of later, als hulp in de huishouding. Met huiselijk verkeer. In een klein gezin. Adres: W.J.H. Ratering, Brandstoffenhandel St. Janskerkstraat 50-52 bij de Hoflaan, Arnhem

18 april 1931
Pastoor Bos

In "De Katholieke Onderofficier", het orgaan van den Ned. R.K. Onderofficiersbond "St. Martinus" lezen we:
Met Pastoor Bos is heengegaan een priester met vlammende zielenijver bezield, en een man van het volk zooals hij was, werd gerspecteerd in de wijken der werklieden.
Tot aan zijn laatste oogenblikken stond hij midden in den socialen strijd, dien hij van den aanvang van zijn priesterlijken loopbaan niet had geschuwd. In zijn jonge jaren  immers, was hij als kapelaan de oprichter en eerste adviseur van de R.K. Werkliedenvereeniging te Hengelo. Het was in den tijd dat de encycliek Rerum Novarum verscheen, een tijd dus die vooral voor de arbeidende klasse van zeer groote beteekenis was.
Doch niet voor de werklieden alleen, voor het geheele volk heeft hij zijn aanleg en gaven gegeven, zooals weinigen dat kunnen, en talrijk zijn de vereenigingen en instellingen waarin hij een stuk van zijn arbeid heeft neergelegd.
Het kon niet anders of St. Martinus moest eveneens deelen in zijn overgrote belangstelling in alles wat plaats had op het terrein van den sociale arbeid.
De thans ontslapene was in vroeger jaren als pastoor te Barneveld, belast met de geestelijke verzorging der militairen in de legerplaats bij Harskamp, en later in 1908, trad hij als pastoor der St. Jansparochie te Arnhem, tevens op als garnizoenspastoor.
Te verwonderen is het daarom niet dat hij het soldatenleven ook door en door kende; wij mochten de enkele malen dat wij met ZEerw. in aanraking kwamen, zulks overduidelijk ondervinden, en tevens ook van zijn goedheid en welgemeend hartelijk medeleven met onze organisatie getuige zijn.
Velen onzer zullen zich de Algemeene Vergadering in 1921 herinneren, waarbij ZEerw. tegenwoordig was. Hoe wist hij ons toen duidelijk te maken de plaats, welke wij in het leger hadden in te nemen.
Gold die belangstelling onzen bond, de afdeeling Arnhem mocht in nog ruimere mate zijn groote liefde ondervinden.


18 april 1931


1 mei 1931
Een oplichter

Eenigen tijd geleden vervoegde zich te Arnhem bij een juffrouw in Klarendal een jonge man, die bij haar in de buurt woonde en die haar mededeelde, dat zijn jonge vrouw van het eerste kindje was bevallen. Hij vertelde in financieele zorgen te verkeeren en vroeg aan buurvrouw f 40 ter leen. Hoewel deze daar aanvankelijk niet veel mee op had, ging zij er toch toe over toen de jonge vader haar vertelde, dat hij een vaste betrekking bij gemeentewerken had en daar als opzichter werkzaam was. Ze hoorde van hem, dat hij eenigen tijd op zijn loon moest wachten, wat natuurlijk indien zij had geinformeerd en nagedacht, een onwaarheid was. Hij ontving de gevraagde som en wist kort daarna nog f 30 van haar los te krijgen met de belofte zoo spoedig doenlijk terug te zullen betalen. Dit terugbetalen werd voortdurend uitgesteld en de goede vrouw ging eens naar de jonge moeder, die haar tot bescheid gaf, dat ze ook al zoo weinig geld van haar man kreeg en dat deze tot haar gezegd had, dat hij zooveel moest storten voor het pensioen. Zij verkeerde n.l. ook in de stellige overtuiging dat haar man opzichter bij gemeentewerken was, hoewel hij haar bij het huwelijk, dat in Heengelo (Geld.) was gesloten, had gezegd, dat hij opzichter bij den Rijkswaterstaat was en zoodanig had hij zich dan ook bij den ambtenaar van den burgerlijke stand doen inschrijven. Het slot van de historie bleek te zijn, dat de jongeman werkeloos was en ondersteuning genoot van Maatschappelijk Hulpbetoon. Hij ging dagelijks op gezette tijden uit en deed ook tegen zijn jonge vrouw alsof hij opzichter in dienst der gemeente Arnhem was. De buurvrouw, die thans om haar 70 guldens treurt, deed van het gebeurde aangifte bij de politie, die tegen dezen knaap proces-verbaal wegens oplichting heeft opgemaakt.

2 mei 1931
Pastoor Voskuilen geinstalleerd

De Hoogeerw heer Deken verricht de plechtigheid

Groote belangstelling in de St. Janskerk

Gisteravond half acht, had in de meer dan gevulde St. Janskerk, onder groote belangstelling, door den hoogeerw. heer F.L. Stockmann, Deken van Arnhem, de installatie plaats van den zoo pas benoemden nieuwen pastoor de Hoflaankerk, den zeereerw. heer Voskuilen.
Na eenig schoon orgelspel van den heer Joh. Janssen, werd de nieuwe herder door den hoogeerw. heer Deken, de zeereerw. heeren Nieuwenhuis en Mocking de kerk binnengeleid.
In het presbyterium hadden middelerwijl vele geestelijken uit Arnhem en omstreken plaats genomen.
Door den hoogeerw. heer Deken werd vervolgens de benoemingsbulle voorgelezen en de nieuwe herder naar biecht- en spreekstoel, doopvont en sacristie geleid, terwijl onder het gebruikelijke ceremonieel hem de sleutels van het tabernakel en de kerk werden overhandigd.
Bij die installatie-plechtigheid verleenden de
eereerw. heeren Nieuwenhuis en Mocking assistentie.

Predicatie van de Hoogeerw. Deken

Aan de hand van de tekst "Pacem meam do vobis, Mijn vrede geef ik u", hield de hoogeerw. redenaar een korte predicatie, waaraan we het volgende ontleenen:
Enkele weken geleden werd de onvergetelijke herder van de parochie, de zeereerw. heer Bos opgeroepen voor den rechterstoel van God.
De priester waarnaar u alle liefde en dankbaarheid deed uitgaan. Hij was bezield met een bijzondere liefde voor u. Hij had een groote belangstelling voor de St. Jansparochie. Ja, die belangstelling was zoo groot en levendig, dat het dikwerf scheen, dat anderen ten achter gesteld werden, waar het gold de belangen van de St. Jansparochie.
Dit zijn geen lofuitingen op den mensch, die reeds gestaan heeft voor den rechtrstoel van God, doch spr. heeft dit gezegd om alle parochianen er op te wijzen, dat het hun dure plicht is dankbaar te zijn en dit te toonen door het gebed. Wanneers spr. z'n predicatie nu in dier voege zou vervolgen, wat zou het dan een teleurstelling geven bij de gedachte, dat een herder als pastoor Bos niet meer zal terugkeeren.
Neen spr. wil hier bij het nijpend gebrek aan priesters, niet aan een teleurstelling denken. Spr. haalda aan, hoe men in een plaatsje in Frankrijk een kerkje bouwde. Tijdens den bouw stierf de volijverige pastoor en toen de  bisschop het Godshuis kwam consacreeren sprak Mgr. de woorden:
"Helaas gaarne zou ik een prister als pastoor teruggeven, maar ik ben niet bij machte. Het zal nog wel 15 jaren duren".
Het aantal priesters dat in Frankrijk wordt weggemaaid, zonder dat de opengevallen plaatsen kunnen worden aangevuld, groeit nog steeds.
Maar hier, de St. Jansparochie is slechts enkele weken zonder pastoor geweest. Toen werd door Z.H. Exc. den Aartsbisschop van Utrecht, de zeereerw. heer Voskuilen tot pastoor dezer parochie aangesteld.
Spr. wenschte namens alle parochianen den nieuwe herder geluk.
De zeereerw. heer Voskuilen treedt hier in onder de bescherming van de Meimaand-Koningin.
Tot de parochianen in het bijzonder het woord richtend vroeg de hoogeerw. Deken voor den nieuwen herder die groote hoogachting, liefde en volgzaamheid, welke men voor een priester heeft. ook de parochianen van St. Jan wilde spr. feliciteeren met den nieuwen pastoor, die op het gebied van de Missieactie een internationalen naam heeft. Hij komt brengen het mooiste en kostbaarste, wat we bezitten, n.l. den vrede.
Daarom had de hoogeerw spreker ook als tekst gekozen: "Pacem meam do vobis".
God zegt het immers telkens, dat de vrede het kostbaarste goed is. Met woorden van vrede is Hij toch ter wereld gekomen. Waarom hebben onze heidensche voorvadeen nog altijd tempels gebouwd voor onbekende goden. Omdat zij zochten naar een paradijs, dat verloren is gegaan bij den zondeval van Adam en Eva. Daarom zal iedere bede zijn: God, laat ons met u vereenigd zijn in het paradijs.
Nu de pastoor zal u dien vrede brengen. Pax Vobis.
Met de ceremoniën heeft de nieuwe herder telkens gezegd: "Mijn vrede geef ik u".
Waarom?
Het antwoord is niet zoo moeilijk. Vanaf dien spreekstoel ziet men om zich heen de menschen, die zwoegen en voortdraven op den materialistischen levensweg.
Men ziet ze, die voortdurend in mysteries leven en het kostbaarste bezit, de vrede, niet kunnen ontvangen.
Wie is 't, die u den vrede kan geven?
De priester. Immers de lippen van den priester bewaren de eeuwige wijsheid. Die wijsheid is het katholieke geloof, dat u kracht zal geven bij het overwinnen uwer harstochten. Het geloof is het licht, ook al stormt het nog zoo geweldig. Daarom dierbare parochianen, maakt u waardig dien vrede te ontvangen en steunt den nieuwen herder door het gebed.
De hoogeerw. spreker eindigde zijn predicatie met op de gelijkenis te wijzen tusschen het stalleke te Bethlehem en de St. Jansparochie op de Hoflaan, waar de vredebrenger is gekomen.
Na een kort Lof was de plechtigheid ten einde en de St. Jansparochie in het bezit gesteld van den opvolger van den deererw. heer J.C.P. Bos, in wiens herinneringen, zooals gisteravond bleek, velen nog voortleven.

8 mei 1931
Gevallen

Een agent van politie, die per fiets Onder de Linden afkwam, moest plotseling uitwijken voor een anderen wielrijder. Door de slechte bestrating kwam hij te vallen en verwondde zich hierbij dermate aan z'n handen, dat hij zich moest laten verbinden.

27 mei 1931


8 juni 1931


13 juli 1931


20 juli 1931


10 augustus 1931


18 augustus 1931


3 september 1931
Muntgasmeter opengebroken

Een bewoonster van de Paulstraat deed aangifte dat men in hare woning een muntgasmeter had opengebroken en de daarin aanwezige munten had ontvreemd. De politie heeft den dader te pakken gekregen; het bleek dat hij zich behalve aan dezen diefstal ook nog schuldig had gemaakt aan verduistering van f 6.

5 september 1931


2 oktober 1931
Aanrijding

Gistermiddag had op den Rosendaalschen weg nabij de Willemstraat een botsing plaats tusschen een auto en een driewielige transportfiets. Laatstgenoemd vehikel werd zwaar beschadigd. Begrijpelijk ging de eigenaar naar het politiebureau en verklaarde, dat den autobestuurder schuld trof, daar de hem den voorrang had moeten verleenen.

8 oktober 1931
Jongetje aangereden

Gistermiddag werd een 8-jarig jongetje, dat plotseling de Agnietenstraat overstak, aangereden door een wielrijder.
De knaap kwam te vallen en klaagde over pijn in de borst. Hij werd naar zijn woning in de Borgardijnstraat overgebracht.

28 oktober 1931
Aanrijding

Een aanrijding had gisteren plaats op den hoek Nijhoffstraat-Hommelscheweg tusschen twee wielrijders. De fiets van den wielrijder, die uit de Nijhoffstraat kwam, werd beschadigd.
Het niet voorrang verleenen aan den wielrijder, die den Hommelschen weg af kwam rijden, is de oorzaak van deze botsing.

4 november 1931


17 november 1931
Woningbouw

Verwacht mag worden, dat binnen afzienbaren tijd kan worden overgegaan tot de aanbesteding voor den bouw van 94 woningen aan het Dragonderspad door de Centrale Woningstichting.

23 november 1931
Onderwijs

B. en W. der gemeente Arnhem brengen ter openbare kennis:
dat door den Raad in zijn vergadering van 16 November j.l. is besloten om de bij de Lager Onderwijswet 1920 bedoelde medewerking te verleenen aan de door het R.K. Schoolbestuur "St. Willibrord" voorgenomen aanschaffing van matten ten behoeve van de school voor gewoon lager Onderwijs aan den Hommelschen weg 169;
dat binnen dertig vrije dagen te rekenen van heden, ieder ingezetene van dit besluit bij Gedeputeerde Staten  in beroep kan komen;
dat de bescheiden op de aanvrage betrekking hebbend kosteloos ter inzage liggen ter gemeentesecretarie, afdeeling onderwijs.

2 december 1931
Begrafenis Dr. C.C. v.d. Heide

Onder groote belangstelling had hedenmiddag op "Moscowa" de ter-aarde-bestelling plaats van het stoffelijk overschot van
Dr. C.C. v.d. Heide, in leven geneesheer, directeur van het Kinderziekenhuis alhier.

8 december 1931


15 januari 1932
Aan de parochianen van St. Jan

De R.K. Bibliotheek St. Jan, gevestigd in het patronaatsgebouw Hoflaan, is abonnée geworden van de R.K. Openbare Leeszaal en Boekerij zoodat lezers, naa vooraf gaande aanvrage, waarvoor formulieren in de bibliotheek aanwezig zijn, ook boeken uit bovengenoemde bibliotheek kunnen betrekken.

16 januari 1932
Een verkeersbobby bij de Hommelsche Poort

In de drukke verkeersuren zal men vanaf heden steeds een verkeersagent kunnen vinden bij de Hommelsche poort, de kruising van den Sonsbeeksingel en Hommelscheweg.
Eindelijk!

1 februari 1932
Aanrijding

Een 61-jarige man werd Zondaagmorgen bij het oversteken van den Klarendalschen weg aangereden door een 25-jarige wielrijder, waardoor hij kwam te vallen en zijn kleeding enigszins werd beschadigd.

26 februari 1932
Gerechtshof te Arnhem

De vechtpartij in Vijverwijk

Het gerechtshof te Arnhem heeft uitspraak gedaan in de bekende zaak van de vechtpartij in de Vijverwijk, waarbij  marechaussee werden bedreigd, o.a. met een zeis.
De rechtbank te Arnhem had in deze zaak C.H. Sr., koopman, thans gedetineerd, veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf.
Het hof verminderde deze straf tot 5 maanden, met aftrek van de geheele voorlopige hechtenis.
C.H. Jr., schildersknecht en A.C.C.V. waren door den politierechter veroordeeld ieder tot 2 maanden gevangenisstraf en W.W., huisvrouw an C.H. Sr. tot 6 weken.
De dagvaarding van deze drie laatstgenoemden werd alsnog nietig verklaard, zoodat het vonnis van de rechtbank, wat hen betreft, werd vernietigd en zij vrij uitgaan.
Verdediger van alle vier verdachten was mr. Roobol.

8 maart 1932
Schoorsteenbrandje

Door de politie werd in een perceel aan de Arbeidstraat alhier, een schoorsteenbrand gebluscht.

22 maart 1932
Diefstal?

Een electriën, die zijn rijwiel gisterenavond ongeveer een half uur onbeheerd voor een woning aan het Noorpad had laten staan, kwam bij terugkomst tot de ontdekking, dat zijn fiets verdwenen was. De politie stelt een onderzoek naar het vermiste karretje in.

24 maart 1932
Te Koop

1000 beste blauwe Pannen. Adres: Klarendalscheweg 351, Arnhem.

11 april 1932
Onbestuurde auto van de Hoflaan

Remmen los gemaakt

Geen persoonlijke ongelukken

Een chauffeur, die zijn auto op de Hoflaan had geplaatst, deed bij de politie aangifte, dat een onbekende de remmen van het motorrijtuig had losgemaakt, tengevolge waarvan de auto de Hoflaan afreed en in een aan de overzijde van den Velperbeek gelegen tuin terecht kwam. De auto en een gedeelte van den tuinmuur werden ernstig beschadigd. Na een ingesteld onderzoek gelukte het den dader te arresteeren. Bij onderzoek bleek tevens dat deze nog eenige dagen hechtenis te goed had, waarom hij ter beschikking van de Justitie zal worden gesteld.
Persoonlijke ongelukken hadden niet plaats.

23 april 1932
Te huur

Te huur Caf
é Klein Royal, Klarendalsche weg hoek Hoflaan, Arnhem,  met of zonder vergunning. Huur f 27.50 per week. Brieven onder No. 4371 Bijkantoor Gelderlander, Arnhem

25 april 1932
Verbetering der volkshuisvesting

Aan 't overzicht hetgeen in de jaren November 1925 tot en met December 1931 ter verbetering van de volkshuisvesting te Arnhem is verricht ontleenen wij:
Nadat lange jaren, tengevolge van den grooten oorlog, geen aandacht was gewijd kunnen worden aan het Instituut der verbetering en onbewoonbaarverklaring der woningen, sedert 1925
is dit onderdeel der volkshuisvesting te dezer stede krachtig ter hand genomen.
Door saneering van het slechtste gedeelte van de stadswijk Klarendal, besloten tusschen den Klarendalschenweg, de Oogststraat, Agnietenstraat en Heerenstraat werden nadat een gedeelte van de in dit stadsdeel staande woningen waren onbewoonbaar verklaard, 120 woningen gesloopt. Op het vrijgekomen terreingedeelte zijn 158 nieuwe woningen, 7 winkels met woningen, 1 kantoorgebouw, 1 pakhuis en 16 bergplaatsen verrezen.
Met de sanering van de omgeving van het Dragonderspad is een aanvang gemaakt en werden er 34 woningen gesloopt.
Een ontwerp van 94 woningen te bouwen zal worden aanbesteed.

2 mei 1932
Mishandeld

Een juffrouw deed bij de politie aangifte, dat zij op de Hommelstraat door een vrouw was mishandeld, waarbij tevens haar hoed werd vernield. Tegen de vechtlustige dame zal procesverbaal worden opgemaakt.

12 mei 1932
Hoe hij aan het gas kwam

Een opzichter van de gasfabriek heeft bij de politie aangifte gedaan, dat in de Borgardijnstraat een bewoner een aftakking aan de gasleiding heeft gemaakt waardoor het mogelijk was, op frauduleuze wijze gas te verkrijgen. Tegen den oneerlijke bewoner zal proces-verbaal worden opgemaakt.

14 mei 1932
R.K. Vrouwenbond afd. Arnhem

Het plechtig Meilof  zal dit jaar in de St. Janskerk, Hoflaan, worden gehouden op Donderdag 19 Mei, 's avonds 7½ uur. Het bestuur vertrouwt op eene groote opkomst onzer leden. om te samen aan Maria onze hulde te brengen en ons aan Haar toe te wijden.

14 mei 1932
De "St. Jansklok"

A.s. Maandag (2e Pinksterdag) speelt St. Jan I de demi-finale der RKASV-bekerwedstrijden tegen Huissen te Huissen. Een gelijk spel brengt St. Jan reeds in de finale. We hopen echter dat de St. Janners het zoo ver niet zullen laten komen en de touwtjes in ahnden houden. De tegenstander moet evnewel niet onderschat worden, terwijl 't terreinvoordeel ook wel eenig gewicht in de schaal zal leggen. Vertrek voor diegenen die per tram gaan 12 uur vanaf de schipbrug. Per fiets 12¾ uur vanaf de Hoflaan.
Vrijdag a.s. is er een ledenvergadering om half negen in 't Kasteeltje van St. Jan, Hoflaan, alleen voor Senioren (boven 17 jaar). De agenda zal nader gepubliceerd worden.

14 mei 1932
Inbreker gesnapt

Door de bewoners aan de politie overgeleverd.

Gisteravond heeft een Duitscher getracht in een woning aan den Klarendalschenweg alhier diefstal te plegen. Op de tweede verdieping werd hij echter door een der bewoners ontdekt, waaop de man ijlings de vlucht nam.
Door een raam is hij op het balcon van de woning geklommen en van hier op het balcon der aangrenzende woning. Door deze woning heeft hij zich naar beneden begeven en is hij de straat op gevlucht, achtervolgd door de bewoners. Dezen hebben hem in de Oost-Peterstraat aangehouden en aan een inmiddels aangekomen rechercheur overgegeven, die hem naar het politiebureau heeft overgebracht.

19 mei 1932
Te koop

Te koop flink paard wegens afschaff. met of zonder wagen. Spotprijs. W. Wilkens, Paulstraat 16, Arnhem.

20 mei 1932
De St. Jansklok

In verband met de H. Sacramentsprocessie op Vrijdag, wordt er geen enkele wedstrijd gespeeld. We verwachten dan alle St. Jansleden a.s. Zondag op Vrijland achter de St. Janbanier om daar onze hulde te brengen aan de Christus Eucharisticus.
De processie vangt aan om 5 uur. Vertrek vanaf de Hoflaan half vier per fiets.

28 mei 1932
De kassa meegenomen

In den afgeloopen nacht is er ingebroken in de banketbakkerij van den heer E. aan den Hommelschen weg. De indringer heeft zich toegang verschaft, door een zijdeur van de bakkerij.
Van deze plaats is men doorgedrongen tot den winkel, waaruit de kassa is meegenomen. Hierin was slechts een bedrag van f 1.50 aanwezig.
Buren merkten hedenmorgen te 5 uur, dat de deur van de bakkerij openstond. Men vermoedde reeds onraad, doch de vogel was toen reeds gevlogen.
Van een en ander is aangifte gedaan bij de politie.

16 juni 1932
Pater Dom. Andreas Brugman O.S.B.

Bij het afscheid

Men schrijft ons:
't Was Zondag 27 Dec. 1931 omstreeks half 10 's morgens in de St. Janskerk aan de Hoflaan boordevol. Men moest zich letterlijk door de menschenmassa heendringen. Voorafgegaan door een stoet bloemen dragende bruidjes, door assistenten en dienaren in plechtige gewaden, schreed een jonge priester naar het rijk verlichte en versierde hoogaltaar zijner geliefde parochiekerk om daaraan voor 't eerst een plechtige H. Mis aan God op te dragen, in 't bijzijn van z'n oude moeder, van familieleden en kennissen.
Pater Brugman! Reeds lang te voren had de parochie dit festijn voorbereid. Een gezelschap vrienden ui zijn jongelingstijd wist hoeveel moeiten en offers "Hein" zich eenmaal had moeten getroosten om zijn roeping te volgen.
De goedhartige vroolijke jongen deinsde nergens voor terug. Priester worden was zijn ideaal. Ter eere Gods en heil der zielen werkzaam zijn, was alles wat "Hein" begeerde. Er waren schijnbare onoverkomelijke moeilijkheden, doch de jonge man bezat een taaie volharding. Hij schroomde zelfs niet zijn ouders, zijn huis, z'n stad en alles te verlaten om ver in een vreemd land eenmaal de priesterkroon te kunnen verwerven.
De goede God beloonde den jongeman en verhief hem tot dienaar zijner Kerk. Reeds in 1930 ontving frater Brugman in Trinidad (Am.) de H. Priesterwijding als ordeling van den H. Benedictus. In dat jaar had zich een huldigingscomité gevromd en was een geldinzameling onder de parochianen van St. Jan begonnen. Dank zij deze feiten, kon aan den ijverigen priester na beëindiging der kerkelijke plechtigheden namens de parochianen een blijvend huldeblijk in den vorm van een kelk met inscriptie worden aangeboden.
't Was een blijde dag voor Pater Brugman en z'n familie, waarna tot lichamelijk welzijn een rustperiode voor den neomist aanbrak. Sinds December heeft de pater zoo knusjes wederom onder Arnhem's burgerij thuis behoord. Hij heeft lezingen met lichtbeelden gehouden, diverse feestavonden bijgewoond, in verschillende kerken assistentie verleend, kortom pater Brugman is momenteel voor katholiek Arnhem geen vreemde meer.
Er is echter een tijd van komen en een tijd van gaan, zoo is het bekende slotwoord bij het einde van een feestpartij. Deze waarheid moet evenwel thans op het verblijf van pater bRugman te Arnhem worden toegepast.
Zooals men weet, zal pater Brugman reeds a.s. Zondag in de St. Janskerk een afscheidspredikatie houden. Onlangs heeft Z.E. bericht ontvangen, dat hij op 't einde dezer maand moet retourneeren naar zijn missiegebied in Britsch-Indië. Z.E. zal daan zijn ouderhuis, zijn vaderstad, alles wat hem dierbaar is vaarwel zeggen en - naar menschelijke berekening - voor goed vaarwel zeggen.
De tengere Benedictijnermonnik zal als heraut van den Koning der Koningen, geheel uit liefde tot Dien Koning de Oceaan oversteken om in de overzeesche gewesten voor altijd de Blijde Boodschap te gaan verkondigen aan zielen, die in den duisternissen van ongeloof, heidendom of ketterij haken naar Christus, het Eeuwige Licht.
Groot is dus het offer, dat pater Brugman gaat brengen. Wereldlingen zullen het misschien als een dwaasheid veroordeelen, maar wij als katholieken weten hoezeer de liefde tot God en het medewerken met zijn Genade een eenvoudig schepsel tot het brengen van groote offers tot heil van anderen voeren kan.
Peter Brugman, wiens naam in dit half jaar natuurlijk in alle katholieke gezinnen is genoemd, gaat dus heen om, zooals gezegd, wellicht nooit meer weder te keeren.
Zijn afscheidswoord op a.s. Zondag zal een afscheid tot in den Hemel voor ons beteekenen. Wat kunnen wij, geachte mede-parochianen van St. Jan doen om en dergelijke edelmoedigheid op prijs te stellen? Het antwoord is duidelijk.
De jonge priester bidt en offert, offert geheel zijn leven. Laten wij ook bidden en offeren, al is 't maar het brengen van een gering offertje.
De pater zal ons in z'n afscheidspreek iets vertellen over zijn missiegebied, ons gebed voor hem en z'n missie vragen en ons..... een schaal voorhouden. Zal deze vol komen?
Ach, 't is waar, de tijden zijn voor velen ongunstig en er wordt zeer veel voor de goede zaak gevraagd. Maar een gebeurtenis als deze hoort tot de hooge uitzonderingen.
Moge het edelmoedige offer, dat pater Brugman, als parochiaan van St. Jan brengt voor u allen een aansporing zijn om uw geldelijk offer naar draagkracht zoo groot mogelijk te maken. Tracht u allen b.v. iets van een geoorloofd genot te ontzeggen ten gerieve van des paters geldschaaltje.
Ouders, laat vooral ook uw kindeen een kleinigheid bij den pater op de schaal doen. Vele kleintjes maken een groote. De peuters vinden het leuk en..... het kweekt vanzelf in de jonge harten leifde voor de missie.
Katholieken van Arnhem, die in grooten getale tegenwoordig waart bij de 1e plechtige H. Mis, welke ik an 't hoofd van mijn artikel memoreerde, ik noodig u uit a.s. Zondag weer te komen. Komt de inmiddels mooi geschilderde St. Janskerk bezichtigen, komt naar 't afscheidswoord van pater Brugman luisteren en toont uw sympathie voor den jongen priester en zijn werk door een geldstuk (of een bankpapiertje) op de schaal tew erpen.
Moge pater Brugman en zijn hoorders (sters) a.s. Zondag gezamenlijk getuigen.
Charitas Christi urget nos! De liefde van Christus dwingt ons, eerstgenoemde om als missionaris zijn leven door te brengen, laatsgenoemde om met gulle hand hun geldelijk offer te schenken.

A.M.D.G.                                                Een vriend

27 juni 1932
De woningbouw aan het Vogelwijk te Arnhem (Ingezonden)

In de Gelderlander van Dinsdag j.l. geeft Uw verslaggever een overzicht der op Woensdag gehouden raadsvergadering.
Aan de hand van 't agenda-punt "huursverhooging in 't Vogelwijk" laat U een der Raadsleden zeggen: "dat hij zijn verontwaardiging uitspreekt over 't feit, dat aan dezen bouw patroon en werklieden op schandelijke wijze hun plicht verzuimden".
In dit gezegde van de Benjamin onzer raadsleden ligt een grove leugen en onredelijke aanklacht.
In den loop van 1918 werd er in onze plaatselijke pers veel ophef gemaakt van de pl.m. 250 woningen die op dit terrein zouden worden gebouwd.
Een buitengewoon (?) begaafd Bouwkundig Ingenieur uit Den Haag had hiervoor de plannen gemaakt en wij zouden hier intusschen iets buitengewoons gaan beleven op het gebied van moderne volkswoningbouw.
't Is dan ook werkelijk iets buitengewoons geworden, want nog nooit voor of na dezen bouw is er in Arnhem op 't gebied der woningbouw dergelijke prullerommel geleverd.
De aanbesteding dezer woningen kwam niet op de publieke markt, neen, de architect had daarvoor een vertrouwenspersoon (firma), die zou het zaakje opknappen.
Nou!, ze hebben ons opgeknapt.
Deze vertrouwenspersoon (firma) kwam ook uit 't Haagje, en zooals wij Arnhemmers nu eenmaal zijn, wij hebben een ziekelijke overdreven vereering voor alles wat uit de groote Hollandsche plaatsen komt.
't Kost ons tot op heden wel een paar slordige miljoentjes om dat op te knappen, maar daarvoor hebben wij aan dat woningblok dan ook ons speciaal Haagsch cachet, wat in dit geval wil zeggen dat we met 't zootje opgeknapt zitten.
Nu is het zeer eigenaardig, dat er in onze raadsvergadering met geen woord gerept wordt over diegenen die in dit geval de verantwoording dragen.
De patroon (aannemer) was in dit geval meer koopman dan bouwkundige en heeft zijn kans waargenomen.
De architect met het toezichthoudend personeel, die de alléénverantwoordelijke personen zijn hebben hun plicht verzaakt.
De meeste werklieden aan deze bouw hebben zelden of nooit 'n architect of opzichter gezien.
Een groot deel der materialen kwam kant en klaar van de fabriek in een toestand, waarin zich meestal brandhout bevindt.
Nooit is op deze bouw eenig materiaal aan keuring onderworpen.
Het verdere werk moest in accoord worden klaargemaakt voor prijzen die zoo schandelijk laag waren, dat er geen behoorlijk stuk werk voor te maken was.
Die 't er niet voor klaarknoeide, moest de straat op. Ons raadslid zal natuurlijk zeggen, de arbeiders hadden moeten weigeren, ze hadden moeten gaan.
Neen, Edelachtbare, U hebt het verkeerd, de architect en het toezichthoudend personeel hadden hun plicht moeten doen.
Wanneer de Directie haar plicht verzuimt is dat voor de arbeiders geen reden om dienst te weigeren. Dergelijke luxe kan een arbeider zich niet permiteren.
Een geroutineerd arbeider (vakman) is passief en schikt zich in de positie warin hij geplaatst wordt en zegt: Goed of slecht. zoo ge het verlangt, en van mij eischt, zoo zal ik het leveren.
Met overdreven eergevoeligheid op vakgebied kan een modern arbeider zich niet inlaten. Daarvoor krijgt hij geen tijd en..... geen geld. Om nog niet te spreken van 't altijd en altijd weer dreigende werkloosheidsmonster.
Aan ons Raadslid vraag ik tenslotte om zich van den bouw de schuld te geven; ook de beschuldigden.

Joh. B. Hengeveld
Bouwk. Opzichter-Teekenaar

-----
Naschrift van de redactie. Wij hebben uit dit ingezonden stuk een enkele passage geschrapt, die ons niet terzake dienende leek.
Wat de kwestie, waarover het hier gaat, betreft, hebben wij reden om te veronderstellen dat het betrokken raadslid te voren een ernstig onderzoek heeft ingesteld.
Het kwam ons bovendien ter oore, dat de betrokken werklieden bij een gedeelte van den bouw de steenen zonder specie op elkaar stapelden!
Het gaat dus niet aan om alleen de leiding van den bouw de schuld te geven; ook de betrokken arbeiders hebben o.i. weinig verantwoordelijkheidsgevoel getoond.
De stellingen, die de inzender poneert omtrent het eergevoel van den modernen arbeiders, onderschrijven wij niet. En vele arbeiders evenmin.

27 juni 1932
Moord te Arnhem

Een doode, twee gewonden

In den nacht van Zaterdag op Zondag is in de Vijverwijk te Arnhem een moord gepleegd waarvan de 56-jarige metselaar W. Slangewal het slachtoffer is geworden.
Een zekere Roelofsen, die o.m. het "beroep" van vogelvanger uitoefent, kwam Zaterdagavond hevig onder den invloed van sterken drank thuis. De man had nog al eens kwestie met zijn buren en hij was daarover ook dezen avond weder verstoord. In zijn woede greep hij een jachtbuks en begon daarmede in het wilde weg te schieten.
Het tragische van het geval is, dat degenen die hij tot zijn slachtoffers maakte niets uitstaande hadden met de oneenigheid waarover R. zich zoo opwond.
Een bejaarde veekooper kreeg en schot in het been en een jongere man werd in den arm gewond.
R. bleef nog steeds doorschieten aan den ingang van zijn woning. Op dat moment kwam de 56-jarige metselaar Slangewal aanloopen, die ook in Vijverwijk woont en die juist een bezoek had gebracht bij zijn getrouwde zoon.
Slangewal riep R. nog toe: schiet niet, schiet niet!, maar R. legde op S. aan en deze kreeg de vole laag in het gezicht. Hij was op slag dood.
De motorpolitie was spoedig op de plek waar de moord was geschied en een der agenten nam den woesteling zijn geweer af. R. werd gearresteerd en naar het politiebureau aan den Bovenbeekstraat gebracht. De commissaris van politie heeft hem een verhoor afgenomen.
Nader vernemen wij dat de dader gehuwd is en vader van 7 kinderen.
Het slachtoffer Slangewal was eveneens gehuwd. Zijn lijk werd eerst naar zijn woning in Vijverwijk en vandaar naar het lijkenhuisje Onder de Linden vervoerd.
Dat deze gruwelijke moord in Vijverwijk een hevige opschudding veroorzaakte, laat zich begrijpen.

28 juni 1932
Brandje

Zaterdagavond is in een perceel aan de Verlengde Hoflaan een begin van brand ontstaan, doordat een gordijn in aanraking kwam met een brandend gascomfoor. Het brandje is door de bewoners met een paar emmers water gebluscht. De brandweer, die met groot materieel was uitgerukt, behoefde geen dienst te doen.

28 juni 1932
Werkmansbelang

Buremeesters en wethouders van Arnhem maken bekend, dat bij hun besluit d.d. 24 Juni 1932 vergunning is verleend aan de Coöperatie Broodbakkerij "Werkmansbelang" tot uitbreiding van eene broodbakkerij in het perceel Rosendaalschestraat No. 171, kad. sectie R, No. 6031.

29 juni 1932
Ongeval

Een gemeentewerkman, die gisteren op den Klarendalscheweg bezig was vuilnisbakken te ledigen en daartoe met een bak in de hand, om de auto heenliep, werd aangereden door een uit de Hoflaan komenden met paard bespannen wagen, waardoor hij tusschen den wagen en de auto bekneld raakte. Daar hij niet in staat was zijn werkzaamheden voort te zetten is hij naar zijn woning gebracht. Het ongeval is aan eigen onvoorzichtigheid te wijten, daar hij niet voldoende aandacht aan het verkeer heeft geschonken.

30 juli 1932
Rechtbank vonnis

G.J.B. S., metselaar en H. P., arbeider, beiden wonende te Arnhem, die terecht gestaan hebben terzake dat zij in den nacht van 27 op 28 Mei j.l. hebben ingebroken in den winkel van den bakker E. aan den Hommelschen weg werden heden veroordeeld ieder tot 4 maanden gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis vanaf 8 juni.

9 augustus 1932
Botsing

Een wielrijder, die komende van 't Noordpad den Klarendalscheweg wilde oprijden in de richting van de Hoflaan, kwam op den hoek in botsing met een 17-jarigen wielrijdster, die over den Klarendalschenweg reed in de richting van den Sonsbeeksingel. Door de aanrijding werden beide rijwielen beschadigd. De wielrijdster zou geen voorrang van passeeren hebben verleend en dus schuld treffen.

10 augustus 1932


18 augustus 1932
Stroo in brand

Gistermiddag werd brand gemeld in een perceel aan Onder de Linden alhier. Bij onderzoek bleek dat in een houten schuurtje, gelegen achter een pand aan het Noordpad, stroo in brand was geraakt. 't Brandje is door den eigenaar bijgestaan door buren, met eenige emmers water gebluscht. Schade is niet aangericht. De Brandweer, die spoedig met groot materiaal ter plaatse was, behoefde geen dienst te doen.

5 september 1932
Als buurvrouwen kijven

Zaterdagmorgen ontstond tusschen twee buurvrouwen in de Johannastraat een woordenwisseling, die tenslotte op een vechtpartij uitliep. De dames vlogen elkaar in de haren en deelden eenige klappen uit. Het eind van het liedje was, dat beiden naar het Politiebureau gingen om aangifte te doen van mishandeling.

19 september 1932
VROUW AAN BRANDWONDEN GESTORVEN

Bij het aansteken van een gastoestel

Zaterdagavond is de vrouw van den arbeider Jansen, wonende in de Voorbroodstraat te Arnhem bij het aansteken van een gastoestel in brand geraakt en brandende in den kelder gevlucht. De man vond zijn vrouw met ernstige brandwonden in den kelder terwijl een begin van brand in de woning was ontstaan. De vrouw werd door den geneeskundige Dienst naar het Diaconessenhuis overgebracht, waar zij in den nacht van Zaterdag op Zondag overleden is.
Het begin van den brand kon door de brandweer spoedig worden gebluscht.

21 september 1932
Personeel

Een R.K. meisje gevraagd, Oct. of Nov., voor hulp in de huishouding en winkel. G.W. Krosse, Noordpad 45, Arnhem

27 september 1932
De moord in Vijverwijk te Arnhem

Voor de Arnhemsche rechtbank stond heden terecht Jan R., 39 jaar, grondwerker te Arnhem wien ten laste was gelegd, dat hij in den nacht van 25 op 26 Juni 1932 te Arnhem met het opzet om Antonius Johannes Slangewal van het leven te berooven, althans hem zwaar lichamelijk letsel toe te brengen, in ieder geval met het opzet hem te mishandelen, opzettelijk op genoemden Slangewal een schot uit een met een hagelpatroon geladen vuurwapen heeft gelost en hem daarbij met een lading hagel heeft getroffen, tengevolge van welk schot gezegde Slangewal verwondingen heeft bekomen, aan den halsslagader en groote halsader, welke bloedvaten waren doorgeschoten en verwonding van de groote zenuwen aan den hals, zoodat verbloeding met daarmee gepaard gaande chock daarvan het gevolg was, waardoor gezegde Slangewal vrijwel onmiddellijk daarop is overleden.
De publieke tribune is zeer dicht bevolkt.
Verdediger was mr. W. de Vries uit Lunteren.
Verdachte, die hevig onder den indruk was, verklaarde, zich niets meer te herinneren van hetgeen er op dien noodlottigen avond is voorgevallen. Hij was toen weer sterk ondr den invloed van sterken drank.

Requisitoir
De Officier van justitie mr. baron Spyart van Woerden acht het een goede gewoonte, dat het O.M. een woord van deernis uitspreekt over het slachtoffer.
Spr. meent, dat de verdachte zeer ernstig moet boeten voor wat hij gedaan heeft.
De vrouw heeft verklaard vroeger had ik een leven als een hond bij dezen man.
Later heeft verdachte haar beter behandeld, maar hij had moeten blijven bedenken, dat hij haar goed moest blijven behandelen.
Verdachte is op den bewusten avond verschrikkelijk te keer gegaan; het geheele huis was vol kruitdamp. Alles lag in huis overhoop. Bijna niets was er heel gebleven; de etensresten lagen tegen den muur gekwakt.
De rechtbank heeft deze gruwelijke zaak in alle kalmte behandeld en dat is ook goed maar we moeten ons toch goed realiseren, wat op dezen vreeselijken avond in Vijverwijk is gebeurd.
Is hier sprake van opzet en verkeerde verdachte op dien avond lijdende aan een ziekelijke stoornis en mag daarom het door hem gepleegde feit hem niet worden toegerekend?
Verdachte wist zelf dat hij "een kwade dronk had" en daarom had hij moeten zorgen niet in staat van dronkenschap te komen. Op dien zelf teweeggebrachten toestand kan verdachte zich nooit beroepen, om niet strafbaar te zijn.
Spr. gelooft inderdaad dat de verdachte zich niets kan herinneren van hetgeen op den bewusten avond is gebeurd.
Spr. heeft daarvan een merkwaardig bewijs, omdat verdachte zeer onder den indruk kwam toen spr. hem mededeelde op verdachtes vraag (waarom hij hier zat), dat hij Slangenwal gedood had. Spr. gelooft, dat in en geval als dit een enkele omstandigheid de zaak minder bezwarend voor verdachte maakt.
Spr. acht het bewezen, dat verdachte iemand opzettelijk van het leven beroofd heeft, en eischt vijf jaren gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis.

Verdediging
De verdediger, mr. De Vries uit Lunteren, gelooft niet, dat verdachte den opzet heeft gehad om te dooden. Verdachte is herhaaldelijk veroordeeld geweest, maar de laatste straf dateert van twaalf jaar geleden.
Spr. meent dat een zeer clemente straf op zijn plaats is; het rechtsgevoel is dan toch bevredigd.
Verdachte wordt hierna weer voor geroepen.
Pres.: Heb je nog wat te zeggen?
Verdachte: Ik heb er diep berouw over.
Pres.: Het is ook wel verschrikkelijk. Slangewal dood, zijn gezin zonder vader, en jij hier.
Uitspraak over 14 dagen.

1 oktober 1932
Schetsen uit de Arnhemse rechtszaal

De moord in Vijverwijk

Het is pas enkele maanden geleden gebeurd. Men had ons medegedeeld, dat er in Vijverwijk op een Zaterdagavond een heftige opschudding was geweest. Een man was hevig onder den invloed van sterken drank thuis gekomen, was te keer gegaan tegen vrouw en kinderen en had het schamele huisraad kort en klein geslagen. Hij greep een jachtgeweer, begaf zich daarmede naar den ingang van zijn woning, van waaruit hij dreigde, op iedereen te zullen schieten, die hem te na kwam.
De vrouw des huizes vluchtte hevig gillend met haar zeven kinderen de straat op.
Als een wildeman, buiten zichzelve door het overmatig gebruik van sterken drank, bleef haar echtgenoot in de deurpost staan.
Er kwam een buurman naderbij en deze wilde hem kalmeren.
Dit intermediair wond den schutter nog meer op en hij legde op zijn buurman aan, die in het been werd getroffen.
Dreigend voegde hij er aan toe: ga slapen, want ik heb nog meer "alvertjes". Deze laatste uitdrukking is blijkbaar een Vijverwijksche term om aan te duiden, dat hij nog mer ammunitie had.
Op het lawaai en het getier kwamen verschillende menschen anlopen en één van hen, vader van een groot gezin, werd het slachtoffer van den beschonken schutter.
Het slachtoffer heeft zijn hand nog opgestoken en geschreeuwd: "schiet niet", maar even later trof hem de volle lading in het gezicht.
Afschuwelijk verminkt stortte hij ter aarde. Hij was bijna direct dood.
De politie kwam en nam den dader het geweer af. De man liet zich gewillig arresteeren.
Het lijk van het onschuldige slachtoffer zijner uitzinnige woede werd naar de begraafplaats Onder de Linden gebracht.
Toen wij destijds van dezen gruwelijken moord hoorden, hebben wij een bezoek gebracht bij verschillende bewoners dezer welbekende stadswijk nabij het Vitesse-terrein.
Algemeen was de deernis met het beklagenswaardige gezin van het slachtoffer.
Niemand begreep, hoe men er toe kan komen een niet vermoedenden voorbijganger op zoo'n onmenschelijke wijze af te slachten.....
Er was maar één oorzaak aan te wijzen.
De drank.
De drank, die in het leven van zoo menig mensch afschuwelijke verwoestingen heeft aangericht.
Dinsdag had de dader zich voor de Rechtbank te verantwoorden.
Hij zegt bijn aniets, maar hij voelt nu de zwaarte van zijn daad, die als een looden last op zijn schouders drukt, een last, die men niet van zich af kan schudden.
Hij is geen beroepsmisdadiger, maar toch bracht het overmatig gebruik van drank hem tenslotte zoover, dat hij den dood van een evenmensch op zijn geweten heeft.
Dat heeft hij later, in de eenzaamheid van zijn cel, pas eerst goed beseft.
Beter dan op dien vreeselijken avond, toen hij na de wilde schietpartij, als een zinnelooze werd weggeleid.....
De Rechtbank zal hem straffen, de menschen zullen hem veroordeelen, hem nawijzen als degene, die eens de oorzaak werd, dat de levensdraad van een medemensch ontijdig werd afgesneden, maar meer dan alles, wat de menschen hem nog kunnen aandoen, zal hem treffen de stem van zijn eigen geweten, de telkens herhaalde aanklacht binnen de eentonige muren der gevangenis.
De behandeling dezer rechtzaak was niet ingewikkeld.
De doodslag was bewezen.
Een psychiater komt verklaren, dat de man gehandeld heeft in een door den drank benevelden bewustheidstoestand.
De drank.....
O, wij spotten zoo vaak met die droogpruimers van drankbestrijders.
Grapjes op den blauwen knoop zijn bij ons zeer geleifd.
Maar als ik overdenk, dat de drank hier weer de oorzaak werd, dat een mensch, die zich van niets bewust was, op lafhartige wijze werd vermoord, als ik denk, dat alleen de drank het was die de oorzaak werd van ellend en van diepen rouw in de gezinnen der betrokkenen, dan vergaat mij de lust tot elken spot op hen, die van de blauwen knoop zijn.

6 oktober 1932
Winkeliersvereeniging "Boven-Klarendal"

Nader vernemen wij, dat de rondgang met muziek a.s. Vrijdagavond 7 October zal beginnen om pl.m. 7 uur. Zaterdagavond 8 October zal er vanaf 7 uur Concert worden gegeven in de muziektent voor de Kazerne, Hofllaan (hoek Klarendalscheweg).

28 oktober 1932
Stichting voor Arnhemsche zwakzinnigen

Een tentoonstelling van werkstukken

Van Woensdag 16 tot en met Zaterdag 19 November zal in de niet meer in gebruik zijnde openbare school aan de Hommelstraat nabij het Velperplein een tentoonstelling worden gehouden van werkstukken en producten vervaardigd door zwakzinnigen der stichting "Arnhemsche werkinrichting voor zwakzinnigen".
Dit feit geeft ons aanleiding nog eens de aandachte te vestigen op het mooie stuk sociale werk, dat door genoemde stichting tot stand werd gebracht en daarmede tevens belangstelling op te wekken voor de binnenkort te houden tentoonstelling welke een tweeledig doel heeft n.l. 1e. meerdere bekendheid te geven aan deze werkinrichting, en 2e het verkoopen der producten en werkstukken ten bate dezer stichting.
De
stichting "Arnhemsche werkinrichting voor zwakzinnigen" beoogt nazorg uit te oefenen op de oud-leerlingen der buitengewone school, die te verdeelen in drie groepen van zwakzinnigen:
1e. de maatschappelijk-bruikbaren, dat zijn die debielen, die zich als normale kinderen een plaats weten te verwerven in de maatschappij;
2e.de maatschappelijk-minder bruikbaren, de minder goede debielen, die zich alleen kunnen handhaven met voortdurende steun;
3e. de maatschappelijk-onbruikbaren, voornamelijk bestaande uit imbecielen, die nog juist in aanmerking komen voor verpleging in een gezin en die, mits onder deskundige en begrijpende leiding tot regelmatigen arbeid van zeer eenvoudige aard in staat moeten worden geacht.
Het is vooral over deze laatste groep dat de
"Arnhemsche werkinrichting voor zwakzinnigen" hare zorgen uitstrekt door het verschaffen van passenden arbeid in een werkinrichting onder rustige, deskundige leiding. Deze arbeid bestaat in het vervaardigen van matten, borstels, pantoffels enz. in de werkinrichting aan het Velperplein, die op 't oogenblik ± 20 mannen en jongens telt of in land- en tuinbouwarbeid in de groenten-, fruit- en bloemenkwekerij op "Presikhaaf", waar dagelijks een 15-tal mannen en jongens werkzaam zijn. Voor de vrouwen en meisjes is in de oude school aan de Hommelstraat een weefkamer ingericht, waar geregeld een 10-tal vrouwelijke zwakzinnigen bezig gehouden worden met het vervaardigen van alle soorten weefwerk, handdoeken, stofdoeken enz.
Ofschoon de drie genoemde instellingen nog slechts betrekkelijk kort bestaan, blijkt uit de resultaten, dat ook voor deze menschen arbeid een bron van geluk is. Regelmatige, beloonende arbeid verheft ook deze menschen, vooral in eiegen oogen, tot nuttige leden der maatschappij. Door hun werk te beloonen in evenredigheid tot hun prestaties, wordt het gevoel van abnormaalheid onderdrukt. Het is dan ook reeds door vele deskundigen opgemerkt, dat niet alleen een aanmerkelijke geestelijke vooruitgang het regelmatige optredende gevolg is van den arbeid in een werkinrichting, maar dat de patiënten ook lichamelijk, soms in sterke mate vooruitgaan.

Onderhoudsfonds
Met het verschaffen van passende arbeid aan deze ongelukkigen heeft de
stichting "Arnhemsche werkinrichting voor zwakzinnigen" in wier bestuur alle politieke en godsdienstige richtingen zijn vertegenwoordigd haar taak niet als geëindigd beschouwd, doch ze heeft verder in de toekomst harer "zorgenkinderen"gekeken. Voor ieder dezer kinderen toch zal een tijd komen dat zij - b.v. door het overlijden der ouders - aan zichzelf zijn overgelaten. Om in de moeilijkheden te voorzien is een fonds in het leven geroepen onder de naam "Ondrhoudsfonds voor achterlijken" (O.F.), dat beoogt aan deze hulpbehoevende een vriendelijk en liefdevol tyehuis te bezorgen. Tot heden beschikt dit fonds echter over veel te geringe financiën om in dit opzicht eenig werk van beteekenis te verrichten. In verband daarmede heeft het betsuur besloten een groote evrloting op touw te zetten en zoodoende een bedrag van f 5000,- bijeen te krijgen, om te voldoen aan de voorwaarde die door de gemeente is gesteld voor het storten van een gelijkluidend bedrag uit de gemeentekas in genoemd fonds. Wanneer men weet, dat de eerste prijs bestaat uit een luxe auto, de 2e prijs uit een electrische fiets en de 3e prijs uit een salon-ameublement, dan lijdt het geen twijfel of de 20.000 loten à 50 cent per stuk zullen in een minimum van tijd aan de man zijn gebracht. Op de tentoonstelling van 16-19 November a.s. hoopt men daarvoor tevens een ruim afzetgebied te vinden.
In de komende weken zal er nog wel gelegenheid zijn nog nader op deze tentoonstelling en verloting terug te komen, doch we meenen deze regelen niet te mogen besluiten, zonder reeds nu onze lezers te hebben opgewekt om het voornemen te maken deze tentoonstelling te bezoeken.

29 oktober 1932


2 november 1932
Verbetering Hommelschen weg

B.en W. deelen den raad mede, dat in verband met het gereedkomen van de woningen welke gebouwd worden op het gedeelte van den Hommelschen weg gelegen tusschen de J.P. Heijestraat en de van Dortmundstraat kan worden overgegaan tot het aanleggen van een trottoir voor deze woningen en voor het verbeteren van den rijweg ter plaatse.
B. en W. vragen de raad hiervoor een crediet van f 955.

10 december 1932
Te koop

Platte wagen te koop aangeboden, in goeden staat zijnde, op veeren. De Beyer, Rappardsplein no. 88, Arnhem

27 december 1932
Door kolendamp bedwelmd

In een bakkerij gelegen aan den Klarendalschen weg vond men hedenmorgen te omstreeks 10 uur twee mannen in bewustloozen toestand op de grond liggen. Het bleek, dat beide mannen door kolendamp bedwelmd zijn geraakt. Het gelukte den geneeskundigen dienst den knecht weer bij te brengen. De man is naar huis vervoerd.
De patroon, die nog steeds bewustloos bleef, is naar het ziekenhuis overgebracht. De politie stelt een onderzoek in.

4 januari 1933
Te koop

Te koop een beste hit, een zoo goed als nieuw tuig en hittekar. Prijs billijk. Te bevragen: Johannastraat 52, Arnhem

25 januari 1933


8 februari 1933


3 maart 1933


23 maart 1933


1 april 1933


19 april 1933
Geboorteaankondiging

Geboren:
Hendrika Theodora Geertruida
Dochter van
T. Hetterscheidt en H.M. Hetterscheidt Puntman

Arnhem 18 April 1933
Klarendalscheweg 166

20 april 1933
Winkelruit vernield

Gisterenmorgen liep een paard op den Klarendalschen weg, gespannen voor een tweewieligen wagen, waarschijnlijk doordat het dier schrok, achteruit, met het gevolg dat de wagen in aanraking kwam met de pui van een slagerij en de winkelruit werd vernield.

22 april 1933


3 juni 1933
K.J.C. St. Jan

Weekagenda:
Op het Hoogfeest van Pinksteren geen groepsbijeenkomst. We rekenen er evenwel op dat alle jongens ter H. Tafel naderen.
2de Pinksterdag:
Om half 10: Wandeltocht voor de groepen St. Hubertus en St. Petrus Canisius. Vertrek vanaf gebouw Hoflaan. Boterhammen meenemen.
Om 1 uur: Wandeltocht voor de groepen St. Willibrordus en St. Augustinus. Vertrek vanaf Hoek Huygenslaan en Rosendaalschestraat. Doel Rosendaal. Ieder brengt een paar centen mee voor de gids van Rosendaal.
Zaterdag: Repetitie Zangclub; om 3 uur voor de Sopranen en om kwart voor vier voor de Alten.

6 juni 1933


12 juni 1933
Gemeenteraad

Goedgekeurd wordt het besluit van B. en W.  om een naam te geven aan het gedeelte van de Klarendalscheweg tusschen de Vijverlaan en d
e Thomas à Kempislaan.

29 juni 1933
Aanrijding

Op den hoek van de Rosendaalschestraat en de Vijverlaan werd een wielrijder, die den Raapopscheweg wilde inrijden, aangereden door een wielrijder, die, komende van de Vijverlaan naar de Rosendaalsche straat reed. Het gevolg van deze botsing was, dat de fiets van eerstgenoemden wielrijder vrij ernstig werd beschadigd, en uit de Vijverlaan komende wielrijder zou schuld treffen, daar hij in de bocht te snel heeft gereden.

11 juli 1933
De inbraak in de Hommelstraat

Men herinnert zich de zaak van den 23-jarigen H.A. te Arnhem, die op 29 Mei j.l. heeft ingebroken in een winkel in huishoudelijke artikelen aan de Hommelstraat te Arnhem.
Verdachte is door een privaatraam naar binnen gekropen, na eerst de ruit te hebben uitgesneden. Toen hij gerucht hoorde, is hij weggegaan. doch werd door twee agenten opgewacht.
De Officier van Justitie eischte tegen verdachte een gevangenisstraf voor den tijd van één jaar.
De uitspraak luidde 10 maanden gevangenisstraf met aftrek van preventieve hechtenis.

13 juli 1933
Winkeliersvereeniging Klarendal

De Winkeliersvereeniging Klarendal heeft op haar vergadering op Vrijdag 7 Juli besloten, mits goedkeuring van B. en W. van Arnhem, waaraan zij niet twijfelt, ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan van Arnhem een winkelweek te houden met de volgende attracties:
Een etalagewedstrijd, waarvoor zij het publiek beleefd uitnoodigt de prijswinnaars aan te wijzen.
Het is de bedoeling, dat het publiek de etalages gaat bezichtigen en dan in gesloten envelop bij den heer Gemonde, Klarendalsche weg, opgeeft wie de mooiste en wie de origineelste etalage heeft.
De etalages zijn Zaterdag 15 Juli gereed; de etalages zijn kenbaar aan het schild der W.V.K.
Inzendingen moeten binnen zijn uiterlijk 22 Juli; de uitslag zal dan zeer spoedig bekend gemaakt worden en in de etalages te zien zijn.
Verder wordt een verloting georganiseerd op groote schaal. Alle aangesloten winkeliers geven bij aankoop van iedere 25 ct. een bon; 50 van deze bons kan men inwisselen voor een lot. Er zijn prachtige prijzen. Wie 100 of 200 bonnen inlevert, ontvangt een extra prijs.
Met de administratie en controle zal wellicht de Nederl. Middenstandsbank zich belasten, waar dan ook de winkeliers de bonnen moeten halen op vertoon van een speciaal daarvoor bestemde kaart.
Dan zullen er eenige mooie attracties zijn. De eenige oude molen van Arnhem aan den Klarendalschen weg zal verlicht worden en er zal alle avonden muziek van den molen klinken.
Ook zijn er verschillende wijken, die schitterend worden geïllumineerd, terwijl er vele zaken, behalve hun prachtige etalages ook gevelversiering en verlichting zullen aanbrengen.

15 juli 1933
Personeel

R.K. Dienstbode gevraagd, v.g.g.v., tegen 15 Aug., in klein gezin, goed kunn. koken en werken. Br. fr. F. Kemkes, Sonsbeeksingel 102, Arnhem.

18 juli 1933
Aanrijding

Op de Hommelstraat is gisteren een 8-jarig meisje door een wielrijder aangereden, tengevolge waarvan het kind kwam te vallen. Het kind is door haar vader naar de ouderlijke woning gebracht, alwaar bleek, dat zij een hersenschudding had bekomen. Door de Motorpolitie zal een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval worden ingesteld.

20 juli 1933
Roodvonkgevallen in de kazerne te Arnhem

Geen ernstige gevallen

In de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem is onder de dienstplichtigen van het achtste Regiment Infanterie een aantal roodvonkgevallen van niet ernstige aard geconstateerd.
Een vijftal dienstplichtigen zijn naar het Militair Hospitaal overgebracht, waar zij ter verpleging zijn opgenomen.
Tachtig voorgeoefenden, die heden onder de wapenen kwamen, zijn in verband met de genomen voorzorgsmaatregelen, voorloopig ondergebracht in de Willemskazerne.

22 juli 1933

22 juli 1933
Te Koop

Te koop lichte 4-wielige Veewagen, geschilt voor hit of paard, prijs f 35. Adres Oude Klarendalscheweg 26, Arnhem.

31 juli 1933
De vernieling der straatversiering Sonsbeeksingel

Een 5-tal jongens aangehouden

De laatste dagen werd eenige malen geklaagd dat de straatversiering aan den Sonsbeeksingel was beschadigd. Door verscherpt toezicht te houden is de politie er in de nacht van Zaterdag op Zondag in geslaagd een 5-tal jongens aan te houden, die zich aan deze vernieling hadden schuldig gemaakt. tegen de straatschenders zal proces-verbaal worden opgemaakt.

1 augustus 1933
Roodvonk

Tentenkamp te Arnhem opgeslagen

Nijm. garnizoen niet naar Arnhem

Het aantal roodvonk-gevallen in het Arnhemsche garnizoen heeft zich niet meer uitgebreid. De patiënten makne het goed. Als nieuwe voorzorgsmaatregel om uitbreiding te voorkomen is achter de Menno van Coehoornkazerne een tentenkamp opgeslagen, waardoor in de kazerne zelf meer ruimte is afgezet, zoodat de manschappen zoo ruim mogelijk gelegerd kunnen worden. Het elfde regiment infanterie uit Nijmegen, dat jaarlijks tijdens de vervolgoefeningen te Arnhem vertoeft, zal dit jaar tijdens deze oefeningen in de Mauritskazerne te Doesburg ondergebracht worden.

7 augustus 1933
Aanrijding

Zondagmiddag werd op de Rosendaalschestraat alhier een wielrijder aangereden door een hem tegemoet komende auto, tengevolge waarvan de wielrijder kwam te vallen en eenige ontvellingen aan de linkerhand kreeg, terwijl zijn rijwiel werd beschadigd. Het gebeurde is aan de schuld van den wielrijder te wijten, daar hij niet voldoende op het verkeer heeft gelet.

11 augustus 1933


26 augustus 1933
Brieven uit onze lezerskring

Uit Arnhem

Rondom den St. Eusebiustoren

De winkeliers van de Hommelstraat, die enkele jaren geleden zich met hand en tand verzet hebben tegen verplaatsing van de Zaterdagavondmarkt naar de Groote Markt hebben nu - althans een groot gedeelte van hen - een adres tot B. en W. gericht waarin zij het College verzoeken maatregelen te nemen dat deze markt ten spoedigste naar een ander stadsgedeelte wordt verplaatst, omdat zij meenen, dat hun belangen door deze markt ten zeerste worden geschaad.
Men zal zich herinneren, dat de pogingen die eenige jaren geleden in het werk werden gesteld om op de Groote Markt een Zaterdagavondmarkt in het leven te roepen radicaal zijn mislukt.
De Hommelstraatsche winkeliers maken het thans de gemeentelijke overheid niet gemakkelijk een beslissing te nemen.
Over de schade die den middenstand van een markt ondervindt wordt zeer verschillend geoordeeld. Vast staat dat een markt ook veel voordeel brengt aan de winkeliers die hun panden in de omgeving ervan hebben liggen.
Wanneer men de winkeliers in den omtrek van de Groote Markt zou vragen of zij de Vrijdagsche markt zouden willen doen verdwijnen gelooven we dat het antwoord ontkennend zou zijn, hoewel natuurlijk op die markt ook verschillende artikelen verkocht worden, die door de betreffende winkeliers eveneens worden verhandeld.
Maar het is nu eenmaal een feit, dat de Vrijdagsche markt bezocht wordt door zeer velen uit de omgeving van Arnhem en deze doen hun inkoopen niet uitsluitend op de markt. Ook de winkeliers hebben hebben daar voordeel van, gezwegen nog van de verschillende restauratiehouders die de marktbezoekers onder hun geregelde cliëntèle tellen.
Ten opzichte van de Hommelstraatsche markt staat de zaak iets anders.
Het is mogelijk, dat daar ook bezokers van buiten de stad komen, althans van Oosterbeek en Velp, maar het overgroote deel der bezoekers van deze markt wordt gevormd door Arnhemmers.
Toch geloven wij dat het verdwijnen van de Zaterdagavondmarkt uit de Hommelstraat voor de winkeliers die dit verzoek tot B. en W. hebben gericht, niet alleen voordeel beteekent.
Men mag er ten deze wel voor waken, dat met het badwater ook niet het kind wordt weggeworpen.
Dat niet alle winkeliers er voor zijn dat de Hommelstraatsche markt verplaatst wordt zegt reeds veel.
We kunnen ons indenken, dat de wijze waarop thans de kramen op deze markt geplaatst zijn, de winkeliers veel overlast veroorzaakt, maar men dient toch wel eerst alle middelen aan te wenden om te trachten daarin verbetering te krijgen voor men ijvert voor algeheele verplaatsing der Markt. Men kan daar spijt van hebben als het te laat is.
De Hommelstraatsche markt is historisch gegroeid.
Heft men deze markt daar op, dan is het zeer de vraag of ze elders zou opbloeien.
En mocht men ze terug wenschen op de Hommelstraat, dan zou dit weer zeer bezwaarlijk zijn, indien elders in de stad deze Zaterdagavondmarkt wel zou bloeien.
Conclusie: De Hommelstraatsche winkeliers moeten zich nog eens bedenken.

5 oktober 1933
Aanbesteding

Bij de aanbesteding voor den bouw van 11 woningen voor rekening van de Woningvereeniging Openbaar Belang te Arnhem, op een terrein aan de Warmoesstraat en Veldstraat, onder directie van het Architecten- en Ingenieursbureau Buwani werd door 39 firma's ingeschreven.

10 oktober 1933
"Je moet met die wagen eens in Klarendal komen".

L.H.J., 21 j., arbeider te Arnhem, heeft een jongeman op de Steenstraat geslagen. Deze jongeman was lid der Ned. Fascistenbond en liep met 'n reclamebord van deze partij.
Verd. werd door den Arnh. Politierechter wegens mishandeling veroordeeld tot f 30 subs 30 dagen.
Tegen dit vonnis was hij in hoger beroep gekomen.
De geslagene G., metselaar te arnhem, zegt, dat hij na de slag een paar dagen hoofdpijn heeft gehad. J.M., 25 j., monteur te Arnhem heeft op 22 April van dit jaar met eenige andere fascisten een handwagen voortgeduwd, waarop fascistisch reclame-materiaal was aangebracht.
Hij had gezien, dat G. een opstopper kreeg van den, op z'n fiets passeerenden verdachte, die bovendien nog uitriep:
"Je moet met die wagen maar eens in Klarendal komen!".
De klap was geen tikje, maar een heusche klap en de invitatie ook niet zonder arglistigheid.
De raadsman, mr. H.V. Hoogerzeil, verklaart, dat die klap wel niet al te hard zal zijn geweest, want juist door die hardhandige methodes van de Communistische Partij Holland, heeft verd. vol afkeer voor het lidmaatschap bedankt.
Uitspraak over 14 dagen.

25 oktober 1933
Schoorsteenbrand

Gisterenmiddag is door een brandwacht en een agent van politie een schoorsteenbrand gebluscht ten huize van een bwoner van het Johannaplein. het brandje is ontstaan door roetaanlading. Schade werd niet aangericht.

25 oktober 1933
Loos Alarm!

Gisterenavond werd brand gemeld in een R.K. School aan de Rosendaalschestraat alhier. Bij onderzoek bleek dat van brand geen sprake was, doch is vermoedelijk een lampje dat voor een beeld brandde, oorzaak geweest dat men aan brand heeft gedacht. De brandweer die onder leiding van haren commandant met groot materieel was uitgerukt moest onverrichterzake terugkeeren.

4 januari 1934
Aanrijding

Een 17-jarige wielrijder werd gisterenmorgen op den hoek van de Catharijnestraat en Rosendaalschestraat aangereden door een luxe auto. Het rijwiel was niet tegen de botsing bestand en werd beshadigd. Volgens verklaring van den wielrijder treft den autobestuurder schuld, daar deze het van rechts komende verkeer geen voorrang tot passeeren heeft verleend.

17 januari 1934
Ongeval

Toen gisterenmorgen een wielrijdster de sterk hellende straat Onder de Linden afreed, liep plotseling een hond voor haar rijwiel, waardoor zij kwam te vallen. De juffrouw bleef bewusteloos liggen. Zij is per ziekenauto naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd, alwaar bleek dat haar rechterschouder was gekneusd.

25 januari 1934
Te Koop

Te koop een platte Wagen, Steenen Kar en Stortkar, zoo goed als nieuw. Bevragen Klarendalsche weg 303, Arnhem.

17 februari 1934


24 februari 1934


28 februari 1934


14 maart 1934


28 maart 1934
R.K. Avondvakteekenschool

Huldiging en prijsuitrijking

Gisterenavond had in de school aan de van Rappardstraat de huldiging plaats van de drie jubilarissen, t.w. de heeren P.Wigman, directeur, H. IJsselmuiden, secretaris en W. Eich, penningmeester van het bestuur, die ieder 12½ jaar aan de school verbonden waren.
De avond werd in bijzijn van leeraren, oudleerlingen en leerlingen geopend door den directeur der Centrale Patronaatscommissie, den weleerw. kapelaan Waanders, die hierna de respectievelijke jubilarissen complimenteerde met de herdenking van hun koperen "Ambtsjubileum".
Speciaal den heer Wigman roemde spr. als een volijverig directeur, die immer in het belang der school en leerlingen werkte.
Spr. overhandigde ieder der jubilarissen een vulpenhouder met inscriptie, daarbij de wensch uitende, dat zij er nog lang gebruik van mochten maken.
Hierna sprak de heer H. Bosman nemans docenten en overhandigde een buitengewoon mooie oorkonde, geteekend en ontworpen door den heer Berntsen.
Namens de leerlingen voerde de heer H. Haverkort het woord en offreerde een album met teekeningen, door de leerlingen vervaardigd. Van iederen leerling was een teekening aanwezig.
Een kort maar krachtig woord sprak tot slot de heer Frans Rouwen namens de oud/leerlingen. Een luid applaus na het gesprokene bewees wel de instemming.
Elk der jubilarissen dankte vervolgens ieder, die medegewerkt had om dezen dag tot een onvergetelijken voor hen te maken.
Tot slot had de uitreiking der diploma´s plaats, t.w. aan een achttal leerlingen van den vervolgcursus en aan zeven leerlingen, die den vijfjarigen met succes gevolgd hadden.
Aan vijf discipelen werd nog een bijzondere vermelding toegekend.

3 april 1934
Rechts gaat voor

Op den hoek van de Vijverlaan en de Rosendaalschestraat kwamen Maandagmorgen twee taxi's met elkaar in botsing, waardoor beide motorrijtuigen ernstig werden beschadigd.
Het ongeval is ontstaan, doodat een der taxichauffeurs den verkeersregel "Rechts gaat voor" heeft overtreden.

3 april 1934
Aanrijding

Gisterenmiddag te pl. m. 4 uur werd op de Rosendaalschestraat alhier een 12-jarige wielrijdster aangereden door een motor. Het meisje kwam te vallen en kreeg eenige schaafwonden aan het linkerbeen, terwijl haar rijwiel werd beschadigd. De motorrijder is doorgereden, doch het nummer van den motor is bekend.

21 april 1934


28 april 1934


4 mei 1934


18 mei 1934
Aanrijding

Op de Hoflaan werd gisterenmiddag een wielrijder door een hem achterop rijdende auto aangereden. Tengevolge van de aanrijding werd het rijwiel vernield. De aanrijding is ontstaan, doordat de autobestuurder die over den Velperweg, komende uit de richting Velp, voortreed, bij het inrijden van de Hoflaan, de bocht te groot nam, tengevolge waarvan hij op het linkertrottoir terecht kwam, alwaar de wielrijder, die inmiddels was afgestapt, stond. De schade is onderling geregeld en reeds vergoed.

19 mei 1934
Te huur

Winkelwoonhuis. Op zeer drukken stand te Arnhem direct te huur een goed beklante reeds jaren bestaande Eierzaak (groot- en kleinhandel) Huur bllijk. Brieven Klarendalscheweg 23 Arnhem.

13 juni 1934
Aanrijding

Een wielrijder, die vanuit d Jufferstraat de Hommelstraat op wilde rijden, werd op den hoek van genoemden straten aangereden door een wielrijder, die vanaf den Sonsbeeksingel de Hommelstraat opreed.
Tengevolge van deze aanrijding werd 't achterwiel van den eerste wielrijder beschadigd, die van deze aanrijding aangifte bij de politie deed.
Schuld aan deze aanrijding heeft vermoedelijk den tweeden wielrijder, daar hij het voor hem van rechts komende verkeer niet heeft laten voorgaan.

15 juni 1934
Niet opgelet

Een wielrijder deed bij de politie aangifte, dat hij gisterenmiddag op den Hommelscheweg was aangereden door een wielrijdster, tengevolge waarvan de voorband van zijn rijwiel werd beschadigd. De aanrijding zou zijn ontstaan doordat de wielrijdster niet op het verkeer ter plaatse heeft gelet.

16 juni 1934
Rond de Vijverwijk

G.J.H.S., 24 jaar, arbeider te Arnhem wordt ervan beschuldigd, aldaar op 6 Mei een agent van politie mondeling te hebben beledigd. Verd. had 'm o.a. toegebeten: "je bent een sufferd, ongeluk!!"
De beleedigde politieman, die te dier zake proces-verbaal opmaakte, schets de gespannen verhouding tusschen hem en de verd. met diens makkers. De scheldpartij was geen woede-explosie, maar een protest tegen de politie-surveillance.
S. kreeg de hem door den officier toegedachte f 25 of 25 dagen.

18 juni 1934
Dat gebeurt niet bij de Diesel!

Op den spoordijk ter hoogte van de Hovenierstraat heeft gisteren een taludbrandje gewoed, waarbij ongeveer 125 M2. gras is verbrand. Het berandje is waarschijnlijk ontstaan door wegspattende vonken uit een passeerende locomotief. Door de brandweer, bijgestaan door eenige agenten van politie en eenige spoorwegarbeiders is het brandje gebluscht.

19 juni 1934


26 juni 1934
Te koop

Een herdershond te koop, 2 jaar oud. Adres: Koolstraat No. 5, Arnhem.

26 juni 1934
De St. Jansklok

Zomerreisje. Het zomerreisje zal ditmaal naar het Zuiden gericht zijn, waarschijnlijk naar Valkenburg. Voor dekking van de onkosten zal een reiskas geformeerd worden. Zij, die meegaan, moeten zich uiterlijk op den clubavond a.s. Vrijdag opgeven of voordien bij een der bestuursleden. De datum is medio Augustus; de vermoedelijke kosten zijn ongeveer drie gulden.
Jeugddag. Wij deelen nu reeds mede, dat de H. Mis met algem. H. Communie, volgens programma van den jeugddag, voor ons is om half 7 in de St. Janskerk. Men houde er rekening mee.

26 juni 1934

26 juni 1934
Geen voorrang verleend

Op den hoek Sonsbeeksingel-Hovenierstraat werd gisterenmiddag een wielrijder aangereden door een vrachtauto. Tengevolge van deze aanrijding werd het rijwiel bijna geheel vernield. De chauffeur van de auto treft warschijnlijk schuld, daar hij den van rechts komende wielrijder geen voorrang tot passeeren heeft gegeven.

10 juli 1934
Onrust in Arnhem

Straatrumoer
In de stad ontstonden gisteravond nog enkele straatrelletjes. In de Kapelstraat heeft de politie handelend moeten optreden en de menigte uiteengedreven.

10 juli 1934
Begrafenis J. Gerritsen

Slachtoffer van de relletjes in Amsterdam

Hedenmiddag had onder enorme belangstelling de teraardebestelling plaats van een der slachtoffers der Amsterdamse relletjes, J.Gerritsen, die hier ter stede woonachtig was. Reeds in den morgen was er een onrustige drukte rond het huis in de St. Janskerkstraat, van waaruit de begrafenis plaats had.
Toen wij ons tegen 2 uur naar de genoemde straat begaven, was er geen doorkomen aan. Honderden stonden daar opgesteld langs en op den trottoirs, terwijl op de route, die de stoet volgde, een ongekende belangstelling viel waar te nemen.
Tegen half 3 kon de stoet pas vertrekken. Overal zagen we een 2-tal agenten geposteerd, terwijl naast den stoet talrijke politiemannen in ciciel meeliepen. Voorop ging de motorpolitie, waarachter een 3-tal vertegenwoordigers eener partij volgde. Hierna kwam de lijkwagen, die met talrijke bloemstukken overdekt was. Vervolgens zagen wij vertegenwoordigers der Communistische Partij en O.S.P, die een keur van bloemen en kransen meedroegen, terwijl tevens vele leden van genoemde partijen, waaronder een deputatie uit Amsterdam, meeliepen.
De stoet nam de volgende route: Hoflaan, Klarendalscheweg, Sonsbeeksingel, Apeldoornscheweg, Moscowa.

13 juli 1934
Taludbrandje

Door een burger werd een taludbrandje aan den spoordijk langs de Sonsbeeksingel ter hoogte van de Catharijnestraat, vermoedelijk veroorzaakt door wegspattende vonken uit een passeerende locomotief, gebluscht.

13 juli 1934
Aanrijding

Een koopman, die met zijn auto over den Klarendalschen weg voortreed, werd op den hoek Oogststraat-Klarendalscheweg aangereden door een vierwielig motorrijtuig. De aanrijding zou zijn ontstaan, doodat de tweede automobilist den eersten geen voorrang tot passeeren had verleend. Door den koopman werd van de aanrijding aangifte bij de politie gedaan.

12 augustus 1934
Aanrijding

Een wielrijder deed bij de politie aangifte, dat hij Dinsdag j.l., terwijl hij als bestuurder reed op een rijwiel, op de Vijverlaan in aanrijding was geweest met een andere wielrijder. De aanrijding zou zijn ontstaan, doordat de tweede wielrijder zonder eenig teeken te geven plotseling van richting veranderde.

12 augustus 1934
Aanrijding twee

Een groentehandelaar deed bij de politie aangifte, dat zijn handwagen op den Klarendalschenweg was aangereden door een wielrijder, tengevolge waarvan het dekzeil van den wagen werd beschadigd. De aanrijding is vermoedelijk ontstaan doordat de wielrijder te dicht langs den wagen voorbij is gereden.

12 augustus 1934
Aanrijding drie

Een persoon, die met zijn rijwiel aan de hand stond, werd in de Zwaluwstraat aangereden door een automobiel. Tengevolge van deze aanrijding werd het rijwiel beschadigd. Den chauffeur van de auto treft schuld, daar hij hoewel de ruimte hiervoor niet groot genoeg was, toch met zijn wagen trachtte te passeeren.

23 augustus 1934


15 september 1934


18 september 1934


31 oktober 1934


6 november 1934
Bouwterrein Rosendaalschestraat

B. en W. deelen den Raad voor zooveel noodig mede, dat aan de Rosendaalschestraat tusschen de beide R.K. schoolgebouwen aldaar een terrein braak ligt, dat eigendom is van de gemeente.
Het heeft een oppervlakte van plm. 570 M² en is aan de straat gemeten plm. 12.70 M. breed.
Aanvankelijk heeft het in de bedoeling gelegen het terrein te bestemmen voor den bouw van een gymnastieklokaal ten behoeve van de beide bedoelde scholen, al was het voor dat doel aan den zeer grooten kant. Voorhands wenschen de bedoelde besturen het terrein evenwel niet te bezigen voor het genoemde doel en zoo men te eeniger tijd tot den bouw van een zoodanig lokaal mocht besluiten zou men met de helft van het terrein kunnen volstaan en wel met de achterste helft van het terrein.
B. en W. zouden nu gaarne een nuttiger bestemming geven aan de voorste helft, waarbij de gemeente zou zijn gebaat.
Voor die voorste helft heeft zich nu onlangs een gegadigde voorgedaan, die bereid is een koopprijs van f 11 per
M² voor het terrein te besteden. Dit aanbod is alleszins bevredigend.
B. en W. stellen daarom voor:
aan T.J. Bruinink te Arnhem of diens nader te noemen lastgever onderhands te verkoopen de Zuid-Oostelijke helft, (ter grootte van ongeveer 25 X 12
M²) van het terrein aan de Rosendaalschestraat, knd. bekendgemeente Arnhem, Sectie R, no. 6052, tegen een prijs van f 11 per M².

21 november 1934
Verkeersleed

Een wielrijder deed bij de politie aangifte, dat hij Zaterdag op den hoek van de Sumatrastraat en Hoflaan was aangereden door een wielrijdster, die van de richting Klarendalscheweg de richting van den Velperweg reed.
Het achterwiel van aangevers rijwiel werd door deze aanrijding beschadigd. De aanrijding zou zijn veroorzaakt door weigering van de rem van het rijwiel der wielrijdster.

9 januari 1935
Verkeersongeval

Twee vrachtauto's reden op den hoek van den Sonsbeeksingel en Catharijnestraat tegen elkaar, waardoor van een der motorrijtuigen het achterspatbord werd beschadigd.
De aanrijding is veroorzaakt door het feit, dat aan het van rechts komenden verkeer geen voorrang tot passeeren is verleend.

24 januari 1935
Begin van brand

Door een agent van politie werd gisterenmorgen een begin van brand in de Rappardstraat gebluscht.
Het brandje is vermoedelijk ontstaan, doordat eenig waschgoed te dicht bij een brandende kachel stond te drogen
Eenig waschgoed en een schoorsteengordijntje werden vernield.

28 januari 1935
Aanrijding

Op het kruispunt Klarendalscheweg en Catharijnestraat werd eergisteren een wielrijder aangereden door een vrachtauto.
De wielrijder kwam te vallen en klaagde over pijn in zijn rechterknie. Hij werd door een ter plaatse verschenen geneesheer onderzocht, die echter geen letsel contateerde.
Hij is per ziekenauto naar zijn woning vervoerd. De aanrijding zou zijn ontstaan doordat de wielrijder den doorgang voor de vrachtauto niet heeft vrijgelaten.

7 februari 1935
Te koop

Te koop Matches 2½ P.K. k.k. f 110,--. Klarendalsche weg 305, Arnhem. Ariel-zijspan f 40,--.

8 februari 1935
Ongeval

Gisterenmorgen kon een wielrijder, waarschijnlijk door de groote snelheid, waarmede hij reed, een bocht op de Vijverlaan niet nemen. Hij reed het trottoir op en kwam te vallen. Hij bekwam vrij ernstige schaafwonden aan zijn aangezicht en verloor eenige oogenblikken zijn bewustzijn.
Een geneesheer van het militair hospitaal, die met zijn verplegend ogenblikkelijk ter plaatse verscheen, verleende eerste hulp.

2 maart 1935


19 maart


20 april 1935
Te koop

Te koop een handnaaimachine, merk Singer, schuitspoel met losse trap. Klaas Katerlaan 14, Arnhem.

10 mei 1935
De Sint Janskerk bestaat 40 Jaar

Slechts geestelijke viering

Naar wij vernemen is het 27 Mei a.s. veertig jaar geleden dat de St. Janskerk aan de Hoflaan werd ingewijd. Dit feit zal met een plechtige H. Mis van dankzegging herdacht worden op Zondag 26 mei.

11 mei 1935
Te koop

Te koop wegens afschaffing, 3 à 4 beste werkpaarden. Adres A. Willemsen, Solostraat 50a, Arnhem.

29 mei 1935
De St. Jansklok

Morgen (Hemelvaartsdag) speelt het eerste elftal voor de R.K.U.V.B. te Huissen tegen S.D.V. Het vertrek is bepaald om half één vanaf de Hoflaan.
De clubavond is thans definitief op Donderdagavond gezet.
Reeds morgenavond (Hemelvaartsdag) wordt hiermede een aanvang gemaakt.

8 juni 1935
Het werkloozenkamp op Heyenoord

Nogmaals kom ik tot Arnhemsch Katholieken met een bede om steun voor onze R.K. Jongens, die gedurende vier weken in het werkkamp zullen verblijven.
Mijn vorige bede om bijdragen, hetzij in natura of in geld heeft een poover succes gehad.
In het geheel zijn maar twee, zegge twee giften binnengekomen.
Ik hoop, dat ik dezen keer meerder giften voor onze jongens mag ontvangen.
Giften of gaven worden gaarne in ontvangst genomen aan onderstaand adres, terwijl mijn gironummer is: 20093.
Reeds nu mijn oprechten dank.
H. Puntman, Kapelaan
Hoflaan 72

18 juni 1935


28 juni 1935


7 augustus 1935
Brandstichting

J.L.J.M. W., 27 jaar, winkelier te Arnhem had zich gisterenmiddag voor de Arnhemsche rechtbank te verantwoorden terzake dat hij zich op 10 Juli van dit jaar had schuldig gemaakt aan brandstichting in zijn woning aan den Hommelschen weg te Arnhem.
Verdachte herriep de bekentenis, die hij voor de rechtercommissaris had afgelegd.
Hij had aan den rechtercommissaris medegedeeld dat zijn zaken slecht gingen, dat hij in staat van faillissement verkeerde en dat hij brand gesticht heeft bij zich zelf.
Getuige A. J., commandant van de brandweer te Arnhem verklaarde dat hij op 10 Juli gewaarschuwd werd dat er brand was in een perceel op de Hommelstraat. Het bleek een uitslaande brand te zijn en men is er in geslaagd het brandende perceel gedeeltelijk en de belendende perceelen geheel te behouden.
Verdachte zegt dat hij zelf de brandweer gewaarcsghuwd heeft.
Pres.: Het is niet onmogelijk, dat iemand die brand gesticht heeft bij zich zelf denkt: het gaat wel een beetje al te hard en dan de politie waarschuwt.
Verdachte beweerde dat hij destijds bekend had omdat een rechercheur die hem in zijn cel bezocht hem had medegedeeld, dat hij nooit veroordeeld zou kunnen worden op de getuigenverklaringen die waren afgelegd.
Pres.: Daar blijkt niet van uit het procesverbaal.
De officier van justitie, mr. graaf van Limburg Stirum eischte tegen den verdachte twee jaren en zes maanden gevangenisstraf.
De verdediger mr. ten Cate bepleitte clementie, evmnetueel een nader onderzoek.
Uitspraak over 14 dagen.

8 augustus 1935
Verkeersongeval

Door een bakkerspatroon werd bij de politie aangifte gedaan; dat zijn knecht gisterenmorgen te plm. 10 uur, terwijl  hij als bestuurder van een rijwiel voortreed over de Vijverlaan, was aangereden door een auto. Tengevolge van die aanrijding bekwam de wielrijder een wonde aan zijn achterhoofd.
Door de Verkeerspolitie zal in deze een nader onderzzoek worden ingesteld.

9 augustus 1935
Botsing

Door een wielrijder werd bij de Politie aangifte gedaan, daat hij gisterenmiddag te pl.m. 2 u., terwijl hij met zijn rijwiel reed over den Sonsbeeksingel in de richting Catharijnestraat, ter hoogte van de Hommelsche Poort is aangereden door een wielrijder, komende uit tegenovergestelde richting. De aanrijding zou zijn ontstaan, doordat laatstgenoemde wielrijder, die achter een vrachtauto reed, daar achter vandaan reed en den anderen wielrijder te laat opmerkte. Van aangevers rijwiel werd 't achterwiel een weinig verbogen.

21 augustus 1935
Ter overname

Wegens ziekte ter overname aangeboden met heel huisje, volksrijke werkmansbuurt Kruidenierszaakje. Overname inventaris. Huishuur billijk. Spoed. Minkman, Klarendalseweg 419, Arnhem.

29 augustus 1935


18 oktober 1935


22 november 1935


12 december 1935
Brandstichting te Arnhem

J.L.W., oud 27 jaar, winkelier, wonende te Arnhem, thans gedetineerd, wordt ten laste gelegd dat hij in zijn winkelhuis aan de Hommelstraat te Arnhem opzettelijk brand heeft gesticht.
Hij was daarvoor door de rechtbank te Arnhem veroordeeld tot een jaar en zes maanden gevangenisstraf.
In hooger beroep heeft het Gerechtshof te Arnhem heden het vonnis veranderd in een jaar en drie maanden met aftrek van reeds ondergaan voorarrest.

11 januari 1936


14 maart 1936


19 maart 1936
De autogevaren te Arnhem

Dronken achter het stuur

Bestuurder tot een maand hechtenis veroordeeld

F.B. te B. te Arnhem, moest gisteren voor den kantonrechter te Arnhem terecht staan, omdat hij: 1e onder invloed van drank verkeerende, een auto heeft bestuurd en 2e geen rijbewijs had.
Op den hoek van de Rappardstraat en Schutterstraat reed verd. het trottoir op, echter zonder ongelukken te maken. Eenige personen, w.o. twee agenten van politie, hebben geconstateerd, dat verd. dronken was.
De ambtenaar van het O.M. eischte 3 maanden hechtenis voor het eerste, en f 25,- boete of 14 dagen hechtenis voor het tweede feit, en intrekking van het rijbewijs voor den tijd van 1 jaar.
De Kantonrechter, onmiddellijk uitspraak doende, veroordeelde verd. tot 1 maand hechtenis, tot f 25,- boete subs. 14 dagen hechtenis en intrekking van het rijbewijs voor den tijd van 1 jaar.

28 maart 1936
Brandje te Arnhem

Op het terrein van de gemeentereiniging

hedenmorgen te ongeveer 7 uur brak door onbekende oorzaak brand uit op het terrein van de gemeentereiniging aan de Oogststraat te Arnhem.
Een materialenloods brandde geheel uit. De brandweer wist verdere uitbreiding te voorkomen.
Behalve een hoeveelheid materiaal werd ook een in de loods staande  vrachtauto een prooi der vlammen.

8 april 1936
De doodelijke aanrijding op den Vijverlaan

Gisteren deed de Rechtbank uitspraak in de zaak tegen K. v.d. W., 34 jaar, chauffeur te Arnhem, die enkele weken geleden terecht gestaan heeft terzake van dood door schuld.
Verdachte zou oorzaak geweest zijn van een aanrijding op den Vijverlaan te Arnhem, waarbij de aangeredene A. S. het leven verloren heeft.
Het O.M., waargenomen door Mr. Graaf van Limburg Stirum, achtte na het getuigenverhoor een overtreding van de wet, die gebiedt, het verkeer van rechts voorrang te verleenen, bewezen. De aarzeling van den wielrijder, die reeds ver op den weg was, zou meer de oorzaak van het ongeluk geweest zijn.
De eisch luidde alstoen f 10,- boete subs. 10 dagen hechtenis.
Gisteren deed de Rechtbank uitspraak en veroordeelde verdachte wegens het geen voorrang verleenen aan het van rechts komende verkeer, tot een geldboete van f 20,- subs. 20 dagen hechtenis.

11 april 1936
Auto-Buitenbanden

Zoo goed als nieuwe en gebruikte Buitenbanden voor Vracht- en Luxe Wagens steeds in voorraad.
Vulcaniseer-inrichting O.H. Drijber, Agnietenstraat 69, Arnhem

16 april 1936


1 juni 1936
Ongeval

Een wielrijder kwam in de Putstraat, doordat de bagagedrager, welke voor op het rijwiel was bevestigd, tusschen de spaken van het voorwiel geraakte te vallen, tengevolge waarvan hij een lichte hersenschudding bekwam. Met de inmiddels ter plaatse verschenen ziekenauto werd hij naar het Gemeenteziekenhuis vervoerd en aldaar ter verpleging opgenomen. Het voorwiel van de fiets werd vernield.

2 juni 1936


1 juli 1936
Hersenschudding

Een wielrijder kwam in de Putstraat, doordat de bagagedrager, welke voor op het rijwiel was bevestigd, tussschen de spaken van het voorwiel geraakte te vallen, tengevolge waarvan hij een lichte hersenschudding bekwam. Met de inmiddels ter plaatse verschenen ziekenauto werd hij naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd en aldaar ter verpleging opgenomen. Het voorwiel van de fiets werd vernield.

1 juli 1936
Aanrijding

Een wielrijder deed bij de politie aangifte, dat hij gisteren op den Hommelscheweg in aanrijding was geweest met een uit tegenovergestelde richting komende wielrijder, tengevolge waarvan aangevers fiets was beschadigd.
De aanrijding zou zijn ontstaan, doordat de andere wielrijder ter plaatse met zeer groote snelheid had gereden en eenige voor hem, in dezelfde richting rijdende wielrijders inhaalde en voorbij reed, zonder dat hiervoor, in verband met het uit tegenovergestelde richting komende verkeer, voldoende ruimte was.

29 juli 1936
Aanrijding

Op het kruispunt Onder de Linden-Hommelstraat had gisteren een aanrijding plaats tusschen een auto en een motorrijwiel. Tengevolge van de botsing viel de motorrijder, waardoor hij o.m. eenige schaafwonden aan zijn beenen opliep. Beide motorrijtuigen werden beschadigd.

29 juli 1936
Het gouden paar

Het echtpaar J.H. van de Pavert-Elferink, Rosendaalschestraat 169, heeft bij de viering van zijn gouden huwelijksfeest veel belangstelling ondervonden. Buren hadden het huis met groen en bloemen versierd. De dag werd ingezet met de bijwoning van een H. Mis tot intentie van de jubilarissen in de St.Josephkerk.
In den loop van den dag kwamen zeer velen het gouden echtpaar gelukwenschen.

3 augustus 1936
Verlenging markt

B. en W. van Arnhem maken bekend, dat in verband met de van 1 - 16 Augustus te houden Zomerfeesten door hen het volgende besluit is genomen:
te bepalen, dat de warenmarkt in de Hommelstraat op de Zaterdagen 1, 8 en 15 Augustus a.s. zal worden gehouden tot elf uur n.m.

24 augustus 1936
Eerste H. Mis in St. Janskerk

In de St. Janskerk heeft gisteren de weleerw. pater Tangelder M.S.C. zijn plechtige Eerste H. Mis opgedragen.
Het priesterkoor was met een schat van bloemen versierd.
De neomist trad het kerkgebouw binnen, voorafgegaan door de assisteerenden geestelijkheid en een lange stoet van bruidjes.
Pater Tangelder werd bij het H. Misoffer geassisteerd als diaken door den weleerw. heer Bäcker, uit Arnhem, die onlangs de H. Priesterwijding ontving, subdiaken was de weleerw. frater Beenen, presbyter assistens de zeereerw. pater Cools van het Misiehuis aan den Velperweg alhier.
In het priesterkoor merkten we nog op den hoogeerw. heer Kanunnik G. Voskuilen, pastoor der St. Janskerk, den zeereerw. heer J. v.d. Berg, rector en oud-kapelaan dr parochie en den zeereerw. heer Verheuvel, pastoor te Hengelo (G.) oom van den neomist.
De predikatie werd gehouden door den hoogeerw. heer Kanunnik G. Voskuilen, die in treffende woorden de diepe betekenis en de grenzelooze macht van het priesterschap schetste. Pastoor Voskuilen wenschte den neomist, de familie en de parochianen geluk op dezen dag nu een zoon der parochie op plechtige wijze voor het eerst het H. Misoffer aan God opdraagt.
Door het zangkoor der St. Jansparochie werden op zeer verdienstelijke wijze onder leiding van den heer A.A. Janssen de kereklijke gezangen uitgevoerd.

25 augustus 1936


19 september 1936


14 oktober 1936


15 januari 1937


17 februari 1937


20 maart 1937


15 mei 1937
Ernstige aanrijding te Arnhem

Hedenmorgen had op den Klarendalschen weg te Arnhem ter hoogte van de Heerenstraat een ernstige aanrijding plaats. Te ongeveer 10.50 uur reed een 15-jarige wielrijder met zeer groote snelheid de hellende Heerenstraat af. Toen hij den Klarendalschen weg bereikt had, passeerde juist een vrachtauto. De wielrijder reed tegen de voorzijde van de auto en sloeg met zijn hoofd op de motorkap en werd ernstig gewond opgenomen en per ziekenauto naar het gemeenteziekenhuis vervoerd, waar men een zware hersenschudding constateerde.
De toestand van het slachtoffer is zeer ernstig. Het rijwiel werd geheel vernield.

11 juni 1937
Te koop

Comestibl. Inventaris ter overname, als nieuw. Snijmachines, Koffiekopkasten, Ijskasten etc. - Te zien Klarendalscheweg 166, Arnhem.

15 juni 1937
De Hommelstraat wordt verbreed

B. en W. zeggen de huur op.

Naar wij vernemen, heeft de gemeente Arnhem per 1 januari 1938 den huur opgezegd van alle winkel- en woonhuizen, gelegen tusschen de Hommelsche Poort en den Ouden Klarendalschen weg.
Deze huizen worden afgebroken in verband met verbreeding van de Hommelstraat

28 juni 1937
Gevraagd

R.K. Dienstbode gevraagd, voor dag en nacht. Zelfstandig kunnende koken en werken. Zich aan te melden J.A.H. Holleman, Klarendalscheweg 401, Arnhem

18 augustus 1937
Ronselaars voor Spanje te Arnhem

Ouders opgepast
Reeds eenige slachtoffers

Onze Arnhemsche redacteur schrijft:
Het blijkt thans, dat er ook in Gelderland's hoofdstad ronselaars aan het werk zijn, die er zich speciaal op toeleggen om met geld en mooie beloften onder werklooze jongelui hun slachtoffers te maken. Ter waarschuwing voor de ouders en ook ter waarschuwing voor de jongelui, die door de ronselaars worden aangesproken, publiceeren wij de volgende gegevens, die wij dezer dagen vernamen.
Ongeveer zeven weken geleden werd de 20-jarige J. de Haas, wonende in de Duivenstraat (Vogelwijk) te Arnhem, aangesproken door eenige ronselaars die hem en eenige andere jongelui vertelden, dat er voor hen werk in Spanje te vinden was. Ze behoefden niet naar het front maar zouden achter de vuurlinie in een fabriek werk vinden, dat zeer goed betaald werd.
De Haas, die al geruimen tijd werkloos was, had daar wel ooren naar en hij accepteerde een bedrag van f 30 dat hem als reisgeld werd gegeven. In Parijs zou hij nogmaals f 30 krijgen. Zonder toestemming van zijn ouders is de jongen naar Parijs vertrokken. De ouders, die hun jongen des avonds niet zagen thuis komen werden doodelijk ongerust en informeerden overal zonder resultaat. Na eenige dagen kregen zij van hun zoon een briefkaart uit Parijs. Op die kaart deelde hij mede, dat hij binnenkort weer thuis zou komen. Dat gaf den ouders weer hoop. Hun verwachting ging echter niet in vervulling.
Eenige weken daarna kregen zij van hun zoon de mededeeling, dat hij in Spanje zat.
Wij hadden een onderhoud met Juffr. de Haas, de moeder van den jongeman, die ons vertelde dat zij sedert het vertrek van den jongen alles in het werk gesteld had om hem weer thuis te krijgen. Deze pogingen waren echter tot nu toe zonder resultaat gebleven.
De ouders lijden zeer onder hetgeen hun is overkomen en hun vurige wensch is dat de jongen spoedig weer behouden in Arnhem zal terugkeeren.
De moeder liet ons een brief zien, welke haar zoon uit Spanje schreef.

In deze brief schrijft de Haas o.m.:

Lieve Moeder en Vader,
Ik zit hier op het oogenblik in Albacete met nog meer Holanders. Moeder, je moet je niet ongerust maken over mij, want ik zit nog niet aan het front. Zooals U weet is hier oorlog. Ik ben hier als chauffeur. Zooals U weet heb ik dat bij de Ceres geleerd. Moeder, ik zal je eens van mijn reis vertellen. Ik ben Dinsdagsavond weggegaan met den trein van halfnegen van Arnhem tot Roosendaal toe. Vandaar over Antwerpen en Brussel naar Parijs. Daar kwam ik des morgens om halfzeven aan.
Ik ben toen naar het hotel gegaan, dat zij mij hadden opgegeven. Toen ik daar kwam waren er nog zestien Hollanders. Des avonds vertrokken we naar Carcasonne. Vandaar gingen we de Spaansche grens over  naar Perpignan. We moesten vervolgens 60 K.M. loopen en werden daarna per bus vervoerd naar Vigueras een afstand van 100 K.M. Hier werden we eenige tijd in een kazerne ondergebracht om vervolgens naar Barcelona getransporteerd te worden en vandaar via Valencia naar Albacete. Drie Hollanders waaronder ik gaven zich daar op als chauffeur. Moeder je moet niet kwaad zijn op mij. Ik kan dat Hollansche huisje niet vergeten en ik verlang er weer naar terug. Moeder je zult wel geschrokken zijn, toen je te weten kwam dat ik naar Spanje was. Hou je nu nog wel van mij moeder. Ik nog wel van U.

Dat was de eerste brief van den jongen.
Daaruit blijkt reeds, dat hij begreep verkeerd gehandeld te hebben, maar de brief die hij kort daarna aan zijn zuster schreef toont duidelijk aan, dat hij er steeds dieper van doordrongen wordt. Aan zijn zuster schrijft de Haas, dat als hij geweten had, wat hij nu wist, hij nooit geld van de ronselaars zou hebben aangenomen.

Wij publiceeren dit relaas, omdat wij het van groote beteekenis achten, dat men weet, dat ook in gelderland de ronselaars voor Spanje, die misbruik maken van het feit, dat er hier veel jeugdige werkloozen zijn, in actie zijn en onder allerlei schoone beloften - er wordt aan de jongens verteld dat zij f 12 per dag zullen verdienen - werklooze jongelui aansporen naar Spanje te gaan.
Men zij dus gewaarschuwd en bedenke welk een ernstige gevolgen deze actie voor de jongens zelf en voor hun familie hebben kan.
We vernamen nog dat het geval de Haas niet alleen staat en dat er nog meerdere Arnhemsche jongelui het slachtoffer zijn geworden van de ronselaars.
Wij hopen, dat de autoriteiten, die nu met verzoeken worden bestormd om de jongens weer naar Arnhem terug te krijgen, in hun pogingen om dit doel te bereiken, ten spoedigste zullen slagen.

4 september 1937


10 november 1937
Raadsoverzicht

Reeds jaren geleden heeft het gemeentebestuur pogingen in het werk gesteld om te komen tot verbreeding van de Hommelstraat tusschen de Hommelsche Poort en den Ouden Klarendalschen weg. Er werden een aantal perceelen onteigend en thans achtte het gemeentebestuur het tijdstip gekomen om de Hommelstraat te verbreeden. In verband hiermede kwam in de zitting van Maandagmiddag aan de orde het voorstel van B. en W. tot onderhandschen verkoop van de perceelen aan
de Hommelstraat tusschen viaduct en Ouden Klarendalschen weg aan de N.V. Vogé te Utrecht voor de som van f 76.300.
Door den heer Holzscherer werd terecht gewezen op de noodzakelijkheid van verbreeding van het viaduct bij de Hommelsche Poort.
Of de verbreeding van dit viaduct voorhands een feit zal worden is nog de vraag, want er zijn in onze stad meerdere viaducten die in verband met de intensiteeit van het verkeer verbreeding behoeven.
Verschillende raadslieden waren het niet eens met de wijze waarop de transactie met de N.V. Vog
é tot stand was gekomen en bespraken een adrres van de firma Robers, die meedeelde een hooger bod te hebben willen doen.
De heer Meijer betreurde het terecht, dat de onderhandelingen, die aan de transactie waren voorafgegaan niet schriftelijk waren vastgelegd.
Wethouder v.d. Sand verdedigde het voorstel van B. en B.. Toen hen na het bod van f 70.000 nog een hoger bod bereikte, moest het college daar zeker rekening mee houden.
De firma Robers heeft evenveel gelegenheid gehad als de andere firma's om het aanvankelijk gedane bod te verhoogen.
De Raad vereenigde zich daarop met het voorstel van B.en W.

9 december 1937


13 december 1937
Opdracht

Het sloopen van 13 woningen en 7 winkelpanden aan de Hommelstraat te Arnhem is door de N.V. Vogé te Utrecht opgedragen aan H. de Jong, alhier.

4 januari 1938


27 april 1938
Knaapje doodgereden

Vanmidag omstreeks twaalf uur is op den hoek van de Nijhoffstraat en den Hommelschen weg het negenjarig zoontje van schipper J. Kuperus uit Arnhem tegen een met een paard bespannen groentewagen geloopen en door een der wielen overreden. Het ventje liep een zware verwonding aan het hoofd op en overleed ter plaatse. Het stoffelijk overschot is naar het gemeente-ziekenhuis gebracht.

18 juni 1938
Landbouw en Vee

1 H.A. Hooigras te Koop, gelegen in Meinerswijk te Elden. Bevragen Akkerstraat 33, Arnhem

18 juni 1938
Te koop

Te koop van Berkel's Vleeschmachine f 65,-; v. Berkel's Snelweger f 45,- als nieuw. Klarendalscheweg 501, hoek Koolplein, Arnhem.

6 augustus 1938


13 augustus 1938
Voedselvergiftiging in de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem

In de Menno van Coehoornkazerne te Arnhem hebben zich gisteren vele gevallen van voedselvergiftiging voorgedaan bij militairen van het achtste en negentiende regiment infanterie.
Vijf en twintig patiënten zijn in het Militair Hospitaal opgenomen. Hun toestand was hedenmorgen gunstig, hoewel deze zich aanvankelijk voor sommigen ernstig liet aanzien.
Het voedsel zal bacteriologisch onderzocht worden. Inmiddels is de leger-hygiënist uit Utrecht te Arnhem aangekomen om een onderzoek in te stellen.

19 augustus 1938
Gevraagd

R.K. Dienstbode gevraagd, v. d. en n, voor 1 Sept., zelfstandig kunn. werken en koken. Aanmelden J.A.H. Holleman, Klarendalscheweg 401 (bij de Klok) Arnhem

23 augustus 1938


28 augustus 1938
Auto-banden

Meer dan duizend gebruikte en gecoverde buitenbanden voor Vracht- en Luxe Wagens in voorraad - U slaagt altijd!
Vulcaniseer-inrichting O.H. Drijber - Arnhem
Agnietenstraat 69-71 Telefoon 23256

9 september 1938
Verkeerswee

Op den Klarendalscheweg hoek Verlengde Paulstraat werd een 7-jarige knaap, die spelenderwijs den weg opliep, aangereden door een personenauto. De jongen, die vermoedelijk een inwendige kneuzing opliep, is naar het kinderziekenhuis vervoerd en aldaar ter verpleging opgenomen.

17 september 1938

17 september 1938
Verbetering van de Hommelstraat

Tusschen de spoordijk en den Ouden Klarendalscheweg heeft de Hommelstraat een belangrijke verbetering ondergaan. De oude winkels en huisjes zijn afgebroken en in de plaats daarvan is een fraai complex winkels en woonhuizen verrezen.

13 oktober 1938
Personeel

Gevraagd R.K. Meisje 16 tot 17 jaar, voor halve dagen, Vijverlaan 158, Arnhem.

20 oktober 1938


22 oktober 1938


24 oktober 1938
Pseudo-Vincentiaan aan het werk

Winkelier bedrogen

Op 24 Juli j.l. werd de Arnhemsche winkelier M.J.B. opgebeld door een persoon, die zich voorgaf zekere H. te zijn van de Arnhemsche St. Vincentiusvereeniging. Telefonisch ontving hij opdracht om voor f 4 aan koffie, thee en vet te bezorgen bij zekeren F.M.H., wonende aan de Paulstraat, terwijl hij tevens de mededeeling ontving, dat het verschuldigde bedrag wel door F.M.H. zou worden betaald en dat hij als Vincentiaan dien man eens op de proef wilde stellen of hij al dan niet betalen zou.
Door dit prachtige verhaal bewogen, heeft de winkelier de goedren aan het opgegeven adres laten bezorgen, waar niemand anders woonde dan de opdrachtgever zelf, die op een listige manier aan de kost wilde komen.
Verd. bekende voor den politierechter volledig. Het O.M., waargenomen door den subsi.-officier van justitie mr. Graaf van Limburg Stirum, vorderde 4 maanden gevangenisstraf.
Verd. is veroordeeld tot 3 maanden gevangenis.

2 november 1938
Amsterdammers opereerden in Klarendal

Hier waren zij te brutaal

Dat de Politie Zaterdagavond een buitengewoon goede vangst gedaan heeft door de twee Amsterdammers te arresteeren die met hun wisseltruc verschillende winkelcentra van onze stad onveilig maakten, moge blijken uit de wijze waarop de heeren Zaterdagavond in Klarendal zijn te werk gegaan.
De wisseltruc werd al zoo vaak ook te Arnhem toegepast dat men zich afvraagt hoe het mogelijk is dat het dienstdoend personeel zich nog laat beetnemen. Dat zij ditmaal oogenblikkelijk succes hadden is te wijten aan hun buitengewone brutaliteit.
In een banketzaak aan den Klarendalscheweg, bediend door damespersoneel, kwam een van de heeren Zaterdagavond te omstreeks 8 uur twee stukjes chocolade koopen, terwijl zijn kameraad buiten bleef wachten.
In de oogenblikken dat de andere klanten werden geholpen had de ongewenschte bezoeker ruimschoots den tijd om stiekum den inhoud van de kaslade op te nemen en aldus te kunnen uitmaken of hij met f 10 of f 25 zou opereeren
Na ontvangst van de twee stukjes chocolade betaalde hij met een briefje van tien gulden.
Terwijl de juffrouw door allerlei vriendelijke smoesjes in de was gebracht f 9.90 op den toonbank neertelde had "mijnheer" juist  een dubbeltje gevonden en vroeg zijn briefje terug terwijl hij bovendien nog om eenige gebakjes verzocht. De handige Amsterdammer stak het terugontvangen briefje van tien in zijn jaszak en werd nu ook nog handtastelijk.
Bij de afrekening bleef hij met zijn open portemonnaie in zijn hand onschuldig staan wachten "of hij nu eindelijk het teruggevraagde briefje van tien zou kunnen krijgen".
"Meneer, dat heb ik U al gegeven antwoordde de juffrouw, verbaasd dat zij het briefje niet in d portemonaie van den klant zag zitten". Door het geheele optreden totaal van haar stuk gebracht betaalde zij dan nog maar een keer tien gulden uit. Door het feit echter dat de klant handtastelijk geworden was kreeg de patroon argwaan en bemoeide zich met het geval. Toen zij zagen dat hij buiten de chocolade aan zijn kameraad gaf, werd onmiddellijk de Politie gewaarschuwd met het bekende gevolg.
Hier zijn zij de dupe geworden van hun eiegen verregaande brutaliteit.

11 november 1938
De markt op de Hommelstraat

Uitbreiding van de verlichting

B. en W. stellen den Raad voor, om ten behoeve van de uitbreiding van de lectrische marktverlichting in de Hommelstraat beschikbaar te stellen een bedrag van f 635,-. Eén van de marktkoopliedenvereenigingen heeft gevraagd 't tarief voor aansluiting, dat 40 cts. per avond en per lamp bedraagt, te verlagen. De exploitatie is vrijwel sluitend, maar zou door de gevraagde tariefsverlaging een niet onbelangrijk nadeelig saldo gaan opleveren.
In 1940 zal de bestaande installatie goeddeels afgeschreven, zoodat dan de mogelijkheid van tariefssherziening ondr ogen gezien zal kunnen worden.
In het belang van de koopers komt het gewenscht voor, verlichting van de kramen op de Zaterdagavondmarkt verplicht te stellen, waardoor tevens het aanzien van de amrkt zal worden gediend. Vrijwel alle kramen zijn trouwens al verlicht. De kooplieden maken daarvoor gebruik van de electrische marktverlichting, waarop de kramen kunnen worden aangesloten. Enkelen zijn nog in het bezit van een benzinelamp.
Met het oog op de brandveiligheid dient het gebruik van andere dan electrische verlichting te worden tegengegaan. De vrijstellingsbepaling geeft gelegenheid met de belangen van betrokkenen rekening te houden.
B. en W. stellen den Raad voor, de verordening op het marktwezen in dezen geest te wijzigen.

1 december 1938
Te Koop

Een klein Paard (Vosmerrie), 7 jaar oud; Platte Wagen en een nieuwe Kar en tuig; wegens aanschaffing van een auto. Tedingstraat 14, Arnhem.

3 december 1938


17 december 1938
Te koop

Partij Ramen te Koop en Balkhout; 100 M. Planken als nieuw.
Gebrs. v. Hummel, Agnietenstraat 62, Arnhem.

21 december 1938


7 januari 1939


14 januari 1939


1 februari 1939
Moordaanslag in de Paulstraat

Een 25-jarige het slachtoffer

De dader gepakt

Gisterenavond heeft in de Paulstraat een moordaanslag plaats gehad, waarvan een plm. 25-jarige verpleegde van het asyl van het Leger des Heils het slachtoffer is geworden.
Bedoelde verpleegde vertoefde bij een faamilielid, wonende in de Paulstraat en speelde met een kind. In het huis bevond zich ook een 50-jarige man - een van diegenen, die indertijd een rol hebben gespeeld in de moorzaak Giessen-Nieuwkerk. Wat er zich precies in de Paulstraat heeft afgespeeld, is nog niet te zeggen, maar op een gegeven moment sprong de man op en gaf den verpleegde met een mes een aantal steken in de borst en de armen.
De getroffende bloedde hevig en is naderhand in het gemeente-ziekenhuis opgenomen.
De politie werd spoedig van het gebeurde op de hoogte gesteld en arresteerde den man, die onder invloed van sterken drank verkeerde en zei, dat hij zich kwaad had gemaakt, omdat hij meende, dat de verpleegde het kind plaagde.
De politie stelt een nader onderzoek in.

15 maart 1939
Aanrijding

Gisterenmiddag had te Onder de Linden bij de Hemonylaan een aanrijding plaats tusschen een personenauto en een 2-wielig motorrijwiel. tengevolge van de botsing werden auto en motor licht beschadigd

18 april 1939
Te koop

Spoed! Spoed!
Te koop aangeboden eenige knop en klavier Accordeons, tegen spotprijzen. Dolf Schoot Klarendalscheweg 298, (Bloemenwinkel) Arnhem.

20 mei 1939


26 mei 1939


10 juni 1939


23 juni 1939
Gevraagd

Net meisje 15 Juli gevraagd, voor dag en nacht, huiselijk verkeer. Macrander Klarendalscheweg 76, Arnhem.

8 augustus 1939
Gevraagd

Bakkersleerling gevraagd, niet beneden de 16 jaar. H.E. Sanders, Klarendalscheweg 441, Arnhem.

26 augustus 1939
Ernstige botsing in den laten avond

Een militair het slachtoffer

Gisterenavond te ongeveer half twaalf kwam op de Hoflaan hoek Sumatrastraat een auto in botsing met een motor, bestuurd door een militair.
Tengevolge van de botsing bekwam de militair een lichte hersenschudding en klaagde de duo-rijder over inwendige pijnen. Beiden werden met de ziekenauto naar het militaire hospitaal vervoerd. De bestuurder werd daar ter verpleging opgenomen. De duo-passagier kon, na verbonden te zijn, worden heengezonden.
De motor is zeer zwaar beschadigd, terwijl de schade aan de auto slechts betrekkelijk gering is.

26 augustus 1939
Te koop

Te koop tweewielige Venterswagen; partij Brandhout; 500 Dakpannen; mooi Keukenbuffet; 2 Fauteuils; 4 Stoelen.
Klarendalscheweg 290, Arnhem.

31 augustus 1939

31 augustus 1939


23 september 1939
Te koop

Pracht keukenfornuis te koop. Noordpad 33, Arnhem

4 november 1939


16 december 1939


21 december 1939
Gevraagd

Gevraagd net meisje voor dag en nacht. Zich te melden Macrander, Klarendalseweg 76, Arnhem

30 januari 1940


10 februari 1940
Te koop

Te koop een gegalv. Golfplatenloods 6 x 4 M. Klarendalsche weg 523, Arnhem.

2 maart 1940
Personeel

Flink net dagmeisje gevraagd. Bartels, Sonsbeeksingel no. 161, Arnhem.

16 maart 1940
Te Koop

Een mooie 7-jar. dragende Vos. Ook genegen te ruilen voor gust klein Paard of Hit - B.W. Bremer, Akkerstraat 33, Arnhem

30 maart 1940


6 april 1940
Te huur

Modern Winkelhuis te Huur, voor alle doeleinden geschikt. Huurprijs f 7.50. Klarendalscheweg 298. Te bevr. 300, Arnhem.

9 april 1940
Doodelijk ongeval te Arnhem

Zes-jarig meisje het slachtoffer

Gisterenavond heeft op het Talmaplein te Arnhem een ernstig ongeval plaats gehad, waarbij een 6-jarig meisje het leven heeft verloren.
De oorzaak hiervan is vermoedelijk gelegen in het feit, dat het kind op een aldaar rijdende vrachtauto met aanhangwagen heeft willen klimmen, waarbij het zich aan de voorzijde van de aanhangwagen vasthield, zonder dat de chauffeur dit bemerkte.
Waarschijnlijk is het kind gevallen, waarbij het onder de wielen van de aanhangwagen terecht kwam. Door een passeerend verpleegster is het meisje overgebracht naar het militair hospitaal, alwaar het later op den avond is overleden.

9 april 1940


20 april 1940
Kolendampvergiftiging te Arnhem

Bejaarde man en zijn huishoudster overleden

In een woning aan de Vijverlaan te Arnhem heeft zich een geval van kolendampvergiftiging voorgedaan, dat twee menschen het leven heeft gekost.
Buren van den zeventigjarigen heer H. M. kwamen gisterenavond aan diens woning, omdat zij den ouden heer  en diens 70-jarige huishoudster, mej. J. te W. sedert Woensdag niet hadden gezien. Daar zij vermoeden, dat er iets niet in orde was, werd de politie gewaarschuwd.
Men vond beide menschen dood in de woning. Het stoffelijk overschot werd naar het ziekenhuis vervoerd, waar bleek, dat men hier met een geval van kolendampvergiftiging te doen had.

27 april 1940
Te koop

Te koop wegens dienstplicht, z.g.a.n. 4-wielige platte Wagen met Collings patentassen, lengte 3.50 M., br. 1.60 M. en z.g.a.n. Schuur, gesch. voor kipprnhok 4 bij 5 M. G.A. de Kievit, Oude Klarendalscheweg 21 bij de Hommelstraat Arnhem.

29 april 1940
Wandelmarschen te Arnhem

De Arnhemsche Wandelvereeniging "Blauw-Wit" organiseert op 25 en 26 Mei a.s. wandelmarschen over een afstand van 20 en 35 KM.
Het parcours is met veel zorg uitgekozen en wel door Sonsbeek en Zypendaal, waar een prachtigen bloemenkleur is te zien.
Programmaboekjes zijn verkrijgbaar bij het Secretariaat W.J. Smink, Lijsterstraat 4. Eveneens kan men zich daar ook inschrijven.

8 mei 1940
Gevraagd

Bakkersleerling gevraagd boven 16 jaar, bij H.E. Sanders, Klarendalscheweg 441, Arnhem.

17 mei 1940
Geen Zaterdagavondmarkt

De Zaterdagavondmarkt, de z.g. Hommelschemarkt, zal ook deze week nog geen doorgang vinden.

20 mei 1940


8 juni 1940
 Gemeente Spaarbank Arnhem

Met ingang van 10 juni 1940, zullen de Bijkantoren weder geopend worden met een beperkte dienstregeling.
Het Bijkantoor Klarendalsche weg 103 zal geopend zijn:
Dinsdag-, Woensdag- en Donderdagavond van 6½-7½ uur.

20 juli 1940
Te koop

Twee zware hitten te koop en drie solide platte wagens, Wannet, Vijverlaan 5, Arnhem.

17 augustus 1940
Te koop

Te koop beste Geldersche Kar; lichte Handwagen, geschikt voor timmerman of schilder; stel Wielen met goed beslag. As en Veeren voor melkkar en stel zware 4-duims Wielen. Noordman, Oude Klarendalscheweg 8, Arnhem

5 november 1940


3 februari 1941


15 februari 1941


28 mei 1941
In plaats van kaarten

Geven kennis van hun voorgenomen Huwelijk
J.M. Kiers
en
G.A.M.M. Ditters

Huwelijksinzegening 10 Juni te 9.30 uur in de Parochiekerk van Christus Koning.

Nijmegen,
Haagbeukstraat 17
Marterstraat 6.
Toekomstig adres: Klarendalscheweg 401, Arnhem

23 juli 1941
Vrouw met broodmes gedood

Drama in de Agnietenstraat

Vroegere werkgever de dader

Sedert eenigen tijd was de 47-jarige Mej. G.B., huishoudster bij den bejaarden bewoner van perceel Agnietenstraat 117, zekere M.
Gisterenmorgen ongeveer half 10, een tijdstip waarop Mej. B. alleen thuis was, werd er gebeld. Ze ging naar voren en ontwaarde voor de deur haar vroegeren werkgever, den 46-jarigen betonwerker Th. M. van R. uit Amsterdam, bij wien Mej. B. eenigen tijd als huishoudster in betrekking ws geweest, welke betrekking zij toen - om welke reden is nog niet bekend - heeft verlaten.
Een buurvrouw uit de Agnietenstraat stond eveneens aan de deur van haar woning en zag van R. aan Mej. B. iets vragen. De betonwerker, die reeds lang naar zijn voormalige huishoudster had gezocht en haar adres in Arnhem eindelijk te weten was gekomen, vroeg of zij weer in  zijn huishouden terug wilde keeren. Iets wat het slachtoffer geweigerd moet hebben.
De man is toen den gang ingekomen, waar een woordenwisseling ontstond, welke is uitgeloopen op het drama. De buurvrouw hoorde een gil en keek in den gang, waarvan de buitendeur nog openstond. Zij zag Mej. B. met van R. worstelen, terwijl zij tevens een mes zag flikkeren. Zij ijlde weg om de politie te waarschuwen, dat in perceel 117 hevig werd gevochten.
Ondertusschen had de dader de buitendeur in het slot gesmeten. Inmiddels hadden zich eenige buurtgenooten, hoofdzakelijk vrouwen, voor het perceel verzameld. Men poogde de deur te forceeren, welke pogingen jammerlijk mislukten. Toen de politie arriveerde kon eindelijk de toegang tot het perceel worden vrijgemaakt.
In de voorkamer ontdekte men toen, welk een afschuwelijk drama zich daar had afgespeeld. Daar lag de 47-jarige huishoudster reeds vermoord, terwijl de dader eveneens op de grond lag. Deze had enkele steekwonden in zijn hals; vermoedelijk heeft hij zich van het leven willen berooven door de linker-halsslagader door te snijden.
Het lijk van het slachtoffer is door de politie in beslag genomen, terwijl de gewonde dader naar het ziekenhuis werd overgebracht. Na eenigen tijd kon hem door den chef van de recherche, inspecteur H.G. Maagendans, die het onderzoek in deze zaak leidt, een verhoor worden afgenomen. Daaruit blijkt, dat de dader eerst vriendelijk aan de vrouw verzocht heeft, weer bij hem als huishoudster terug te komen. Toen zij weigerde, ontstak hij hierover in woede, greep uit zijn zakken een broodmes, dat hij had meegebracht en stak daarop zoodanig op de vrouw in, dat zij spoedig overleed.
Het parket was weldra ter plaatse, terwijl Dr. Hulst de sectie op het lijk verrichtte. De toestand van den dader is niet van dien aard, dat voor zijn leven gevreesd behoeft te worden.
De verslagenheid in de buurt was natuurlijk groot, temeer, daar het slachtoffer als een correcte vrouw bekend stond.

31 oktober 1941
Te koop

Te koop groot kolenfornuis, groote kachel en jongenspak (pl.m. 16 jaar). Putstraat 3, Arnhem.

11 november 1941


18 december 1941


30 december 1941


23 januari 1942


9 oktober 1945
Opsporing verzocht

Wie kan ons inlichtingen verstrekken over de verblijfplaats van J.B. Th. Brouwer, geb. 28 Dec. 1896. laatst gezien op 12 April 1945, Lager Jozef Hommersweg, Essen (Duitschland).
B.J. Brouwer, Klarendalschweg 209, Arnhem.

12 juni 1946
Geboren

Met blijdschap en dankbaarheid geven wij hiermede kennis van de voorspoedige geboorte van ons Dochtertje
Leny
Maria, Magdalena, Adriana

G.A.M. Ditters
J.M. Ditters-Kiers
Arnhem, 10 juni 1946
Klarendalscheweg 401


27 juli 1946


27 september 1946


24 januari 1947


7 februari 1947
Ernstige brand in Arnhem

Zesjarig meisje opgekomen

Gister in den laten avond brak door een nog onbekende oorzaak brand uit in de woning van den heer P. boven het café van den heer America aan de Roosendaalschestraat hoek Atjehstraat te Arnhem.
De vlammen sloegen weldra met zulke groote hevigheid uit, dat een zesjarig meisje, slapende op een zolderkamertje, jammerlijk den dood vond in het vuur.
Nader vernemen wij nog het volgende:
Gisterenavond was de familie P. te gast bij de benedenburen, den caféhouder A., terwijl op den zolder in een afgeschoten kamertje een 11-jarig en een 6-jarig meisje sliepen. Toen de vlammen het zolderkamertje bereikten rende het 11-jarig meisje naar beneden om haar ouders te waarschuwen.
Het zesjarig meisje schijnt zich niet meer te hebben kunnen redden en werd gestikt in haar bedje aangetroffen.

21 oktober 1947


22 november 1947


7 januari 1948


20 februari 1948


27 februari 1948


31 mei 1948


22 juni 1948


1 juli 1948


10 december 1948


9 augustus 1949
Vechtpartij

Gisteravond tegen half 10 is de Paulstraat in opschudding gebracht door een vechtpartij, die vrij ernstige gevolgen had kunnen hebben. Door tijdige assistentie van de G.G.D. en politie is erger voorkomen.
In de woning van zekere Van B. leefde enige tijd E.H.S. met mej. T. samen. Ruzies waren niet van de lucht en meermaalen dreigde een kibbelarij in een echte vechtpartij te ontaarden.
Gisteravond tegen half 10 was het dan zover. Bewoners van de Paulstraat werden plotseling opgeschrikt door een luid gegil en geschreeuw. In minder dan geen tijd verschenen voor alle ramen en dakvenstertjes de omwonenden, die met grote spanning het gekijf aanhoorden, dat zich nog binnenshuis afspeelde. Totdat mej. T. en E.H.S. meenden de ruzie beter op straat te kunnen voortzetten. Hoe het kwam wist niemand, maar ineens stond S. op straat met aan zijn hoofd een bloedende wonde. Omstanders kregen te horen, dat hij door T. met een asbak was behandeld. De tierende vrouw, die helaas geen interesse toonde voor zoveel belangstelling, rende S. achterna, doch deze zette het op een lopen naar de woning van zijn ouders in dezelfde straat. De man had een slagaderlijke bloeding opgelopen bij de klap met de asbak en kon zelfs de ouderlijke woning niet meer bereiken. Voor de deur zakte hij ineen en bleef liggen. Onmiddellijk waarschuwden de buren de G.G.D., die na korte ogenblikken verscheen en het slachtoffer naar het ziekenhuis overbracht.
Nauwelijks was de ziekenwagen vertrokken of een overvalwagen van de politie verscheen in de Paulstraat. Mej. T. werd wegens het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel gearresteerd en naar het hoofdbureau van politie overgebracht.
In Klarendal en in het bijzonder in de Paulstraat gaf deze vechtpartij vandaag nog veel stof tot gesprek.
De toestand van S. is nog steeds zorgwekkend.

19 november 1949
Te koop

Aangeboden Protus stofzuiger, 125 V., wegens verhuizing, f 35,-. Vijverlaan 73, Arnhem.

21 januari 1950


26 juli 1950
Bedelaar maakt dagen van f 60.- als ex-politieke gevangene

Den Haag, 25 Juli. - Het Hoofdbestuur van de Ned. Vereniging voor ex-politieke gevangenen waarschuwt voor de praktijken van een zekere L. Veenstra, Hommelseweg 172 te Arnhem. De man geeft zich uit voor ex-politieke gevangene. In diverse concentratiekampen heeft hij zich echter zeer onwaardig gedragen door van de toch al schamele rantsoenen te stelen en mede-gevangenen te verraden, waarvoor hij een keer een aframmeling kreeg. Bona-fide ex-politieke gevangenen behoeven niet te bedelen. Zij worden, wanneer dit nodig is, geholpen door de Stichting 1940-1945.
Wanneer er wel gebedeld wordt, dan gaat het om schavuiten, aldus het genoemde Hoofdbestuur.De betrokken man maakt soms dagen van f 60.- en wil zolang dat goed gaat, niet werken.

6 september 1950


9 november 1950
Het huwelijk van de dag

76-jarigen in Arnhem in de echt verbonden

Arnhem, 9 Nov. - Ze kenden elkaar al jaren, de 76-jarige Wilhelmina Brink en de al even oude W.L. de Wolf uit de Rappardstraat te Arnhem. Ongeveer een 25 jaar geleden kwam de Wolf uit de grote vaart. Het was in de vorige oorlog, dat hij met even zovele andere zee-vaarders zijn congé kreeg. Wat toen te doen. De Wolf ging in de fruithandel en hij was weldra een bkende figuur op de Arnhemse markten. Er zijn vele jongelui, die de basis voor een toekomstige echtverbintenis leggen op een dansschool, maar dat kon men van de Wolf niet zeggen. Hij moet glunderend over zijn bananen-wagen  hebben gekeken, toen Wilhelmina Brink - eveneens in de handel -  passeerde. En zo groeide er al handeldrijvend in groente en fruit een idylle, welke haar bekroning gistermorgen vond in een echtverbintenis tussen deze hoog-bejaarden.
Zij kwamen onder de goede zorgen van de dames de U.V.V., omgeven door leden van de pandoer-club uit de Soos van Ouden van Dagen naar de trouwzaal. Een beetje schuchter anmen zij voor de groene tafel plaats. Ietwat bezijden zaten de getuigen, de 77-jarige J.P. v.d. Borg en de ietwat jeugdige aandoende 66-jarige E. Brink, broer van het bruidje.
De ambtenaar van de Burgelijke Stand heeft in een woord van hart tot hart de geweldige betekenis van deze stap geaccentueerd.
Hij en zij knikten bergrijpend en voelden zich door deze woorden reeds verankerd in een eeuwigdurende hou en trouw.
Hun ja-woord, dat eerst na verloop van 76-jaren heeft kunnen klinken galmde dan ook fors en ferm door de zaal. Nog even een handtekening en toen was deze plechtigheid in de levensavond van bruid en bruidegom ten einde. En stralend als het morgenlicht schuifelde het echtpaar, omringd door de U.V.V.-dames en enkele leden van de R.K. Vrouwengemeenschap de zaal uit.

25 november 1950
Millioenen-erfenis in Arnhem

''Ik bedank er voor als pias te lopen"

De stadswijk Klarendal in Arnhem is de laatste dagen in rep en roer gebarcht door het bericht, dat de familie Elbers aan de Verlengde Hoflaan mede-erfgename is geworden van 30 miljoen, welke erfenis zal moeten worden verdeeld met twee andere takken van de familie, waarvan er een in Belgie zetelt. Ongeveer 50 jaar geleden vertrok een zekere Klaeys naar Amerika om daar zijn geluk te beproeven. Men hoorde een lange tijd niets meer van hem en men nam aan dat deze emigrant niet veel geluk in de Nieuwe Wereld had ontmoet. Thans evenwel blijkt, dat deze oom is overleden en een fabelachtige rijkdom heeft achtergelaten. Er wordt zelfs gemompeld van 30 miljoen dollar. De familie E., huiverig voor het fantastische in deze hele geschiedenis, onthoudt zich van het doen van mededelingen. Een der zwagers, kleermaker te Arnhem, zegt: "Praat me niet over die miljoenen. Ik blijf rustig op mijn kleermakerstafel zitten, ofschoon ik er al last genoeg van heb. Talrijk zijn de bedelbrieven en bedelbezoeken, die ik ontvangen moet. Iedereen houdt me op straat aan. Ik bedank daar hartelijk voor, als een aangeklede pias door Arnhem te gaan. Temeer daar die hele erfeniskwestie nog weleens op een fiasco kan uitlopen."

6 januari 1951
Personeel Gevraagd

H.H. Kappers! Gevraagd een LEERLING-KAPPER. W. Nijland, Akkerstraat 1-3 Arnhem.

7 maart 1951


5 mei 1951
Etalageruit ingeslagen

Arnhemse juwelierszaak van sieraden beroofd

Vermoedelijke dader in arrest

Arnhem, 4 mei.- De Arnhemse juwelier G.U. aan de Hommelseweg is beroofd van een aantal gouden sieraden ter waarde van ongeveer tweeduizend gulden. Een vermoedelijke dader is inmiddels gearresteerd en vandaag zijn gouden armbanden teruggebracht, die op straat lagen. De schade wordt overigens door verzekering gedekt.
De dief is vrij brutaal te werk gegaan, doordat hij profiteerde van het feit, dat de juwelier het traliewerk niet voor het raam had geplaatst, noch de alarminstallatie in werking had gesteld, omdat hij zelf in de zaak was en dacht voldoende beveiligt te zijn. De dief heeft de ruit ingeslagen en vervolgens een greep gedaan. Daarna heeft hij het hazepad gekozen. De juwelier achtervolgd hem. Het spoor leidde naar een huis, waarin zich volgens het publiek een verdacht persoon zou ophouden.
Men vond daarin inderdaad een man met bebloede handen. De politie heeft hem gearresteerd, maar omtrent zijn schuld staat nog niets vast. Dit is de derde inbraak in enkele jaren tijds in de juwelierszaak van de heer U.

19 mei 1951


2 juni 1951
Te koop

Te koop: Herenfiets E.N.R. Noordpad 62, Arnhem. Na zes uur.

7 juli 1951


11 juli 1951
Personeel Gevraagd

H.H. Kappers! Gevraagd een AANKOMENDE BEDIENDE en LEERLING. W. Nijland, Akkerstraat 1-3 Arnhem.

4 augustus 1951


8 augustus 1951
Gevraagd

Te koop gevraagd: een goede box met vloertje, Kapelstraat 7, Arnhem.

22 augustus 1951
Te koop

Te koop z.g.a.n. klein biljart, compleet met queue en ballen, maat 90 x 180, spotprijs, spoed. Klarendalseweg 417, Arnhem

19 september 1951
Te Koop

B.M.W. in prima staat 1938 250 c.c. k.k. Klarendalseweg 433, Arnhem.

3 november 1951


21 november 1951
Te koop

Te koop: z.g.a.n. Koffergramofoon (ook op radio) met platen f 50,-, Paulstraat 13a, Arnhem. 's avonds na 8 uur.

24 november 1951


19 januari 1952
Woningruil

Wie ruilt: heel huisje, Stalstraat, Arnhem, voor een (ook benedenhuis) met tuin. Brieven A 18470 Bur. blad.

2 februari 1952
Te koop

Ter overname aangeboden: nieuw vloerkleed, grote maat.Te zien Stalstraat 31, Arnhem

8 maart 1952
Te Koop

Een pers. Opklapbed m. bedstel, in prima staat, Klarendalseweg 67, Arnhem.

9 mei 1952
17-jarige Arnhemmer pleegde in een jaar zestal inbraken

Arnhem, 9 Mei - In de vroege ochtend van Zondag 20 April j.l., te ongeveer 5 uur, werd op de Amsteerdamseweg de 17-jarige Arnhemmer T. door een surveillerende agent van politie aangehouden, omdat hij zich op verdachte wijze bij 'n garage ophield. Tijdens zijn transport wist T. zich na een korte worsteling los te rukken en de vlucht te nemen over het nabij gelegen spoorwegemplacement.
Aangezien een paar waaarschuwingsschoten de jongeman niet konden overtuigen van de ernst van het geval, loste de agent van politie nogmaals een schot, nu in de richting van de vluchtende arrestant, waardoor deze werd geraakt, zodat hij opnieuw kon worden aangehouden.
Het bleek dat opname van T. in het ziekenhuis noodzakelijk was, omdat hij een schot had gekregen in zijn long.
Bij een onderzoek is gebleken dat dit schot op nog een andere wijze "raak" is geweest. T. heeft n.l. bekend in de loop van ongeveer een jaar zes inbraken en diefstallen te hebben gepleegd. In April 1951 nam hij uit een kamer, grenzende aan de vergunningslokaliteit van een café aan de Catharijnestraat een accordeon weg ter waarde van ongeveer 1250 gulden. In November 1951 stal hij bij een bewoner van de Klarenbeekstraat een bedrag van f 150 en een horloge, door in de avonduren, terwijl de bewoners zich op de eerste etage bevonden, door een raam in de slaapkamer op de begane grond, binnen te klimmen. In Februari van dit jaar drong hij binnen in een fotozaak aan de Klarestraat, waar hij vier fototoestellen, zes verrekijkers en een electrisch scheerapparaat verduisterde.
Dezelfde maand brak hij in in de winkel van een horlogemaker aan de Sonsbeeksingel en nam daar enige uurwerken weg. In Maart moest de winkel van een horlogemaker aan de Lawick van Pabststraat het ontgelden; hier bestond de buit eveneens uit een aanzienlijk aantal horloges. In April stal hij uit een kantoor aan de Amsterdamseweg een kistje sigaren, enige pakjes sigaretten en een klein bedrag aan geld.
Een gedeelte van de ontvreemde goederen kon im beslag worden genomen.
T. bevindt zich thans in voorarrest.
De politie-agent, die de arrestatie verrichtte, heeft voor zijn tzctisch en doortastend optreden een beloning gekregen.

10 mei 1952
Te koop

Behang en Verf natuurlijk Th. Walraven, Klarendalseweg 88, Arnhem. ook op brugzegels.

17 mei 1952


18 juni 1952
Te koop

Wegens emigratie te koop: Koffergrammafoon f 40.-, stofzuiger f 40.-,  Telefunken radio f  75.-, trompet f  65.-,  12 bas  accordeon nieuw f 95.-, Electromotor met pick up f 45.- Klarendalseweg 7, Arnhem.

9 augustus 1952
Te koop

Te koop: BMW 250 cc. in prima staat, Peters, Klarendalseweg 433, Arnhem.

13 september 1952
Te koop

Te koop wegens vertrek: Motorrijwiel 150 c.c. tegen elk aannemelijk bod. Klarendalseweg 182, Arnhem, na 7 uur.

27 september 1952
Te koop

Te koop: bruine setter, wegens plaatsgebrek. Verlengde Paulstraat 6, Arnhem.

27 september 1952
Te koop

Wegens omstandigheden z.g.a.n. herenfiets, nikkelen wielen enz. P. Hendriks, Onder de Linden 124, Arnhem.

18 oktober 1952
Te Koop

Te koop aangeboden prima HERENJAS maat 52-54 z.g.a.n. f.25,- en DIVAN i. p.st. f. 40,-. A. v. Driel, Voorbroodstraat 12, Arnhem.

25 oktober 1952
Te Koop

PAARD, WAGEN en TUIG, ook afzonderlijk, wegens afschaffing. Akkerstraat 33, Arnhem

15 november 1952
Aangeboden

Sinterklaas met 2 pieten voor verenigingen, huisbezoek en scholen. Tevens costuums te huur. Noordpad 84, bij Agnietenstraat Arnhem.

3 december 1952
Diversen

Beddenreparaties in één dag klaar. "De Beddenspecialist" Lafleur, Klarendalseweg 445, Arnhem

20 december 1952


21 januari 1953
Halve Zool

Gelieve geen geld of goederen af te geven aan mijn vrouw G. Zool-Stemerding, daar door mij niets wordt betaald. J. Zool, p/a Kazernestraat 24, Arnhem.

9 februari 1953


11 februari 1953
Woningruil

Aangeboden mooi bovenhuis, gelegen aan de Klarendalseweg bij de R.K. Kerk, bev. 4 kamers, douchecel en Bruynzeelkeuken. Gevr. heel huis met minstens 3 slaapkamers, omgeving Alteveer, Paasberg of Angerenstein. Brieven A 13697 Bur. Blad.

27 maart 1953


11 april 1953
Te koop

Motorbakfiets te koop, maat bak 2.50 bij 1m. In prima staat. Valkstraat 21, Arnhem.

25 april 1953
Personeel

N.V. Lederwarenfabr. "Cemi" vraagt voor direct leerling-stiksters en halfwas stiksters. Aanmelden: Veldstraat 12, Arnhem.

29 april 1953
Te koop

Te koop snelweger, tafel met granieten plaat. Voor winkel. Klarendalseweg 426, Arnhem.

9 mei 1953
Te koop

Indian, 500 c.c. In prima staat, met orig. tweepersoons cowboyzadel. Prijs billijk.'s Avonds na 7 uur, Vijverlaan 156, Arnhem.

16 mei 1953
Te koop

Te koop z.g.a.n. Bascule wegende 400 kg. prijs f 50,- Waskast metb marmeren blad en opstand f 40,- 's avonds na 6 uur. Klarendalseweg 304, Arnhem

16 mei 1953
Te koop

Te koop Norton 500 cc. zijklep. Klarendalseweg 394, Arnhem

20 mei 1953


27 mei 1953


13 juni 1953
Te huur

Wij verhuren bedden, ledikanten. Lafleur, Klarendalseweg 445, Arnhem, tel 22570.

13 juni 1953
1 juli 1953
Gevraagd

R.K. Meisje gevraagd als Hulp in de Huishouding, in gezin met kinderen, v.d.e.n. of een zelfstandig Meisje. Ditters, Klarendalseweg 401, Arnhem.
22 augustus 1953
Te koop

Te koop Kelvinator koelkast 120 liter als nieuw. Klarendalseweg 394, Arnhem.

24 oktober 1953
Te koop

Te koop Mechelse herder, ook genegen te ruilen voor 4 legkippen.Stalstraat 28, Arnhem (Na 5 uur).

11 november 1953


12 november 1953
Vrouw vermoord op Hommelseweg te Arnhem

Lugubere vondst in klerenkast

In de afgelopen nacht kwamen de bewoners van het pand Hommelseweg 242 tot een lugubere ontdekking, toen in een klerenkast verborgen het lijk ontdekt werd van een vrouw. Het bleek dat deze vrouw door een revolverschot was gedood.
Onmiddellijk werd de politie gewaarschuwd, die een uitgebreid onderzoek instelde.
Hedenmorgen heeft de Officier van Justitie, mr. J.E.T.C. Baron Speyart van Woerden een bezoek aan de plaats der misdaad gebracht.
Naar thans officieus bekend is, moet de moordn gepleegd zijn door de 48-jarige magazijnbediende J.W., die inmiddels in Maastricht door de politie is gearresteerd en een volledige bekentenis zou hebben afgelegd.
W., wiens vrouw Zondag afwezig was, kreeg bezoek van de 33-jarige Ma. H. Tijdens dat bezoek moet W. deze vrouw van het leven hebben beroofd door een schot uit een revolver te lossen. Weliswaar hebben buren Zondagmiddag te ongeveer kwart over 6 een schot gehoord, maar aangezien W. wapenmeester is bij het Nederlandse leger, daaraan verder geen aandacht meer geschonken.
Hedenmorgen te ruim 11 uur werd de verdachte, zwaar geboeid, tussen twee rechercheurs ter confrontatie naar het betrokken pand geleid. Uiteraard trok dit grote belangstelling van het publiek. Ongeveer te zelfder tijd pl. m. 11.10 uur werd het stoffelijk overschot van het slachtoffer weggevoerd.
De politiedeskundige dr. Van Ledden Hulsebosch zal de sectie verrichten.
Drie politie-auto's parkeren regelmatig voor het huis.

13 november 1953
Het lijk in de kast

Dader spreekt van noodlottig ongeval

Naar ons hedenmorgen van officiële zijde werd meegedeeld, heeft de verdachte J.W., die nog steeds in arrest gehouden wordt in verband met de geruchtmakende zaak aan de Hommelseweg te Arnhem, zichzelf uit eigen beweging bij de politie te Maastricht aangemeld, bij welke gelegenheid hij een revolver deponeerde en meedeelde, dat hij in Arnhem een vrouw had gedood. De Arnhemse politie, op het spoor gezet door haar Maastrichtse collegea, heeft toen in de betrokken woning een onderzoek ingesteld en daar in een afgesloten kast het stoffelijk overschot van een vrouw ontdekt.
Verd. verklaarde tijdens zijn verhoor, dat de gang van zaken aan een noodlottig ongeval te wijten zou zijn geweest. Op zijn kamer zou hij aan de vrouw een revolver hebben getoond. het slachtoffer pakte toen uit nieuwsgierigheid deze revolver beet, waarop de man zou hebben uitgeroepen: wees voorzichtig. Hij zou toen het vuurwapen uit de hand van de vrouw hebben willen rukken, waarbij plotseling het dodelijke schot afging.
Nadat de vrouw dodelijk gewond was zou verd. in grote consternatie het stoffelijk overschot in de kast hebben gesleept.
Op het ogenblik wordt deze verklaring nog niet door de feiten weersproken.

25 november 1953

19 december 1953
Te koop

Nog enkele jonge Holl. herdershonden te koop, 8 weken. Ditters, Klarendalseweg 401, Arnhem.

24 december 1953
Te koop

Lange gladde VEULENJAS, m. 40. prijs f.45,-.Hemonylaan 18, Arnhem

20 januari 1954


3 maart 1954
Personeel

Gevraagd een schildersleerling, Hoflaan 31, Arnhem.

3 maart 1954

8 maart 1954


10 maart 1954
Dodelijk ongeval

Bejaarde dame door gas verstikt

Gisternamiddag heeft zich op de Hommelseweg een droevig ongeval voorgedaan. De bejaarde weduwe mevr. B., die alleen thuis was, is, terwijl zij in de keuken het gascomfoor wilde aansteken, door een flauwte getroffen. Terwijl de vrouw beswusteloos op de grond lag, stroomde het gas ongehinderd de keuken binnen. Een buurvrouw die geregeld de helpende hand kwam bieden omdat de weduwe al enige tijd invalide was, ontdekte haar. Zij riep terstond medische hulp in, doch deze mocht niet meer baten.

10 maart 1954
Te koop

TRIUPH, 350 c.c., ook te ruil voor goede bromfiets. geen Berini, Mosquito of Solex. Akkerstraat 10 Arnhem.

27 maart 1954

10 april 1954
Te koop

Te koop Berkel klokschaal, met overslag, nieuwe vitrine, Kaasmachine, Koekjesrek met deksels. Klarendalseweg 394, Arnhem.

24 april 1954
Gevraagd

Gevraagd een nette kostganger, goede behandeling met huiselijk verkeer. Adres Schutterstraat 13, nabij de Rozendaalseweg. Arnhem

8 mei 1954
Gevraagd

Gevraagd prima verkoopster voor brood- en banketzaak. Moet beslist goed kunnen rekenen. Ditters, Klarendalseweg 401, Arnhem.

15 mei 1954
Personeel

R.K. meisje gevraagd. Donderdag en Zaterdag. Noordpad 83, Arnhem.

1 juni 1954
Arnhems meisje te Lourdes overleden

Arnhem, 1 Juni - Mej. G. Polman, wonende Paulstraat te Arnhem, die reeds enige jaren aan een ziekte leed en Dinsdag j.l. met de Limburgse bedevaart naar Maria's genade-oord in Lourdes vertrok, is Zaterdagmiddag vrij plotseling overleden. Mgr. Lemmens heeft haar nog enkele malen aan haar ziekbed bezocht. Gistermiddag is ze te Lourdes begraven.

21 juli 1954
Gevraagd

Aank. winkeljuffrouw gevraagd in de slagerij en een slagerijleerling of halfwas. W. van de Putten, Klarendalseweg 384, na 7 uur Laan van Klarenbeek 88, Arnhem.

24 juli 1954
Te Koop

Prima originele Engelse KINDERWAGEN gelijk wandelwagen. Prijs f.65,- Hemonylaan 15, Arnhem. (Onder de Linden)

18 augustus 1954
Gevraagd

Gevraagd jongeman 16-20 jaar voor opleiding kledingperser. Hoog loon en prettige werkkring. Aanmelden Het Oosten, Klarendalseweg No. 29, Arnhem.

8 september 1954
Gevraagd

Gevraagd nette bakkerbezorger. Moderne Bakkerjen Jan van Mook, Klarendalseweg 168, Arnhem

30 oktober 1954
Personeel

Gevraagd Schilders leerling of half was. Schildersbedrijf G. Iprenburg, Hoflaan 31, Arnhem.

17 november 1954
Woningruil

Aangebod. lief klein benedenhuisje, Klarendal, Arnhem f 5.50 p.w., voor groter huis of flat, onverschillig waar. Br. A. 1069 bur. blad.

19 januari 1955
Te koop gevraagd

Gevraagd: onderdelen van Meccano; een stel turnringen. Klarendalseweg 168, Arnhem Telefoon 22307.

16 maart 1955
Te Koop

WITTE BRUIDSJAPON met sleep, tasje en nylon sluier 3½ m. ('s avonds niet). Voorbroodstraat 29, Arnhem.

9 maart 1955
Personeel

Gevraagd in klein gezin net meisje van 8-5 uur, voor huishouding en winkel. Aanmelden na 7 uur. Drogisterij Fr. Bosman, Sonsbeeksingel 118, Arnhem.

19 maart 1955
Te Koop

Ga voor een stofzuiger, wasmachine, wringer, keukenuitzet enz. naar Henzen, Klarendalseweg 460 t/o de kapel, Arnhem. Betaling vanaf f 2.50 per week.

29 maart 1955


9 april 1955
Huis voor gezin Hoenholt

Arnhem, 8 April, - Moesten wij deze week berichten dat het uit zes pesonen bestaande gezin van de arbeider J. Hoenholt te Arnhem-Zuid ingevolge een gerechtelijk vonnis door de deurwaarder op straat was gezet, thans kunnen wij gelukkig mededelen, dat er een oplossing is gevonden.
Voornoemd gezin heeft een woning betrokken in de Paulstraat, alhier, waar het kan vertoeven, toptdat de man, die werkzaam is bij de gemeentereinigingsdienst in Oosterbeek, aldaar een definitieve woning zal kunnen betrekken. Hulde voor degenen, die voor deze snelle oplossing hebben gezorgd.

12 mei 1955
Gevraagd

Voor direct gevraagd net winkelmeisje of voor de huishouding niet beneden de 18 jaar. E. Janssen, Klarendalseweg 525, Arnhem

21 mei 1955
Gevraagd

Er is plaats voor een actieve verkoopster en alleen voor Zaterdags een ervaren winkeljuffrouw, bij "'t Sunneke", Klarendalseeg 488, Arnhem.

15 juni 1955
22 juni 1955
Gevraagd

Gevraag: Meisje voor de morgenuren of enkele dagen per week. Mevr. v. Mook, Klarendalseweg 168, Arnhem.

29 juni 1955
Gevraagd

Gevr. Brood- en banketbakker, zeer aantrekkelijke voorwaarden. H.G. Holleman, Klarendalseweg 447, Arnhem.

23 juli 1955


13 augustus 1955
Op de E-55

Arnhems echtpaar werd 2.055.000e bezoeker

Televisietoestel cadeau

Rotterdam, 12 Aug. - Gistermorgen om kwart voor elf is de twee millioen 55.000e bezoeker de contrôle van de ''E 55'' gepasseerd. Waarom dit eigenaardige getal afgewacht? Jac. Kleiboer, de organisator  van de
''E 55'' zeide "We moeten die 55 speciaal in ere houden". De gelukkige winnaar bleek met zijn tweeën te zijn: het echtpaar J.P.F. Jansen-Boots, wonende Rozendaalsestraat 76 in Arnhem.
Ze waren nog niet lang geleden getrouwd en logeerden deze week in Haarlem. Vandaag namen ze er dan maar een dagje van om naar de
''E 55'' te gaan. "Ten slotte kon ik dat toch niet onder mij laten" zeide de heer Jansen, die nog nooit iets gewonnen had, "want ik ben machinebankwerker, maar leer voor technisch onderwijzer, en omdat hier hier op de ''E 55'' zoveel te zien is op het gebied van de techniek....."
Mvrouw Jansen kreeg een kleurige bouquet bloemen in de armen geschoven en daarna sprak de heer Breedveld woorden van gelukwens en overhandigde namens het bestuur een televisietoestel.

29 september 1955


1 oktober 1955
Personeel

Gevr. net R.K. dagmeisje voor hulp in winkel en huishouding. F.J. Valen, Noord Peterstraat 19, arnhem.

15 oktober 1955


19 oktober 1955
Aangeboden

R.K. Meisje b.z.a. als oppas voor de avond, 15 jaar. J. Laurentzen, Agnietentraat 56, Arnhem

3 december 1955
Te koop

Electrische Erres waswringer, nieuw, wegens sterfgeval van f 193,- voor f 125,-. Stofzuiger van f 157,- voor f 100,-. Willemstraat 32, Arnhem.

31 december 1955


31 december 1955
Te koop

Aangeboden z.g.a.n. Philips hoogtezon f 25: koffer met langspeelplaten klassieke en lichte muziek f 35. te zien: Paulstraat 54, Arnhem.

11 januari 1956
Te koop

Te koop: goed onderhouden Motorcarrier, merk Gazelle, met J.L.O. motor, bouwjaar 1953. Te bevragen J.L.J. Neijs, Koolstraat 10, Arnhem.
10 maart 1956

14 maart 1956
Cursus

"Operette-balletgroep" mevr. Magendans. Inschrijving voor nieuwe cursus voor meisjes van 5 tot 15 jaar. Klarendalseweg 487. Tel. 20074. Lesavonden disdags, vrijdags. Uitvoeringen t.g.v. 10-jarig bestaan 10-11 november a.s.

13 april 1956
Brand kinderziekenhuis in de kiem gesmoord

Gisteravond om ongeveer kwart over 10 werden brandweer en politie gealarmeerd voor een brand in de kelder van het kinderziekenhuis aan de Catharijnestraat. Toen beide diensten ter plaatse kwamen, bleek het gelukkig nog mee te vallen. een in de kelder geplaatste mand met in lijnolie gedrenkte poestdoeken is, waarschijnlijk door broeiing, tot zelfontbranding geraakt. Dec brandweer heeft met assistentie van het ziekenhuispersoneel het vuur geblust, zodat de schade tot een minimum kon worden beperkt.

5 mei 1956
Te koop

Te koop: Simplex Herenrijwiel met Berini hulpmotor, in prima staat. Vijverlaan 132, Arnhem

5 mei 1956
Te koop

Aangeboden: Ford Anglia van particulier, bouwjaar 1950. Te bevragen Noordpad 70, Arnhem.

12 mei 1956
Gevraagd

Voor direct gevraagd net winkelmeisje of voor de huishouding niet beneden de 18 jaar. E. Jansen. Klarendalseweg 525, arnhem

6 juni 1956
Te koop

Te koop sterke herenfiets met lamp f 27.50. Vijverlaan 140, Arnhem.

13 juni 1956
Het neusje van de zalm!

"Liberty" Agitator wasmachine met de veilige wasbeweger! 80 liter inhoud. Kom dit zien. Apparatenfabriek "Arnhem", Veldtstraat 12, Arnhem (alléén 's middags van 2 tot 7 uur)

30 juni 1956
Gevraagd

Verkopers en leerlingverkopers gevraagd. Goede toekomstmogelijkheden. Bedrijfsleding in bruikleen. Pers. aanm. in filiaal Albert Heijn, Klarendalseweg 34, Arnhem.

2 juli 1956


14 juli 1956
Te koop

Te koop 8-jarige merrie met tuig, Sonsbeeksingel 132, Arnhem.

18 juli 1956
Gevraagd

Damesrijwiel in goede staat. G. Brouwer, Arnhem, Hemonylaan 18.

25 augustus 1956
Te koop

Te koop: z.g.a.n. herensportfiets (merk R.S.) spotprijs f 95,-. Vijverlaan 140, Arnhem.
29 augustus 1956
Personeel

Gevraagd net zelfstandig meisje voor dag of dag en nacht, Bakkerij van Heumen, Johannastraat 135, Arnhem

29 augustus 1956
Personeel

Een net r.k. buitenmeisje gevraagd voor dag of dag en nacht. J.G. v.d. Weijden, Noordpad 83, Arnhem.

8 september 1956
Te Koop

Waar u ook woont, wij leveren v.a. f 10,- p.m. door geheel Nederland lederjassen, kostuums, regenjassen, wintermantels, dekens, bedden enz. Henzen's Warenhuis, Klarendalseweg 460, Arnhem. Vraag vertegenwoordigersbezoek of kom eens kijken.

20 oktober 1956
Knapen plaagden schildwacht

Fataal dreigement: soldaat schiet jongetje (8j.) dood

Tragisch ongeval bij Arnhemsche kazerne.

(Van onze verslaggever)

Arnhem 20 okt. - Een buitengewoon tragisch ongeval heeft zich gisteravond omstreeks half zeven te Arnhem voorgedaan, toen een bij de Menno van Coehoornkazerne op wacht staand soldaat onopzettelijk een achtjarig jongetje Michiel Vermeer neerschhot, dat later aan de gevolgen hiervan is overleden.

Het ongeval heeft zich als volgt toegedragen. De twintigjarige soldaat C. van V. had de plantonwacht (registratie in- en uitgaande personen en voertuigen) aan de achterzijde van de kazerne nabij de Kazernestraat. Hij en zijn collega, die mede de wacht hield, werden - zoals hier vaker voorkomt - geplaagd door enkele schooljongens. De soldaat van V. heeft toen, om de jongens bang te maken enkele loze bedreigingen geuit, o.a. dat hij de knapen zou neerschieten.
Toen de jongens zich hierdoor geen angst lieten aanjagen pakte hij een geweer, dat daar stond en waarvan hij niet beter wist of het was ongeladen, aangezien hij het zelf eerder op de dag ontladen had. Hij legde aan in de richting van de jongens en tot zijn grote scrik ging het geweer af. (Het geweer was buiten zijn weten inmiddels door zijn collega weer geladen).
De jongen bleek geraakt in de linkerschouder en werd met de meeste spoed naar het gemeenteziekenhuis overgebracht waar hij echter al vrij spoedig overleed.
Het ongeval verwekte natuurlijk grote droefheid bij de ouders, grote ontsteltenis in de omgeving, maar eveneens bij de soldaat die totaal overstuur geraakte en een shock kreeg. Hoe tragisch het ongeval ook is, naar het oordeel van de autoriteiten kan men de soldaat zeker niet anders verwijten dan grove onvoorzichtigheid.

20 oktober 1956

20 oktober 1956
Gevraagd

Gevraagd flinke halfwas schoenmaker. H.J. v. Barneveld. Klarendalseweg 443, Arnhem.

10 november 1956


17 november 1956
Gevraagd

Te koop gevraagd: een goed ponyspantuig. A.J. Sprokkereef, Willemstraat 65, Arnhem.

4 december 1956
Verloting

Uitslag verloting Katholiek Centrum Klarendal
1e prijs: No. 4710, elektr. wasmachine.
Andere prijzen nos. 3158, 2389, 4542, 4586, 4796, 4349, 4778, 2992, 4640 en 3272.
Prijzen kunnen tot 31 dec. worden afgehaald: Rappardstraat 140

18 december 1956
Sigarendief sprong door rechtszaalruit

Er ontstond vanmorgen in de rechtszaal van de Arnhemsche rechtbank grote opschudding, toen de los arbeider W.v.d. W. uit Wageningen, nadat het vonnis over hem was uitgeproken in de raadkamer, plotseling door een ruit sprong en de benen nam.
Direct sprong de hem begeleidende wachtmeester der rijkspolitie de verd. na, doch v.d. W. had reeds een zo grote voorsprong, dat men hem niet direct te pakken kon krijgen.
Hij rende namelijk eerst de Velperweg over, doch bedacht zich later en meende in de tuinen achter de flats in de Dr. Hartogslaan een veiliger uitweg te vinden. Ook dit baatte hem niet, want deze afleidingsmanoeuvre was niet onopgemerkt gebleven.
Intussen was ook de verkeerspolitie gealarmeerd, die met een motorrijwiel eveneens de jacht op de vluchteling inzette.
Doordat de mannen van de rijkspolitie v.d. W. voortdurend in het oog konden houden, had hij weinig kans op een definitieve ontsnapping. Weliswaar reageerde hij niet op de drie waarschuwingsschoten, die werden gelost, maar toen een voorbijganger zijn fiets ter beschikking van de achtervolgers stelde, was het pleit spoedig beslist. Op de Verl. Hoflaan werd v.d. W. ingesloten en moest zich toen overgeven.
Doordat hij met zijn door zijn handen beschermd hoofd door de ruit was gesprongen, had hij lichte verwondingen aan zijn polsen opgelopen. Hij werd wederom in de cel van de rechtbank opgesloten en daar verbonden, waarna hij naar de gevangenis werd overgebracht.
Van de W. was wegens diefstal van een groot aantal sigaren uit een sigarenfabriek te Wageningen conform de eis veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Teruggebracht in de cel van de rechtbank deed hij afstand van hoger beroep, waaruit kan blijken dat hij geen bezwaren had tegen de hem opgelegde straf. Het formulier, waarop hij de afstand tekende had enige bloedvlekken.